sayi1200.gif (1699 bytes) 

Ne Yapmalı?

Dr. Orhan Odabaşı*, Dr. Alfert Sağdıç**, Dr. R. Cenap Yıldırım***
*Asistan; S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği
** Görele Devlet Hastanesi Dializ Ünitesi, Giresun
*** Yrd. Doç.; Kırıkkale Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

            Dr. N. K., sağlık ocağına başvuran hastaya  jetokain vermemesi gerekirdi. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin Madde 5’in H bendinin C fıkrasında belirtildiği üzere hekim, hasta muayene ve tedavisini şahsen yapmak zorundadır. Bu durumda Dr. N.K., gelen kişinin ağrısı var ise gerekli tedaviyi kendisi bizzat yapmak zorundadır. Bu maddeye göre Dr. N.K. yasal olarak kendisine verilen görevi yerine getirmemekte suçlu duruma düşmektedir.

            Türkiye’de hasta muayenesi ve tedavisi, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre hekimlik diplomasına sahip kişiler tarafından yapılabilmektedir. Diş çekimi sırasında yakalanan marangoz, bu kanuna göre kişilerin sağlığını tehlikeye atabilecek girişimlerde bulunmak ve hekim olmadan tedavi yapmaya çalışması nedeniyle suçludur. Marangoz hakkında dava açılmalı ve ceza alması sağlanmalıdır.

            Dr. N.K., yaptığı inceleme sonucunda yaptığı işlemi belirtmek amacıyla bir tutanak tutması gerekirdi. Tutanağa marangoz ve diş çektirenin de imzasını alması gerekirdi. Tutacağı bu tutanakla yasal işlemi başlatması gerekirdi.                       Ayrıca Dr. N.K. yapacağı inceleme için sağlık ocağında görevli bir sağlık memurunu ya da çevre sağlığı teknisyenini ya da hemşireyi yanına alması daha uygun olurdu. Sonrasında ortaya çıkabilecek kişisel saldırılar için uygun ortamın oluşması böylece engellenecektir.

            154 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

            Madde 5: Sağlık ocakları personelin yetki ve sorumlulukları

            H bendi: Sağlık ocakları personeli

            C fıkrası: Hekim, hasta muayene ve tedavisini, müdahaleli doğumları, küçük cerrahi müdahaleleri, laboratuvar tahlillerini, halkın sağlık eğitimini şahsen yapar. Toplumm kalkınması hizmetlerinde ve gönüllü hizmetlerin teşkilatlandırılmasında görev alır. Kendi bölgesinde adli tabiplik görevi yapar.

            1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun:

            Türkiye sınırları dahilinde hekimlik yapabilmek için;

            a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

            b) Hekimlik diplomasına sahip olmak,

            c) Yerel Tabip Odalarına üye olmak,

            d) Belirli cezalarla mahkum olmamak,

                    e) Akıl hastası olmamak gerekir.

 

.......