20 Ekim 2007

TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

XXVIII. Genel Kurul Tutanağı

20 Ekim 2007

Ankara

TTB-UDEK XXVIII. Genel Kurulu çeşitli uzmanlık derneklerinden 67 üyenin katılımı ile 20 Ekim 2007'de saat 10:00'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 No'lu anfisinde aşağıdaki gündemle başlamıştır.

Gündem:

1-Açılış ve Divan Başkanlığı'nın Seçimi

2-TTB Merkez Konseyi II. Başkanının Konuşması

3-TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanının Konuşması

4-TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun Çalışma Raporunun Sunumu

5-TTB-UDEK Mali Bilânçosunun Sunumu

6-TTB-ATUB Temsilciliğinin 2005-2007 Dönemi Çalışmaları

7- UYEK 2005-2007 Dönemi Çalışmalarının Sunumu

8- Derneklerin Çalışma Raporlarının Bir Değerlendirmesi.

9- Yeni TTB-UDEK Üyeliği Ölçütlerinin Sunumu ve Onaylanması

10- TTB-UDEK Yönetmelik Değişikliği Önerilerinin Görüşülmesi

9-Seçim ve Kapanış

Genel Kurul'da açılış sonrası divan başkanlığının seçimi yapılmış, divan başkanlığına Dr. Tolga Dağlı; üyeliklere Dr. Dilek Aslan ve Dr. Aslıhan Yürüktümen seçilmiştir. Bu seçim sonrası genel kurul aşağıdaki gündem sırası ile sürdürülmüştür:

1. TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Sinan Adıyaman katılımcılara UDEK çalışmalarına TTB tarafından verilen önem ve desteğin gerekçe ve içeriğini aktarmıştır. Özellikle tam süre yasası ve yan dal uzmanlık eğitimi sürecindeki gelişmeler üzerinde durmuştur.

2. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Raşit Tükel 2005 yılında yapılmış olan seçim sonrası yürütme kurulu tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmaları özetlemiştir. Bu çalışmalar temel olarak aşağıdaki başlıklarda yürütülmüştür:

a. Çalışma gruplarının oluşturulması

b. TTB-UDEK'na üyelik ölçütlerinin belirlenmesi

c. Bülten çalışmaları

d. Uzmanlık alanları uzlaşı kurulunun tanımlanması

e. Kurultayların düzenlenmesi

f. Ulusal yeterlik kurulu çalışmalarının yürütülmesi

g. Tam süre konusunda yapılan çalışmalar

h. Tıpta uzmanlık eğitimi alanındaki yasa tasarısı süreci

3. TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun çalışma raporunu sunmuştur. Çalışma raporu ile ilgili ayrıntılar sunulurken 2005 yılı genel kurulundan bu yana 16 yürütme kurulu toplantısı yapıldığı; 2 kurultay bir çalıştay yapıldığı; 30 Eylül 2006'da ara genel kurul yapıldığı; 6 başlıkta çalışma programları oluşturulduğu; ATUB çalışmalarının sürdürüldüğü; basın toplantılarının yapıldığı; web sayfası çalışmalarının hız kazandığı; e-bülten ve UDEK Bülteni çıkarıldığı, arşiv çalışmasının yapıldığı; basılı yayınların çıkarıldığı; harmonizasyon çalışmalarının sürdürüldüğü konularına vurgu yapılmıştır.

4. Dr. Sinan Adıyaman yürütme kurulunun mali bilançosunu sunmuştur. Bu süreçte TTB- Merkez konseyi'nden destek alındığı vurgulanmıştır.

5. ATUB TTB Temsilcisi Dr. Umut Akyol ATUB çalışmaları ile ilgili bilgi vermiştir. Dr. Akyol sunumunda Avrupa'da uzmanlık derneklerinin ve ilgili yapıların çalışmalarını yürütme biçimlerinin nasıl olduğu konusunda ayrıntılı olarak açıklamalar yapmıştır.

6. UYEK Genel Sekreteri Dr. Yıldıray Çete UYEK'nun 2005-2007 dönemi çalışmaları hakkında genel kurula bilgi vermiştir. 9 Mayıs 2004 tarihinde TTB-UDEK-UYEK kurulmuş olduğunu belirtmiş, bu tarihten itibaren yapılan eğitim çalışmaları ve toplantılar ile ilgili bilgi vermiştir.

7. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Ünlü derneklere yapılan çağrı sonrası geri gelen çalışma raporlarının ayrıntıları ile ilgili bir sunum yapmıştır. Derneklerden gelen bilgilerin alınma sürecinin sürekliliğinin sağlanması için çalışmaların devam etmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.

8. Yeni TTB-UDEK üyeliği ölçütleri ve TTB-UDEK üyelik ölçütleri Dr. Raşit Tükel tarafından sunulmuş ve önerilen değişiklikler oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. TTB-UDEK yönetmelik değişikliği önerileri Dr. Raşit Tükel tarafından genel kurula sunulmuş; önerilen değişiklikler oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. TTB-UDEK 2005-2007 Yürütme Kurulu'nun çalışma raporu oylamaya sunulmuş, oybirliği ile onaylanmıştır.

11. Seçim aşamasına geçilmeden önce dilek ve temenniler alınmıştır. Katılımcı dernek temsilcilerinin aşağıdaki konu ve başlıkta önerileri olmuştur:

a. Dr. Attila Dağdeviren (Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği): UDEK-UYEK görev tanımlarının sınırlarının iyi çizilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca ATUB temsilciliği üzerinden özellikle Avrupa'da uzmanlık anlamında karşılığı olmayan uzmanlık alanları ile ilgili özel çalışmalar yapılması gerekliliğini ifade etmiştir.

b. Dr. Yaşar Bilge (Adli Tıp Uzmanları Derneği): STE-SMG kredilendirmesi ile ilgili teşvik edici-bilgilendirici yöntemlerin artırılması gerektiğini ifade etmiştir. Dr. Bilge, ek olarak uzmanlık derneklerinin etik kurulları ile ilgili yönergelerini hazırlamaları ve ilgili aktivitelerini arttırmaları gerektiğini belirtmiştir.

c. Dr. İsmail Gören (Türk Jinekoloji Derneği): Uzmanlık derneklerinin etik kurullarının daha iyi çalışması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca uzmanlık derneklerinin yan dalları ile ilgili çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesinin önemli olduğunu; güncel bir süreç olan 17 Ekim 2007 tarihli hastaların hekim seçme yönergesi ile ilgili çalışmalar yapılmasının gereğini, tam süre çalışmalarının sürdürülmesi gerektiği de Dr. Gören'in konuşmasında yer almıştır.

d. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği temsilcisi etik kurul tanımın netleşerek derneklerin bu konuda daha standart bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği üzerinde durmuştur. Sayın temsilci bu konuda UDEK in kolaylaştırıcı olmasının önemini vurgulamıştır.

e. Dr. Raşit Tükel şu ana kadar yapılan önerilerin önünü açabilmek için çalışma gruplarının hazırlıklarının olduğunu vurgulamıştır. Özelikle etik kurullarla ilgili somut çalışmaların sürdürüldüğünü belirtmiştir.

f. Dr. Ertan Aydın (Türk Göğüs Cerrahisi Derneği): Çalışma raporlarının daha basit, rakamsal veri içerir şekilde ve uygulanabilir olması ile ilgili önerilerde bulunmuştur.

g. Dr. Serdar Arda (Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği): Derneklerin bu çalışmalara temsilciler bazında katılımlarının çok önemli olduğu vurgusunu yapmıştır. Temsilcilerin dernek yönetim kurulundan bağımsız olarak daha uzun süreli ve süreklilik içinde temsilciler göndermelerinin bu konuda kolaylaştırıcı olacağını ifade etmiştir.

h. Sunay Duman (Türk Oftalmoloji Derneği): UDEK yapısı ve çalışma sistemi ile ilgili genel önerilerde bulunmuştur.

i. Dr. Belgin Can (Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği): Mali durumu yetersiz olan derneklerin üyelik aidatlarında indirim yapılması konusunu gündeme getirmiştir.

g. Dr. Raşit Tükel; Dr. Can'ın önerdiği konuda derneklerin TTB-UDEK e başvuru yapmaları halinde ilgili değerlendirmelerin yapıldığını vurgulamıştır.

Daha sonra genel kurulda katılımcıların üyelik aidatları ile ilgili görüşleri alınmıştır ve aşağıda belirtilen miktarlar oybirliği ile kabul edilmiştir:

TTB-UDEK Üyelik Aidatları

2007 yılı için uzman üye başına 1,75 YTL,

2008 ve 2009 yılları için uzman üye başına 2 YTL

 

11. TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyeliği ve ATUB temsilciliği seçimine geçilmiştir. Adaylar belirlendikten sonra kapalı oy açık sayımla yapılan seçim sonuçları aşağıdadır:

Asıl Üyeler

Raşit Tükel (50)

Ali Özyurt (50)

Yıldıray Çete (47)

Önder Okay (45)

Mustafa Ünlü (45)

Sema Anak (42)

Mehmet Demirhan(40)

Semih Tatlıcan (39)

Dilek Arslan (38)

Yedek Üyeler

Sadıç Ardıç (15)

Serdar Arda (12)

Niyazi Özçelik (11)

Yaşar Bilge (10)

Ali Düzova (10)

Altan Şahin ( 9 )

Aslıhan Yürüktümen (8)

Hakan Civaoğlu (7)

Özkan Alataş (6)

ATUB TTB Temsilcisi

Asıl : Umut Akyol

Yedek : İskender Sayek

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA USÜLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Tıp Dünyası

Tarih : 01. 12. 2006; Sayı: 148

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu'nun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik 55. Büyük Kongre'de kabul edilmiş ve 01.12.2006 tarihli Tıp Dünyası Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Tabipleri Birliği ve tıpta uzmanlık derneklerinin Türk Tabipleri Birliği kurumsal çatısı altında oluşturdukları Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)'nun kuruluş, amaç, görev ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, TTB-UDEK'nun örgütlenmesinde yer alan kişi ve meslek kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 59. maddesinin (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen;

"TTB": Türk Tabipleri Birliği'ni,

"Uzmanlık dernekleri": Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan, eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki çalışmaları ve uzmanlık alanı ile ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı, tedavi) sağlanmasını hedefleyen, dernekler yasasına göre kurulmuş dernekleri,

"YÖK": Yükseköğretim Kurulu'nu,

"ATUB": Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'ni,

"Ana dal": Tıp mesleğinin Tıpta Uzmanlık Tüzüğü tarafından tanımlanmış ana uzmanlık alanlarını,

"Yan dal": Bir ana dalda uzman olunduktan sonra daha ileri uzmanlaşma yapılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü tarafından tanımlanmış ana dala ait bölümleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yapılanma

Madde 5- TTB-UDEK, TTB temsilcileri ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarındaki dernek temsilcilerinden oluşur. TTB-UDEK, TTB'nin bir çalışma organıdır. TTB Eğitim Kolu ve diğer ilgili birimlerle eşgüdüm içinde çalışır. TTB-UDEK Genel Kurulu, TTB-UDEK'in en yüksek karar organıdır.

Madde 6- TTB-UDEK Genel Kurulu'nda, Türk Tabipleri Birliği; TTB Eğitim Kolu Başkanı, TTB Merkez Konseyi'nin seçeceği 4 asıl, 2 yedek üye; Ankara, İstanbul ve İzmir Tabip Odaları'ndan seçilen 2'şer asıl, 2'şer yedek üye ile temsil edilir. Tıpta Uzmanlık Eğitimi verilen diğer illerden, Uzmanlık Eğitimi Çalışma Gruplarını kurduğunu ve son iki yıl içinde aktif bir çalışma içinde olduğunu belgeleyen tabip odaları gözlemci statüsüyle Genel Kurul'a katılırlar. Uzmanlık dallarının temsiliyeti her dalda dernek yönetim kurulları tarafından seçilen ve resmen bildirilen 2 asıl, 2 yedek üye tarafından gerçekleştirilir.

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alan ana ve yan dallarda uzmanlık alanını temsil eden asıl üye konumundaki dernekler dışında kalan ya da belirli bir uzmanlık dalının özel bir alanında etkinlik gösteren dernekler, "Gözlemci üye" statüsüyle TTB-UDEK toplantılarına katılabilir ve iletişim ağı kapsamına alınırlar. Gözlemci üyeler Genel Kurul'da aday olamazlar ve oy kullanamazlar. "Gözlemci üye" konumundaki dernekler ve tabip odaları temsilcileri bunun dışında kalan haklara sahiptir. Gözlemci üye dernekler ve tabip odaları % 50 oranında yıllık katkı payı öderler.

Madde 7- TTB-UDEK'de temsil edilmek isteyen derneklerin, o uzmanlık dalının tüm alanlarında eğitim ve uygulama konusunda etkinlik gösteriyor olması gereklidir. Bu koşulu yerine getiren dernekler, derneğin tüzüğü, kuruluş tarihi, üye sayısı, üyelerinin uzmanlık durumu ve başlıca etkinliklerini içeren bir dosya ile TTB Merkez Konseyi Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. TTB-UDEK Yürütme Kurulu, Merkez Konsey tarafından çıkartılan bu yönetmeliğe uygun koşulları sağlayan üyeleri kaydederek ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunar.

Aynı uzmanlık dalında TTB-UDEK ile ilişkiye geçen birden fazla dernek varsa; bu derneklerin uzlaşması ile 2 asıl, 2 yedek temsilci saptanmasına çalışılır.

Dernekler kendi aralarında uzlaşamazlar ise, TTB-UDEK Yürütme Kurulu hakem olarak derneklerin aidat yatıran aktif üye sayısı, kuruluş tarihi, düzenlenen bilimsel ve eğitsel etkinlikleri, yayınları gibi verilere dayanarak o dalla ilgili temsilcileri seçer. İtiraza açık olan bu karar, takip eden ilk Genel Kurul'da gündeme alınarak onaya sunulur.

Uzmanlık dalının daha önceden belirlenmiş temsilcisi varsa, yeni başvuran derneklerin durumu, dernekler arasında varılmış bir uzlaşma olmadıkça, mevcut üyelerin görev sürelerinin bitiminden itibaren geçerli olacak şekilde değerlendirmeye alınır.

Aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Genel Kurul tarafından 5 kişiden oluşan bir "Harmonizasyon Kurulu" kurulur:

a. Aynı alanda birden fazla derneğin varlığı durumunda temsil hakkının ve olası sorunların çözümlenmesi,

b. Farklı anadalların aynı yan dalı istemeleri durumunda ortaya çıkan temsiliyet sorununun çözümü ve bunun gerekçelendirilmesi,

c. Yan dalların oluşumu sürecinde hangi ölçütlerin göz önüne alınacağının saptanması,

d. Oluşturulacak yan dalların ülkemiz yan dal uzmanı gereksinimiyle ilişkilendirilmesinin araştırılması,

e. Dernek yönetim kurulu ile yeterlik kurulu ilişkisinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olunması.

Uzmanlık dernekleri arasında ortaya çıkan ve Yürütme Kurulumuza resmi yazıyla iletilen anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, her anlaşmazlık konusu için, taraf olan uzmanlık derneklerinden temsilcilerin ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu" oluşturulur.

Madde 8- TTB-UDEK, aşağıdaki amaçlarla çalışır:

a. Topluma sunulan uzman hekimlik hizmetinin olanaklı olan en yüksek düzeye çıkarılması ve sürdürülmesi için çalışmak,

b. Ülkemizdeki uzman hekimlerin mesleki durumunu ve ünvanını ulusal ve uluslararası alanda savunmak,

c. Uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, hasta bakımı ve toplum sağlığı alanındaki etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin eşgüdümünü yapmak,

d. Uzmanlık dernekleri aracılığı ile tıpta uzmanlık eğitiminin çağdaş bir düzeye eriştirilmesi için standartların oluşturulması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve korunması ile ilgili ulusal hedef ve koşulların saptanarak özgün Türkiye modelini işlerliğe kavuşturmak,

e. Türk Tabipleri Birliği'nin Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB)'ne üyeliğinden doğan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,

f. Diğer ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman hekimlik alanında işbirliği yapmak ve ilişkiler kurmak,

g. Yeterlik Kurullarının çalışmalarının eşgüdümünü sağlamak.

h. TTB-UDEK, yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için;

Toplum Sağlığını Geliştirme, Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi, Bilimsel Araştırma, Etik, Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim, İnsangücü Planlaması vb. alanlarda çalışma grupları kurar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve İşleyiş

Madde 9- TTB-UDEK Genel Kurul temsilcileri, sonu tek rakamla biten yılların Ağustos ayında TTB-UDEK Başkanlığına bildirilir. Temsilcilerin o dalda en az 5 yıllık uzman olması ve fiilen çalışıyor olması koşulu aranır. Temsilcilerin görev süresi iki yıldır. Aynı kişi yeniden seçilebilir.

Madde 10- TTB-UDEK temsilcileri; görevlerinin sona ermesi, istifa, ölüm vb. gibi nedenler dışında;

a. TTB temsilcileri için Merkez Konseyi'nin, Tabip Odaları temsilcileri için ilgili Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun kararıyla,

b. Dernek temsilcileri için dernek Yönetim Kurulu veya genel kurullarının alacağı kararla, görevlerinden alınabilir.

Bir yılda yapılan toplantıların tamamına katılmayanların üyelik durumları tartışılmak üzere derneklere bildirilir.

Madde 11- TTB-UDEK Genel Kurulu, TTB Merkez Konseyi(MK) ve TTB-UDEK Başkanlarının ortak çağrısı üzerine yılda en az 1 kez toplanır. Kurul, TTB MK ve TTB-UDEK Başkanlarının çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

Toplantı tarihi ve gündemi sekreter tarafından tüm üyelere en az iki hafta öncesinden bildirilir.

Asıl üyeler, toplantıya katılamayacakları durumlarda, TTB-UDEK sekreterine yazılı olarak başvurarak yerlerine yedek üyelerin katılmasını ve oy kullanmasını sağlayabilirler.

Asıl üyeler dışında tartışılan konular ile ilgili gözlemciler ve uzmanlar toplantıya çağrılabilir, ancak oy kullanamazlar.

TTB-UDEK Genel Kurulu toplantılarında açık oylama ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmandan oluşan 3 kişilik bir divan oluşturulur. Karar almak için katılanların oy çokluğu yeterlidir. Sonu tek rakamla biten yıllardaki sonbahar Genel Kurulu'nda, Genel Kurul asıl üyeleri arasından 9 kişilik Yürütme Kurulu, ATUB 1 asıl ve 1 yedek temsilcisi ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün gerektirdiği temsilciler gizli oylama ile seçilir. Yürütme Kurulu Genel Sekreteri TTB temsilcileri arasından seçilir. Diğer adayların oylamada aldıkları oy sırasına göre ilk 8 aday asıl, sonraki 9 aday yedek üye olarak TTB Merkez Konseyi Başkanlığına bildirilir. TTB-UDEK Yürütme Kurulu ilk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üye'yi kendi arasından gizli oyla seçer. Seçilenlerin görev süresi 2 yıldır. "Mazeret bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya göre yedek üye göreve çağrılır." Yürütme Kurulu üyeliği üst üste üç dönemden, Yürütme Kurulu Başkanlığı üst üste iki dönemden fazla yapılamaz.

Uzmanlık Derneklerinin ödeyecekleri yıllık katkı payı dernekler tarafından TTB'ye bildirilen uzman üye sayısına göre her yılın ilk Genel Kurulu'nda belirlenir. Katkı ödeyemeyen dernekler iki kez uyarılmalarına rağmen borçlarını ödemedikleri takdirde üyelikleri iki yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içinde durum düzelmediği takdirde üyelikleri düşürülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Tanımları

Madde 12- Yürütme Kurulu'nun görevleri:

a. Uzmanlık eğitimi ve uzmanlık uygulaması konusunda TTB, ATUB, Sağlık Bakanlığı, YÖK ile ilişkileri yürütmek,

b. TTB Merkez Konseyi'ne her yıl çalışma raporu vermek,

c. Uzmanlık eğitimi ve diğer etkinlikleri değerlendirmek, Genel Kurul üyelerini ve dernekleri bilgilendirmek.

d. TTB-UDEK Genel Kurul kararlarını uygulamak ve bu amaçla üyeler arasında eşgüdüm sağlamak.

Madde 13- Başkanının Görevleri;

a. TTB-UDEK toplantıları ile ilgili gündemi sekreterya ile birlikte oluşturmak.

b. TTB-UDEK toplantılarına başkanlık etmek,

c. TTB-UDEK'i ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,

d. TTB-UDEK'in işleyişi ve yazışmalar ile ilgili genel sekreterden bilgi almaktır.

Madde 14- Başkan Yardımcısının görevi; Başkanın bulunmadığı durumlarda başkanın görevlerini yüklenmektir.

Madde 15- Genel Sekreterin Görevleri:

a. Üyelerden ve başkandan gelen gündem önerilerini TTB MK ve TTB-UDEK başkanlarına iletmek ve toplantı gündemini hazırlamak,

b. Arşiv tutmak,

c. Dernekler, alan temsilcileri ve diğer kuruluşlar ile olan yazışmaları başkanın bilgisi içinde yürütmek,

d. TTB-UDEK'in günlük işlerini yürütecek sekreteryayı yönetmek,

e. Uzmanlık dallarındaki derneklerin temsilcileri aracılığı ile ATUB ile ilişkilerini sağlamak, geliştirmelerini teşvik etmek, denetlemek ve ilgili ATUB yazılı materyalinin dağıtımını sağlamak,

f. Bir sonraki toplantıda onaylanmak üzere toplantı tutanak özetlerinin, sonuç bildirgelerinin yazılmasını sağlamaktır.

Madde 16- Muhasip üyenin görevleri;

a. Yıllık bütçeyi hazırlayarak, alanlarındaki derneklerden toplanacak katkı payını saptamak ve toplanmasını sağlamak,

b. Toplanan para ile giderlerin karşılanmasını ve ATUB aidatlarının yatırılmasını sağlamak,

c. Yıllık gelir-gider tablosu ve bilançoyu hazırlayarak Genel Kurul'a rapor sunmaktır.

Madde 17- Uzmanlık Dernek temsilcilerinin görevleri ;

a. TTB-UDEK toplantılarına katılarak, dallarında TTB-UDEK ile ilişkide olan tüm dernekleri temsil etmek,

b. TTB-UDEK toplantıları ile ilgili bilgileri ve toplantı sonuçlarını dallarındaki TTB-UDEK ile ilişki kuran tüm uzmanlık dernekleri yöneticilerine bildirmek,

c. Alanları ile ilgili TTB-UDEK ve ATUB belgelerinin bir kopyalarını dallarında TTB-UDEK ile ilişkideki tüm derneklere göndermek,

d.Temsil ettikleri uzmanlık dalının yıllık aidat yükümlülüğünün yerine getirilmesini kendi derneği nezdinde sağlamak.

Madde 18- ATUB temsilcilerinin görevleri;

a. TTB-UDEK'i ATUB toplantılarında temsil etmek,

b. ATUB ile ilgili gelişmeler konusunda Yürütme Kurulu ve Genel Kurul'u sürekli bilgilendirmektir.

Madde 19- Harmonizasyon Kurulu Yönergesi ve Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi bu Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Merkez Konseyi tarafından çıkartılır.

Madde 20-Türk Tabipleri Birliği'nin 50. Büyük Kongresinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş bulunan Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'nun Kuruluşu Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1: Bu Yönetmeliğin 9. maddesinde sözü edilen 5 yıllık uzman olma koşulu, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alalı 5 yıl olmamış yeni dallarla ilgili dernek temsilcilerinde aranmaz.

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönetmelik, Türk Tabipleri Birliği resmi yayın organlarından birinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönetmeliği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yürütür.