sayi1200.gif (1699 bytes) 

On Soru On Yanıt

Bu ayki konumuz; “İyot Yetersizliği Hastalıkları ve Tuzun İyotlanması Programı“. Sorularımızı  Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlanlamasından Dr. Göksenin Aktulay’nden   yanıtladı.     

            1- İyot neden önemlidir?

            İyot normal büyüme ve gelişme için gerekli bir eser elementtir. İyoda olan gereksinme çok az olmakla birlikte, yetersizliği önlenebilir beyin hasarı ve zihinsel geriliğin en önemli nedenidir. Beyin ve sinir sisteminin normal büyüme ve gelişmesi ile vücut ısı ve enerjisinin devamı için gerekli olan tiroid hormonlarından tetraiyodotironin (T4, tiroksin) ve triiyodotironin (T3) yapımında kullanılmaktadır. Vücudumuzda 15-20 mg iyot bulunmaktadır.

            2- İyot yetersizliğinin nedenleri nelerdir?

            Yeryüzünde bulunan iyodun büyük bir bölümü buzul, kar ve yağmurlarla toprağın yüzeyinden alınarak rüzgar, ırmaklar ve sellerle okyanus ve denizlere taşınmakta ve buralarda buharlaşarak yağmur ile birlikte yeniden toprağa dönmektedir. Bunun bir sonucu olarak özellikle deniz yosunları ve deniz ürünleri iyot açısından iyi kaynaklar arasındadır. Ancak, doğada çok az olması nedeniyle bir ton deniz suyunda bile yalnızca 50 mg iyot vardır. Besin kaynakları üretildiği ortamın iyot içeriğini yansıtmaktadır. Sürekli yineleyen seller ve dağlık bölgelerdeki toprak erozyonu toprakta iyot yetersizliğine neden olmaktadır. Özellikle dağlık bölgelerdeki topraklarda yetişen bütün bitkiler yetersiz miktarda iyot içermekte, sonuçta besin tüketimleri tamamen bu topraklarda yetişen yiyeceklere bağlı olan insan ve hayvanlar da iyodu yetersiz almaktadırlar. Ayrıca, yiyeceklerde bulunan guatrojen denen antitroid bileşiklerinin tiroid bezinde iyot taşınmasını engelleyerek iyot yetersizliğinin oluşmasında rolü olduğu bilinmektedir. Antitiroid bileşiklerinin en önemlileri; lahana, karnıbahar, brüksel lahanası, şalgam, turp vb. sebzelerde bulunan glikosinolat türevi guatrinlerdir.

            3- Dünyada iyot yetersizliği hastalıklarının durumu nedir?

            Dünyada 130 ülkede önemli halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmıştır. Avrupa'dan bazı ülkelerin de bulunduğu pek çok ülkede sosyal ve ekonomik gelişme için tehlike oluşturmaktadır. Yaklaşık  olarak 1.5 milyar kişi (dünya nüfusunun %29) iyot yetersizliğinin olduğu riskli bölgelerde yaşamaktadır.

            DSÖ verilerine göre, ortalama günlük gereksinm 150 mcg iyot (bir toplu iğne başı kadar) yeterince alınamadığı için 740 milyon (dünya nüfusunun %54) insanın guatrdan,  iyot yetersizliği hastalıklarından etkilendiği belirlenmiştir. Yapılan tahminlere göre, her yıl doğan yaklaşık 40 milyon çocuk, annelerinin diyetinde yeterince iyot olmadığından farklı ölçülerde zihinsel gerilik riskiyle karşı karşıyadır.

            4- Ülkemizde iyot yetersizliği hastalıklarının durumu nedir?

            Türkiye' de endemik guatr ile ilgili çalışmalar Atay ve Onat'ın 1948'de guatrın üç ilde endemik olduğunu bildirirler. 1960'lı yıllarda Ankara Ü. Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Kliniği’nin yaptığı çalışmada Koloğlu ve ark. Karadeniz Bölgesi gıda ve suyunda iyot içeriğinin düşük olduğunu saptamışlar, günlük tüketilen miktarlarda karalahananın önemli bir guatrojen olmadığı kanısına varmışlardır. Aynı fakülteden Türkan Sungur ve ark. da Türkiye içme sularındaki iyot konsantrasyonlarını düşük bulmuşlardır.

            İstanbul Ü.’den Urgancıoğlu ve Hatemi değişik yörelerden getirilen içme sularının %19'unda iyot konsantrasyonlarını düşük bulmaları sonrası guatr epidemiyolojisini araştırmaya yönelik 1980 yılından başlayarak 8 yıl süren ve 73.757 kişide DSÖ'nün kriterlerine uyularak yapılan Endemik Guatr çalışmasında bütün derecelerin birlikte değerlendirildiği guatr prevalansı %30.5 olarak belirlenmiştir.

            Ayrıca 1995 yılında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile birlikte  yürütülen projede 15 ilde 6-12 yaş grubu 400'er okul çağı çocuğunun yine palpasyon ile taranması  sonucunda, Türkiye geneli için guatr prevalansı %30.3 olarak hesaplanmış ve Trabzon (68.5), Malatya (%46.5), Bayburt (%44.3) ve Kastamonu (%35.3) sırası ile guatrın en sık rastlandığı 4 ilimiz olarak bildirilmiştir.

            ICCIDD ve Who tarafından önerilen yaşa göre günlük iyot alımları

YAŞ                                       Günlük İyot Alımı mcg/gün

0-12 Ay                                                         50

1-6 Yaş                                                         90

7-12 Yaş                                                        120

12 Yaş ve Üzeri                                            150

Gebe                                                              200

Laktasyon                                                      200

            5- Günlük olarak almamız gereken iyot miktarı ne olmalıdır?

 

            6- İyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesi için kullanılan yöntemler nelerdir?

            İyot yetersizliğinin olduğu bölgelerde alınacak başlıca önlem, kişilerin günlük iyot alımlarını arttırmaktır. Özellikle bu önlem guatr bulgusunun henüz bulunmadığı çocuklarda ve erişkinlerde daha etkili olup, iyot alımındaki artış var olan guatrı tedavi etmekten çok, guatrın görülme sıklığının azalmasında etkili olmaktadır. Bunu sağlamak için yapılan uygulamaların temeli, sık yenen besinlerin iyotla zenginleştirilmesine dayanmakta ve pek çok ülkede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır :

            a. Tuzun iyotlanması

            b. Ekmeğe iyot katılması

            c. İyot tabletleri kullanılması

            d. İyotlu yağ enjeksiyonu ya da iyotlu yağ kapsülleri kullanılması

            e. İçme suyunun iyotlanması

            Dünyada en sık kullanılan yöntem tuzun iyotlanmasıdır.

            Tuzun iyotlanmasının seçilmesinin nedenleri:

            Yaygın kullanımlı bir tüketim ürünü olması ve pek çok faktörden etkilenmemesi

            Tuzun iyotlanmasının teknik olarak basit olması

            Komplike araç-gereç gerektirmemesi

            Tuzun iyotlanmasına yönelik global strateji geliştirilmesi, uygulanması ve izleniminin kolay olması

            Tuzun iyotlanması ile tuzda; renk, koku, tad değişikliği olmaması

            Düşük giderli ve yıllık olarak kişi başına tüketim fiyatının ucuz olması sayılabilir.

            Dünyanın bir çok ülkesinde insanların günlük iyot alımlarını arttırmak amacı ile iyotlu tuz kullanımlarının sağlanması çabaları başarılı sonuç vermiş ve son yıllarda birçok ülkede bu yönde özel çalışmalar başlatılmıştır.

            7- Ülkemizde bu soruna yönelik olarak neler yapılmaktadır?

            Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk  Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve UNICEF' in işbirliğinde 1994 yılında, "İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” başlatılmıştır.

            İlk olarak, Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalar toplanmış, risk altındaki nüfus ve iyot yetersizliği hastalıkları prevelansı ile var olan durum saptanmaya çalışılmıştır. Ülkede yapılacak çalışmalarda sektörlerarası işbirliğinin sağlanması amacı ile "teknik danışma komitesi" kurulmuş ve aktiviteler başlatılmıştır.

            1994 yıllından bu yana yürütülen bu program kapsamında; sağlık personeli, tarım il müdürlükleri, iyot analizi yapan laboratuvar personeli, tuz üreticileri, halk ve market yetkililerini kapsayan eğitim çalışmaları, tuzun iyotlanması konusunda yasal değişiklikler, izleme ve değerlendirme çalışmaları düzenlenmiştir.

            8- Tuzun iyotlanması ile ilgili yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasında yasal düzenlemelerin rolü nedir?

            Ülkemizde 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu' nun 199. maddesine dayanarak çıkarılan 18.10.1952 Tarih ve 8236 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü' nün 30.4.1968 tarih ve 6/9942 sayılı Kararname ile değişiklik yapılan 624. maddesinin B bendinin 3. fıkrasına uygun olarak " İyotlu Tuz" üretilmeye başlanmıştı ancak bu uygulama zorunlu değildi. Bu yasa tuzun tamamının iyotlanması için yeterli değildi.

            Dünyanın pek çok ülkesinde, iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesi için en önemli basamaklardan birisi olan tuzun iyotlanmasının yasal olarak zorunlu hale gelmesi çok eski yıllara dayanırken, ülkemizde 1994 yılında programın başlaması ile bu yöndeki çalışmalara ağırlık verilmiş, 9 Temmuz 1998 tarih ve 23397 sayılı Resmi Gazete ile Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği'ne göre sofra tuzlarının iyotlanması zorunlu olmuştur. Buna göre sofra tuzlarına 50-70 mg/kg potasyum iyodür ya da 25-40 mg/kg potasyum iyodat katılması zorunludur. Sofra tuzu, doğrudan tüketiciye sunulan, ince toz haline getirilmiş, iyotla zenginleştirilmiş rafine edilmiş  ya da edilmemiş tuzlardır. Kanun hükümlerine göre üretim aşamasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, üretimden tüketiciye ulaşıncaya dek Sağlık Bakanlığı'nın yasal işlem yapması karara bağlanmıştır.

            9- Programın izleme ve değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

            Programın başarısı ve kontrolünün sağlanması için bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Sistemin 2 bileşeni vardır.

            A- Kişi Bazında İzleme Aktiviteleri

            a. İyot yetersizliği prevalansının belirlenmesi

            b. İdrarda iyot ölçümü

            Gerek iyot yetersizliğinin önlenmesinin izlenmesi, gerekse özellikle iyot yetersizliğinin büyük boyutlarda olduğu yerlerde, iyoda bağlı indüklenmiş hipertroidizm görülme durumunun değerlendirilmesi için kişi bazında etkin bir izlem sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, A.Ü. Endokrinoloji AD işbirliğiyle çalışmalar sürdürülmektedir.

            Düzenli iyot profilaksisine başlamadan önce, guatrın endemik olduğu bilinen 20 ilden örneklem olarak  9-11 yaşlarında 5948 okul çağı çocuğu çalışma kapsamına alınmıştır. Ultrasonografi ile tiroid volümü ve üriner iyot konsantrasyonu ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca, boy, vücut ağırlığı ve okul başarıları saptanarak iyot eksikliği ile guatr prevalansı ve fiziki mental gelişim arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır.

            Çalışma  yapılan illerden önemli ve orta derecede iyot yetersizliği saptanan 9 il seçilmiş  ve  iyot profilaksisi öncesi kord kanı TSH ve  ST4 düzeyleri ve annenin idrarındaki iyot ölçümleri yapılmıştır. Bu çalışmada amaç okul çağı çocuklarında iyot durumu  iyi belirlenmiş ciddi ve orta derecedeki iyot eksikliği   bölgelerimizde  doğan çocukların, iyot profilaksisi öncesi kord  kanı TSH ve ST4 düzeylerini ve annelerin idrar iyot   konsantrasyonlarını belirleyerek bu parametreleri yeterli ve etkili bir proflaksi sonrası yinelemek, populasyon  düzeyinde yenidoğan TSH'sının bölgenin iyot durumunu ortaya koymaktaki güvenilirliğini   belirlemektir.

            Riskli  bölgelerde iyotlu yağ kapsülü kullanılması ve izlenmesi çalışması da yine üniversite işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

            B- Tuzda iyot miktarının izlenmesi ve kalitesi ile ilgili izleme aktiviteleri

            Gelişmekte olan ülkelerdeki üretilen tuzun pek çok şekilde iyotlanmasına karşın, tuzdan alınan iyodun yetersiz olduğu, iyotlama tekniklerinin uygun şekilde kullanılmadığı ya da tuzun nem, ışık, ısı ve diğer etkenlere maruz kalması  sonucu, alınan iyodun yetersiz olduğu görülmektedir. Bu koşullar altında, üretim aşamasından tüketime kadar iyot kayıpları %50 düzeyinde olabilmektedir. 

            İl Sağlık Müdürlükleri, Tarım İl Müdürlüklerine ve belediyelere tuzda iyot olup olmadığının kalitatif olarak ölçmek için titrasyon kitleri dağıtılmıştır. Bu yöntemle iyot miktarının uygun olmadığı saptanan tuzlar ileri analiz için laboratuarlara gönderilecektir.

Özellikle üretimden tüketime yapılacak kontrollerde iyot kayıpları olup olmadığı, tuzdaki iyotun tam miktarının kantitatif yöntemlerle saptanması önemlidir. Ülke düzeyinde yürütülecek programa genel anlamda yön verecektir, çünkü iyotun yetersiz alımı olduğu kadar, fazla alınması da bazı hastalıklara neden olmaktadır.

Bakanlığımız bu konuya önem vermekte olup Kalite Kontrol için, Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nün bir Merkez, 7 Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü (Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun ) ve Enstitüye  bağlı olmayıp teknik açıdan işbirliği yapılan 10 il halk sağlığı laboratuvarı (Bursa, Edirne, Kayseri, Kütahya, Van, Zonguldak, Denizli, Trabzon) ve tüm illerdeki halk sağlığı laboratuarlarında ilgili personelin bilgilendirilme ve malzeme desteği çalışmaları sürdürülmektedir.

            10- İyotlu tuz  kullanımının sakıncalı olduğu durumlar var mı?

            Bazı tiroid hastalarının, örneğin Graves Hastalığı, Hashimoto Tiroiditi ve sıcak nodülü olan hastaların iyotlu tuz kullanmaları sakıncalıdır. Bu nedenle 15.08.2000 Tarih ve 24141 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Türk Gıda Kodeksi Yemekli Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" ile bu tür hastaların kullanımı için 250 g'lık ambalajlarda iyotsuz sofra tuzu üretilmesine düzenleme getirilmiştir.

 

.......