4-5 Mayıs 2007

XVI. TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

4 - 5 Mayıs 2007

TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 16. toplantısı 4 Mayıs 2007 tarihinde saat 16.00-20:00 arasında ve 5 Mayıs 2007 tarihinde saat 9.30-12.30 arasında TTB MK binasında yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr. Ali Kocabaş, Dr. Yıldıray Çete, Dr. Ali Kutsal, Dr. Mustafa Ünlü ve Dr. Umut Akyol katıldılar. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Önder Okay ve Dr. Mustafa Morkoyun mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapıldı.

1. 4 Mayıs 2007 tarihinde saat 16.00-20.00 arasında TTB-UDEK Çalışma Grupları Yürütme Kurulu üyeleri ile toplanıldı. Ortak toplantı sonrasında çalışma grupları raporlarını standart bir formatta hazırlamak üzere ayrı ayrı toplandılar. Çalışma gruplarının raporlarını "Tanım, İşlev, Görev/Sorumluluk, Eylem Planı (Kısa, Orta, Uzun Vade)" bölümlerini içerecek şekilde hazırlayarak 15 Mayıs 2007 tarihine kadar TTB-UDEK Yürütme Kuruluna iletmeleri istendi. Çalışma gruplarından gelecek raporların derneklere gönderilmesine ve derneklerden raporlarla ilgili görüşlerini 15 Haziran 2007 tarihine kadar TTB-UDEK Yürütme Kuruluna göndermelerinin istenmesine karar verildi. Ayrıca, her bir Çalışma Grubunun Eylem Planını "Amaçlar, Hedefler (Beklenen Sonuçlar), Stratejiler, İlgili Kurum/Kuruluş ve Kişiler, Etkinlikler, Gereksinim Duyulan Kaynaklar ve İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar, Tamamlanma Tarihi, İlerleme Göstergeleri"ni içerecek şekilde oluşturmaları kararlaştırıldı.

2. 5 Mayıs 2007 tarihinde ilk olarak ATUB TTB-UDEK temsilcisi Dr. Umut Akyol 9-10 Mart 2007 tarihlerinde Brüksel'de yapılan ATUB olağan ilkbahar toplantısı hakkında bilgi verdi ve hazırlamış olduğu toplantı raporunu sundu.

3. TTB-UYEK Yürütme Kurulu üyeleri ile ortak toplantı yapıldı. Toplantıda UYEK başkanı Dr.Münir Kınay gelecek planları hakkında bilgi verip UYEK Genel Kurulu gündemini sundu. Ortaklaşa nelerin yapılabileceği görüşüldü. UYEK olarak bir sempozyum planlanması gündeme geldi. Bu konudaki ayrıntıların daha sonra görüşülmesine karar verildi.

4. 28.4.2007 tarihli resmi gazetede yayımlanan Yandal Asistanlığı Sınav Yönetmeliği görüşüldü. Geçici 1. maddenin sakıncalarına değinildi. 217 kişilik kadronun eğitim kliniklerinin insangücü ve fizik altyapısına bakılmaksızın açıldığı ve bununda ciddi nitelik sorunlarına yol açacağı üzerinde duruldu.. Sınavın geçici 1. maddesinin kısmen iptali yönünde yargıya başvurulması konusunda görüş birliği oluşturuldu ve bu görüşün TTB Merkez Konseyi'ne bildirilmesi kararlaştırıldı.

5. Akademik Geriatri Derneğinin üyelik başvurusu değerlendirildi. Söz konusu derneğin, üyelik koşullarını karşılamadığı için üyelik başvurusunun reddedilmesine karar verildi. Akademik Geriatri Derneği'nin gözlemci üye statüsüyle TTB-UDEK toplantılarına katılması konusu değerlendirildi ve TTB-UDEK Yönetmeliği'nin 6. maddesinde yer alan "Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan ana ve yan dallar dışında kalan, belirli bir uzmanlık dalının özel bir alanında etkinlik gösteren dernekler, gözlemci üye statüsüyle TTB-UDEK toplantılarına katılabilir" hükmü buna izin vermediği için gözlemci üye olarak kabul edilemiyeceği, ancak TTB-UDEK Genel Kurulu'nda bu maddeyle ilgili bir görüşme açılmasının uygun olacağı kararına varıldı.

6. E-Bültenin Dr. A. Özyurt tarafından hazırlanmasına karar verildi.

Önümüzdeki dönem toplantıları:

1 Haziran 2007

16:00-19:30: TTB MK, TTB-UDEK YK ve Uzmanlık Dernekleri Başkanları ortak toplantısı

29 Haziran 2007

10:00-18:00: TTB-UDEK YK toplantısı

Gündem:

1. UDEK Çalışma Grupları sunularının görüşülmesi

2. Yandal sınavları hakkında son durumun gözden geçirilmesi

3. Genel Kurul için çıkarılacak bültenin içeriğinin belirlenmesi

4. TTB-UDEK Genel Kurulu gündeminin belirlenmesi

5. Gelen Evrak

6. E-Bülten yazı işleri toplantısı

7. Temmuz 2007 UDEK YK toplantısı gündeminin belirlenmesi

30 Haziran 2007

10:00-12:00: Çalışma gruplarının rapor ve iç işleyişe yönelik çalışma planlarının sunumu

13:00-17:00: Konferanslar (Çalışma grupları tarafından hazırlanacak)

 

Prof. Dr. Raşit Tükel                                          Doç. Dr.Yıldıray Çete        Dr. Ali Özyurt

Prof. Dr. Ali Kutsal                                             Dr. Önder Okay                   Prof. Dr.Ali Kocabaş

Prof. Dr. Mustafa Ünlü                                       Dr. Mustafa Morkoyun     Prof.Dr.Sinan Adıyaman