17 Kasım 2007

TTB - UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

17 Kasım 2007

TTB-UDEK 20 Ekim 2007 tarihli Genel Kurulu'nda seçilen Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısı 17 Kasım 2007 tarihinde TTB Merkez Konseyi'nde yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz Raşit Tükel, Mustafa Ünlü, Ali Özyurt, Önder Okay, Mehmet Demirhan ve Dilek Aslan katıldılar. Yıldıray Çete, Sema Anak ve Semih Tatlıcan mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Ayrıca, ATUB TTB temsilcimiz Umut Akyol ve TTB Tıp Eğitiminden sorumlu Merkez Konseyi üyesi İskender Sayek toplantıya katıldılar. Yürütme Kurulu Umut Akyol ve İskender Sayek'i Yürütme Kurulu toplantılarına düzenli olarak davet etme kararı almıştır. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapıldı.

1. Tanışma

Yeni seçilen Yürütme Kurulu üyeleri birbirleriyle tanıştı. TTB MK üyeleri Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Mustafa Vatansever yeni Yürütme Kurulu ile tanışarak TTB MK olarak UDEK çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade ettiler ve bundan sonra da her türlü maddi ve manevi desteği sürdüreceklerini belirttiler. Dr. Çerkezoğlu ve Dr. Vatansever, TTB MK ve TTB UDEK olarak uyum içinde çalışmanın önemine dikkat çekerek karşılıklı iletişimle uzmanlık eğitimi alanındaki sorunların çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını bildirdiler.

2. Başkan, II.Başkan, Sayman, UYEK Sekreteri ve Harmonizasyon Kurulu üyesi seçimi

Yapılan seçimler sonucunda oybirliği ile aşağıdaki görev dağılımı gerçekleşti:

Başkan                                                : Dr. Raşit Tükel

2. Başkan             : Dr. Mustafa Ünlü

Sayman                                                               : Dr. Önder Okay

UYEK Sekreteri                                  : Dr. Yıldıray Çete

Harmonizasyon Kurulu Üyesi         : Dr.Sema Anak

Genel Sekreterlik seçimi Genel Kurul'da yapılmış;  Dr.Ali Özyurt seçilmiştir.

3. 2007-2009 Çalışma Programının hazırlanması ve işbölümü

TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin 2007-2009 Dönemi için Çalışma Alanları ve Sorumlulukları  belirlendi. Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan arkadaşlarımızın görev alanları, onların katıldıkları ilk toplantıda görüşleri alınarak değerlendirilecektir. 

 

Çalışma Alanı

Sorumlusu

Çalışma Gruplarının Eşgüdümü

Dilek Arslan

Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulları

Raşit Tükel, Ali Özyurt

Alan temsiliyetinin birden çok olduğu derneklerin harmonizasyonu

Sema Anak, Raşit Tükel, Ali Özyurt

Derneklerin çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Mustafa Ünlü

UYEK ile ilişkilerin sürdürülmesi

Yıldıray Çete, Mehmet Demirhan

Web sayfası tasarımı, yayınlar, e-bülten

Dilek Aslan, Ali Özyurt, Raşit Tükel

Akreditasyon çalışmaları

Raşit Tükel, Mehmet Demirhan

ATUB ve ATUB temsilcileriyle ilişkiler

Umut Akyol, Mehmet Demirhan

 

4. Av. Ziynet Özçelik ile "Tıp ve Hukuk Buluşması" toplantısı  programı hakkında görüşme

Toplantının bu aşamasına TTB Tıp Eğitiminden sorumlu Merkez Konseyi Üyesi Dr. İskender Sayek de katıldı. Av. Ziynet Özçelik, tıp ve hukuk alanında kavramları tanıma, anlama ve ortak dil oluşturma amacıyla yargı çevreleri, adli tıpçılar, hukukçular, Sağlık Bakanlığı, YÖK ve dernek temsilcilerinin katılımıyla 2008 ilkbaharında ortak bir sempozyum yapılması için UDEK'e bir öneri sunmuştur. Dr.İskender Sayek'in uyarıları dikkate alınarak önerinin önce TTB MK görüşülmesine, daha sonra UDEK olarak yapılabileceklerin tekrar değerlendirilmesine karar verildi.

5. 13. TUEK hazırlıklarının gözden geçirilmesi

13. TUEK programı yeni yürütme kurulu üyelerine gerekçeleriyle Raşit Tükel tarafından sunuldu. Umut Akyol ATUB başkanı ve sekreterinin ulaşımı ve konuşmaları ile ilgili bilgi verdi. Konuşmalarının Türkçe  özetini kurultay kitabı için hazırlayacağını belirtti. Ali Özyurt gelinen son nokta hakkında özet bilgiler verdi:

Kurultaya 55 konuşmacı ve oturum başkanı katılacaktır. Tahmini katılım 600 olarak belirlendi. 28 konuşmacıdan konuşma metni istendi. Şu ana kadar 5 konuşmacının  metninin geldiği öğrenildi. Diğer metinler pazartesi akşamına kadar beklenecektir. Gelenler ise düzeltmeleri yapıldıktan sonra kurultay kitabına konacaktır. Derneklerden kurultay bütçesine katkı alınması için yazı yazıldı. Ayrıca dernek başkanlarının bazılarının aranmasına karar verildi. Kurultay yemeğinin İ.Ü. Baltalimanı tesislerinde verilmesi  için önümüzdeki hafta İ.Ü. Rektörü Dr. Mesut Parlak ile bir görüşme yapılması kararlaştırıldı. Kurultay çalışmaları için İstanbul'da her Salı toplantı yapılması kararı alındı. Düzenleme Kurulu üyelerinden uygun olanların toplantılara katılmaları istendi.

6. Kasım e-Bültenin içeriğinin hazırlanması

·                    Yeni görev dağılımı

·                    Çalışma programının tanıtımı

·                    13.TUEK hakkında bilgi verilmesi

·                    Kamu Hastaneleri Birliği Yasa tasarısı hakkında bilgilendirme

·                    ATUB ile ilgili Umut Akyol'un hazırlayacağı haberler

7. Gelen evrakların görüşülmesi

TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu adına Dr. Nuket Örnek Büken'in hazırladığı rehberlere 9 dernekten yanıt geldi. Bunlar değerlendirilmek üzere Etik Çalışma Grubu Sekreteri Dr. Nuket Örnek Büken'e gönderildi.

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu Toplantı Gündemi

30 Kasım 2007 - İstanbul Tabip Odası - İstanbul

1.       13. TUEK hazırlıklarının son kez gözden geçirilmesi

2.       Çalışma alan sorumlularının sunumları

3.       E-Bülten içeriğinin hazırlanması

4.       web sayfası tasarımının gözden geçirilmesi

5.       Gelen evraklar

Toplantı Saatleri: 08:00-10:00 ve 13:00-14:00

Prof. Dr. Raşit Tükel                                          Prof.Dr.Mustafa Ünlü                                       Dr.Ali Özyurt

Dr.Önder Okay                                                    Prof.Dr.Mehmet Demirhan                              Prof.Dr.Sema Anak

Dr.Semih Tatlıcan                                             Doç.Dr.Dilek Aslan                                            Doç.Dr.Yıldıray Çete