29. Genel Kurul Tutanağı (11 Ekim 2008)

TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

XXIX. Genel Kurul Tutanağı

11 Ekim 2008

Ankara

TTB-UDEK XXIX. Genel Kurulu çeşitli uzmanlık derneklerinden 52 üyenin katılımı ile 11 Ekim 2008'de saat 10:00'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 No'lu anfisinde aşağıdaki gündemle başlamıştır.

XXIX. UDEK Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Divan Başkanlığı'nın seçimi

2. TTB Merkez Konseyi Başkanının konuşması

3. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanının konuşması

4. TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 2007-2008 Dönemi Çalışma Raporunun sunumu

5 TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulu'nda kabul edilen Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi değişiklikleri ve Ziyaret Programları Esasları metninin görüşülerek oylanması

6. Mali raporun sunumu ve 2008 tahmini bütçesi

7. UDEK Çalışma Grupları raporunun sunumu

8. Çalışma raporu hakkında tartışma

9. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği Taslağı hakkındaki TTB-UDEK görüşlerinin açıklanması

10. Yeni dönem UDEK Çalışma Programının sunumu ve Harmonizasyon çalışmalarının yeniden yapılandırılması ve harmonizasyon kurulunun yeni oluşumunun oylanması

11.Dr. Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri ve XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı hakkında bilgilendirme

12. Dilek ve Temenniler

1. Genel Kurulda açılışı takiben Divan Kurulu seçimi yapıldı ve divan başkanlığına Dr. Ali Kocabaş; divan üyeliklerine Dr. Necla Tülek ve Dr. Bülent Koçer seçildi. Ardından gündeme geçildi.

2. TTB Merkez Konseyi Başkanı adına Merkez Konseyi Üyesi Dr. Altan Ayaz'ın yaptığı konuşmada, sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin sorunları ile ilgili bakanlık nezdinde yapılan görüşmeler aktarıldı. Son dönemde eğitim ve araştırma hastanelerine şef ve şef yardımcılığı atamaları, hekimlerin özlük haklarındaki erozyon gibi konulardaki sorunlar dile getirildi.

3. TTB-UDEK Yürütme Kurulu adına UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel söz aldı. Dr. Tükel, TTB-UDEK çalışma grupları, ilgili yönergeler ve bunların yapılandırılmasını anlattı.. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) temsilciliği çalışmaları, ve ATUB ile eşgüdüm içerisinde yapılan çalışmalardan söz etti. Uzmanlık derneklerinin TTB'deki temsili konusundaki sorunlar, uzmanlık alanları uzlaşı kurulları ve harmonizasyon çalışmaları, çalışma gruplarının eşgüdümü ile ilgili çalışmalar, uzmanlık derneklerinin çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, sınavsız şef-şef yardımcılığı kadrolarına yapılan atamalar ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Tam gün çalışma tasarısı ile ilgili TTB-UDEK'in görüşleri ve 29-02-2008 tarihinde konuya yönelik gerçekleştirilen basın toplantısı hakkında bilgi verdi. Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) ile ilgili bakanlığa öneriler ve bakanlık uygulamasındaki eksiklikleri vurguladı.

4. Daha sonra UDEK Genel Sekreteri Dr. Ali Özyurt söz aldı. 2007-2008 TTB-UDEK Yürütme Kurulu çalışma raporunu sundu. Yürütme Kurulu toplantılarını ve yıllık çalışmalarını özetledi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ile ilgili Genel Kurula bilgi verdi. UDEK'e üye dernekler arası harmonizasyon, Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu toplantıları, Ulusal Yeterlik Kurulu, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği taslağı, Ziyaret Kurulları hakkında bilgiler verdi.

5. TTB-UDEK/UYEK Sekreteri Dr. Yıldıray Çete tarafından Ulusal Yeterlik Kurulu çalışmaları hakkında bilgi verildi. Yeterlik sınavlarının mahiyeti ve ilgili dal Yeterlik Kurulları ile ilişkiler ve uygulamalar hakkında bilgi verildi. UYEK bünyesinde oluşturulan komisyonlar ve UYEK yönergesindeki bazı madde değişikliğinden bahsedildi.

6. Mali rapor Dr. Önder Okay tarafından sunuldu. Dr. Okay, üye aidatlarının tahsili ve XIV. TUEK'e uzmanlık derneklerinin katkı beklentilerini vurguladı ve 2008 yılı tahmini UDEK bütçesinin 105.000 YTL boyutlarında olduğunu belirtti.

7. Dr. Dilek Aslan TTB_UDEK Çalışma Gruplarının yapılanması, eylem planları, görev paylaşımı, yönergeleri, IV. ve V. Çalışma Grupları Genel Kurulu ve temsilci listelerinin tamamlanması ile ilgili bilgiler verdi.

8. Bu konuşmaları takiben yapılan tartışmalarda, TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nca yapılan UDEK Yönetmeliği ve UYEK Yönergesi ile ilgili bazı değişikliklerin Genel Kurul oyuna sunumu konusunda soru soruldu. UDEK Başkanı, yönetmelik ve yönerge değişiklikleri hakkında bilgi verdi ve yeni Yeterlik Kurullarının oluşturulmasında ve üyelik başvurusu sonucu Yürütme Kurulu'nca gözlemci üyeliğe kabul edilen derneklerin Genel Kurul onayı alındıktan sonra gözlemci üye olma şartının getirilmesi yönünde değişikliklere gidilmesi yönünde XXX. Genel Kurula kadar bir çalışma yapılmasının düşünüldüğü belirtildi. Aynı uzmanlık alanında birden fazla derneğin TTB-UDEK üyesi olması ile ilgili sorunlar ifade edildi. Uzmanlık derneklerindeki bölünmelerin yapaylığı ve her bir uzmanlık alanını hangi derneğin temsil edeceğinin Genel Kurul tarafından karar verilmesi gereğine vurgu yapıldı. Uzmanlık derneklerinin UDEK'e üye olarak kabul edilmesinde bazı kriterlerin ortaya konması gereği ifade edildi. Uzmanlık yeterlik sınavları ile ilgili öneriler sunuldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile ilgili Sağlık Bakanlığı girişimlerine karşı UDEK çatısı altında ortak duruş sergilenmesi gereğinin önemi ifade edildi.

Bundan sonra toplantıya yarım saat ara verildi.

 

9. Oturumun 2. yarısında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik Taslağı konusunda Av. Ziynet Özçelik bilgi verdi. TTB görüşlerinin bazılarının yönetmelik taslağına yansıtıldığı belirtildi ve taslakta yer almayan bazı konulara değinildi (Komisyonların taslaktan çıkarılması, eğitim sorumlularının görev ve sorumlulukları, asistan sayılarının belirlenmesi, yan dal uzmanlık kadrolarının belirlenmesi ve yöntemleri vb.). Taslakta yetersiz ve kabul edilemez olarak görülen konular da bulunduğu ve TTB-UDEK'in bu konudaki önerileri kısaca anlatıldı.

10. TTB-UDEK Yönetmeliği değişiklikleri önerileri ve Genel Kurul kararı gerektiren Yürütme Kurulu kararları bölümünde Harmonizasyon Kurulu'nun bileşimi ile ilgili Yürütme Kurulu önerisi sunuldu. Harmonizasyon Kurulu'nun yeni yapısının UDEK Yürütme Kurulu'ndan 3 üyenin, ATUB TTB temsilcisi olan 1 üyenin ve ilgili uzmanlık alanından UDEK üyesi derneklerin temsilcilerin katılımıyla oluşması önerisi Divan Başkanı tarafından oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Her bir uzmanlık alanının TTB-UDEK'te tek bir dernek ve tek bir Yeterlik Kurulu ile temsil edilmesi konusu tartışıldı; Harmonizasyon Kurulu'nun bu yönde çalışma yürütmesi temennisi ifade edildi ve UDEK nezdinde dernek temsili açısından bazı kriterlerin ortaya konması önerildi. Bu tartışmalardan sonra Divan Başkanı tarafından yapılan oylamada her uzmanlık alanı için tek Yeterlik Kurulu oluşturulması ve bu ilkenin "Yeni Başvuran Dernekler İçin TTB-UDEK'e Üyelik Ölçütleri" ve "TTB-UDEK'e Üyelik Ölçütleri" metinlerine eklenmesi önerisi oybirliği ile, her uzmanlık alanının TTB-UDEK'te tek bir dernek veya tek çatı ile temsil edilmesi önerisi oy çoğunluğu ile kabul edildi. Gözlemci üyelik ve asıl üyelik kriterlerinin önümüzdeki Genel Kurulda tartışılmasına karar verildi.

Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi'nin 12-13-16-17. maddelerindeki değişiklik önerileri oybirliği ile kabul edildi. Kurum Ziyaret Programlarının Esasları ile ilgili olarak geliştirilen metin tartışıldı ve oy çokluğu ile kabul edildi.

11. 28-30 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında yapılacak olan VI. UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu, Dr. Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı ve XIV. TUEK programı hakkında bilgi verildi ve Genel Kurul üyeleri Kurultaylara davet edildi.

12. Dilek ve temenniler bölümünde, uzmanlık dernekleri içerisinde yer alan ilgili branş dışı uzmanların üyelikleri ile ilgili sorunların açığa kavuşturulmasının Harmonizasyon Kurulu tarafından yürütülmesi tavsiye edildi. Derneklerin TTB-AHEK toplantılarına asistanlarının aktif katılımını teşvik etmesi istenerek kapanış yapıldı.

Dr. Ali Kocabaş                                 Dr. Necla Tülek                           Dr. Bülent Koçer

Divan Başkanı                                     Divan Üyesi  Divan Üyesi