10 Ekim 2006

10 Ekim 2006

Sayın Başkan,

TTB-UDEK XXVII. Genel Kurulu 29 Dernekten 42 üyemizin katılımıyla 30 Eylül 2006'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 75. yıl Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurulda Divan Başkanlığına Prof. Dr. Sema Anak, Divan Sekreterliğine Doç. Dr. Dilek Aslan seçildiler.

TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. İskender Sayek ve TTB-UDEK başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel yaptıkları açılış konuşmalarında, Türkiye sağlık ortamını değerlendirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Ardından, TTB-UDEK çalışma raporu, bilançosu ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) ile ilgili bilgiler Genel Kurula aktarıldı.

Genel Kurula sunulan UYEK (Ulusal Yeterlik Kurulu) ve Yeterlik Kurulu Yönergeleri değişiklikleri oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, 2006 ve 2007 yıllarında geçerli olmak üzere, TTB-UDEK üyelik aidatlarının derneklerdeki uzman üye başına 1.75 YTL olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Prof. Dr. Raşit Tükel
TTB-UDEK Başkanı

Ek: 1-30 Eylül 2006 TTB-UDEK Genel Kurul Katılımcı Listesi

2- 30 Eylül 2006 TTB-UDEK Genel Kurul Tutanağı

 

Ek:2

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU

GENEL KURUL TOPLANTISI RAPORU

30 EYLÜL 2006, ANKARA

Gündem:

1. Divan Başkanlığının seçimi

2. Açılış konuşmaları

3. TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun çalışma raporunun sunumu

4. TTB-UDEK mali bilançosunun sunumu

5. ATUB çalışmaları hakkında bilgilendirme

6. XII. TUEK hakkında bilgilendirilme

7. TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulu'nda kabul edilen UYEK ve yeterlik kurulları yönerge değişikliklerinin görüşülerek onaylanması, UYEK çalıştayı ve çalışma program sunumu

8. Dilek ve temenniler

Toplantıya birinci gündem maddesi ile başlamıştır. Divan Başkanlığı'na Prof. Dr. Sema Anak, Divan Sekreterliği'ne Doç. Dr. Dilek Aslan oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanlığı'nın seçiminden sonra diğer gündem maddeleri tartışmaya açılmıştır.

Açılış konuşmalarının ilki TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. İskender Sayek tarafından yapılmıştır. Dr. Sayek konuşmasında Türkiye'nin sağlık ile ilgili gündemine (yeni tıp fakültelerinin açılması, sağlıkta dönüşüm programı ve tehditler, ithal hekim konusu, mecburi hizmet uygulamaları, tedavi yardımına ilişkin uygulama, ilaçların geri ödeme listesinden çıkarılması konusu); yeterlik kurullarının başlangıçtan bu yana aldığı yola;Tıpta Uzmanlık Tüzüğü konusuna, atama nakli yönetmeliğine ilişkin görüşlerini aktarmıştır.

Açılış konuşmaları kapsamında ikinci konuşmayı TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel yapmıştır. Tükel konuşmasında; kendi çalışma süreçlerinde 9 yürütme kurulu toplantısı yaptıklarını ifade etmiştir. Bu toplantılarda çalışma programının oluşturulması, web sayfası-elektronik tabanlı iletişimin kurulması, yeni dernek başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili gelişmelerin olması, uzmanlık alanları uzlaşı alanlarının kurulması, çalışma gruplarının oluşturulması (insangücü planlama, toplum sağlığını geliştirme, sağlık hizmetlerini geliştirme, etik, STE- sürekli mesleki gelişim, bilimsel araştırma), güncel gelişmelerin takip edilmesi (web tabanlı çalışma, elektronik bülten, üyelerle sürekli iletişim, basın toplantıları gibi), Avrupa Tıp Uzmanları Birliği çalışmalarının başlatılması ve sürdürülmesi konularındaki gelişmeler ele alınmıştır. Prof. Tükel, kurul üyeleri olarak çalışmalarını temel olarak bu başlıklarda sürdürdüklerini ifade etmiştir.

Prof. Tükel'in konuşmasından sonra Dr. Ali Özyurt, TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun çalışma raporunun sunumunu yapmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki başlıklar ele alınmıştır:

1. Yürütme Kurulu 4 Ekim 2005 tarihinde seçimli genel kurul sonrasında çalışmaya başlamıştır. 25 Kasım 2005 tarihinde ise görev dağılımı yapılmıştır.

2. Yürütme kurulu temel olarak 9 çalışma alanı belirlemiştir.

3. Kurulun ve üyelerin çalışma yöntemi belirlenmiştir.

4. Yürütme kurulu bugüne kadar 9 toplantı yapmıştır.

5. TTB Merkez Konseyi ile işbirliği alanları belirlenmiştir.

6. Web sayfası yenilenmiştir.

7. Elektronik bülten çıkarılmıştır (Web sayfasının ve bültenin 1 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla 8500 ziyaretçisi olmuştur.)

8. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'nin çalışmaları desteklenmiş; hız kazanmıştır.

9. Dernekler arasında meydana gelen sorunlara çözüm arayışları olmuştur. Bu kapsamda "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu" kurulmuştur. Bu kurul yakın geçmişte "Spor Hekimliği Uzmanlığı"nın konumu ile ilgili çözüm üreten bir konumda olmuştur.

10. TTB-UDEK üyeliği başvuru formu geliştirilmiştir.

11. TTB-UDEK-UYEK çalışmaları sürdürülmüştür.

12. Tüzük çalışmaları sürdürülmüştür.

13. Güncel gelişmeler takip edilmiş; bu kapsamda gerekli görülen kurumlarla işbirliği ve çeşitli ziyaretler yapılmıştır.

14. Çalışma grupları kurulmuştur. Bu başlıklarda derneklerin görüşleri ve yaklaşımları belirlenmesi ile ilgili çalıştay düzenlenmiştir. Sonrasında bir anket formu aracılığı ile değerlendirmeler sürdürülmektedir. Çalışma grupları aşağıda belirtilmiştir:

a. İnsangücü planlama

b. Toplum sağlığını geliştirme

c. Sağlık hizmetlerini geliştirme

d. Etik

e. STE- sürekli mesleki gelişim

f. Bilimsel araştırma

15. Tıpta uzmanlık eğitimine dış müdahalelere yanıtlar verilmiştir. Bu süreç basın açıklamaları, e-posta iletileri, çeşitli ziyaretler ile desteklenmiştir.

16. UDEK başkanlığına yapılan toplantı başvuruları değerlendirilmiştir.

Dr. Ali Özyurt'un konuşmasından sonra TTB avukatı Sn. Ziynet Özçelik yan dallarla ilgili açılan dava süreçlerini ve güncel durumu katılımcılara aktarmıştır.

Avukat Sn. Ziynet Özçelik'in kısa bilgilendirme konuşmasından sonra Prof. Dr. Sinan Adıyaman TTB-UDEK Mali Bilançosunun durumunu aktarmıştır. Dr. Adıyaman, geçen dönemde giderler toplamının 42.878.55 YTL olduğunu ifade etmiştir. Derneklerden toplanması gereken aidatların toplanamadığı; bütçe açığının TTB-Merkez Konseyi tarafından karşılandığı bilgisini paylaşmıştır.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ın TTB-UDEK Mali Bilançosu ile ilgili sunumunun ardından Prof. Dr. Umut Akyol ATUB çalışmalarını aktarmıştır:

1. ATUB toplantılarına her ülkeden iki katılımcı katılmaktadır. Bu kapsamda genel kurul düzeyinde ilişkilerin sürdürüldüğü bilgisi paylaşılmıştır.

2. Dr. Akyol, ATUB yapısı ile derneklerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

3. ATUB web sayfasında (www.uems.net) oldukça güncel ve değerli bilgiler olduğu belirtilmiştir.

4. ATUB tarafından güncel olarak tartışılan konular ATUB tarafından izlenmektedir. Özellikle hekimlerin çalışma saatlerinin sınırlandırılması konusundaki gelişmeler değerlendirilmektedir.

5. TTB-UDEK bünyesinde düzenlenen üye derneklerin ATUB temsilcilerinin bir araya getirildiği toplantı 23 Eylül 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya 18 temsilci katılmıştır.

6. Derneklerden 2 adet ATUB temsilcisi seçilmesi ve bu üyelerin görev sürelerinin mümkünse uzun olması konusunda görüş bildirilmiştir.

7. Bazı derneklerin ATUB düzeyinde bağımsız-kurumsal ilişkileri bulunmaktadır (Türk Nöroşirurji Derneği, Türk Cerrahi Derneği gibi)

Prof. Dr. Umut Akyol'un sunumu sonrasında katılımcılardan kısa görüşler alınmıştır. Bu kısa paylaşım sonrasında Prof. Dr. Ali Kutsal XII. TUEK hakkında bilgi vermiştir:

1. XII. TUEK 1-3 Aralık 2006 tarihlerinde 9 Eylül Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenecektir.

2. Birinci gün çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay temel olarak daha önceden başlatılmış çalışma gruplarının çalışmaları üzerinden yürütülecektir:

a. İnsangücü planlama

b. Toplum sağlığını geliştirme

c. Sağlık hizmetlerini geliştirme

d. Etik

e. STE- sürekli mesleki gelişim

f. Bilimsel araştırma

3. 2-3 Aralık 2006 tarihinde kurultay yapılacaktır.

4. Program üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Prof. Dr. Ali Kutsal'ın XII. TUEK hakkında bilgi vermesinden sonra Doç. Dr. Yıldıray Çete TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulu'nda Kabul edilen UYEK ve yeterlik kurulları yönerge değişikliklerin görüşülerek onaylanması, UYEK çalıştayı ve çalışma programının sunumu yapılmıştır:

Yönergelerdeki temel değişiklik önerileri aşağıdaki maddelerle ilgilidir:

1. Tanımlar (UDEK, UYEK, yeterlik)

2. Sayı ve süreler ilgili yeterlik kurulunun kararına bırakılması

3. Kurul ve komisyonların yapısında değişiklikler

a. Denetleme kurulunun kaldırılması

b. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu değişikliği (Akreditasyon komisyonu ve Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu)

4. Madde 4.1.3. değişikliği

5. Madde 4.2.'nin ikinci paragrafının değişikliği

6. Görevlere bazı eklerin yapılması

7. Madde 4.4. ile ilgili değişiklik

8. UYEK görevlerine maddelerin eklenmesi

9. UYEK yürütme kurulu sayısının üçten beşe çıkarılması

10. Madde 16 değişikliği

11. Madde 22 değişikliği

12. Denetleme kurulu ile ilgili değişiklikler

Bu sunuş sonrasında Divan Başkanı değişikliklerin (UYEKve yeterlik kurulu yönerge değişiklikleri) onaylanmasını katılımcıların oylarına sunmuştur. Değişiklikler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Divan başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından üye aidatlarının 2006 ve 2007 yılları için önerdiği miktarı da katılımcıların oylamasına açmıştır. 2006 ve 2007 yılları için önerilen UZMAN ÜYE BAŞINA 1.75 YTL OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir. Derneklerden mevcut borçların toplanmasını kolaylaştırmak için yazışmalarda borçların hatırlatılması önerilmiştir. Üye aidatları ile ilgili yapılacak olan ilk genel kurulda tekrar görüş alınması konusunda da öneriler alınmıştır.

Toplantının son bölümünde dilek ve temenniler alınmış; toplantı saat 13.45'de tamamlanmıştır.

Ek:1

30 Eylül 2006 TTB-UDEK Genel Kurul Katılımcı Listesi

Türk Tabipleri Birliği

Dr. Ali Özyurt

Dr. Ali Kutsal

Dr.Yıldıray Çete

Dr. Sinan Adıyaman

İstanbul Tabip Odası

Dr. Sema Anak

Acil Tıp Uzmanları Derneği

Dr. Levent Avşaroğulları

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Dr. Yaşar Bilge

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği (Gözlemci)

Dr. Tanıl Kendirci

Geriatri Derneği (Gözlemci)

Dr. Dilek Aslan

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Dr. Mehmet Ali Biliker

Havacılık Tıbbı Derneği

Dr. Mustafa Morkoyun

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Dr. Necla Tülek

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Dr. Umut Akyol

Türk Biyokimya Derneği

Dr. Gülden Burçak

Dr. Muhittin Serdar

Türk Cerrahi Derneği

Dr. Semih Baskan

Türk Dermatoloji Derneği

Dr. Sedef Şahin

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Dr. Atilla Dağdeviren

Türk İmmünoloji Derneği

Dr. Cemalettin Aybay

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Dr. Metin Aldemir

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Dr. Ramazan İnci

Dr. Berrin Esen

Türk Nöroşirürji Derneği

Dr. Ağahan Ünlü

Türk Oftalmoloji Derneği

Dr. Sunay Duman

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Dr. Şükrü Solak

Türk Otorinalarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Dr. Tevfik Aktürk

Dr. Levent Özlüoğlu

Türk Patoloji Derneği

Dr. Dilek Yılmazbayhan

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

Dr. Sema Anak

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Dr. Figen Özgür

Dr. Ferit Demirkan

Türkiye Psikiyatri Derneği

Dr. Aylin Uluşahin

Dr. Raşit Tükel

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Dr. Ülkü Yılmaz Turay

Türk Toraks Derneği

Dr. Sema Canbakan

Dr. Ali Kocabaş

Türk Üroloji Derneği

Dr. Erbil Ergenekon

Türkiye Acil Tıp Derneği

Dr. Yıldıray Çete

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Dr. Ayhan Karakoç

Dr. Erdal Kan

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Dr. Vesile Sepici

TTB Avukatı

Av.Ziynet Özçelik