Yürütme Kurulu 4. Toplantısı (30 Mart 2016)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (30.03.2016, ANKARA)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol, Dr. Bülent Atilla, Dr. Meram Can Saka, Dr. Bülent Önal (Dr. Ertan Yılmaz mazeret bildirdi.)

Gündem

Açıklama

Gündem 1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık alanında ATUB temsiliyeti

Karar 1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık alanı ile ilgili gelişmeler aktarıldı. Dernek başvurularının değerlendirilmesine, UDEK Genel Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

Gündem 2

ATUB Bilgilendirme, UEMS temsiliyeti

Karar 2

“Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik” ilgili maddesini “Katkı payını ödeyemeyen dernekler iki kez uyarılmalarına rağmen borçlarını ödemedikleri takdirde üyelikleri iki yıl süreyle askıya alınır.” gözeterek son dönem kimi uzmanlık alanlarında Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin yazışmalarında sorduğu uzmanlık dernekleri UDEK üyelik durumları konusunda uygulama gerekliliği ortaya çıkmıştır. Mağduriyetlerin yaşanmaması için bu durumun uzmanlık derneklerine iletilmesine, üye derneklerimizin  üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek aidat borçları olmayanların ATUB temsilcilerinin bilgilerinin güncellenerek ATUB yönetimi ile paylaşılmasına karar verildi.

Gündem 3

UDEK web sayfası

Karar 3

Bilgilendirme yapıldı. En kısa sürede UYEK web sayfasının da açılması için ilgililerle görüşülmesine karar verildi.

Gündem 4

E-Öğrenme etkinlikleri konulu toplantı

Karar 4

TTB STE – SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu ile ortak bir toplantı düzenlenmesine karar verildi.

Gündem 5

Tıpta Uzmanlık Kurulu Çalışmaları

Karar 5

Özellikle uzmanlık derneklerinden görüş istenecek konu başlıklarında uzmanlık derneklerine yeterli zaman verilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Bu konuda TTB Tıpta Uzmanlık Kurulu temsilcisine bilgi verilmesi uygun görüldü.

Gündem 6

Unvanlarda Tıp Doktoru tanımlamasının yer alması

Karar 6

Konunun çok yönlü çalışıldıktan sonra uzmanlık dernekleri ile paylaşılmasına karar verildi.

Gündem 7

TTB UDEK Genel Kurulu tarihi

Karar 7

TTB UDEK Genel Kurulu’nun 22 Ekim 2016 tarihinde yapılmasına karar verildi.

 

YAPILANLAR

Tarih

Yapılanlar

Not

04.03.2016

Algoloji Derneği Kurum Ziyaretleri konulu Toplantı

Ankara, O. Odabaşı

04.03.2016

El cerrahisi ile ilgili bazı yetkinliklerin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarınca yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş istemi

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

11.03.2016

Hava Kirliliği ve İklim Değişiklikleri Alt Çalışma Grubu

HASUDER

12.03.2016

“PET-BT” Konulu Toplantı davet

Türk Radyoloji Derneği, Türkiye Nükleer Tıp Derneği

12.03.2016

UDEK web uzmanlık dernekleri bilgileri güncelleme

Tüm derneklere

16.03.2016

Gebelikte Down Sendromunun tespitine dair bilgi hk.

Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Tıbbi Genetik Derneği, Türk Klinik Biyokimya Derneği

19.03.2016

Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde “eğitici olma” hakkında bilgi notu

HASUDER

21.03.2016

Türk Radyoloji Derneği ve Türkiye Nükleer Tıp Derneği “PET BT” konusunda TUK’a iletilecek görüş hk. Toplantı

Türk Radyoloji Derneği, Türkiye Nükleer Tıp Derneği

22.03.2016

Kurum Ziyareti, 09 Mart 2016 tarih ve 7 sayılı yazı hk.

TOTBİD

22.03.2016

Kurum Ziyareti, 09 Mart 2016 tarihli yazı hk.

Türk Histoloji Embriyoloji Derneği

23.03.2016

“PET-BT” Konulu Toplantı

O. Odabaşı, D. Aslan, B. İlhan, Türk Radyoloji Derneği, Türkiye Nükleer Tıp Derneği

24.03.2016

Kocaeli Ü. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı AD Ziyaret

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

24.03.2016

“Turkish Society of Medical Rehabilitation” UEMS yazısı

Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği

25.03.2016

Hacettepe Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD ziyaret

M. C. Saka

25.03.2016

Kocaeli Ü. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı AD ziyaret

K. Yıldız

 

YAPILACAKLAR

Tarih

Yapılacaklar

Not

31.03.2016

Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Toplantısı

O. Odabaşı

31.03.2016

SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hast. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Ziyareti 

M. C. Saka

15.04.2016

UYEK Yürütme Kurulu Toplantı

Ankara

27.04.2016

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kurum Ziyareti

M. Başak

04.05.2016

UDEK Yürütme Kurulu Toplantı

Ankara

Belirlenecek

E-Öğrenme etkinlikleri konulu toplantı

-