28 Şubat 2009

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

28 Şubat 2009, Ankara

TTB-UDEK 2007-2009 dönemi Yürütme Kurulu'nun onbirinci toplantısı, 28 Şubat 2009 tarihinde TTB Merkez Konseyi binasında yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz Dr. Raşit Tükel, Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Ali Özyurt, Dr. Önder Okay, Dr. Sema Anak, Dr. Dilek Aslan, ATUB-TTB temsilcilerimiz Dr. Umut Akyol ve Dr. İskender Sayek katıldılar. Dr. Yıldıray Çete, Dr. Mehmet Demirhan, Dr. Semih Tatlıcan mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı. Aşağıdaki gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar maddeler halinde sıralanmıştır: 

Gündem

1.      Son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi aktarımı.

2.      Yeni üye olmak için başvuru da bulunan derneklerin değerlendirme ve üyeliğe kabul surecinin yeniden gözden geçirilerek belirlenmesi.

3.      Harmonizasyon Kurulu toplantı takviminin çıkarılması  ve gerekli yazışmaların hazırlanması.

4.      ATUB Sonbahar Genel Kurulu- İstanbul 2009- Durum değerlendirmesi:

5.      Mali durumun gözden geçirilmesi ve üyelik aidatlarının ödemeyen dernekler ile ilgili karar alınması

6.      VII. UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu tarihi ve programının belirlenmesi.

7.      22-24 Ocak 2009 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulunca görüşülen TUEY taslağının son durumu hakkında TUK TTB üyesi Dr. İskender Sayek tarafından bilgi aktarılması.

8.      E-Bülten içeriğinin hazırlanması.

9.      Gelen evrakların incelenmesi.

Kararlar

1.      YÖK Genel Kurulu kararıyla kapatılan Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının yeniden açılması ve YÖK kararının geri alınmasının da belirtileceği bir basın açıklaması yapılmasına,

2.      Uzmanlık derneklerine, YÖK Yürütme Kurulu'nun öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri kararıyla ilgili olarak, görüşlerini almak üzere yazı yazılmasına,

3.      Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği taslağının son halinin, Sağlık Bakanlığı'na sunulacak TTB- UDEK görüşünü oluşturmak üzere, derneklerin katılımıyla yapılacak bir toplantıda tartışılmasına,

4.      TTB-UDEK'e aidat borcu olan derneklere yazı yazılarak, aidat borçlarının 20 Nisan 2009 tarihine kadar yatırılmasının istenmesine,

5.      Birden fazla dernekle temsil edilen alanlardaki uzamnlık derneklerine yazı yazılarak, TTB-UDEK Genel Kurulu kararı gereği, Harmonizasyon Kurulu'nun başlatmayı düşündüğü hormonizasyon çalışmaları hakkındaki görüşlerinin sorulmasına,

6.      Çalışma Grupları Temsilciler Kurulu toplantısının 11 Nisan 2009 tarihinde TTB-UDEK YK toplantısından sonra Ankara'da yapılmasına,

7.      İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu'nun 28 Şubat 2009 tarihli toplantı tutanağının, Mustafa Ünlü ve Dilek Aslan tarafından yazılıp derneklere gönderilmesine,

8.      VII. TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu'nun Haziran ayı içinde yapılmasına,

9.      TTB-UDEK Seçimli Genel Kurulu'nun 26 Eylül 2009 tarihinde yapılmasına,

10.  ATUB Sonbahar toplantısının 16-18 Ekim 2009 tarihinde İstanbul'da yapılmasına,

11.  Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve Akredite Hastaneler Derneği üyelerinden oluşan "Ortak Platform"un klinik rehber oluşturulması için ortak çalışma önerisinin TTB Merkez Konsey'ine sunulmasına, 

12.  E-Bülten içeriğinin hazırlanması için Dr. Ali Özyurt'un görevlendirilmesine,

13.  Gelen evrakların incelenmesi yapıldı. Gerekli yazışmaların yapılmasına,

14.  Bir sonraki Yürütme Kurulu toplantısının 11 Nisan 2009 tarihinde, Ankara'da yapılmasına karar verildi.

11 Nisan 2009 TTB-UDEK Gündemi

      Tarih  : 11 Nisan 2009-Cuma

      Saat    : 10:00-17:00

      Yer     : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi- Maltepe/Ankara

      Saat: 10:00-15:00

1.      Son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi aktarımı,

2.      Yeni üye olmak için başvuru da bulunan derneklerin değerlendirme ve üyeliğe kabul surecinin yeniden gözden geçirilerek belirlenmesi,

3.      Harmonizasyon Kurulu toplantı takviminin çıkarılması  ve gerekli yazışmaların hazırlanması,

4.      2009 ATUB Sonbahar Genel Kurulu- İstanbul toplantısı hazırlıklarının değerlendirmesi,

5.      VII. UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu programının belirlenmesi,

6.      TUEY taslağının son durumu hakkında Tıpta Uzmanlık Kurulu TTB üyesi Dr. İskender Sayek tarafından bilgi aktarılması,

7.      E-Bülten içeriğinin hazırlanması,

8.      Gelen evrakların incelenmesi.

TTB-UDEK Çalışma Grubları Temsilciler Kurulu Toplantı Gündemi

            Saat: 15.00-17.00

1. Açılış konuşmaları

2. Çalışma grubunun amaç ve hedeflerinin gözden geçirilmesi

3. Çalışma grubunun eylem planının güncellenmesi ve iş bölümü yapılması