e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2005  Sayı: 138

 

Eğitim hastanelerinde performans anketi:

“Etik dışı uygulamalara yol açıyor”

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan bir araştırma, eğitim ve araştırma işlevini göz önünde tutarak, eğitim hastanelerinde döner sermaye uygulamasının yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koydu.

Tıp Dünyası - ANKARA - İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (HNEAH) yapılan bir araştırma, Ocak 2004’ten bu yana uygulanmakta olan performansa dayalı döner sermaye sisteminin, eğitim hastanelerini genel olarak olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Araştırmanın sonucunda, performansa dayalı döner sermaye sisteminin, hekimler arasında büyük ücret farklılıkları yaratmayacak, çalışma barışını bozmayacak, etik dışı uygulamaları en aza indirecek biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiği ve eğitim hastanelerinin, eğitim ve araştırma işlevi göz önünde tutularak, söz konusu sisteme uygunluk açısından yeniden ele alınması gerektiği belirtildi.

HNEAH Deri Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Tülin Mansur tarafından yapılan çalışma, HNEAH’nin 32 klinik ve laboratuvarında göre yapan 199 asistan, 150 uzman ve başasistan ile 33 şef ve şef yardımcısından oluşan toplam 382 hekimle yapılan anket sonucu oluşturuldu. Araştırmanın öne çıkan sonuçları ve öneriler özetle şöyle:

- Hekimlerin üçte ikisi hem maaşlarında artma, hem de belli bir döner sermaye katkı payı almayı tercih etmektedir. Yaklaşık üçte biri ise döner sermaye payı almadan maaşlarının arttırılmasını istemektedir.

- Performans sisteminin bölümler için önerdiği hizmet puanları hekimlerin yüzde 72.4’ü tarafından yetersiz bulunmaktadır. Bu durum özellikle laboratuvar ve dahili dallar için daha belirgindir.

- Performans uygulaması, genel hastane temelinde hekimlerin yüzde 51.4’ünün motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. Bu oran laboratuvar ve dahili dallarda % 60-65’e çıkmaktadır.

“Emeğe saygı             gösterilmiyor”

- Hekimlerin yüzde 80’i yaptıkları işin gerçekçi değerlendirilmediğini ve emeklerine saygı gösterilmediğini düşünüyor.

- Hekimlerin yüzde 15’i performans sistemi sonucunda yaptıkları işlem seçimlerini değiştirdiklerini belirtmektedir. 

- Performans sistemi hekimlerin yüzde 65’inde mesleki saygınlık ve doyum duygusuna olumsuz etki yaratmıştır. Bu oran laboratuvar ve dahili dallarda yüzde 80’lere çıkmaktadır.

- Hekimlerin yüzde 36.3’ü performans sistemi sonrasında, ameliyat, biyopsi ve hekimin yaptığı diğer uygulamaların arttığını düşünüyor.

- İşlem sayısının arttığını düşünen hekimler bu artışın yüzde 40’ları bulduğunu savunmaktadır.

- Hekimlerin üçte biri performans sisteminin klinikler arasında rekabet ortamı yarattığını düşünmektedir.

- Hekimlerin yüzde 80’i performans sisteminin çalışma barışını olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir.

- Sistem eğitime ayrılan süreyi azalttı diyenlerle değiştirmedi diyenlerin oranı genel hastane temelinde hemen hemen yarı yarıyadır (yüzde 47.9 ile yüzde 49.1). Bununla birlikte azaldı diyenlerin oranı bölümlere göre yüzde 37.2-82.4 arasında değişmektedir.

- Performans sistemi sonrasında hekimlerin yüzde 44’ü hasta başına düşen muayene süresinin azaldığını belirtmektedir. Muayene süresi azaldı diyen hekimlerin oranı değişik dallara göre yüzde 31.5-76.5 arasında değişmektedir.

“Eğitim süresi yetersiz”

- Hekimlerin yüzde 70’i mevcut eğitim sürelerinin yetersizliğinden yakınmaktadır.

- Hekimlerin üçte biri performans sisteminin yayın sayısını azalttığını, üçte ikisi değiştirmediğini belirtmektedir.

- Hekimlerin dörtte üçü vizit ve hasta başı eğitim süresinin değişmediğini, dörtte biri ise azaldığını belirtmektedir.

“Kar amaçlı sağlık       hizmeti uygun değil”

- Hekimlerin yüzde 18’i sağlık hizmetlerinde kar etme esaslı bir çalışma anlayışının uygun olacağını düşünürken, yüzde 68.6’sı bunu uygun bulmamaktadır.

- Hekimlerin üçte ikisi birimlerinde yapılan hizmetlerin daha kıdemli bir çalışan adına kayıt edilmesi durumuyla karşılaşmaktadır. 

- Hekimlerin yüzde 90’ı performans sisteminin farklı uzmanlık alanlarındaki hekimler arasında eşitsiz ödemelere yol açtığı kanısındadır.

“Etik dışı uygulamalara yol açıyor”

- Performans sisteminin etik olmayan uygulamalara ve suistimallere yol açabileceği kaygısı hekimlerin yüzde 90’ınca paylaşılmaktadır.

- Bu nedenle hekimlerin yüzde 92.6’sı performans sisteminin getirdiği uygulamaların denetlenmesini istemektedir.

- Hekimlerin yaklaşık yarısı yönetimde ve hastanedeki çeşitli kurullarda görev alan hekimlerin bu görevlere ayırdıkları sürelerin azaldığını belirtmektedir.

- Performansa dayalı ücretlendirme sistemi, çalışma barışını bozmayacak, hekimler arasında büyük ücret farkları yaratmayacak ve etik dışı uygulamaları en aza indirecek biçimde yeniden düzenlenmeli.

- Eğitim hastaneleri, eğitim ve araştırma işlevleri göz önünde tutularak, performansa dayalı ek ödeme sistemine uygunluk açısından yeniden ele alınmalı.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön