01 Mayıs 2011

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

 

1.5. 2011

 

(11.00-15.00)

 

TTB Merkez Konsey Binası, Ankara

  GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR; ÖZET RAPOR

 27.2.2011 tarihli toplantıdan bu yana yapılanlarla ilgili genel bilgilendirme yapıldı.

  1. TTB-Hukuk Bürosu tarafından yönlendirilen haberlerin derneklere e-posta yolu ile iletildiği belirtildi.
  2. TTB-Merkez Konsey tarafından iletilen yazıların/çağrıların/bilgilerin derneklere e-posta yolu ile iletildiği ifade edildi.
  3. TTB-ana web sayfasında UDEK haberleri ile ilgili bir pencere oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.
 1. Yeni üyelik başvuruları konusunda görüşme yapıldı.
  1. Uluslararası Yeni Ürologlar Derneği başvurusu değerlendirildi. Gözlemci üye başvurusunun yapılabilmesi için başvuruda yer alması gereken tüzük, vb. konularındaki eksikliklerinin giderilmesinin dernek yönetimine iletilmesi kararlaştırıldı.
  2. Daha önce başvurusu UDEK YK’ya geç ulaşan Pediatrik Üroloji Derneği’nin yazılı başvurusu yönetim kurulu üyeleri ile paylaşıldı. (Bu konuda 27.2.2011 tarihli YK toplantısında karar alınmış, ilgili derneğe yazı gönderilmiştir)
 2. UYEK Çalışmaları hakkında paylaşım/bilgilendirme yapıldı.
  1. HASUDER Ulusal Kongresine katılım/panel organizasyonu yapılması karar verildi.
  2. UYEK/UDEK ortak toplantısının yapılmasına karar verildi. Bu toplantının 29 Mayıs 2011 tarihinde yapılabileceği konuşuldu (10.00-12.00).
 3. Uzlaşı toplantılarının içeriği ve tarihi belirlendi.
 4. Temel Bilimler konusunda TUEY değişiklikleri üzerinde konuşuldu.

 

  1. TUEY’de değişiklik yapılacağı bilgisi verildi. Anatomi, Histoloji, Farmakoloji, vb. alanların doktora programına dönüştürülmesi ile ilgili bir gelişme olduğu paylaşıldı. Bu konuda TTB-UDEK olarak görüş oluşturulması gereği paylaşıldı. İlgili alanların uzmanlık derneklerinin toplantıya çağrılması, çalışmaya gelirken ön hazırlıkla gelebilmelerinin istenmesi kararlaştırıldı.
 1. a.      Anatomi
 2. b.      Mikrobiyoloji
 3. c.      Fizyoloji
 4. d.      Histoloji-Embriyoloji
 5. e.      Farmakoloji
 6. f.      Biyokimya
 7. 9 Nisan 2011 tarihinde Toplum Sağlığı Çalışma Grubu tarafından yapılan Medya ile İletişim çalıştayının değerlendirilmesi yapıldı. Toplantılarını 11 Mayıs 2011 tarihinde yapabilmeleri için davet götürülmesine karar verildi.
  1. i.      Medya ile iletişim Çalışma Görev Grubu kurulmasına karar verildi.
  2. ii.      Önerilen hazırlık grubu, çalışmaların planlanması
  3. iii.      Görev grubu tanımlamasının TTB-UDEK Çalışma Yönergesi’ne yazılması planlandı.
  4. Etik Çalışma Grubundan 9 Nisan 2011 tarihli çalıştay raporunun istenmesi kararlaştırıldı.
   1. Etik ile ilgili derneklerin İngilizce bazı dokumanlara gereksinim duyulduğu paylaşıldı.
   2. Çalışma gruplarının rapor özetlerinin TTB-UDEK web sayfasında İngilizce olarak düzenlenmesi konusunda çalışabileceği paylaşıldı.
   3. İlaç ve Teknoloji çalışma grubunun çalışmalarına tekrar başlaması konusunda paylaşımda bulunuldu.
   4. AGUH Toplantıları/UDEK’ten beklentiler
    1. AGUH Yönerge’sinin 25 Kasım 2011’de yapılacak olan Genel Kurul’da onaylanması için hazırlık yapılması
    2. Web sayfasının tasarlanması
    3. Web sayfasında forum oluşturulması
    4. Logo çalışmasının yapılması
    5. Bütün asistan hekimlere iletilecek durum tespiti anketinin UDEK tarafından iletilmesi
    6. E-bülten oluşturulması
    7. Derneklerden AGUH üyesi nasıl isteneceğine dair standart yaklaşım geliştirilmesi (Grup uzmanlık eğitimi olan derneklerden temsilci istemeyi uygun görmekte ve aynı alanda çalışan birden fazla derneğin de tek temsilcisinin olmasını beklemektedir). Bu konuda yürütme kurulu üyeleri ile toplanılabileceği/tartışılabileceği paylaşıldı. Dr. Emre Huri ile temsilcilerin belirlenmesi sürecinin tamamlanması kararlaştırıldı.
    8. Çalışma grubunun oluşturduğu yürütme kurulu tarafından düzenlenen toplantılara katılım konusunda ekonomik desteğin nasıl sağlanacağının konuşulması
    9. Gelecek dönem yapmayı planladıkları etkinliklere ilişki görüş beklenmektedir:
     1. 25 Eylül 2011; Mecburi Hizmet Yapan Hekimlerin Buluşması (Van 100. Yıl Üniversitesi)
      1. i.      Organizasyon, Planlama, Bütçe konusundaki ayrıntıların AGUH grubu temsilcileri ile konuşulması kararlaştırıldı.
     2. Kariyer Planlama ve Akademik Destek Temel Kursu’nun düzenlenmesi ile ilgili grubun aktardığı bilgiler paylaşıldı. Taslak programın yürütme kurulu üyelerine iletilmesi kararlaştırıldı.
 8. a.      Anketin TTB-UDEK Başkanı üst yazısı ile vakıf üniversitelerine iletilmesi kararlaştırıldı. Gönderim yapılmadan önce gönderi listesinin tekrar gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.
 9. a.      Mezuniyet sonrası standartlar raporunun Mayıs 2011 tarihinde basım için hazır hale getirilmesi kararlaştırıldı.
  1. Uzmanlık derneklerinin hazırlanan standartlara uygun olarak kendi standartlarını geliştirmelerinin istenmesi konusunda karar verildi.
   1. Kurumsal standartlar
   2. Müfredat standartları
 10. b.      STE/SMG standartları dokümanının çalışmalarının yaz dönemine girmeden tamamlanması kararlaştırıldı.
 1. Çalışma grupları toplantılarında çıkan kararlara göre planlamaların yapılması
 1. Gelecek dönem diğer çalışmaların planlaması ile ilgili aşağıdaki kararlar alındı:
  1. Vakıf üniversiteleri çalışması ile ilgili paylaşımda bulunuldu.
  1. Dr. Füsun Sayek IV. Eğitim Hastaneleri Kurultayının içeriğine dair paylaşımda bulunuldu.
  2. Standartlarla ilgili çalıştaylar, raporlar (STE/SMG ve Mezuniyet Sonrası standartlar) konusu görüşüldü.
  1. Son dönem gelen bazı yazıların paylaşıldı ve gereği için kararlar alındı.
  2. TUEK tarihlerinin 25-26-27 Kasım 2011 tarihlerinde yapılacağı bilgisinin derneklere iletilmesi kararlaştırıldı. Derneklerden konu isteminde bulunulması kararlaştırıldı.
  3. Bir önceki toplantıda “İşgücü çalışmalarını sürdüren ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümü ile iletişim kurup işgücü çalışmalarının sağlık alanına nasıl uyarlanacağına dair paylaşımda bulunulacağı konuşuldu.
  4. Hukuk Bürosuna uzmanlık derneklerinin kamu iktisadi işletme haline getirilmesi konusunda bilgi notu yazılması konusunda destek istendi. Bu mektubun gözden geçirilerek derneklere iletilmesi konusunda görüş oluşturulması kararlaştırıldı. Dokumanın YK üyelerine gönderilmesi uygun bulundu.

 

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısı

29 Mayıs 2011 Pazar günü İstanbul’da, İstanbul Tabip Odası’nda yapılması kararlaştırıldı.