TTB-UDEK Üyelik Ölçütleri Formu (30 Haziran 2012 tarihli TTB 62. Genel Kurulu`na kadar)

TTB-UDEK ÜYELİK BAŞVURU FORMU

I. ETKİNLİK ALANLARI

Derneğinizin aşağıda yer verilen alanlardaki etkinliklerini belirtiniz.

a)      Eğitim

Uzmanlık eğitimi ve Yeterlik Kurulları:

Sürekli Tıp Eğitimi/ Mesleki Gelişim Programları:

b)      Sağlık Hizmeti

Uzmanlık alanınızda koruyucu, tanı ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin standartlarının saptanması ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar:

 

c)       Toplum Sağlığı

Toplumun eğitimi, uzmanlık alanınızdaki sağlık sorunlarıyla ilgili ulusal politikaların belirlenmesi, insan gücü planlanması ve hastalıkların toplumsal maliyetleriyle ilgili çalışmalar:

d)      Araştırma

Araştırma alanındaki etkinlikler:

 

II. ETKİNLİK BİÇİMLERİ VE NİTELİKLERİ 

 

Derneğinizin aşağıda yer verilen başlıklardaki etkinliklerini belirtiniz.

a) Ulusal / uluslararası kongreler ve diğer bilimsel etkinlikler:

b) Düzenli periyodik dergi / bülten çıkartılması:

e) Elektronik ortamın eğitim amaçlı etkin biçimde kullanılması (web, e-gruplar, vb.):

d) Bilimsel etkinliklerin TTB-STE kredilendirme sistemi içerisinde olup olmadığı:

III. ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

Derneğinizin aşağıda yer verilen çalışma şekilleri konusunda bilgi veriniz.

a) Derneğinizin toplam üye sayısı:

b) Derneğinizin şubelerinin olup olmadığı:

Şubeleri varsa, hangi illerde kurulduğunu belirtiniz.

c) Son Genel Kurul'a katılan üye sayısı:

d) Dernek yönetim ve karar alma süreçlerine daha geniş bir katılım ve demokratik bir işleyiş oluşturmak amacıyla yapılmış düzenlemeler (Genişletilmiş Yönetim Kurulu, Merkez Eşgüdüm Kurulu, Özel Çalışma Birimleri, vb.):

e) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin (asistanların) dernek yönetim ve karar alma süreçlerine katılımları (üyelik / yardımcı üyelik/ asistan komisyonu, vb.):

f) Dernek yönetimlerinin belirli sürelerde değişmesi ile ilgili düzenlemeler Yönetim Kurulu Başkanlarının 2 dönemden, üyelerinin 3 dönemden daha fazla görev almaması, vb.):

g) Etik kurul ya da komisyonların olup olmadığı:

Etik konusunda yapılan çalışmalar (derneklerin uzmanlık dalları için etik ilkeler geliştirmesi, STE etkinliklerinde bu ilkelere uyulması, hekim-endüstrisi ilişkileri, hekim-hekim, hekim-hasta ilişkileri, yayın etiği konularında uzmanlık dallarına özgü ilkeler geliştirilmesi ve bunların uygulanmasının sağlanması, vb.):

h) Dernek bütçesinden  eğitim ve araştırma etkinlikleri için ayrılan pay (yüzde olarak):

IV. UZMAN ÜYELERİN SAYISI

Derneğinizin temsil ettiği uzmanlık dalından uzman hekim olan dernek üyelerinin sayısı:

Derneğinizin temsil ettiği uzmanlık dalındaki uzman hekimlerin toplam sayısı: