30 Kasım 2007

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

30 Kasım 2007

İstanbul Tabip Odası - İstanbul

UDEK Yürütme Kurulu'nun ikinci toplantısı 30 Kasım 2007 tarihinde İstanbul Tabip Odasında yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz Raşit Tükel, Mustafa Ünlü, Ali Özyurt, Önder Okay, Yıldıray Çete, Mehmet Demirhan, Sema Anak, Dilek Aslan ve Semih Tatlıcan katıldılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapıldı.

  1. Çalışma grupları yönerge taslağının görüşülmesi: Dilek Aslan tarafından hazırlanan ve Raşit Tükel, Ali Özyurt tarafından gözden geçirilen taslak yürütme kurulunda tartışmaya açıldı. Taslağın Çalışma Grupları Genel Kuruluna sunulması ve Genel Kuruldan gelecek görüşler doğrultusunda tekrar gözden geçirilmesine karar verildi.

2.       Çalışma alan sorumlularının bilgilendirilmesi : Önceki toplantıya katılamayan üyelerin olması nedeniyle çalışma alan sorumluları gözden geçirilerek, görev dağılımına son şekli verildi.

 

Çalışma Alanı

Sorumlusu

Çalışma Gruplarının Eşgüdümü

Dilek Arslan

Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulları

Raşit Tükel, Ali Özyurt

Alan temsiliyetinin birden çok olduğu derneklerin harmonizasyonu

Sema Anak, Raşit Tükel, Ali Özyurt

Derneklerin çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Mustafa Ünlü

UYEK ile ilişkilerin sürdürülmesi

Yıldıray Çete, Mehmet Demirhan

Web sayfası tasarımı, yayınlar, e-bülten

Dilek Aslan, Ali Özyurt, Raşit Tükel

Akreditasyon çalışmaları

Raşit Tükel, Mehmet Demirhan, Yıldıray Çete

ATUB ve ATUB temsilcileriyle ilişkiler

Umut Akyol, Mehmet Demirhan

 

3.       Web sayfası tasarımının gözden geçirilmesi: Dilek Aslan tarafından hazırlanan yeni web sayfa tasarımı üzerinde yapılan tartışmalar sonucunda, web sayfasında şu bölümlerin olması kararlaştırıldı:

§         Kurullar

a.       Genel Kurullar

b.       Yürütme Kurulları

c.        Çalışma Grupları

d.       Harmonizasyon Kurulu

e.        Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulları

f.        Avrupa Tıp Uzmanları Birliği

§         Etkinlikler

a.       Yayın

i.      Bülten

ii.      e-Bülten

iii.      Kitaplar

b.       Bilimsel Toplantılar

i.      TUEK

ii.      Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultayı

c.        Basın Açıklamaları

§         Uzmanlık Dernekleri

§         UYEK

§         Mevzuat

§         İletişim

4.       XIII. TUEK hazırlıklarının son kez gözden geçirilmesi: Kurultay ile ilgili son durum Ali Özyurt tarafından açıklandı. Gerekli işbölümü yeniden gözden geçirildi. 1 Aralık Cumartesi öğlen arasında TTB MK ile ortak basın toplantısı yapılmasına karar verildi.

5.       Kamu hastaneleri birliği ve sınavsız şef atamalarına olanak tanıyan yasa tasarıları hakkında görüşme: Konu hakkında Raşit Tükel tarafından üyelere bilgi verildi. SES'in açtığı dava sonucu 2005 yılında gerçekleştirilen atamaların iptal edilmesi konusu ele alındı ve önümüzdeki dönemde şeflik atamaları ve sınavları hakkında görüş oluşturularak kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi.

6.       8 Aralık TTB Genişletilmiş Yürütme Kurulu toplantısına katılacak üyenin belirlenmesi: Önder Okay'ın UDEK'nu temsilen toplantıya katılmasına karar verildi.

7.       E-Bülten içeriğinin hazırlanması:

a.       Çalışma Grupları Genel Kurulu

b.       XIII. TUEK

c.        ATUB Başkanı ve Genel Sekreteri ile yemekli toplantı

d.       Asistan Çalıştayı ve TTB-AHEK Genel Kurulu ve yeni Yürütme Kurulu

e.        Derneklerin ATUB temsilcileriyle ortak toplantı

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu

Toplantı Gündemi

12 Ocak 2008 - TTB Merkez Konseyi-Ankara

1.       13. TUEK değerlendirmesi ve 14.TUEK tarihinin ve yerinin belirlenmesi

2.       Çalışma alan sorumlularının sunumları

3.       Çalışma grupları yönergesi ve eylem planlarının gözden geçirilmesi

4.       Hazırlanan web sayfası tasarımının sunumu

5.       E-Bülten içeriğinin hazırlanması

6.       Gelen evraklar

Toplantı Saatleri: 10:00-17:00

Prof. Dr. Raşit Tükel                                          Prof.Dr.Mustafa Ünlü                                       Dr.Ali Özyurt

Dr.Önder Okay                    Prof.Dr.Mehmet Demirhan                              Prof.Dr.Sema Anak

Dr.Semih Tatlıcan                                             Doç.Dr.Dilek Aslan                                            Doç.Dr.Yıldıray Çete