02 Haziran 2004

2 Haziran 2004

                Sayın Başkan,

TTB-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu 24. Olağan Genel Kurulu 15 Mayıs 2004 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapıldı.

Genel Kurul'a TTB Başkanı, TTB Eğitim Kolu Başkanı, TTB Merkez Konseyi Üyesi, Yürütme Kurulu üyeleri 53 dernekten 80, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ordu Çorum, Manisa, Zonguldak, Çorum, Kırklareli tabip odalarının da katılımı ile toplam 92 kişi katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek'in sağlık alanında performansın değerlendirmesinin zor olduğunu ve  kurumlarda çeşitli disiplinler arasında büyük ücret farklılıklarına yol açtığını bildirdi. Avrupa Birliği'ne uyum adı altında yapılan çalışmalar ile (Klinik araştırmalarda etik kurul yönetmeliği) son 6 aydır hızlı bir şekilde istenilmeyen gelişmeler olduğu ve TTB kurum dışına çıkarıldığını dile getirdi. Temsilcilerin 5 eğitim hastanesi, 5 üniversite, 1 hasta hakları derneği ve 3 bürokrattan oluştuğu ve bürokratlar dışında temsilcilerin bakanlık tarafından atanması demokratik katılıma izin vermediğini aktardı. Biyoeşdeğerlilik konusunda çalışmalara değindi. AB'de mesleki yeterlilikleri tanımlayan yasanın Türkiye'ye uyarlanması konusunda çalışıldığını iletti. Bütçe uygulama talimatı ile  pratisyen hekimlerin reçete yazmalarının çok etkilendiğini bildirdi. "Sağlık Meslek Odaları ve Birlikleri Kanun Tasarı Taslağı", "Sağlık Kanunu", "TC Hıfsıssıha Kurumunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı", "Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı", "Sağlık Uzmanlık Kurumunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı"ndan oluşan beş yasa tasarısının hekimler tarafından çok yakın takip edilmesini önerdi.

TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Cem Terzi UDKK'nın tarihçesine değindi. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Dr. Songül Yalçın son 6 aylık döneme ait faaliyetleri sundu.         İlk UYEK toplantısının 9 Mayıs 2004'de yapıldığı ve çalışma gruplarının oluşturulduğu iletildi. Dernek tanıtım formları ile "Dernek Tanıtım Kitapçığı"'nın hazırlandığı iletildi.      10. Tıpta Uzmanlık Kurultayı'nın 27-28 Kasım 2004 İstanbul'da yapılacağı ve derneklerden kurultay programı ile ilgili konu önerileri beklendiği bildirildi. 

Dr. Umut Akyol UEMS çalışmalarını sundu. Derneklerden UEMS'le ilişkilerini bildirmeleri için bir anket dağıtıldı ve UEMS ile ilgili problemlerinde UDKK'ya başvurabilecekleri iletildi. 

Dr. Suat Aytaç TTB-UDKK bilançosunun sundu ve aidatların tam ödenebilmesi için üç öneride bulundu: 1)Eski sisteme göre dernek başına sabit bir aidat, 2) üye başına aidat ve 3) sabit düşük aidat ile üye başına aidat. Üye başına aidat alınması oy çokluğu ile kabul edildi.

Dr. Cem Terzi UYEK toplantı ve etkinlikleri hakkında bilgi verdi.  2004 yılında  UYEK etkinliği kapsamında Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri katkıları ile "eğitim müfredatı", "ölçme ve değerlendirme" konularında çalıştay düzenlenmesine ilişkin proje sunuldu.

Dr. Ali Özyurt Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün güncel durumunu değerlendirildi.

Dr. Özen Aşut Genel Pratisyenlik Enstitüsü'nü tanıttı.

Dr. Ali Kocabaş TTB-UDKK'nın dernek tanıtım formlarının analizi ve derneklerin güncel durumları  hakkında bilgi verdi.

Genel kurulda YÖK yasasının, şef ve şef yardımcılığı sınavlarının, performans uygulamasının ve  tıpta uzmanlık tüzüğünün takibi kararlaştırıldı. Hekim dışı personelin ilaç yazması konusundaki çalışmaların onaylanmadığı ve bu konuda girişimde bulunulması istendi. Yürütme Kurulunun yan dalların standardizasyonu için harmonizasyon çalışmalarına başlaması planlandı. 

1.YÖK yasasının tarafların etkin katılımı ve onamı olmadan çıkarılması yüksek öğretim kurumlarında rahatsızlığa yol açmıştır. Eski YÖK yasasının olumsuzluklarından kurtulmak bir yana yeni sorunlar ekleyen bu yaklaşım kabul edilemez.


2.Şef ve şeflik sınavları güven ortamının yitirildiği, adayların ciddi kaygılar taşıdığı bir süreç izlemektedir. Jürilerin oluşumunda, açılan ve açılmayan kadrolarda bu sınavların adil ve nesnel olmaktan uzak olabileceği izlenimi yaygın olarak doğmuştur. UDKK süreci endişe ve duyarlılıkla izlemekte ve her türlü olumsuzluğun hukuksal yollarla takipçisi olacağını bildirmektedir.

3-Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili Bakanlığın hazırlayacağı taslak derneklerle birlikte değerlendirilecek. Başta Tıpta Uzmanlık Kurulu olmak üzere diğer kurul ve komisyonların tarafların eşit katılımını içermesi ve sadece danışma kurulları niteliğinde olmaması konularına özen gösterilecek. Aşırı yan dallaşma benimsenmeyecektir.

4-Perfomansa dayalı ücretlendirme Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışma barışını bozmuş sağlık çalışanlarının arasında yeni eşitsizlikler yaratmış ve eğitim ortamına büyük zararlar vermiştir. TTB-UDKK olarak performansa dayalı ücretlendirmenin özellikle eğitim ortamında yarattığı olumsuzluklara dikkat çekiyoruz ve bu konuyu da yakından takip edeceğimizi bildiriyoruz.

5-Bütçe Uygulama Talimatı ile gelen ilaç yazım kısıtlamaları özellikle 1.basamakta hizmet alan hastalar için aksaklıklara yol açmaktadır. TTB-UDKK olarak bu konuda da gerekli girişimler yapılacaktır.

                Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.