24 Aralık 2005

TTB - UDEK Yürütme Kurulu  Toplantı Tutanağı

24 Aralık 2005

                24 Aralık 2005 tarihinde saat 10.30- 17:00 arasında  TTB-UDEK Yürütme Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kutsal, Dr.Ali Özyurt , Dr.Ali Kocabaş, Dr. Mustafa Morkoyun, Dr. Önder Okay ve  ATUB temsilcisi Dr. Umut Akyol katıldılar. Dr. Yıldıray Çete, Dr. Sinan Adıyaman ve Dr. Mustafa Ünlü mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı tutanağı ve alınan kararlar aşağıdadır:

                I. 10:30 -11:30: TTB MK sunumu

                TTB MK Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı; TTB ilkeleri, çalışma alanları ve UDEK ile işbirliği olanakları ve Türkiye sağlık ortamının durumu hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. 
UDEK ile yakın işbirliğinin gerekliliğine ve bazı alanlarda danışmanlığına ihtiyaç olabileceğini belirtti. UDEK ile işbirliği içinde olabilecek konuları şöyle sıraladı:
1.Bütçe uygulamaları talimatının incelenmesi ve bu konuda rapor yazılması,
2.TCK ile ilgili derneklerle ortak platformların yaratılması,
3. YÖK ile TTB görüşmelerine katılım,
4. Tıp fakültelerinin eşyetkilendirme (akreditasyon) çalışmalarında öncülük etmesi,
5. Asgari ücret çalışmalarına katılım,
6. Kongrelerin izlenmesi konusunda yöntemler geliştirilmesi,
7. Medyada güncel konularda görüş belirtecek uzmanların uzmanlık derneklerince belirlenmesinde  TTB-UDEK'in eşgüdümü sağlama görevini üstlenmesi.

                Dr. Orhan Odabaşı konuşmasına TTB-UDEK Yürütme Kuruluna çalışmalarında başarılar dileyerek son verdi.
 

                II. 13:30 -16:30: Çalışma alan sorumlularının sunumları

                Dr. Ali Özyurt: Web tasarımı, e- bülten çıkarılması, arşivin yenilenmesi ve bülten çıkarılması

                Bu konuda öneriler ve gelecek planı  olarak aşağıdakiler önerilerek kabul edildi:

Yeni bir elektronik aylık bültenin çıkarılması, web sayfasının yenilenmesi, arşivin gözden geçirilip yeniden düzenlenmesi ve yılda iki kez Bülten çıkarılmasına karar verildi.

                Dr. Umut Akyol: ATUB ile ilişkiler ve yapılabilecekler

                ATUB Genel Kurullarına katılımın önemi vurgulandı. Yılda iki kez yapılan bu kurulların Brüksel'de yapılanına katılımının önemine dikkat çekildi. ATUB'un bazı metinlerinin çevirisinin yararlı olacağı, ATUB başkanının ülkemize davet edilebileceği, TTB-UDEK kararlarının ATUB'a, ATUB kararlarının da TTB-UDEK'e iletileceği bir kanalın önemi üzerinde duruldu. ATUB tarafından ülkemizde uzmanlık alanındaki sivil otoritenin TTB-UDEK olduğunun vurgulanmasının yararına değinildi. Gerekirse ATUB'dan hükümet ve Sağlık Bakanlığı düzeyinde bu yönde girişimlerde bulunmasının talep edilmesi tartışıldı. Şimdilik böyle bir girişimin uygun olmadığı kararına varıldı.
2009 ATUB Genel Kurulunun İstanbul'da yapılacağının duyurulmasının iyi olacağı belirtildi.
Türkiye'de 25 derneğin ATUB temsilcilerinin olduğu, temsilcilerle ortak bir toplantı yapılarak bilgi paylaşımı yapılmasının yararına değinildi. Bir çalışma grubu oluşturmanın faydalı olabileceği vurgulandı. Derneklerin ATUB temsilcilerinin biraraya getirilmesi görevini Dr. Umut Akyol üstlendi.

                ATUB ile ilişkiler konusunda yapılması gerekenler satırbaşlarıyla şöyle özetlendi:

 • ATUB çalışma gruplarına (uzmanlık eğitimi, sürekli tıp eğitimi-kredilendirme, seksiyonlar-boardlar ile ilişkiler vb) aktif katılım,
 • ATUB karar ve çalışmalarının üyelerimize duyurulması,
 • Harmonizasyon/serbest dolaşım çalışmalarına yönelik karşılıklı bilgi aktarımı ,
 • Türkiye'de uzman sayısı ve ihtiyacını belirleme,
 • Uzmanlık alanlarında eğitiminin nitelik ve niceliğini belirleme,
 • Uzmanlık eğitiminin verildiği kuruluşların koşullarını belirleme ve denetleme,
 • Eğiticilerde bulunması gereken şartları belirleme ve denetleme,
 • Yaşam boyu STE sağlama ,
 • Etik değerleri belirleme ve denetleme,
 • Toplum, medya ile ilişkileri belirleme, geliştirme ve sürdürme,
 • Halk sağlığına yönelik çalışmalar sürdürme,
 • Özlük haklarımızın savunulması geliştirilmesi için uluslararası dayanışma,
 • UEMS ile ülke bazında ilişkilerimizin sürdürülmesi ve geliştirilmesi.

        Dr. Ali Kocabaş: STE etkinlikleri ve TTB-UDEK'in rolü

        TTB- STE etkinliklerinin yanısıra sürekli mesleki gelişimin (SMG) önemi üzerinde duruldu. TTB- STE ile TTB-UDEK arasında bir köprü kurulmasının yararına değinilerek, TTB- STE ile ortak bir toplantı yapılmasına karar verildi.

        Konuyla ilgili öneriler aşagıdaki şekilde sıralandı:

 • TTB-UDEK, STE/SMG ve kredilendirme politikalarını belirlemelidir.
 • Uzmanlık derneklerinin STE/SMG'den sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve TTB-UDEK'in bir yürütme kurulu üyesinden oluşan SMG Komitesi kurulmalı ve bu komite düzenli aralarla toplanmalıdır. Bu komite TTB-UDEK'in konuyla ilgili politikalarının biçimlendirilmesi ve hayata geçirilmesinden sorumlu olmalıdır.
 • STE/SMG etkinliklerini yürütecek dernek ve kuruluşların özellikleri tanımlanmalı ve belirlenen standartlara uyan dernek ve kuruluşlar belirli sürelerle eşyetkilendirilmelidir. Bu amaçla bir ulusal STE Eşyetkilendirme Kurulu oluşturulmalıdır.
 • TTB-Kredilendirme Kurulu, belirlenen STE/SMG politikaları çerçevesinde yeniden biçimlendirilmelidir.
 • Yeterlilik Kurulları tarafından SMG etkinliklerinin yeniden belgelendirmede kullanılacağı bir sistem oluşturulmalıdır.

                Dr. Raşit Tükel: Etik Üzerine Çalışmalar

                İlk olarak, Dünya Tabipleri Birliği'nin "Hekimler ile Ticari Kuruluşlar Arasındaki İlişkiler" başlıklı bildirgesi sunuldu. İkinci olarak Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Meslek Etiği Kuralları metninden uyarlanmış bir  metin örnek olarak sunuldu. Uzmanlık derneklerinin Etik Kurullar oluşturmasının önemli olduğu; bazı derneklerin bu kurulları kurduğu, kurmayanlar için TTB-UDEK'in yol gösterici bir işlevinin olabileceği üzerinde duruldu. Ayrıca, TTB-UDEK tarafından  derneklerin kendi uzmanlık alanlarına uyarlayabilecekleri Meslek Etiği Kuralları taslağının hazırlanması görüşü dile getirildi. Bu konuda dernek temsilcileriyle ortak bir çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.

                TTB-UDEK'in hazırladığı "Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliklerinde Uyulması Beklenen İlkeler ve Etik Kurallar" metninin güncellenmesine karar verildi.

                Etik konusunda aşağıdaki program önerisi sunuldu:

                1. Uzmanlık derneklerinin kendi uzmanlık alanlarına ilişkin Meslek Etiği Kuralları'nı belirlemeleri için ortak çalışma planlanmalıdır.

Meslek Etiği Kuralları için önerilen alt başlıklar:

                - Kitle İletişim Araçlarıyla İlişkiler

                - Toplumu Bilgilendirme İlkeleri

                - Tanıtım İlkeleri

                - Endüstri ile İlişkiler

                - Hasta Hakları ve Hekim-Hasta İlişkileri

                - Meslektaşlar Arası İlişkiler

                - Mesleki Uygulamalarda İnsan Hakları

                - Tıbbi Araştırmalar ve Yayın Etiği

                - Sürekli Tıp Eğitimi  Etkinliklerinde İlkeler

2. Uzmanlık derneklerinde Etik Kurulların oluşturulması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

3. "Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliklerinde Uyulması Beklenen İlkeler ve Etik Kurallar" metni gözden geçirilmelidir.

 
Dr. Yıldıray Çete: UYEK  ve gelecek planları

                Dr. Yıldray Çete mazereti nedeniyle toplantıya katılamadığı için, Gelecek Dönem Planları başlığını taşıyan sunusu Dr. Ali Özyurt tarafından yapıldı. Sunuda öne çıkan başlıklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Yeterlik Kurullarının listelerinin yenilenmesi,
 • Yeterlik Kurullarından yaptıkları çalışmalarla ilgili bir rapor istenmesi,
 • 2006 yılının ilk yarısı içerisinde Yeterlik Kurullarını oluşturma aşamasında olan dernek temsilcilerinin kaılımlarıyla ikinci çalıştayın yapılması,
 • Rehber El Kitabı basılması,
 • UYEK web sayfasının  oluşturulması,
 • Ziyaret programlarının hayata geçirilmeye çalışılması,
 • Mayıs 2006'da UYEK Genel Kurulu'nun yapılması.

        III. 11:45 -12:15: 1 Kasım 2005 tarihinde çıkan 5431 sayılı yasanın 6. maddesi ile profesör ve doçentlerin sınavsız şef atanmalarının görüşülmesi.

        TTB-UDEK olarak atamaların siyasi olduğu ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu için geri alınması gerektiği Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası bile atama yapılmasının yasalara saygısızlığın bir göstergesi olduğu üzerinde durularak, bu konuda kamuoyunu duyarlı olmaya çağıran bir basın açıklamasının yazılmasına karar verildi. Dr. Önder Okay'ın hazırlayacağı basın açıklamasının, diğer Yürütme Kurulu üyelerinin katkılarıyla son şekli verilerek,  3 Ocak 2006 tarihinde  TTB binasında Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak olan basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulmasına karar verildi. 
Ayrıca, TTB-UDK'in atamalar konusundaki görüşlerini uzmanlık dernekleriyle paylaşması; bu amaçla, Dr. Önder Okay'ın hazırlayacağı ve Yürütme Kurulu üyeleri tarafından son şekli verilecek olan bir metnin derneklere gönderilmesi kararlaştırıldı.

                IV. 12:15 -12:30: Uzman Hekim İstihdamı Çalıştayı'nın  önhazırlığının yapılması

                Dr. Önder Okay, sunuşunu bu gündem maddesi içinde yaparak aşagıdaki programı önerdi:
İnsangücü planlaması konusunda bir çalıştay yapılması kararının zaten XI.TUEK'te alındığını, o nedenle bu çalışmanın bu kapsamda yürütülebileceğini belirtti. Bu konuda görüşbirliğine varılmış bir yöntem olmadığı, o nedenle yurtdışından bir uzman çağrılarak planlama konusunda bir eğitim verilmesinin çalıştaydan daha yararlı olabileceği görüşü savunuldu. Amaçın planlama mı istihdam mı olduğunun netleşmesi gerekliliğine dikkat çekildi. Bu çalıştayın ATO,TTB,YÖK, DPT, Sağlık Bakanlığı ve TTB-UDEK'in katılımıyla gerçekleştirileği belirtildi. Bu konuda Dr. Önder Okay  bir çalışma yaparak Yürütme Kuruluna sunmasına karar verildi.

                V. 11:30 -11:45: Üniversitelerarası Kurul - Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi -Tıpta Uzmanlık Eğitimi  Komisyonu Önerisi'nin görüşülmesi

                XI.TUEK sırasında söz konusu komisyon tarafından TTB-UDEK başkanı Dr. Raşit Tükel'e  sözlü olarak iletilen ve Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi'nin Tıpta Uzmanlık Eğitimi çalışmaları için TTB-UDEK ile işbirliği kurmak isteğini içeren önerisi tartışıldı ve olumlu bulundu. Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi'nin önerisinin yazılı olarak tarafımıza iletilmesi sonrasında, konunun ana hatlarının ve uygulama biçimlerinin tekrar tartışılmasına karar verildi.

                TTB-UDEK'in UYEK ile birlikte dernek Yeterlik Kurullarının Eşyetkilendirme Kurullarını oluşturmaları ve eğitim kurumlarını ziyaret programlarını hayata geçirmeleri konusundaki çalışmalarına hız vermeleri kararlaştırıldı.

        VI. 16:30 -17:00: Gelen Evrak

 • Türk Otorinoloji ve Baş Boyun Cerrahi Derneği'nin yazısı: Tiroid ameliyatlarının KBB uzmanınca yapılmasının Türk Cerrahi Derneğince kınanması üzerine bu derneğe verilen yanıtın bilgilendirme amaçlı olarak TTB-UDEK'e gönderilmesi.

       Karar: Yazının şimdilik dosyaya kaldırılması.

 • Türk Mikrobiyololi Cemiyeti'nin yazısı: Alan adının yeni taslakta Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji olarak geçtiği, oysa dernek olarak buna karşı oldukları, adlarının Klinik Mikrobiyoloji olarak değiştirilmesi için bu görüşün TTB-UDEK tarafından dikkate alınması.

      Karar: Yazının dosyaya kaldırılması.

 • Kan Merkezi ve Transfüzyon Derneği'nin yazısı: TTB-UDEK'e üyelik başvurusu.

            Karar: Dernek tanıtım formunun gönderip doldurulmasının sağlanması; yeni üyelik  başvuruları için TTB-UDEK Yürütme Kururlu tarafından bir çalışma yapıldığının, bu çalışma sonucu başvurunun değerlendirileceğinin bildirilmesi.

 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi'nin (TOTEK) yazısı: ATUB alanlarına temsilci gönderen derneklerin temsilcilerinin TTB-UDEK tarafından bir araya getirilerek bilgi paylaşımının sağlanması.

      Karar: Bu öneri doğrultusunda en kısa zamanda bir toplantıyla temsilcilerin bir araya

      getirilmesi; bu durumun TOTEK'e bildirilmesi.

 • Akademik Geriatri Dernegi'nin yazısı: TTB-UDEK'e üyelik başvurusu.

       Karar: Yeni üyelik başvuruları için bir çalışma yapıldığının, bu çalışma sonucu başvurunun

       değerlendirileceğinin bildirilmesi.

 • Ankara Tıbbi Onkoloji Derneği'nin yazısı: TTB-UDEK üyelik başvurusu.

      Karar: Yeni üyelik başvuruları için bir çalışma yapıldığının, bu çalışma sonucu başvurunun

       değerlendirileceğinin bildirilmesi.

 • Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği'nin yazısı: TTB-UDEK'na üyelik basvurusu.

       Karar: Yeni üyelik başvuruları için bir çalışma yapıldığının, bu çalışma sonucu başvurunun

       değerlendirileceğinin bildirilmesi.

 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği'nin yazısı: Alanında TTB-UDEK'teki tek temsilcinin kendi dernekleri olduğunun tescil edilmesi için başvuru.

       Karar: TTB-UDEK yönetmeliğinde böyle bir madde olmadığı  o nedenle böyle bir yazının   

       mümkün olmadığının belirtilmesi.

·         Türkiye Spor Hekimleri Derneği'nin yazısı.

      Karar: Bu başvurunun bekletilerek Şubat toplantısında yeniden görüşülmesi.

 • Türk Perinatoloji Derneği'nin yazısı: 29.12.2005 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan ve Türk Perinatoloji Derneği'nce düzenlenen Tıbbi Uygulamalar ve Araştırmalar Kanunu (Malpraktis) çalıştayına TTB-UDEK adına katılımın sağlanması isteği.

      Karar: Çalıştaya Dr.Ali Özyurt'un katılması.

      Diğer yazılar:

 • Dr.İrfan Biçen'in başvurusun bir üst yazıyla Türk Kardiyoloji Derneği'ne gönderilmesi,
 • Tüm Öğretim Üyeleri Derneği'nin başvurusun Şubat toplantısında değerlendirilmesi,
 • Dr. Recep Yüksel'in başvurusunun TTB Hukuk bürosuna ve Geriatri Derneği'ne gönderilmesi.

        VII. Çeşitli Kararlar

 • Çalışma raporlarının hazırlanmasında görev alan üyelerin, raporlarını, bir sonraki Yürütme Kurulu toplantısından belirli bir süre önce, internet üzerinden diğer üyelere ulaştırmaları,
 • Dr.Raşit Tükel tarafından yeni başvuran derneklerin uymaları gereken ölçütler konusunda form oluşturulması,
 • Dr.Umut Akyol tarafından ATUB'un işleyişi içinde yer alan "Multidisciplinary Joint Committee" benzeri bir yapılanma için taslak oluşturulması.

4         Şubat  2006 Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

 1. TTB-UDEK Başkanın çalışma programını değerlendirmesi,  
 2. Çalışma alan sorumlularının raporlarının tartışılması,
 3. Şef atamaları ile ilgili gelişmeler ve gelinen son durum
 4. Gelen Evrak                                                                      

Prof. Dr. Raşit Tükel                                          Dr.Ali Özyurt                                                       Prof.Dr.Ali Kutsal

Dr.Önder Okay                                                    Prof.Dr.Ali Kocabaş                                           Dr.Mustafa Morkoyun