30 Mayıs 2008

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

İstanbul Tabip Odası -İstanbul

30 Mayıs 2008 

TTB-UDEK 2007-2009 dönemi Yürütme Kurulu'nun altıncı toplantısı, 30 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda yapıldı. Toplantıya yürütme kurulu üyelerimiz Raşit Tükel, Mustafa Ünlü, Ali Özyurt, Sema Anak, Semih Tatlıcan, Dilek Aslan, Önder Okay, Yıldıray Çete, ATUB-TTB temsilcisi Umut Akyol ve TTB MK Genel Sekreteri Altan Ayaz katıldılar. Mehmet Demirhan mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı. Belirlenen gündem doğrultusunda Raşit Tükel'in başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alındı: 

1.      TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Altan Ayaz görev süresinin dolması nedeniyle veda ziyareti yaparak UDEK Yürütme Kurulu'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti. TTB-UDEK'in alanında önemli katkılar yaptığını ve çalışmalarından çok yararlandıklarını belirtti.

2.      Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği tarafından gönderilen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) uzmanlık alanında ATUB temsilcisi Fitnat Dinçer'in temsilciliğinin süresi konusundaki yazı görüşüldü. FTR uzmanlık alanını temsil eden TTB-UDEK üyesi 4 derneğin başkanına çağrı yapılarak konunun görüşüleceği bir toplantının yapılmasına;

3.      Türk Cerrahi Derneğinin, Türk Gastroenteroloji Derneği ile endoskopi uygulaması konusundaki anlaşmazlığının çözümü için UDEK Yürütme Kurulu'na yazılı başvurusu görüşüldü. Konunun çözümü için çalışma yapmak üzere Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu oluşturulmasına;

4.      Harmonizasyon Kurulu'nun işlevini yeterince yerine getiremediği gerekçesiyle, görevlerinin Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu'na devredilmesi ve bu çerçevede birden fazla dernekle temsil edilen 6 alanda üyemiz 14 uzmanlık derneğinin temsilcileri ile yapılacak harmonizasyon toplantılarının Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu tarafından yapılması konusunun, sonbahar döneminde yapılacak olan TTB-UDEK Genel Kurulu'na Yürütme Kurulu önerisi olarak götürülmesine;

5.      Tam süre ile ilgili olarak hekimlerin somut görüşlerinin öğrenilmesi için veri toplanmasına ihtiyaç olduğu üzerinde görüş birliği oluştu. Bu konu hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılarak çözüm önerilerinin de geliştirileceği bir rapor hazırlanmasına;

6.      Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının Esasları hakkında Raşit Tükel tarafından hazırlanan taslak metin incelenerek görüş ve öneriler ortaya kondu. Taslağa, 31 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak UYEK IV. Çalıştayı'nda tartışıldıktan sonra, 7 Haziran 2008 tarihinde yapılacak UYEK Genel Kurulu'nda son şeklinin verilmesine;

7.      7 Haziran 2008 tarihinde yapılacak UYEK Genel Kurulu'da UDEK temsilcileri olarak Raşit Tükel, Yıldıray Çete ve Mehmet Demirhan'ın görevlendirilmelerine;

8.      7 Haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 1. AHEK Kurultayına UDEK'i temsilen  Raşit Tükel ve Ali Özyurt'un katılmalarına;

9.      14 Haziran 2008 tarihinde yapılacak V. Çalışma Grupları Genel Kurulu için derneklere son kez çağrı yapılmasına;

10.  UDEK web sayfasının eksikliklerinin tamamlanmasına;

11.  Dr.Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı'nın 20 Eylül 2008 tarihinde Ankara'da Sağlık Bakanlığı ile ortak olarak yapılmasına;

12.  XIV. TUEK 1. duyurusunun 14 Haziran 2008 tarihinde yapılacak düzenleme kurulu toplantısında oluşturulmasına;

13.  Derneklerle ilgili güncelleme çalışmalarının ve web ortamına taşınması işlemlerinin 10 Temmuz 2008 tarihine kadar Mustafa Ünlü tarafından sonlandırılmasına;

14.  UYEK yönergesi ile ilgili değişiklerin Yıldıray Çete tarafından hazırlanmasına ve 7 Haziran 2008 tarihindeki UYEK Genel Kurulunda görüşülüp oylanmasına;

15.  17-19 Nisan 2008 tarihinde Brüksel'de yapılan ATUB 50. yıl toplantısı raporunun ATUB-TTB temsilcisi Umut Akyol tarafından yazılmasına ve üst yazı ile derneklere gönderilerek web sayfasına konmasına ve derneklerin ATUB temsilcilerinin isim ve adres bilgilerinin derneklerden istenmesine;

16.  Mayıs-Haziran 2008 E-Bülteninin Ali Özyurt tarafından hazırlanmasına ve Yürütme Kurulu'nun onayından sonra derneklere gönderilmesine;

17.   Gelen evraklarla ilgili yazışmaların Ali Özyurt tarafından yapılmasına karar verildi.

 

 

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu

Toplantı Gündemi

13 Eylül 2008, İstanbul

 

1.      Çalışma alanları ile ilgili gelişmelerin tartışılması

2.      Uzlaşı Kurulu toplantılarının görüşülmesi

3.      Dr.Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı hakkında bilgilendirme

4.      XIV. TUEK hazırlıklarının gözden geçirilmesi.

5.      E-Bülten içeriğinin hazırlanması

6.      Gelen evraklar

 

Saat: 10:00-18:00