23 Şubat 2008

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

 Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

23 Şubat 2008 - TTB Merkez Konseyi-Ankara

TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun dördüncü toplantısı, 23 Şubat 2008 tarihinde TTB merkez binasında yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz Raşit Tükel, Mustafa Ünlü, Ali Özyurt,  Mehmet Demirhan, Dilek Aslan, Harmonizasyon Kurulu Başkanı İskender Sayek ve ATUB-TTB temsilcisi Umut Akyol katıldılar. Sema Anak, Önder Okay, Yıldıray Çete ve Semih Tatlıcan mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Raşit Tükel'in başkanlığında yapıldı.

  1. Çalışma grupları temsilciler kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya insangücü planlaması dışında tüm gruplar katıldı. Tartışılan konular ve alınan kararlar aşağıdadır;

a.        Çalışma grupları yönergesi ile ilgili süreç aktarıldı.

b.        Derneklerden çalışma grupları için temsilcilerin bildirilmekte olduğu; ancak bu sürecin halen devam ettiği bilgisi aktarıldı. 2008 Haziran ayında Çalışma Grupları Genel Kurulu'nun yapılacağı ifade edildi.

c.        Web sayfasında çalışma gruplarının tanıtımı aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

                                                               i.      Kuruluş, üyeler ve yönerge

                                                              ii.      Amaçlar

                                                            iii.      Eylem planları

                                                            iv.      Rehberler

                                                              v.      Çalışma programları

d.        Çalışma grupları önümüzdeki dönemde aşağıdaki iş planı doğrultusunda çalışmaları kararlaştırıldı:

                                                               i.      BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ÇALIŞMA GRUBU: Bilimsel araştırma tekniği, stratejisi ve gerçekleştirilmesine yönelik rehber ve döküman hazırlayacak ve ülke düzeyinde öncelikli alanlarda çok merkezli çalışmaların organizasyonu ve gerçekleştirilmesi için öneriler geliştirecektir. Grup temsilcisi tarafından bu hazırlığın Mart sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi.

   Çalışma Grubu, Mart sonuna kadar anket hazırlayarak derneklere       gönderecektir.

   Çalışma Grubu, ayrıca, dernekler tarafından verilen Bilimsel Araştırma              Ödülleri ve Ulusal Yayınların Kredilendirilmesi konularında çalışma   planlayacaktır.

                                                              ii.      ETİK ÇALIŞMA GRUBU: Etik ile ilgili hazırlanan rehberler derneklere gönderilecektir. Grup tarafından belirlenen bir tarihte dernekler tarafından temsil edilen uzmanlık alanlarındaki etik sorunların tartışılacağı "Uzmanlık Dernekleri ve Etik Çalıştayı" yapılması ve Çalıştayda ele alınan konuların bir broşür olarak yayımlanması  kararlaştırıldı.

   Çalışma Grubu, derneklerde etik kurulların ve etik kurul yönergelerinin              oluşturulması çalışmalarına ağırlık verecektir. Derneklerde Etik Kurul ile         Onur Kurulu ayrımı ve birbiriyle ilişkisi konusunda farkındalık oluşturmak        üzere gerekli  çalışmalar yapılacaktır.

                                                            iii.      İNSANGÜCÜ ÇALIŞMA GRUBU: Sağlıkta insangücü planlaması konusunda standart oluşturmak üzere bir rehber (yöntem, bilgi kaynakları, temel ilkeler vb.) hazırlanacaktır. İnsangücü planlaması konusunda Sağlık Bakanlığı, ATUB ve uzmanlık derneklerine ait verilerin ele alındığı bir Çalıştay düzenlenmesi; bu çerçevede derneklerden Sağlık Bakanlığı ve ATUB verileriyle ilgili değerlendirme istenmesi kararlaştırıldı.

                                                            iv.      TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU: Toplum sağlığını geliştirme rehberi hazırlığının tamamlandığı ifade edildi. Grup tarafından belirlenecek bir tarihte "Uzmanlık Dernekleri ve Toplum Sağlığını Geliştirme Çalıştayı" yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, derneklerle birlikte etkinlik takviminin oluşturulması çalışmalarına başlanması kararı alındı. Bu çerçevede, derneklerin toplumsal amaçlı etkinliklerini takip edip, etkinlik öncesinde derneklerle dayanışma ve desteklemeye yönelik olarak yazışılması ve derneklerin etkinlikleriyle ilgili haberlerin TTB web sayfasından duyurulması kararlaştırıldı.

                                                              v.      SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMA GRUBU: STE konusunda bir rehber / el kitapçığı hazırlanacaktır. Bu rehberde öncelikli olarak yer alacak konular şunlar olacaktır: STE veren dernekler, tabip odaları, üniversiteler ve diğer kurumların belirlenmesi, STE/SMG konusunda bugüne kadar model geliştirip kullanan ulusal dernek veya kurumların programlarının saptanıp özetlenmesi, STE/SMG konusunda yapılan AB anketinin değerlendirilmesi, diğer ülkelerde STE-endüstri ilişkisini düzenleyen yasal düzenlemeleri araştırılması, WFME, ACGME ve EACCME'nin STE-endüstri desteği konusunda tanımladığı ilkelerin özetlenmesi, WFME, ACGME ve EACCME'nin kredilendirme konusundaki uygulamalarının belirlenmesi. Ayrıca, endüstride STE uygulamalarına destek veren kuruluşların profilini çıkarmak ve ulusal boyutta yasalarda ve yönetmeliklerde endüstri desteğini düzenleyen kurallar olup olmadığını araştırmak yakın dönem hedefleri arasına konmuştur.

   Ayrıca, TTB-STE kredilendirmesinin derneklerin STE/SMG etkinliklerine         uygulanması konusunda derneklerle ortak çalışmalar yapılması kararı alındı.

                                                            vi.      SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: Dernekleri sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi kavramı konusunda bilgilendirecek ve yönlendirecek bir rehber hazırlığına başlanacaktır.

  1. Tam süre ile ilgili bir basın toplantısı yapılmasına karar verildi. Toplantıda okunacak metnin taslağı görüşülerek gerekli düzeltmelerden sonra uzmanlık derneklerinin görüşüne sunuldu. Derneklerden gelecek görüşler doğrultusunda son şekli verilecek olan basın açıklaması, Raşit Tükel ve Ali Özyurt tarafından 29 Şubat 2008 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda yapılacaktır.
  2. Çalışma alanları ile ilgili gelişmeler tartışıldı:

a.        Akreditasyon: İskender Sayek ve Mehmet Demirhan konu hakkında görüşlerini açıkladılar. UYEK Akreditasyon Komisyonunun bu amaçla bir çalışma yapmasına karar verildi. 19 Nisan 2008 tarihinde toplanacak komisyona sunulmak üzere bir çalışma planı Mehmet Demirhan tarafından hazırlanacaktır.

b.        Harmonizasyon: Sema Anak, birden fazla dernekle temsil edilen 8 alanda üyemiz 18 derneği harmonizasyon amacıyla toplantıya çağıracak bir üst yazı hazırlayacaktır. Üst yazı ile dernek temsilcileri harmonizasyon kurulu toplantısına davet edileceklerdir.

c.        Uzmanlık dernekleri çalışmalarının izlenmesi: Mustafa Ünlü, derneklerin web sayfalarını inceleyerek her dernek için ayrı bir e-dosya hazırlamaya başlamıştır. Yıl sonunda çalışmalar rapor haline getirilerek Genel Kurulda sunulacaktır.

d.        Uzlaşı kurulları: Türkiye Nükleer Tıp Derneğinden yanıt beklenmektedir.

e.        Web çalışması: Dilek Aslan tarafından eksik bilgiler web sitesine eklenecektir. UYEK ve ATUB ile ilgili içerikler ilgili üyeler tarafından gönderilecektir.

f.         ATUB ile ilgili bilgilendirme: Umut Akyol bilgi verdi. Buna göre 17-19 Nisan 2008 tarihinde Brüksel'de ATUB 50. yıl toplantısı için katılacak Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenerek gerekli organizasyonun yapılmasına karar verildi. 50. yıl için hazırlanan TTB-UDEK raporu ATUB sekreteryasına gönderilmiştir. Ayrıca ATUB seksiyon ve boardlarının istediği bilgilerde hazırlanmıştır. Ayrıca Uzmanlık Derneklerine ATUB seksiyonları ile ilgili bir soru formu üst yazı ile gönderildi.

  1. Yeni seçilen TTB-AHEK Yürütme Kurulu ile tanışma toplantısı yapıldı ve gelecek döneme ilişkin ortaklaşa yapılabilecek etkinlikler tartışıldı. AHEK Başkanı Ferda Topal, Mayıs ayı ortalarında düzenlemeyi düşündükleri AHEK Kurultayı hakkında bilgi verdi. Kurultayda UYEK ile ilgili bir panel yapılması önerisi iletildi. Programın AHEK Yürütme Kurulu tarafından geliştirilmesinden sonra tekrar bir araya gelinmesi kararı alındı.
  2. Dr.Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayının düzenlenmesi için Önder Okay ve Semih Tatlıcan görevlendirildi. 23 Mart 2008 tarihinde Ankara'da yapılacak Kurultay programı için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.
  3. E-Bülten içeriği belirlendi. Ali Özyurt tarafından üyelerin onayından sonra bültenin iletilmesi kararlaştırıldı.
  4. Gelen evraklar incelendi:

a.        Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonun gönderdiği üyelik başvurusu değerlendirilerek federasyonun gözlemci üye olmasına ve durumun bir üst yazı ile bildirilmesine karar verildi.

b.        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanı ATUB temsilcisinin ATUB temsilciliği süresi ile ilgili yazılı başvurusu değerlendirildi. Temsilci Fitnat Dinçer ile bir görüşme yapıldı ve TTB-UDEK'e yaptığı başvuruya ilişkin kendisine yanıt yazılı olarak sunuldu.

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu

Toplantı Gündemi

22 Mart 2008, TTB Merkezi, Ankara  

29 Mart 2008, İstanbul Tabip Odası, İstanbul

1.        14. TUEK Bilimsel Kurul ve Düzenleme Kurulunun belirlenmesi ve ön programın oluşturulması

2.        Çalışma alan sorumlularının sunumları

3.        Çalışma grupları ile ilgili gelişmeler

4.        UYEK çalışmaları hakkında görüş alışverişi ve UYEK ile UDEK Yürütme Kurulları ortak toplantısı

5.        Yeni seçilen TTB-AHEK Yürütme Kurulu ile AHEK Kurultayı hakkında görüşme

6.        Dr.Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı hakkında bilgilendirme

7.        E-Bülten içeriğinin hazırlanması

8.        Gelen evraklar

9.        Önümüzdeki çalışma dönemi toplantı takviminin oluşturulması ve gündemlerin çıkarılması

Toplantı Saatleri:                 10:00-17:00

Yer                              :         TTB Merkezi - Ankara

                                               İstanbul Tabip Odası - İstanbul

Prof. Dr. Raşit Tükel                                             Prof.Dr.Mustafa Ünlü                                           Dr.Ali Özyurt

Dr.Önder Okay                                                     Prof.Dr.Mehmet Demirhan                                    Prof.Dr.Sema Anak

Dr.Semih Tatlıcan                                                  Doç.Dr.Dilek Aslan                                              Doç.Dr.Yıldıray Çete