23 Ocak 2009

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

23 Ocak 2009, Ankara

TTB-UDEK 2007-2009 dönemi Yürütme Kurulu'nun onuncu toplantısı, 23 Ocak 2009 tarihinde TTB Merkez Konseyi binasında yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz Dr. Raşit Tükel, Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Sema Anak, Dr. Mehmet Demirhan, Dr. Semih Tatlıcan, Dr. Dilek Aslan, Dr. Yıldıray Çete ve ATUB-TTB temsilcisi Dr. Umut Akyol katıldılar. Dr. Ali Özyurt ve Dr. Önder Okay mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı. Aşağıdaki gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar maddeler halinde sıralanmıştır: 

Gündem

1.      24 Ocak 2009 tarihinde yapılacak V. UYEK (Resertifikasyon) Çalıştayı hakkında görüşme ve son durumun gözden geçirilmesi,

2.      29. Ara Genel Kurul kararlarının yürürlüğe konması ve yeni üye olacak derneklerden beklentiler metninin yeniden gözden geçirilmesi,

3.      Harmonizasyon Kurulu toplantı takviminin çıkarılması ve gerekli yazışmaların hazırlanması ve Fiziksel ve Tıp Rehabilitasyon alanındaki harmonizasyon alanındaki gelişmeler,

4.      2009 Sonbahar ATUB Genel Kurulu hazırlıklarının gözden geçirilmesi

5.      VII. UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu tarihi ve programının belirlenmesi,

6.      22-24 Ocak 2009 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulunca görüşülecek TUEY taslağının son durumu hakkında bilgi aktarması,

7.      Şef ve şef yardımcılığı sınav yönetmeliği hakkında görüşmeler,

8.      Yeni kurulan TTB-UDEK-İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubunun 28 Şubat 2009 tarihli toplantısı hakkında bilgilendirme,

9.      Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve Akredite Hastaneler Derneği üyelerinden oluşan "Ortak Platform"un klinik rehber oluşturulması için ortak çalışma önerisinin değerlendirilip karara bağlanması,

10.  E-Bülten içeriğinin hazırlanması,

11.  Gelen evrakların incelenmesi.

Kararlar

1.      24 Ocak 2009 tarihinde yapılacak V.UYEK (Yeniden Belgelendirme) Çalıştayı'nın hazırlıkları gözden geçirildi. Dr. Mehmet Demirhan tarafından hazırlanan TTB-UDEK'in Yeniden Belgelendirme konusundaki görüşleri değerlendirildi ve bu görüşlerin, Çalıştayda, basılı olarak katılımcılara dağıtılmasına ve tartışmaya açılmasına karar verildi.

2.      29. Ara Genel Kurul kararları ve yeni üye olacak derneklerden beklentiler metni gözden geçirildi; 30. Genel Kurul'a sunulmak üzere her iki konuda çalışma yapılmasına karar verildi.

3.      Fiziksel ve Tıp Rehabilitasyon uzmanlık dalında harmonizasyon alanındaki gelişmeler değerlendirildi. Bu alanda faaliyet gösteren TTB-UDEK üyesi 4 derneğe yazı yazılarak, Federasyon oluşturma çalışmalarının sürdürülmesinin öneminin vurgulanmasına ve 4 derneğin üyeliğinin devam ettiği bu dönemde, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında TTB-UDEK tarafından karar alınması gereken durumlarda, her derneğin bir oyu olduğundan hareketle oy çoğunluğunun dikkate alınmasına karar verildi.

4.      Dr. Umut Akyol, 2009 Sonbahar ATUB Genel Kurulu hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

5.      VII. UDEK Çalışma Grupları Temsilciler Kurulu toplantısının, Mart ayındaki TTB-UDEK Yürütme Kurulu toplantısıyla birlikte yapılmasına karar verildi.

6.      Tıpta Uzmanlık Kurulu'nca görüşülmekte olan TUEY taslağının son durumu hakkında bilgi edinildi.

7.      1 Aralık 2008 tarihinde yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" üzerine görüşme yapıldı. S.B. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne sunulmak üzere, Yönetmelik üzerine TTB-UDEK'in görüş ve eleştirilerini içeren bir yazının oluşturulmasına karar verildi.

8.      Yeni kurulan TTB-UDEK-İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubunun 28 Şubat 2009 tarihinde yapılacak olan toplantısı hakkında bilgi verildi. Dr. Mustafa Ünlü söz konusu Çalışma Grubunun amaç ve görevlerini tanımlayan bir sunum yaptı.

9.      Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve Akredite Hastaneler Derneği üyelerinden oluşan "Ortak Platform"un klinik rehber oluşturulması için ortak çalışma önerisi değerlendirildi. Söz konusu Platformdan, klinik rehber oluşturulması konusundaki taleplerini TTB-UDEK'e yazılı olarak iletmelerinin istenmesine ve başvuru değerlendirilirken TTB Merkez Konsey'inden görüş alınmasına karar verildi. 

10.  Son dönemde yeniden gündeme gelen ve 29 Ocak 2009 tarihindeki YÖK toplantısında görüşüleceği öğrenilen Tam Gün konusunda TTB-UDEK'in görüşlerini içeren bir metnin hazırlanarak, uzmanlık dernekleri, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'e, basın bildirisi olarak da yazılı basın kuruluşlarına gönderilmesine karar verildi.

11.  E-Bülten içeriğinin hazırlanması için Dr. Ali Özyurt görevlendirildi.

12.  Gelen evrakların incelenmesi yapıldı. Gerekli yazışmaların yapılmasına karar verildi.

13.  Bir sonraki Yürütme Kurulu toplantısının 28 Şubat 2009 tarihinde, Ankara'da yapılmasına karar verildi.

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi / 28 Şubat 2009-Cumartesi, Ankara

1.                          Son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi aktarımı. Raşit Tükel-Ali Özyurt.

2.                          Yeni üye olacak derneklerden beklentiler metninin yeniden gözden geçirilmesi.

3.                          Harmonizasyon Kurulu toplantı takviminin çıkarılması  ve gerekli yazışmaların hazırlanması.

4.                          VII. UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu tarihi ve programının belirlenmesi.

5.                          22-24 Ocak 2009 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulunca görüşülen TUEY taslağının son durumu hakkında TUK TTB üyesi Dr. İskender Sayek tarafından bilgi aktarılması.

6.                          E-Bülten içeriğinin hazırlanması.

7.                          Gelen evrakların incelenmesi.