“Mecburi Hizmet Kaldırılmalıdır”
 

18 Ağustos 1993 tarihinde -o zamanki- Sağlık Bakanı sayın Rıfat Serdaroğlu’na iletilen dökümanda TTB’nin mecburi hizmet ile ilgili talepleri şöyle sıralanmıştı

1. Sağlık hizmetlerinin dağılımındaki bozukluk, ancak diğer faktörlerin (Teknoloji, diğer sağlık personeli dağılımı,politik amaçlı atamaların terkedilmesi vb.) düzeltilmesi ile özendirici yaklaşımları içeren hekim dağılımı çalışmalarının birlikte yürütülmesi yoluyla giderilebilir. Hekimlerin, mekan, teknolojik donanım, personel yönünden mesleklerine uygun koşullarda, verimli olarak çalışma talepleri de bir özlük hakları sorunudur. Ve bozuk hekim dağılımını özendirici yaklaşımlarla düzeltmekten sözederken bu konu mutlaka hazırlanmalıdır.

2. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kaldırılmalıdır. İnsan haklarına aykırı bir uygulama hiçbir şekilde işsiz hekimlere yönelik bir iş güvencesi olarak düşünülemez. Yasanın kaldırılmasının hekimler arasında işsizliği artıracağına her ne kadar kuşku olmasa da, bu durumu önlemenin yolu gayrihukuki bir düzenlemeyi muhafaza etmek değil, bir an önce tıp fakültelerinin kontenjanlarını azaltmaktır. Bir zamanlar Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne gerekçe olarak gösterilen bir hekimin eğitiminin devlete maliyeti, işsiz hekim ordusu yaratılarak yapılan israftan görmezden gelinmemelidir.

Tıp fakültelerinin kontenjanlarında yapılacak azaltmanın,mezun olan hekimlerin sayısına hemen yansımayacağı dikkate alındığında hekim işsizliğini bütünüyle ortadan kaldıramayacağı açıktır. Bu nedenle bu yasayı yürürlükten kaldıran yeni düzenleme, mutlaka devletin hekimlere iş bulma yükümlülüğünü içermelidir.

3. İstihdam Sorunu: a) Tıp fakülteleri kontenjanları: Sağlık Bakanlığı, zorunlu hizmeti kaldıracağını açıklarken, pratisyen hekime ihtiyaç kalmadığını da ilan etmiştir. Bu durum hekim doygunluğunun da itirafıdır. Bakanlık bundan sonra eğitim verme yeterliliği olmayan yeni tıp fakülteleri açılması girişimlerine karşı çıkacağına söz vermelidir. Mevcut kadroların nitelikli hekim yetiştirebilecek ölçüde azaltılacağı da protokole bağlanmalıdır. b) Zorunlu hizmet kaldırılmalıdır: Zorunlu hizmetin kaldırılması, hekim enflasyonuna karşı önlemlerle birlikte ele alınmalıdır. Hekimleri yasa kalksa da, ekonomik koşullar ve hekim enflasyonunun zoruyla istemedikleri ortamlarda çalışmaya zorlayacak bir durumda gerçekleştiği takdirde hükümetin “Mecburi hizmeti anti demokratik olduğu için kaldırdıkları” tezinin doğru olmadığı anlaşılacaktır. Sadece pratisyen hekimler için mecburi hizmetin kaldırılmasını da aynı nedenle tutarsız buluyoruz. TTB zorunlu hizmet kaldırılırken, ülkemizin önemli bir insangücü kaynağı olan hekimlere iş güvencesinin sağlanacağı bir istihdam ortamı yaratılmasını ısrarla talep etmektedir”.

 Ne Kadar “Mecburi” ?

ANKARA- TTB Merkez Konseyi, sağlık personelinin mecburi hizmet kapsamı dışında tutulduğu 27.03.2000 tarihine yaklaşılırken, mecburi hizmet ile ilgili görüşlerini bakanlığa bir kez daha iletti.  
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr.Füsun Sayek imzalı yazıda, bir çok kereler konuyla ilgili görüşlerin açıklandığı ifade edilerek, şöyle denildi: 
“Özlüce tekrarlamak gerekirse;
-ruhu itibariyle demokratik olmayan bu uygulamanın bütünüyle yürürlükten kaldırılması,
-halen yaşamakta olduğumuz hekim ve diğer sağlık çalışanlarının ülke sathında dengesiz dağılımının, sağlık hizmeti sunmak için gerekli altyapı sağlandıktan sonra, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarını özendiren önlemlerle desteklenerek sağlanmasını, 
-Türkiye’nin yetiştirdiği her hekimi istihdam edecek bir politika çerçevesinde gerek tıp fakültelerinin niteliklerini arttırarak, gerekse de kontenjanları sınırlayıp, yetersiz olan tıp fakültelerindeki –başlamışsa- eğitimi durdurarak bu süreç düzenlenmelidir. 
Mecburi hizmeti kaldırıp, çok sayıda hekim yetiştirme politikasının sürdürülmesiyle ortaya çıkartılan işsiz hekim kitlesini bir basınç olarak dayatmanın da hem bu ülkenin kaynaklarını boşa harcamak olduğunu, hem de en az mecburi hizmet kadar anti-demokratik olduğunu düşünüyoruz”.
 
 

 
 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)