e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2005  Sayı: 138

 

Musa Özdemir yaşamını yitirdi

m_ozdemir.jpg (2851 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi Araştırma Kurulu üyesi Musa Özdemir, 19 Ağustos 2005 Cuma günü, akciğer kanseri nedeniyle tedavi görmekte olduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

1947 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Özdemir, 1969 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Zonguldak Taş Kömürü Kurumu ve Belediyesi’nde çalışan Özdemir, 1970 yılında Sayıştay Başkanlığı’nda denetçi olarak göreve başladı. 1975-1983 yıllarında Sayıştay meslek mensupları örgütü Sayıştay Denetçileri Derneği’nin başkanlığını yaptı. Kamu giderleri, kamu gelirleri, devlet malları, mali mevzuat, bütçe, kalkınma, denetim vb. konularında dernek tarafından düzenlenen sempozyum, açık oturum, panel vb. toplantılara öncülük etti. Derneğin yayın organı Mali Hukuk Dergisi’ni yönetti.1992-1996 yıllarında Başbakanlık tarafından TÜBİTAK Murakıplar Kurulu üyesi olarak görevlendirilen Özdemir’in vergi sistemi, kamu maliyesi, personel politikası, özelleştirme, kamu yönetimi, hukuk devleti vb. konularda gazetelerde, dergilerde, yıllıklarda pek çok yazı, araştırma ve makalesi yayımlandı. Özdemir, uzun süredir TTB Toplum ve Hekim Dergisi’nin de Araştırma Kurulu üyeliğini yapmaktaydı.

 

Denizli’de işyeri hekimliği kursu

Tıp Dünyası - DENİZLİ - Denizli Tabip Odası’nca düzenlenen İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği B Tipi Sertifika kursu 10-11 Eylül 2005 tarihlerinde gerçekleştirildi. Denizli Tabip Odası’nda yapılan kursa 24 aktif işyeri hekimi katıldı. Kursa katılan işyeri hekimlerine, işyeri hekimliği alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri aktarıldı.

Eğitici olarak Dr. Bülent Aslanhan (Bursa) “Çalışma Sağlığı ve Güvenliği”, “TTB’nin Rol ve Sorumlulukları”, Dr. Oğuz Konuralp Akın (Eskişehir) ve Dr. Özcan Baripoğlu (İstanbul) “İşyeri Sağlık Hizmetleri ve İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları”, “Risk Değerlendirmesi”, “İşyeri Sağlık Kayıt ve İstatistikleri”, Av. Mustafa Güler (Ankara) “İşyeri Hekimlerinin Özlük Hakları” konularında kursiyerlere sunum yaptılar.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Haluk Başçıl’ın da katıldığı kursta son yaşanan gelişmeler konusunda kursiyerlere bilgiler verildi. Kursa katılan işyeri hekimleri, B tipi kurstan son derece memnun kaldıklarını ve en azından 2 yılda bir bu formatta kursların düzenli olarak devam etmesi gerektiğini ilettiler. Yaklaşık 300 hekimin işyeri hekimliği yaptığı Denizli’de 2003 ve 2004 yıllarında 2 kez İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği B Tipi Sertifika kursu düzenlenmişti.

 

Aşıda civa tartışmaları

Tıp Dünyası - ANKARA- Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bazı aşılarda kullanılan civa içerikli tiomersal maddesinin çocuklarda otizm, konuşma bozukluğu ve mental retardasyon yaptığı yönünde basında yer alan haberlerin aşılama hizmetlerini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

TTB’den yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan iddialara göre, bir çocuğun 1 yaşına gelene kadar 369 mcg civa aldığından söz edildiğine dikkat çekilerek, bunun gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı belirtildi. Civanın toksik olduğu en düşük dozun 275 mcg. olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Oysa Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen aşı takvimine uygun aşılanan bir çocuğun 6 yaşına kadar alacağı toplam civa miktarı 162,5 mcg. civarında olacaktır ve toksik dozun çok altında kaldığı açıkça görülmektedir” denildi. Açıklamada ayrıca, kronik civa zehirlenmesinde söz konusu olan civa bileşiği metil civa olduğu belirtilerek, aşıların içerisindeki civanın etilciva olduğu bildirildi.

Bu tartışmaların bağışıklama çalışmalarını olumsuz yönde etkileyeceğinden endişe duyduklarını kaydeden TTB Merkez Konseyi, “Bebek ve çocukların hastalıklardan korunması, ölüm ve sakatlıkların önlenmesi gibi toplum sağlığı açısından son derece önemli olan aşı bulaşıcı hastalıklara karşı korunmada en etkin, en ucuz ve uygulanması en kolay yöntemdir ve bu yöntemden vazgeçmek mümkün değildir” görüşünü bildirdi.

 

İstanbul ve İzmir’de güz okulları

Tıp Dünyası - İSTANBUL - İstanbul ve İzmir Tabip Odaları’nca düzenlenen güz okullarının konusu bu yıl “sağlık politikaları ve sosyal güvenlik” olarak belirlendi. İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen güz okulu 30 Eylül - 2 Ekim 2005 tarihlerinde Gönen’de gerçekleştirildi. Güz okuluna Özgür Müftüoğlu “Sosyal Güvenlik Kurumlarında ‘Reform’”,

Dr. Ata Soyer “Dünyada Sağlık Sistemleri ve Değişimi” ile “Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Çalışma ve Yaşam Koşulları”, Çiğdem Çidamlı “Kamusal Hizmetlerin Tasfiyesi”, Dr. Osman Öztürk “Türkiye’de Sağlık Reformları”, Dr. Hüseyin Demirdizen “Aile Hekimliği ve Sağlıkta Özelleştirme”, Dr. Gazanfer Aksakoğlu “Uluslararası Sağlık Kuruluşları Sağlığı Nasıl Yönlendiriyor?” Dr. Metin Bakkalcı ve Dr. Gençay Gürsoy da

“Hekim ve Sağlık Çalışanı Örgütleri” başlıklı sunumlar yaptı.

İzmir Tabip Odası’nca düzenlenen güz okulu da 7-11 Ekim tarihleri arasında 9 Eylül Üniversitesi’nin Gümüldür’deki tesislerinde gerçekleştirilecek. Alparslan Işıklı “Sosyal Güvenlikte Temel Kavramlar, İş Hukuku ve Sosyal Güvenliğe Giriş”, Kemal Kılıçdaroğlu “Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumları”, İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Kolu “Liberal Refah Devletlerinde Sosyal Güvenlik”, “Muhafazakar Refah Devletleri ve Sosyal Güvenlik” ile “Sosyal Demokrat Devletler ve Sosyal Güvenlik”, Yıldırım Koç “Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Öyküsü”, Seyhan Erdoğdu “Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sistemlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye’de Bugün”, Metin Özuğurlu “Dünyadaki Sosyal Güvenlik Rejimleri” ile “Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik; IMF, WB, AB, OECD” sunumlarını yapacaklar.

 

GSS zorlaştıracak

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı ankete katılanların yarısından fazlası, Genel Sağlık Sigortası uygulamasının, “sağlık hizmetlerine erişime bir katkısı olmayacağını veya sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştıracağını” düşünüyor.

Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü’nün, “http://hm.saglik.gov.tr” internet sitesinde, yeni dönemde TBMM’de görüşülecek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile ilgili anket düzenlendi. Ankette, “Sizce uygulamaya geçilmesi düşünülen Genel Sağlık Sigortası’nın

kişilerin sağlık hizmetlerine erişimine katkısı nasıl olacaktır” sorusu yöneltildi.

Ankete göre, soruyu yanıtlayan 230 katılımcının yarısından fazlası (yüzde 63.48), uygulamanın, “sağlık hizmetlerine erişime bir katkısı olmayacağını veya zorlaştıracağını” savunuyor. Ankete katılanların yüzde 13.48’i (31 kişi), “Genel Sağlık Sigortası’nın sağlık hizmetlerine erişime bir katkısı olmayacağını”, yüzde 50’si (115 kişi) “sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştıracağını” düşünüyor. Katılımcıların yüzde 33’ü ise (76 kişi), “Genel Sağlık Sigortası uygulamasının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağı” görüşünde. Ankete katılanların yüzde 3.48’i (8 kişi) ise bu konuda bir fikri olmadığını belirtiyor

 

TTB ODSH Yürütme Kurulu toplandı

 Tıp Dünyası - İZMİR - Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu (TTB-ODSH) Yürütme Kurulu toplantısı 3 Eylül Cumartesi günü İzmir’de yapıldı. Kol yürütme kurulu üyeleri ve Hızlı Değerlendirme ve Müdahale Eğitim Programı eğiticilerinin katıldığı toplantının ana gündemini Hızlı Değerlendirme ve Müdahale (HDM) Eğitim Programı oluşturdu. Program ile ilgili olarak hazırlanan senaryoların ve ders içeriklerinin gözden geçirildiği toplantıda 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ilk HDM eğitim etkinliğinin bir “atölye çalışması” formatında yürütülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca 2-5 Haziran 2005 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu” değerlendirilerek önümüzdeki dönem kurs programları gözden geçirildi. Tabip odalarının kurs taleplerine ek olarak merkezi düzeyde kurslar düzenlenmesine ilişkin önerilerin kol gündeminde tartışılarak somutlanmasına karar verildi.

 

TTB’den sel uyarısı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği, Ağustos ayında Doğu Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinin ardından kamuoyuna uyarılarda bulundu. TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, dünyada en sık görülen doğal afetin seller olduğu belirtilerek, tüm “doğal nedenli olağandışı durumlar”a bağlı ekonomik kayıplarının yüzde 40’ının sel nedeniyle olduğu ve tüm dünyada “doğal nedenli olağandışı durumlara” bağlı ölümlerin yarısından fazlasının sellere bağlı olduğu anımsatıldı. Sellerin yol açabileceği sağlık sorunları ve sel sonrasında alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunan TTB Merkez Konseyi, söz konusu durumlarda vatandaşlardan sel suyu ile bulaşmış olması olası taze sebze ve meyvelerin yenmemesi, kaynağı bilinmeyen suların kullanılmaması, gerektiğinde su temizliği için klor tableti kullanılması önerildi.

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön