12 Ocak 2008

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu  Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

12 Ocak 2008

 İstanbul Tabip Odası - İstanbul

TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun üçüncü toplantısı, 12 Ocak 2008 tarihinde İstanbul Tabip Odasında yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz Raşit Tükel, Mustafa Ünlü, Ali Özyurt, Önder Okay, Yıldıray Çete, Mehmet Demirhan, Sema Anak ve Dilek Aslan katıldılar. Semih Tatlıcan ve ATUB-TTB temsilcisi Umut Akyol mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapıldı.

1. XIII. TUEK değerlendirmesi ve XIV. TUEK tarihinin ve yerinin belirlenmesi

XIII. TUEK programının doyurucu olduğu, dernek, üniversite, eğitim hastanesi düzeyinde kurumsal katılımın iyi olduğu, ancak bireysel düzeyde katılımın az olduğuna dikkat çekildi. Katılımı artırmak için daha çok sayıda dernek yöneticisini konuşmacı olarak belirlemenin yararlı olabileceği görüşü öne sürüldü. XIV. TUEK'nın 28-30 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılmasına karar verildi.

2. Çalışma alan sorumlularının sunumları

a) Çalışma Gruplarının Eşgüdümü

Dilek Aslan, Çalışma Grupları Yönergesi için çalışma gruplarından gelen önerileri sundu. Raşit Tükel tarafından bu öneriler dikkate alınarak hazırlanan Yönerge taslağı gözden geçirilerek tartışıldı ve Çalışma Grupları Yönergesi'ne son sekli verildi. Yeni yönergeye göre uzmanlık derneklerinden her bir çalışma grubu için 1 asıl, 1 yedek üye belirlenmesi istenecektir.

Çalışma gruplarının yatay programlarının Dilek Aslan tarafından yeniden değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönem için yeni bir eylem planı ve çalışma programının oluşturulması kararlaştırıldı. Bu plan ilk Çalışma Grupları Temsilciler Kurulu'nda görüşülüp gerçekleştirilmek üzere çalışmalara başlanacaktır.

b) Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulları

Türk Radyoloji Derneği'nin, TTB-UDEK Yürütme Kurulu'na, moleküler hibrid görüntüleme (PET BT vb.) raporlarının hem Nükleer Tıp ve hem  Radyoloji uzmanları tarafından yazılabilmesi konusunda yaptığı başvuru değerlendirilerek, TTB-UDEK adına Raşit Tükel ve Ali Özyurt'un, ilgili dernekler olan Türk Radyoloji Derneği ve Türkiye Nükleer Tıp Derneği temsilcilerinin katılımıyla Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu'nun oluşturulmasına karar verildi. Uzlaşı Kurulu toplantısı öncesinde Türkiye Nükleer Tıp Derneği'nden konu hakkındaki görüş istenmesi uygun bulundu.

c) Alan temsiliyetinin birden çok olduğu derneklerin harmonizasyonu

Yapılan inceleme sonucu 8 uzmanlık alanının birden fazla dernek olmak üzere toplam 18 dernek ile temsil edildiği saptandı. Harmonizasyon Kurulu'na bu alanlarda temsiliyet sayısını teke düşürmek üzere çalışmalar yapması için yazı yazılmasına karar verildi. Sema Anak aynı uzmanlık alanını temsil eden derneklerin çalışma raporlarını inceleyecek ve bu raporları TTB-UDEK Üyelik ölçütlerini göz önünde bulundurarak değerlendirecektir.

d) Derneklerin çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Mustafa Ünlü tarafından TTB-UDEK'te 57 anadal ve yandalı temsil eden 67 dernek için, amaç, bilimsel etkinliklerin listesi, üye sayısı gibi TTB-UDEK'e üyelik ölçütlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı  ayrı birer e-dosya açılacaktır. Derneklerin web sayfalarından gerekli veriler toplanacak, eksik kalanlar yazışmalar yoluyla sağlanacaktır.

e) UYEK ile ilişkilerin sürdürülmesi

12 Ocak 2008 tarihinde eş zamanlı olarak UYEK Yürütme Kurulu toplantısı da yapıldı. Daha sonra UDEK ve UYEK Yürütme Kurulları ortak bir toplantı yaparak önümüzdeki dönem için bir çalışma takvimi çıkardılar. Buna göre;

- 23 Şubat 2008 tarihinde UDEK, UYEK ve AHEK Yürütme Kurullarının önce ayrı ayrı sonra ortak toplantı yapmasına,

- III. UYEK Çalıştayının 21-22 Mart 2008 tarihlerinde İstanbul'da yapılmasına,

- 19 Nisan 2008 tarihinde Yeterlik Kurulları başkanları ve UYEK altında kurulan 5 komisyon üyeleri ile ayrı ayrı toplantılar yapılmasına,

- 17 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak olan UDEK-UYEK Yürütme Kurullarının ortak toplantısında UYEK Genel Kurulunun görüşülmesine,

- 7 Haziran 2008 tarihinde UYEK Seçimli Genel Kurulu'nun yapılmasına karar verildi.

f) Web sayfası tasarımı, yayınlar, e-bülten

Web sayfasının yeni tasarımı Dilek Aslan tarafından sunuldu. www.ttb.org.tr/udek adresinden TTB-UDEK sayfasına daha kolaylıkla ulaşılabileceği bildirildi. Umut Akyol ATUB, Yıldıray Çete UYEK, Ali Özyurt diğer konulardaki içerikleri 30 Ocak 2008 tarihine kadar Sinan Solmaz ve Dilek Aslan'a iletecekler. Web sayfası en geç 8 Şubat 2008 tarihine kadar yenilenmiş olacaktır. Önümüzdeki dönemde aylık e-bültenlerin ve Bülten'in yayımlanmasına devam edilecektir.

g) Akreditasyon çalışmaları

TTB-UDEK bünyesinde UYEK ile işbirliği içinde yapılması planlanan akreditasyon çalışmalarının İskender Sayek'in de katılımıyla, 23.02.2008 tarihinde yapılacak olan TTB-UDEK Yürütme Kurulu toplantısında ele alınarak değerlendirilmesine karar verildi.

h) ATUB ve ATUB temsilcileriyle ilişkiler

17-19 Nisan 2008 tarihinde Brüksel'de ATUB 50. yıl kutlamaları yapılacaktır. Bu kutlamalara TTB Başkanı ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyeleri davet edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanacak kitap için UDEK adına bir rapor Umut Akyol tarafından hazırlanmaktadır. ATUB dernek temsilcileri ile toplantılara devam edilecek, bir e-haberleşme grubu kurulacaktır.

3. Gelen evraklar

a) Acil Tıp Uzmanları Derneği Yeterlik Kurulu'nun yazısı

Acil Tıp Uzmanları Derneği Yeterlik Kurulu'nun kurulduğuna dair yazı değerlendirildi. Aynı alanda ikinci bir yeterlik kurulu kurulduğuna ve bunun neden olacağı olumsuzluklara dikkat çekilerek, çözüme yönelik çalışmalar yapmak üzere UYEK Başkanlığı'na  bir yazı yazılmasına karar verildi.

b) Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği'nin aidatlarıyla ilgili yazısı

Daha önce alınan ödeme güçlüğü olan derneklerin aidat ödemelerinde %50 indirim yapılması kararı gereğince, söz konusu derneğin 2006-2007 aidatlarını %50 indirimle ödemesine karar verildi.

c) Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonunun üyelik talebi

Yürütme Kurulumuzca gözlemci üyelik açısından değerlendirilmek üzere dernek tüzüğünün ve yeni üyelik ölçütleri belgesindeki gerekli bilgilerin istenmesi için bir yazı yazılmasına karar verildi

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu

Toplantı Gündemi

23 Şubat 2008 - TTB Merkez Konseyi-Ankara

1.       14. TUEK Bilimsel Kurul ve Düzenleme Kurulunun belirlenmesi ve ön programın oluşturulması

2.       Çalışma alan sorumlularının sunumları

3.       Akreditasyon çalışmaları üzerine değerlendirme

4.       Çalışma grupları eylem planlarının ve yatay programının yenilenmiş halinin tartışılması

5.       UYEK çalışmaları hakkında görüş alışverişi ve UYEK ile UDEK Yürütme Kurulları ortak toplantısı

6.       Yeni seçilen TTB-AHEK Yürütme Kurulu ile tanışma toplantısı ve gelecek döneme ilişkin ortak kararların alınması

7.       Dr.Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı hakkında bilgilendirme

8.       E-Bülten içeriğinin hazırlanması

9.       Gelen evraklar

10.    Önümüzdeki çalışma dönemi toplantı takviminin oluşturulması ve gündemlerin çıkarılması

Toplantı Saatleri: 10:00-17:00

Yer                             : TTB Merkez Konseyi -Maltepe-Ankara

Prof. Dr. Raşit Tükel                                          Prof.Dr.Mustafa Ünlü                                       Dr.Ali Özyurt

Dr.Önder Okay                                                   Prof.Dr.Mehmet Demirhan                              Prof.Dr.Sema Anak

Dr.Semih Tatlıcan                                             Doç.Dr.Dilek Aslan                                            Doç.Dr.Yıldıray Çete