11 Mart 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu

 Toplantı Tutanağı

      TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 4. toplantısı 11 Mart 2006 tarihinde saat 10.00-16.00 arasında  İstanbul Tabip Odası'nda yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kutsal, Dr. Ali Özyurt, Dr. Mustafa Morkoyun, Dr. Mustafa Ünlü ve Yıldıray Çete    katıldılar. Dr. Umut Akyol, Dr. Önder Okay, Dr. Ali Kocabaş ve Dr. Sinan Adıyaman mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı tutanağı ve alınan kararlar aşağıdadır:

1.      Dr. Önder Okay, Dr. Yıldıray Çete, Dr. Mustafa Ünlü ve Dr. Umut Akyol'un çalışma alanlarıyla ilgili raporlarını en geç 30 Mart 2006 tarihine kadar hazırlayarak TTB-UDEK sekreterine göndermelerine,

2.      17 Mart 2006 tarihinde ATO 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılacak panele konuşmacı olarak Dr. Önder Okay ve Dr. Yıldıray Çete'nin katılmalarına,

3.      Dr. Umut Akyol tarafından, ATUB'un işleyişi içinde yer alan "Multidisciplinary Joint Committee" benzeri bir yapılanmanın UDEK için oluşturulacak bir taslağının en geç 30 Mart tarihine kadar hazırlanmasına,

4.      Yeterlik Kurulu Yönerge Taslağı ve UYEK Yönergesiyle ilgili yeni düzenlemelerin Dr. Yıldıray Çete tarafından gözden geçirilerek diğer Yürütme Kurulu üyelerine incelenmek üzere iletilmesine ve oluşturulacak taslakların 6 Mayıs 2006 tarihinde yapılacak olan TTB-UYEK Genel Kurulu'nda ele alınmak üzere üye derneklere gönderilmesine,

5.      6 Mayıs 2006 tarihinde yapılacak olan TTB-UYEK Genel Kurulu için üye derneklere davet yazısının gönderilmesine,

6.      TTB-UDEK Dernek Tanıtım Formu'nu yanıtlamayan derneklere elektronik posta yoluyla formun tekrar gönderilmesine,

7.      ATUB'dan gelen ankete ülkemizde henüz e-sağlık hizmetlerinin verilmediği  yönünde yanıt verilmesine,

8.      TTB-UDEK Dernek Tanıtım Formu'nu yanıtlayan derneklerin bilgilerinin Dr. Mustafa Morkoyun tarafından düzenlenmesine,

9.      TTB MK'ya, 1219 sayılı yasa ve benzeri yasalarda yapılması düşünülen değişiklikler konusundaki UDEK görüşünün gönderilmesine,

10.  TTB-UDEK Ara Genel Kurulu'nun  30 Eylül 2006 tarihinde Ankara'da yapılmasına ,

11.  Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği, Türkiye Klinik Biyokimya Derneği ve Türkiye Spor Hekimleri Derneği'nin başvuruları değerlendirildi; ilgili derneklerden başvuru konularıyla ilgili ulusal ve uluslararası durumu, belgeleriyle ve bilimsel bir değerlendirmeyle birlikte sunmalarının istenmesine,

12.  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneğinin başvurusunun TTB-Hukuk Bürosuna incelenmek üzere gönderilmesine,

13.  Türk Radyoloji Derneği'nin asistanların derneklere üyeliği konusunda görüş isteğinin incelenerek bir görüş oluşturmak üzere bekletilmesine,

14.  Klinik Biyokimya Uzmanlar Derneği, Türk Otorinoloji ve Baş Boyun Cerrahi Derneği ve Türkiye Spor Hekimleri Derneği'ninyazılarının  Harmonizasyon Komitesine gönderilmesine karar verildi.

1        Nisan 2006 Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1.      Çalışma alanlarıyla ilgili çalışma gruplarının oluşturulması  

2.      Derneklerde gelen yazıların değerlendirilmesi

3.      E-Bülten yazı işleri toplantısı

4.      Gelen Evrak                                                  

4        Mayıs gündeminin belirlenmesi

Toplantı Yeri: Adana Tabip Odası- Adana

Saat             : 10:00-17:00

Prof. Dr. Raşit Tükel                           Doç.Dr.Yıldıray Çete              Dr.Ali Özyurt

Prof.Dr.Ali Kutsal                               Dr.Önder Okay                                   Prof.Dr.Ali Kocabaş

Prof.Dr.Mustafa Ünlü                         Dr.Mustafa Morkoyun