e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ocak 2003  Sayı: 96

 

8. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda uzman hekim gereksiniminin planlanması kararlaştırıldı

Uzmanlık derneklerine görev

Uzmanlık eğitimi tartışıldı

TTB-UDKK ve Ankara Tabip Odası’nca düzenlenen 8. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda, uzmanlık eğitiminin sorunları değerlendirildi ve Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü”ndeki eksiklikler ele alındı.

Tıp Dünyası - ANKARA - 8. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 30 Kasım-1 Aralık 2002 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kurultayda, uzmanlık derneklerine “Türkiye’de uzman hekim gereksiniminin planlanması” görevi verildi.

1.gif (57155 bytes)Osman Durmuş’un Sağlık Bakanlığı döneminde çıkarılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün değerlendirildiği kurultayda, tüzükle oluşturulması öngörülen Tıpta Uzmanlık Kurulu’nda (TUK) meslek örgütü ve uzmanlık derneği temsilcilerin yeterince yer almaması eleştirildi. Uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunlara gerçek anlamda çözüm getirebilecek bir “Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği” için hızla çalışmalara başlanması ve bu alandaki yasal boşluğun doldurulması gerektiği vurgulandı.

8. Tıpta Uzmanlık Kurultayı’nın ilk günü, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB-UDKK Başkanı Prof. Dr. Semih Baskan, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ve Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Göğüş’ün açış konuşmalarıyla başladı. Prof. Dr. Aykut Erbengi ve As. Dr. Fatih Özaltın’ın yönettiği “Ulusal Sağlık Otoritesi: Türkiye ve Dünya Uygulamaları” başlıklı panelin ardından, Prof. Dr. Yücel Kanpolat ve As. Dr. Barış Kaya’nın yönettiği “Uzmanlık Derneklerinin Nitelikleri ve Kamusal Etkinlikleri” konulu panele geçildi. İlk gün, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ülkü Bayındır ve As. Dr. Bengü Ekinci’nin yönettiği  “Uzman Hekim Gereksinimi ve İnsan Gücü Planlaması” başlıklı panelin ardından yapılan “Poster Tartışmaları” ile sona erdi.

Kurultayda ikinci gün ise Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras ve As. Dr. Necdet Sertkol’un yönettiği “Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan Kurul ve Yeni Komisyonlar”; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İskender Sayek ve As. Dr. Emre Canpolat’ın yönettiği “Türkiye’de Eğitim Kurumlarının Akreditasyonu ve Uluslararası Örnekler” ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu ve As. Dr. Meltem Kurt’un yönettiği  “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavları” başlıklı paneller gerçekleştirildi.

YÖK Tıp Eğitimi ve Sağlık Konseyi Başkanı, hekim milletvekillerinden ve hekim üniversite rektörlerinden bazıları, çeşitli tıp fakültelerinin dekanları, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, bazı hastanelerin başhekimleri ile çok sayıda öğretim üyesinin konuk olduğu kurultayı çok sayıda tıp fakültesi öğrencisi  de izledi.

Sonuç Bildirgesi açıklandı

Kurultayın sonuç bildirgesinde “TTB-UDKK bünyesinde bir ‘asistan inisiyatifi’ oluşturulması, her uzmanlık derneğinin bu yapılanma içinde iki uzmanlık öğrencisi ile temsilinin sağlanması ve bu temsilin demokratik olmasına özen gösterilmesi” benimsendi.

Tıp Dünyası - ANKARA - 8. Tıpta Uzmanlık Kurultayında ilk kez, Uzmanlık Dernekleri’ni temsil eden uzmanlık eğitimi öğrencileri aktif olarak görev aldılar. Her oturumda eş yönetici olan uzmanlık eğitimi öğrencileri aynı zamanda kurultay sonuç bildirgesini de hazırladılar. Uzmanlık eğitiminde öncelikli olarak çözülmesi gereken sorunların altı çizildiği sonuç bildirgesinde şunlara yer verildi:

-Bugün için ülkemizdeki sağlık otoritesi Sağlık Bakanlığı ve yeni hazırlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile de belirlenmiş karar yetkisi olan tek organ olan Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) olarak görülmektedir. Bu kurulda Sağlık Bakanlığı 6, YÖK 5, SSK ve TTB 1’er üye ile temsil edilmektedir. Tıpta Uzmanlık Eğitiminde ulusal otoritenin doğal bileşenleri olan TTB ve uzmanlık derneklerinin de TUK’da eşit olarak temsili gereklidir.

-Ülkemizde halen uzmanlık alanlarındaki rakamsal veri eksikliği, uzman hekim gereksiniminin planlanması için sağlıklı bir veri tabanı oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu görev, uzmanlık dernekleri tarafından üstlenilmeli ve eşgüdüm TTB-UDKK tarafından sağlanmalıdır. Veri sağlama konusunda YÖK, Sağlık Bakanlığı ve SSK gibi kuruluşların desteği alınmalıdır.

-Bütün Uzmanlık Dernekleri, görev alanları, nitelikleri ve kamusal alandaki etkinliklerini belirleyerek yeniden tanımlamalı ve bu konularda UDKK ile işbirliği içinde çalışmalıdır.

-Bütün uzmanlık derneklerinde uzmanlık eğitimi öğrencilerinin de (asistanlar) yeterli ve etkin biçimde temsiliyetinin sağlanması konusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

-TTB-UDKK bünyesinde bir “asistan inisiyatifi” oluşturulmalı ve her uzmanlık derneğinin bu yapılanma içinde iki uzmanlık öğrencisi ile temsili sağlanmalı ve bu temsilin demokratik olmasına özen gösterilmelidir.

-“Uzmanlık Eğitimi Istanbul Raporu”nda da belirtildiği gibi,

a) Ankette belirtilen veriler doğrultusunda eğitim birimleri kendilerini yeniden gözden geçirmelidir.

b) Uzmanlık eğitimi veren kurumlar arası farklılıklar giderilmeli, ideal eğitim için optimal koşullar sağlanmalıdır.

c) Kurumlar kendi bünyelerinde eğitim ve hizmet standartları için kurullar oluşturmalı ve bu kurullarda her kademedeki eğiticiler yanında eğitilenlerin de demokratik temsili sağlanmalıdır.

d) Asistan karnesi ve ara sınav uygulamaları yaygınlaştırılırken, asistanların bir temel eğitim kursundan geçirilmeleri de sağlanmalıdır.

e) Eğiticilerin (Üniversitelerde Profesör, Doçent ve Yrd Doçent; eğitim hastanelerinde ise Şef, Şef Yrd ve Başasistan) de belirli aralarla değerlendirilmesi ve eğitilmeleri için gerekli çalışmalara başlanmalıdır.

f) Eğitim için döner sermayeden pay ayrılmalı, asistanların eğitimle ilgili gereksinimleri karşılanmalıdır.

-Eğitim hastanelerindeki eğiticilerin tıp fakültelerindeki eğitim kadroları ile aynı özlük haklarına kavuşturulması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

-Yetersiz altyapı ile ve siyasi nedenlerle açılan tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinden gerekli koşullara uygun olmayanların verilecek belirli süreler sonunda uzmanlık eğitimi içeriği ve alt yapısı ile ilgili çekirdek eğitim müfredatı da dahil olmak üzere belirlenen kriterleri yerine getirmeleri sağlanmalıdır.

-Yeni Tüzükle, Üniversitelerde 3 yılını doldurmayan yardımcı doçentler ve eğitim hastanelerinde de başasistanlar eğitici kadrosu dışında tutulmuştur. Bu durum işlevsel açıdan gerçekle bağdaşmadığı gibi yürürlükteki diğer yasa ve yönetmeliklerle de çelişmekte olup, özlük hakkı kayıplarına da yol açabilir.

-Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde tanımlanan “Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu”nda özellikle birimlerle ilgili incelemelerde, ilgili alandan uzmanlık eğitimi öğrencilerinin de temsili sağlanmalıdır.

-Eğitim veren tüm kurumların (üniversite veya eğitim hastaneleri) değerlendirmesi ile ilgili düzenlemeler eşit olmalıdır. “Eğitim ve Müfredat Komisyonu”nda da sayısal anlamda bir temsiliyet sorunu olduğu açıktır. Bu temsiliyet sorunu giderilmeli ve buna ek olarak her uzmanlık dalında uzmanlık derneklerince belirlenecek en az bir son yıl asistanının da ilgili komisyona katılımı sağlanmalıdır.

-Tüzüğün 17. maddesinde “Asistanlık giriş sınavının sonuçları ve asistanlığa başlama” başlığı altında ele alınan ve “...asistanlığa başladıktan  sonra kurum veya dal değişikliği için yeniden asistanlık giriş sınavına  girenlerin mesleki bilgi sınavı %3 oranında düşürülür” şeklindeki düzenleme kabul edilemez niteliktedir.

-Tüzüğün 26. maddesinde yeterlik sınavı eğitimle ilgili gerekli düzenlemeler ve standardizasyon sağlanmadan uygulanmamalıdır.

-Tüzüğün 28. maddesinde uzmanlık Sınav jürileri’nin seçimi ile ilgili esaslar ve kriterler belirlenmişken, sınav jürilerini seçmekle yetkili olan Tıpta Uzmanlık Kurulu, Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu ve Eğitim ve Müfredat Komisyonu üyeleri için hiçbir kriter belirlenmemiş olması son derece büyük bir eksikliktir.

-Yan dalların tespiti konusundaki eksikler ve önerilere uygun olmayan değişiklikler ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

-“Kurultayımızda ifade edilen ilkelere uygun” bir Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği çalışmaları hızla gerçekleştirilmeli ve bu alandaki yasal boşluk doldurulmalıdır.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön