06 Ekim 2007

XIX. TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

6 Ekim 2007

1. TTB-UDEK Bülteni taslağının son kez gözden geçirilmesi.

2. Seçimli TTB-UDEK Genel Kurul hazırlıklarının gözden geçirilmesi.

3. XIII.TUEK Programının hazırlanması.

4. Ekim ayı e-bülten içeriğinin belirlenmesi.

5. Gelen Evraklar

Prof. Dr. Raşit Tükel         Doç. Dr.Yıldıray Çete        

XIX TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

6 Ekim 2007

TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 19. ve son toplantısı 6 Ekim 2007 tarihinde TTB MK'inde yapıldı. Toplantıya Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr. Umut Akyol, Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Yıldıray Çete, Dr. Önder Okay, Dr. Ali Kocabaş ve Dr. İskender Sayek katıldılar. Dr. Sinan Adıyaman Dr. Ali Kutsal ve Dr. Mustafa Morkoyun mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapıldı.

1. Çalışma grupları başkan ve sekreterleri ile ortak toplantı yapıldı.

a) Çalışma Gruplarının genel işleyişine ilişkin görüşler ve alınan kararlar şunlardır:

§         Çalışma gruplarında yer alan dernek temsilcilerinin dernek yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesinin önemine vurgu yapılarak, en azından bir dernek yönetim kurulu üyesinin çalışma gruplarına üye olmasının şart koşulması istendi.

§         Gelecek dönem UDEK Yürütme Kurulu üyelerinden birisinin çalışma gruplarından sorumlu olmasının yeni seçilecek Yürütme Kuruluna önerilmesine karar verildi.

§         Uzmanlık derneklerinde, UDEK bünyesinde oluşturulanlara benzer şekilde Çalışma Gruplarının oluşturulması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

§         Derneklerin düzenlediği kongre ve benzeri bilimsel etkinliklerde UDEK ve Çalışma Gruplarının tanıtılması için konuşma yapma, poster asma, stand açma gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi için çalışma yapılması uygun bulundu.

§         Çalışma Gruplarının eylem planlarını uygulanabilirlik açısından gözden geçirerek bazı düzeltmeler yapmalarına karar verildi.

b) Çalışma Gruplarının her biri için ayrı ayrı alınan kararlar şunlardır:

·         Etik Çalışma Grubu, daha önce derneklere gönderilen dört metinle ilgili derneklerin görüşlerini de dikkate alarak bir rehber hazırlayacak ve rehberi 30 Kasım 2007 tarihinde Çalışma Grupları Genel Kurulunda yapılacak olan Etik Çalışma Grubu toplantısında sunacaktır. Etik Çalışma Grubu, ayrıca, uzmanlık dernekleri için bir "Etik Yönerge Taslağı" hazırlayarak Genel Kurulda tartışmaya açacaktır.

·         Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu, dernekler için Toplum Sağlığını Geliştirme (TSG) konusunda bir rehber hazırlayacaktır. TSG Çalışma Grubu derneklerle e-posta ile ilişkiye geçerek, uzmanlık alanlarıyla ilgili önemli gün ve haftalar konusunda ne yaptıklarını ve UDEK ile birlikte ortaklaşa nelerin yapılabileceğini soracaktır. Bu konular, 30 Kasım 2007 tarihinde Çalışma Grupları Genel Kurulunda yapılacak olan TSG Çalışma Grubu toplantısında ele alınacaktır.

·         Bilimsel Araştırmalar Çalışma Grubu daha önce yapmış olduğu anket çalışmasını bir rapor halinde UDEK Yürütme Kuruluna sunacaktır. Çalışma Grubu, derneklerle e-posta ile ilişkiye geçerek, uzmanlık derneklerinin verdiği araştırma ödüllerinin adı ve niteliğini, ödül miktarını ve ödül miktarının kimler tarafından karşılandığını soracak ve elde ettiği bilgiler doğrultusunda uzmanlık derneklerinin verdiği araştırma ödülleri konusunda bir değerlendirme yapacaktır. Söz konusu değerlendirme, 30 Kasım 2007 tarihinde Çalışma Grupları Genel Kurulunda yapılacak olan Bilimsel Araştırmalar Çalışma Grubu toplantısında tartışmaya açılacaktır. Ayrıca, aynı toplantıda, 19 Ekim 2007'de yapılacak 5. süreli yayıncılık sempozyumun sonuç bildirgesi tartışılacaktır.

·         İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu daha önce yapmış olduğu anket raporunu UDEK Yürütme Kuruluna sunacaktır. Çalışma Grubu, 30 Kasım 2007 tarihinde Çalışma Grupları Genel Kurulunda yapılacak olan İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu toplantısına insangücü planlaması konusunda uzman olan konuşmacı/konuşmacılar davet edecektir. İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu, aynı toplantıda Üniversiteler Arası Kurul Tıp-Sağlık Konseyi'nin "Türkiye'de Tıp-Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim ve İnsan Gücü Planlaması" raporunu, tıpta uzmanlık alanı açısından değerlendirecektir. 

·         Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu, 30 Kasım 2007 tarihinde Çalışma Grupları Genel Kurulunda eylem planını yeniden ele alarak güncellemeler yapacak; TSG ve Etik Çalışma Gruplarıyla, alanını ilgilendiren konularda ortak çalışmalar yapacaktır.

·         STE/SMG Çalışma Grubu eylem planını gözden geçirecek ve daha gerçekleştirilebilir bir plan hazırlayarak 30 Kasım 2007 tarihinde Çalışma Grupları Genel Kurulunda yapılacak olan STE/SMG Çalışma Grubu toplantısında tartışmaya açacaktır.

2. UDEK Bültenine girecek yazılar konuşuldu. Yazıların en geç 8 Ekim 2007 tarihine kadar hazırlanması istendi.

3. UDEK Genel Kurulu hazırlıkları gözden geçirildi. UDEK yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler ele alındı.

4. XIII. TUEK hazırlıklarına devam edildi. Kurultay için dernekler ve Ankara, İstanbul ve İzmir tabip odalarından gelen panel ve konferans önerileri de dikkate alınarak programa son şekli verildi. Konuşmacılar için isim önerilerinin Düzenleme Kurulu üyeleri tarafından haberleşme grubu yoluyla belirlenmesine karar verildi.

4. Gelen Evraklar incelendi. Gerekli yazışmaların ve Ekim ayı e-bülteninin Genel Sekreter tarafından yapılmasına karar verildi.

Prof. Dr. Raşit Tükel                                          Doç. Dr.Yıldıray Çete                        Dr. Ali Özyurt

Prof. Dr. Ali Kutsal                                             Dr. Önder Okay                                   Prof. Dr.Ali Kocabaş

Prof. Dr. Mustafa Ünlü                                      Dr. Mustafa Morkoyun                     Prof.Dr.Sinan Adıyaman

Dr. Ali Özyurt

Prof. Dr. Ali Kutsal           Dr. Önder Okay Prof.         Dr.Ali Kocabaş

Prof. Dr. Mustafa Ünlü      Dr. Mustafa Morkoyun        Prof.Dr.Sinan Adıyaman