01 Aralık 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı 
1 Aralık 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 12. toplantısı 1 Aralık 2006 tarihinde saat 17.10-18.10 arasında XII. TUEK nedeniyle İzmir'de yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kutsal, Dr. Ali Özyurt, Dr.Ali Kocabaş, Dr. Önder Okay, Dr. Yıldıray Çete ve Dr. Mustafa Ünlü katıldılar. Dr. Mustafa Morkoyun , Dr. Sinan Adıyaman ve ATUB temsilcimiz Dr. Umut Akyol  mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapıldı

         1. XII. TUEK ile ilgili hazırlıklar son kez gözden geçirildi.

      2. 18-19 Kasım 2006 tarihlerinde yapılan 55. TTB Büyük Kongresi hakkında bilgi verildi. Kongrede, TTB-UDEK yönetmeliği kabul edildi. Ayrıca Büyük kongre Meclis genel kuruluna gelen ve yabancı hekimlere çalışma izni, zorunlu mali sigorta, profesör ve doçentlerin sınavsız şef-şef muavini olarak atanmaları ile Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun yasa ile kurulması gibi yeni düzenlemeler içeren yasaya karşı gerek hukuki gerekse muhalefet partileriyle görüşülerek meslis genel kurulunda görüşülmesi sırasında gerekli girişimlerin yapılması için TTB MK'ni görevlendirildi. Tasarıdaki kurulun 7 üyesi Sağlık Bakanlığı tarafından atanırken ancak 6 üye dışarıdan belirleniyor. Böylece çoğunluk bakanlığın elinde oluyor. Ayrıca  TUK'nda , bakanlık müşteşarı, SEGM ve 1 Hukuk Müşaviri gibi eğitici niteliği olmayan kişilerde üye olabiliyor.

      3.Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu Başkanının UDEK Başkanlığına gönderdiği yazı değerlendirilerek görüşü alınmak üzere UYEK Başkanı Dr. Münir Kınay'a gönderildi. TTB-UYEK yürütme kurulunun yazılı görüşü alındıktan sonra konunun görüşülmesine karar verildi.

      4. Ocak ayına TTB-UDEK-UYEK ile ortak bir toplantı yapılarak ortak yapılabilecek işlerin görüşülmesine karar verildi.

      5. E-Bültenin sekretarya tarafından hazırlanıp gruba gönderilmesine ve sonra yayınlanmasına karar verildi.

Dr. Raşit Tükel                       Dr. Ali Kutsal                        Dr. Ali Özyurt                       Dr.Ali Kocabaş

 Dr. Önder Okay                    Dr. Yıldıray Çete                    Dr. Mustafa Ünlü

      

Toplantı Yeri: TTB MK- Maltepe

Saat          : 10:00-17:00