04 Eylül 2009

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı

4 Eylül 2009, TTB Merkez Konseyi, Ankara

TTB-UDEK 2007-2009 dönemi Yürütme Kurulu'nun on beşinci toplantısı, Temmuz ve Ağustos aylarında verilen yaz tatili nedeniyle 4 Eylül 2009 tarihinde TTB MK Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz Dr. Raşit Tükel, Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Ali Özyurt, Dr. Sema Anak, Dr. Yıldıray Çete, Dr. Mehmet Demirhan, Dr. Önder Okay, ATUB-TTB temsilcisi Dr. Umut Akyol katıldılar. Ayrıca gündemin ilgili bölümlerine de TTB Merkez Konsey Üyeleri Dr. İskender Sayek, Dr. Eriş Bilaloğlu ve TTB Hukuk Bürosu'dan Av. Ziynet Özçelik katıldı. Dr. Semih Tatlıcan ve Dr. Dilek Aslan mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı. Aşağıdaki gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapılan toplantı da alınan kararlar şunlardır: 

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1.      Son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi aktarımı

2.      5 Eylül tarihli tam gün ve TDUEY toplantı gündeminin tartışılması.

3.      XV. TUEK 1. Program duyurusunun gözden  geçirilmesi.

4.      ATUB Sonbahar Genel Kurulu( 16-18 Ekim 2009-İstanbul) hazırlıkları.

5.      TTB-UDEK'e yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi:Türk El ve Üst

Eksremite Cerrahisi Derneği ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

6. Türk Üroloji Derneği ve Türk Üroloji Yeterlik Kurulu'dan gelen başvurular,

7. TTB-UDEK Seçimli Genel Kurul (7 Kasım 2009) Gündeminin oluşturulması ve üye derneklerden genel kurul için 2 asil 2 yedek üye ismi istenmesi.

8.      TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Çalıştayı hakkında bilgilendirme.

9.      E-Bülten ve TTB-UDEK Bülten'in 4. Sayısı içeriğinin saptanması

10.  Gelen evrakların görüşülmesi

11.  Ekim ayı TTB-UDEK YK toplantı günü ve gündeminin oluşturulması.

Yürütme Kurulu Kararları

1.      TTB-UDEK ile uzmanlık derneklerinin yapacağı 5 Eylül 2009 tarihli Tam Gün Yasa Tasarısı ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TDUEY) hakkındaki toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından oluşturulacak komisyonlardaki TTB'nin temsiliyetinin TTB-UDEK'e üye uzmanlık derneklerinden yazılı olarak istenecek 1 asıl 2 yedek üye üzerinden yapılmasına,

Türk Tabipleri Birliği -Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Toplantısı

I. Oturum: Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

 • Tam gün yasa tasarısı hekimlere ne getiriyor?Av.Ziynet Özçelik
 • Tartışma: Uzmanlık derneklerinin tasarı hakkındaki görüşleri
 • TTB tarafından hazırlanan alternatif tam gün yasa tasarısının sunumu. Av.Ziynet Özçelik
 • Önümüzdeki döneme ilişkin ortak eylem planının tartışılması ve eylemlilik süreci için öneriler

II. Oturum:Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 

 • Tıpta Uzmanlık Kurulu çalışmaları: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği çıkarılması süreci ve TTB'nin bu sürece katkıları.Dr. İskender Sayek
 • Ana metnin eleştirisi ve uzmanlık derneklerinden gelen görüşlerin sunumu. Dr. Raşit Tükel
 • Uzmanlık derneklerinin Yönetmelik konusundaki görüş ve çekinceleri
 • Hukuksal açıdan sürecin değerlendirilmesi ve atılacak adımların belirlenmesi. Av. Ziynet Özçelik
 • Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından oluşturulacak komisyonlardaki TTB'nin temsiliyetinin ve uzmanlık derneklerinin sürece katılımının değerlendirilmesi.

2.      XV. TUEK program taslağı gözden geçirilerek taslağa son hali verildi. XV.TUEK broşürü ve afişleri 30 Eylül 2009 tarihine kadar hazırlanarak kurultay duyurusunun web, mektup ve e-posta yoluyla yapılmasına,

3.      16-18 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul Polat Ronesance Otelinde yapılacak olan UEMS (ATUB) Sonbahar Genel Kurulunu izlemek isteyecek olan dernek temsilcileri için bir gözlemci locası hazırlanmasına, UDEK YK üyelerinin Genel Kurula katılmalarına ve tüm çalışmaların Dr. Umut Akyol ve Dr. İskender Sayek tarafından yürütülmesine ve düzenli olarak Yürütme Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesine,

4.      Türk El ve Üst Eksremite Cerrahisi Derneği ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin TTB-UDEK'e üyelik başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, her iki derneğin de gözlemci üye olmalarının uygun olduğuna; ancak kesin karar için TTB-UDEK Genel Kurulu'nun beklenmesine; her iki derneğin üyeliğinin, 7 Kasım 2009'da yapılacak TTB-UDEK Genel Kurulu'nda, TTB-UDEK gözlemci üyeliğine kabul için Genel Kurul onayı gerektiği yönünde bir karar alınması durumunda, Genel Kurul onayına sunulmasına,

5.      Türk Üroloji Derneği ve Türk Üroloji Yeterlik Kurulu'dan TTB-UDEK Başkanlığı'na gelen yazılar değerlendirildi. Dernek ve yeterlik kurulu başkanları ile görüşülerek, uygun bir zamanda TTB-UDEK bünyesinde Uzlaşı Kurulu toplantısı yapılmasına,

6.      7 Kasım 2009 tarihinde Hacettepe 1. Amfi de yapılmasına karar verilen XXX. TTB-UDEK Genel Kurulun (Seçimli) gündeminin aşağıdaki şekilde derneklere mektup, e-posta yoluyla gönderilmesine ve web sayfasında  yayınlanmasına, ayrıca üye derneklerden Genel Kurul için 2 asil 2 yedek üye ismi istenmesine,

     TTB-UDEK 30. Genel Kurul Gündemi

 • Açılış ve Divan Başkanlığı'nın seçimi
 • TTB Merkez Konseyi Başkanının konuşması
 • TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanının konuşması
 • TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 2007-2009 Dönemi Çalışma Raporunun sunumu
 • TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 2007-2009 Dönemi Mali Raporunun sunumu ve yeni üyelik aidatının belirlenmesi
 • TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun Çalışma ve Mali Raporlarının tartışılması ve oylanması
 • ATUB Sonbahar Genel Kurulu ve ATUB çalışmaları hakkında bilgilendirme
 • TTB-UDEK-UYEK çalışmaları hakkında bilgilendirme
 • TTB-UDEK'e gözlemci üyelikle ilgili başvuruların değerlendirme süreci üzerine TTB-UDEK yönetmeliğinin ilgili maddesinin değişiklik önerisinin görüşülmesi,
 • XV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (4-6 Aralık 2009, İzmir) hakkında bilgilendirme
 • Dilek ve Temenniler
 • 2009-2011 Dönemi TTB-UDEK Yürütme Kurulu 9 asıl ve 9 yedek üye ile ATUB TTB Temsilciliği 1 asıl 1 yedek üye seçimi.

7.       31 Ekim 2009'da İstanbul Tabip Odası'nda yapılacak TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Çalıştayının, Etik Calisma Grubu Temsilcileri tarafından ve yürütme kurulumuzca da onaylanan aşağıdaki program doğrultusunda yapılmasına,

          TTB-UDEK Etik  Çalışma Grubu Çalıştayı

 • Açılış ve Çalıştay Gündeminin Gözden Geçirilmesi. Dr. Raşit Tükel
 • Dernek Etik Kurulları. Kolaylaştırıcılar: Dr. Osman İnci- Dr. Yeşim Işıl Ülman
 • Hasta Hakları .Kolaylaştırıcılar: Dr. Gülsüm Önal- Dr. Özlem Sarıkaya
 • Hekim İlaç Endüstrisi İlişkileri:Kolaylaştırıcılar: Dr. Doğan Şahin - Dr. Murat Civaner

8.      TTB-UDEK Genel Kurulunda dağıtılacak olan TTB-UDEK Bülteni 4. Sayısı için yazıların en geç 15 Ekim 2009 tarihine kadar TTB-UDEK sekreteryasına ( udek@ttb.org.tr, aliyurt@gmail.com) ulaştırılmasına,

9.      Gelen evraklarla ilgili gerekli yazışmaların ve UDEK e-bülteninin hazırlanmasının Genel Sekreter tarafından yapılmasına,

10.  Son yürütme kurulu toplantısının 17 Ekim 2009 tarihinde ATUB Genel Kurulu nedeniyle Polat Ronesance otelinde yapılmasına karar verilmiştir.

XVI. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantı Gündemi

1.      TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 2 yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi,

2.      16-18 Ekim 2009 ATUB Sonbahar Genel Kurulu hakkında bilgi aktarımı,

3.      Kasım 2009 UDEK Genel Kurul hazırlıkları ve gündemin son kez  gözden geçirilmesi,

4.      TTB-UDEK Yönetmeliğindeki gözlemci üyelerin seçimi için genel kurula sunulmak üzere kriterler oluşturulması,

5.      XV. TUEK Düzenleme Kurulu'nun toplanması ve kurultay hazırlıklarının tamamlanması,

6.      E-Bülten içeriğinin hazırlanması,

7.      Gelen evrakların incelenmesi

Tarih   : 17 Ekim 2009

Saat     : 10:00-17:00

Yer      : Polat Ronesance Oteli, Yeşilköy-İstanbul