Dr. Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı

 28 KASIM 2008-ANKARA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ -MORFOLOJİ BİNASI

Dr. Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı'na yaklaşık 100 kişi katılmıştır. Kurultay, 28 Kasım 2008 tarihinde, saat 14:00'de, TTB MK Başkanı, ATO Başkanı ve TTB-UDEK Başkanının açılış konuşmaları ile başladı. Kurultay sırasında bir panel, bir konferans, bir forum ve son olarak da sonuç bildirgesinin hazırlanması ve kapanış oturumu yapılmıştır. Kurultayımızın sonuç bildirgesi aşağıdadır:

 

1.      Sağlık hizmetleri herkese eşit, ulaşılabilir, sürekli ve ücretsiz olarak sunulmalıdır.

2.      Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmeli ve basamaklandırılmış bir sağlık hizmet sunumu yapısı oluşturulmalıdır.  

3.      Hekimlerin çalışma ve yaşam koşullarını olumsuz etkileyen sağlık politikaları terk edilmelidir.

4.      Sağlık hizmetleri sunumunda taşeronlaştırmanın bir aracı olan hizmet satın alma uygulamalarına son verilmelidir.

5.      Performansa dayalı çalışma biçimi eğitime verilen önem ve zamanı azaltmıştır. Performansa dayalı çalışmaya son verilmelidir.

6.      Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri arasında uzmanlık eğitimi uygulamaları ve hizmet sunumunda ortak çalışma koşulları hazırlanmalı ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

7.      Eğitim hastanelerinde eğitim, hizmet sunumu ve araştırma hedefleri arasında denge sağlanmalıdır. Aynı uzmanlık alanında farklı kurumların eğitim programlarında koşutluk sağlanmalı ve kurumlar arası bilgi ve deneyim alışverişi geliştirilmelidir.

8.      Eğitim hastanelerindeki çalışma saatleri ve nöbet sayılarını da içeren çalışma koşulları, uluslararası hukuksal kararlar da dikkate alınarak düzeltilmeli; ücretlendirmeler hekimlerin emeklerinin karşılığını verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

9.      Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu, bir danışma kurulu olmaktan çıkarılmalı, hastanenin tıbbi, eğitim ve araştırma ile ilgili tüm faaliyetlerini yürüten, yöneten ve denetleyen bir organı haline getirilmelidir.

10.  Uzmanlık eğitiminde yeterlik değerlendirilirken, hem tek tek hekimler hem de bir bütün olarak klinik ve hastaneler ele alınmalıdır. Bu çerçevede hali hazırda mevcut olan ölçütler ile ulaşılması gereken ideal ölçütler arasında aşamalı bir geçiş süreci planlanmalıdır.  

11.  Eğiticilerin eğitim görenler tarafından periyodik olarak değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

12.  Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili yapılan bütün çalışmalara ve örgütlenmelere asistanların taraf olarak katılmaları sağlanmalıdır.

13.  Yeterlik sınavları sürekli mesleki gelişimin bir parçası olarak düşünülmeli ve uygulanmalıdır.

14.   Tıpta Uzmanlık Kurulu, özerk bir yapı ve demokratik bir işleyişe sahip olacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve uzmanlık eğitiminin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerini düzenleyen icracı bir kurul olarak işlev görmelidir. Ülkemizdeki tıpta uzmanlık eğitiminin tarafları olan Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve TTB ve uzmanlık dernekleri, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nda eşit oranda temsil edilmelidir.

15.  Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, tüm tarafların katılımıyla bilimsel, hukuki ve adil bir işleyişe sahip olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

16.  Yıllardır sınavsız olarak yapılan tüm şef, şef yardımcılığı ve başasistan atamaları geri alınmalı, bu kadrolarda bulunan kişiler eski görevlerine iade edilmelidir. TTB UDEK, Tabip Odaları ve uzmanlık dernekleri, atamaların geri alınması sürecinin aktif takipçileri olmalıdırlar.

17.  Eğitim hastanelerindeki eğitici kadrolar; eşitlikçi, bilimsel ölçütleri gözeten, adil, şeffaf, herkese açık, ilgili tüm kurumların katılımı ile hazırlanan sınavlarla belirlenmelidir.