20 Nisan 2002

TTB-UDKK GENEL KURUL TUTANAĞI

20 NİSAN 2002

ANKARA

Prof. Dr. Nural Kiper tarafından yapılan Açılış Konuşması'nın ardından; Divan başkanlığına Prof. Dr. Vural Solok, sekreterliğe Prof. Dr. Dilek Arman seçilerek Toplantı Divanı oluşturuldu.

Gündem gereği konuşmasını yapmak üzere  TTB-UDKK Başkanı Prof. Dr. Semih Baskan kürsüye davet edildi. Prof. Dr. Semih Baskan genel kurulu;

            a) Danıştay'da tartışmaları süren Tüzük konusunda TTB ve TTB-UDKK ,

            b) Yeniden uygulanmaya başlanan Mecburi Hizmet,

            c) Sağlık Personeli'nin ücretlendirilmesi,

            d) Uzmanlık dernekleri ve yeterlilik sınav uygulamaları

            e) Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Standart Tanı ve Tedavi Rehberleri,

            f) Mesleki Sorumluluk Sigorta Yasa Tasarısı,

konularındaki bilgilendirerek ve TTB-UDKK görüşünü yansıttı.

 Ek gündem oluşturulmak üzere FTR alanındaki 4 dernek başkanı ortak önerisi (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulları mezunlarının durumunu görüşmek üzere) verilen dilekçe üzerine yapılan oylamada 30 kabul, 4 red oyu ile konu, 6.madde olarak gündeme alındı.

Gündem gereği Prof. Dr. Nural Kiper tarafından TTB-UDKK Yürütme Kurulu'nun geçen 6 aylık döneme ait faaliyetler sunuldu. Sürdürülmekte olan çalışmalardan;

            a) Daha sık biraraya gelinerek derneklerle sorunların paylaşım ve çözümüne katkı sağlanması,

            b) Yeterlilik uygulamalarına destek,

            c) Tanı tedavi kılavuzları geliştirilmesi,

            d) Bilgilenme Ağı için yeni web sitesi oluşturulması,

            e) Yeterlilik ile ilgili çalışmalar için üstkurul oluşturulması gereği; yönerge taslağı oluşturulması planlandığı ve bunun için 16 Mart 2002'de Yönerge Hazırlama Grubu seçildiği konusunda bilgi verildi.

Prof. Dr. Nural Kiper konuşması sonunda Prof. Dr. İskender Sayek'i Kürsüye davet etti.

Ek gündem maddesi oluşturulmak üzere, Türk Farmakoloji Derneği Genel Kurul Üyesi ve Yeterlilik Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Yılmaz Demirel tarafından  Uzmanlık Eğitiminde En Az Gereksinimleri Belirleme Çalışma Grubu oluşturulması konusundaki önerisi, verilen dilekçe üzerine genel kurulun oyuna sunuldu. Konunun  yeterlilik yönerge taslağı görüşülmesi sırasında tartışılmasına oybirliği ile karar verildi.

Prof. Dr. İskender  Sayek tarafından, 

            a) UEMS'e üye ülkelerin son durumu

            b) UEMS bünyesinde yer alan "Board qualification" sınavı ile açıklamalardan teşvik, legal dayanağı olmadığı, kalite göstergesi oldugu, Avrupa'da serbest dolaşım belgesi olmadığı, konusunda genel kurulu bilgilendirdi.                    

            c) HÜTF Nöroşirürji kliniğinin, UEMS ve Avrupa Nöroşirürji Derneği tarafından  2 yıllığına, asistan çalışma saatlerinin kısaltılması önerisi ile akredite edildiği bilgisi verildi.

 

Prof. Dr. O. Şadi Yenen tarafından söz alınarak önceki konuşmaların yazılı metinlerinin katılımcılara dağıtılması önerisi getirildi.

Prof. Dr. Kürşat Yıldız söz alarak Sağlık Bakanlığı Proje Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Ulusal Hastalık Yükü çalışmasına UDKK Yürütme Kurulu temsilcisi olarak katıldığı; Konu ile ilgili çalışmanın yabancı danışmanlarla birlikte Başkent Üniversitesi tarafından 23 ay sürecek bir çalışma ile gerçekleştirileceği; Uzmanlık dernekleri ile birlikte kurumsal temsilcilerin çalışmaların denetlenmesi, katkı ve yol gösterici olarak katılımının beklendiği konusunda genel kurulu bilgilendirdi.

Dernek Temsilcileri Standart Tanı Tedavi Rehberlerinin gereken 6 ay gibi sürede güncellenmesi olamayacağı gibi ülkede araştırma ve bilimsel özelliğini engelleyici olacağı düşüncesi  için karşı çıktılarını ifade ettiler.

Gündem gereği Prof. Dr. Murat Akova tarafından UDKK Bilançosu sunuldu. UEMS aidatının ödenemediği; ek olarak 10.477.654.350-6.118.556.000 TL. bütçe açığı olduğu; bunun esas olarak  aidatlarını ödemeyen derneklerden kaynaklanan açık olduğu; belirtildi. 2002 aidatı olarak 400 Milyon TL belirlendiği ifade edildi.

Divan Başkanı Prof.Dr.Vural Solok tarafından toplantıya 20 dakika ara verildi.

Gündemin 5.maddesini oluşturan TTB-UDKK Yeterlilik Üst Kurulu Yönerge taslağını tartışmaya açmak üzere Prof. Dr. Semih Baskan kürsüye davet edildi.

Yönerge Taslağı Prof. Dr. Ali Kocabaş tarafından katılımcılara aktarıldı:

Yeterlilik kurulları çalışmalarının koordinasyonu amacını güdecek üst kurulun Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer alan uzmanlık ana dallarında kurulmuş Yeterlilik Kurul  Başkanlarından oluşan genel kurul temelinde oluşturulacağı belirtildi.

Prof. Dr. Tellaloğlu tarafından üstkurulun görevlerine; olası itirazların değerlendirilmesi maddesinin eklenmesi önerildi.

Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından "Ulusal Yeterlilik Üst Kurulu"  tanımlamasının daha uygun olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Fitnat Dinçer,  daha sonra da eleştiriler doğrultusunda son şeklin verilebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Kürşat Yıldız tarafından UDKK ve Üst Yeterlilik Kurulu etkinlik alanlarının çakıştığını; bu nedenle benzer geniş tanımlamaların ikinci bir kurul oluşturulması sonucunu doğurabileceğini; amaçların yönlendirme ve koordinasyon olarak belirlemesinin yeterli olacağı ifade edildi.

Doç. Dr. Neşe Karabacak: Yeni oluşturulacak Yeterlilik Kurulları için asgari standartlarının belirlenmesi maddesinin, mevcut yeterlilik kurullarını da kapsayacak şekilde değiştirilmesinin uygun olacağını belirtti;

Prof. Dr. Ali Kocabaş: Şu anda mevcut yeterlilik kurullarının genel kurula kabul gerekliliği olduğu ancak sonraki maddelerin konuyu kapsadığı bilgisi verildi.

Doç. Dr. Cem Terzi Üst Kurul amacının sadece 3.madde (Madde 3. UYÜK,  Yeterlilik Kurullarının mesleki ve eğitsel standartları geliştirme ve uygulama çalışmaları ile uzman hekimleri degerlendirme ve sertifiye etme çalışmalarına yardım ederek, tıbbi bakım hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeyi ve sürdürmeyi, ) 

ile kısıtlandırılması gerektiği, ancak bu şekilde hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Dr. Aydemir Yalman- Tıpta uzmanlık alanında standardın yükseltilmesi ve bu amaçla koordinasyonun sağlanmasının amaçlar arasında yer alması ve yaptırım gücünün vurgulayıcı olması gerektiğini ifade etti.

Dr. Atilla Dağdeviren tarafından "Standartlara uyum sağlanıp sağlamadığını belirleme" yetkisinin; diğer dernek yönergelerine müdahale edilemeyeceği için öneri getirme şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı belirtildi.

Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından, yapının ne olacağına öncelikle karar verilmesi gerektiğini; kapsamlı bir üst yapı için erken olduğu, koordinasyon amacının şu an için kurulacak kurulun ana amacı olması gerektiği belirtildi.

Prof. Dr. Ali Kocabaş, oluşturulacak genel kurulun bu kapsam içinde gerçekleştirilebilecekleri kısa-orta uzun vadeli planlarla belirlenecektir; yazılı kapsamın daraltılması gereğini göstermez açıklaması getirildi ve üstkurul yapılanmasına ait kısım aktarıldı.

Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, çok çalışılmış, çok detaya inilmiş olduğunu ifade etti. Yer alan komisyonların yeterlilik kurullarında zaten olan komisyonları ifade ettiği; gereği halinde yeterlilik kurulları arasında koordinasyon kurulabileceği belirtildi. Üst kurul içinde bu komisyonlar yer almasının ayrıntı içinde boğulma sonucunu doğurabileceği ifade edildi.

Prof. Dr. Mustafa  Yaman, UDKK'nın amacının mevcut eğitimin Avrupa standardına getirmek olduğu; bu anlamda yeni bir yapılanmnın gereksiz olduğu; temel hedefin koordinasyon olması gerektiği belirtildi.

Prof. Dr. Ali Kocabaş tarafından  Yeterlilik Kurulu içinde çalışmalar yapılırken, el yordamı ile bulunmaya çalışılan bilgilerin kullanıldığı; Ortak dil oluşturulabilmesi için Dernek  Yeterlilik Kurul Komisyonlarının ortaklaşabileceği, paylaşabileceği bir komisyonda buluşma şansının sağlanması gerektiği açıklaması getirildi.

Prof. Dr. Pınar Aydın, bilgi alışverişi için komisyon olmasının şart olmadığı; bilgilerin sorarak elde edilebileceği belirtildi.

Prof. Dr. Raşit Tükel, çok erken yapılanma ve strateji belirlenmesinin gereksiz olduğu, öncelikle derneklerin yapılanmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Şerefnur Öztürk, Nöroloji Derneği gibi hazırlık aşamasındaki dernekler için karışıklık nedeni olabileceği ifade edildi.

Dr. Zafer Özak, tersine yukarıda standartları belirlenip, dernekler buna uygun yapılanmayı oluşturabileceği belirtildi ve yönerge biraz daha kısaltılıp, sadeleştirilebilirse de bu şekillenmenin benimsenip, derneklerin buna uygun yapılanmasını önerdi

Prof. Dr. İskender Sayek, benzer tartışmalar daha önce de yapıldığını ve görevlendirilen 3 kişiden biri olarak; İç Yönerge Taslağı derneklere gönderdiklerini belirtti. Bunun dernekle bir ilişkisinin olmadığı; bu TTB-UDKK'nın bir alt kuruluşu olması nedeni ile çalışma şeklini UDKK belirleyeceğini; temel hedefin Yeterlilik Kurulu başkanlarından oluşup bilgi alışverişinin sağlanacağı bu oluşum olduğunu ifade etti.

Divan Başkanı tarafından, yönergenin genel kurul önerileri doğrultusunda düzeltilerek derneklere ulaştırıldıktan sonra genel ve detayları ile ilgili fikirler iletilebileceği belirtildi.

Ek gündem maddesi olarak önerilen ancak  yönerge tartışması içinde değerlendirilmesi kabul edilen "Eğitimde en az gereksinimleri belirleme çalışma grubu oluşturma" önerisi konusunu gündeme getirmek üzere Prof. Dr. Emine Demirel Yılmaz kürsüye davet edildi.

Prof. Dr. Emine Demirel Yılmaz  tarafından bu Kurulun en önemli görevinin " Eğitim Niteliği Oluşturma" , ölçme-değerlendirme için program geliştirme; bunun için de misyon ve vizyon tanımlanması; gereksinimler ve amaç belirlenmesinin gerektiği belirtildi. Farmakoloji Derneği tarafından 1994'ten itibaren yapılan 3 anket ile niteliklerin sorgulandığı; 2001 Kongresinde nitelik önerileri genelin kabulü ile uyulması gereken en az gereksinimler belirlendiği bilgisi verildi. Her dernekten 2 kişinin katılımıyla bir küme oluşturularak Mayıs-Ekim 2002'de en az gereksinimlerin belirlenmesi önerisini getirildi.

Prof. Dr. Kürşat Yıldız tarafından, Patoloji Derneği olarak sözü edilenlerin belirlendiğini ancak, bunların nasıl uygulanacağının tartışılması gerektiği belirtildi. 

Prof. Dr. Emine Yılmaz, oluşturmanın önemli olduğu, ardından topluluğun uygulamayı gerçekleştireceğine inandıklarının belirtti.

Dr. Füsun Köseoğlu, ek gündem maddesi konusunda oluşturdukları metni okudu. Sağlık Bakanlığı görüşünün de doğrultusunda FTR uzmanları haklarının korunması konusunda destek beklentisini dile getirdi.

Prof. Dr. Semih Baskan, metinin UDKK Yürütme Kuruluna da iletildiğini belirterek, bugünkü toplantı gündemin yoğun olması nedeni ile yürütme kurulunun ilk toplantıdaki ilk gündem maddesi olarak ele alınacağı bilgisini verdi.

Prof. Dr. İskender Sayek, bu konunun genel olarak benimsendiğinin, genel kurul sonuç bildirgesine eklenmesinin uygun olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Haluk Özen, ilgili derneklerle toplantı yaptıktan sonra yürütme kurulu kararı olarak desteklenmesini önerdi.

Prof. Dr. Yurdanur Akgün, 4 yıllık Hemşirelik Yüksek Okulu eşdeğeri okul mezunlarının serbest çalışmasını desteklenemeyeceği görüşünde olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kürşat Yıldız, uzmanlık alanını korumak ilkesi paralelinde desteklenmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Ayrıca Uzmanlık Derneklerinin üyelerini UDKK Genel Kuruluna katılımını teşvik etmelerini önerdi.

Prof. Dr. Oya Bayndır (Biyokimya Derneği temsilcisi, Ege Eylül ÜTF) Karar yerinin genel kurul olduğunu belirterek, destekleyici kararın genel kurulda verilmesini önerdi.

Prof. Dr. Semih Baskan, genel kurulda oylama yapılmasını; yürütme kurulunun karara uyacağını belirtti. FTR uzmanları haklarının korunması konusunun desteklenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Divan başkanı Prof.Dr.Vural Solok tarafından toplantı kapatıldı.