e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2003  Sayı: 97

 

TTB, “İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı”nın iptalini istedi

“Hastalar mağdur”

TTB, 23 Ekim 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "2002 Yılı SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı" için 23 Aralık 2002'de Danıştay'da "yürütmeyi durdurma" istemiyle dava açtı. İzmir Tabip Odası da aynı istemle dava açarken, tabip odalarının talimatnamenin geri çekilmesine ilişkin uyarıları sürüyor.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Resmi Gazete’nin 23 Ekim 2002 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren, “2002 Yılı SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı”nın iptali istemiyle 23 Aralık 2002 günü Danıştay’da dava açtı. TTB, hekimlerin reçete düzenleme yetkilerini sınırlayan hükümler ile koruyucu aşıların karşılanmasına ilişkin hükümlerin iptalini ve öncelikle yürütmenin durdurulmasını istedi.

Talimatnamenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından uyarılarını çeşitli yollarla yineleyen TTB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SSK’ye yazı göndererek, talimatnamenin geri çekilmesini istemişti. TTB, talimatnamenin geri çekilmemesi üzerine yasal yola başvurdu. 23 Aralık 2002 tarihli dava dilekçesinde, ilaç talimatnamesinde yer alan hükümlerin tıp biliminin kuralları ile hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu vurgulandı.

Dava dilekçesinde ayrıca, talimatnamenin “yetki”, “şekil”, “esas”, “sebep, konu ve amaç” yönlerinden de hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Dilekçede yer verilen bazı itiraz gerekçeleri şöyle:

- Bilindiği üzere, reçete yazmak tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hastalıklara teşhis koyma hakkına sahip olan hekimin o hastalığı tedavi için gerekli ilaçları reçete etme yetkisinin olmadığının kabulü mümkün bulunmadığı gibi talimat düzeyindeki bir düzenleme ile üst hukuk normlarına aykırı düzenleme yapılması da hukuka aykırıdır.

- Dava konusu ilaç talimatnamesi bilimsel dayanaktan yoksundur. Yüksek tansiyon, diabet, astım, depresyon gibi pratisyen hekimlerin yetkili ve görevli olduğu birinci basamakta tedavi edilebileceği ulusal ve uluslararası literatürle kabul edilen bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların reçete edilme yetkisinin uzman tabiplere ait olduğu düzenlenerek, pratisyen hekimlerin hasta tedavi yetkileri kısıtlanmıştır.

- Anayasal “sosyal devlet” ilkesi ile “sağlıklı yaşam hakkı” güvencesine aykırı dava konusu işlem, hiçbir bilimsel ve hukuki dayanağı olmamakla, kamu yararına açıkça aykırıdır.

 İzmir de dava açtı

SSK’nin ilaç talimatnamesinin iptali için İzmir Tabip Odası da “yürütmenin durdurulması ve duruşma” istemiyle 18 Aralık 2002 günü bir dava açtı. Dava dilekçesinde yine talimatnamenin hasta haklarına aykırı olduğu, yetki, amaç ve konu yönünden de hukuka aykırılık taşıdığı uyarısında bulunuldu.

Tabip odalarından açıklama

Konya-Karaman Tabip Odası da, 26 Aralık 2002 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla, 30 milyon SSK’li yurttaşı ilgilendiren talimatın derhal geri çekilmesini istedi. İlaç talimatnamesi ile SSK’li hastaların mağdur edildiğinin ve hekimlerin reçete yazma yetkisine el konulduğunun vurgulandığı açıklamada, hastaların tedavi olmaları zorlaştırılarak SSK tasarrufunun sağlanamayacağına dikkat çekildi. Açıklamada, “SSK’de tassarruf, hastaların kullanması zorunlu olan ilaçlara ulaşmalarını önlemekle değil, SSK’nin altyapı yetersizliği ve kuyruk problemlerinin çözülmesiyle halledilir. Tasarruf doğru bir hedeftir ancak hastaları mağdur ederek bu hedefe ulaşılamaz” denildi.

Adana Tabip Odası SSK Pratisyen Hekim Çalışma Grubu’nun açıklamasında da hekimlik açısından son derece onur kırıcı olan bu uygulamanın asıl mağdurlarının hastalar olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, yapılan uygulamanın bilimsel, ekonomik, mesleki ve insani hiçbir açıklaması olmadığı kaydedildi.

Manisa Tabip Odası’nca 12 Aralık 2002 tarihinde düzenlenen basın toplantısında da aynı uyarılarda bulunuldu ve SSK’li hekimler, TTB ve ilgili uzmanlık derneklerinin görüşleri doğrultusunda bilimsel, rasyonel bir ilaç talimatnamesi hazırlanması talep edildi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön