09 Eylül 2006

9 Eylül 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu

Toplantı Tutanağı

        TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 9. toplantısı 9 Eylül 2006 tarihinde saat 10.30-17.00 arasında  TTB-MK'de yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kutsal, Dr. Ali Özyurt, Dr. Önder Okay, Dr. Mustafa Morkoyun ve ATUB temsilcimiz Dr. Umut Akyol katıldılar. Dr. Mustafa Ünlü, Dr.Ali Kocabaş, Dr. Sinan Adıyaman ve Dr. Yıldıray Çete  mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapıldı.

  1. Gündemin geçilmeden önce yeni seçilen TTB Merkez Konseyi üyeleri ile tanışma ve görüş alışverişinde bulunuldu. Dr. İskender Sayek Tıp Eğitimi ile ilgili Merkez Konseyi üyesi olarak, XII. TUEK programının konuşulduğu sabah oturumuna katıldı.
  2. Çalışma grupları ile ilgili olarak derneklere gönderilen anket sonuçlarının yanıtları yeterince gelmediği için bu gündem maddesi 7 Ekim 2006 TTB-UDEK YK toplantısına ertelendi.
  3. XII. TUEK programı hazırlıkları yapıldı. Kurultay program önerilerini almak için yazı yazılan TTB-UYEK, Uzmanlık Dernekleri, ATO, İstanbul Tabip Odası ve İzmir Tabip Odası'ndan gelen görüşler değerlendirilerek XII. TUEK programı taslağı çıkarıldı. Taslağa 7 Ekim TTB-UDEK YK toplantısında son şeklinin verilmesi ve 15 Ekim 2006 tarihinde basılarak ilk duyurusunun yapılması kararlaştırıldı.
  4. 30 Eylül 2006'da yapılacak TTB-UDEK Genel Kurul hazırlıkları gözden geçirildi.
  5. 23 Eylül tarihinde ATUB temsilcimiz Dr. Umut Akyol başkanlığında uzmanlık derneklerinin ATUB temsilcileriyle bir toplantı yapılmasına karar verildi.
  6. E-Bülten yazı işleri toplantısı yapıldı. Tüm dernek yönetim kurulu üyelerine göndermek üzere Eylül sayısına girecek haberler saptandı.
  7. Gelen evraklar görüşüldü. İlgili yazışmaların yapılması için Genel Sekretere gerekli yetkiler verildi.

7         Ekim 2006 Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1-TTB-UDEK Genel Kurul değerlendirilmesi

2-Çalışma grupları başkan ve sekreterleriyle çalıştay programını oluşturmak için görüşme

3-XII. TUEK program taslağının gözden geçirilerek programın son halinin oluşturulması

4-ATUB temsilcisinin çalışmaları hakkında bilgilendirme

5-E-Bülten yazı işleri toplantısı

6-Gelen Evrak                                                            

7-Kasım  gündeminin belirlenmesi

Toplantı Yeri: TTB-MK -Ankara

Saat             : 10:30 - 17:30

Prof. Dr. Raşit Tükel                                          Doç.Dr.Yıldıray Çete                         Dr.Ali Özyurt

Prof.Dr.Ali Kutsal                                               Dr.Önder Okay                                  Prof.Dr.Ali Kocabaş

Prof.Dr.Mustafa Ünlü                                         Dr.Mustafa Morkoyun