e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Şubat 2005  Sayı: 131

 

SSK’nin “devri” onaylandı

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrini öngören ve 6 Ocak 2005 günü TBMM’de kabul edilen “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı” Cumhurbaşkanı’nca da onaylandı.1.gif (62124 bytes)

Dr. Osman Öztürk - İSTANBUL - 6 Ocak 2005 tarihinde TBMM’de kabul edilen “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı” Cumhurbaşkanı tarafından 19 Ocak 2005 tarihinde onaylandı.

Kanun Cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkemeler, Sayıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli istihbarat Teşkilatı, üniversiteler, mahalli idareler ve mazbut vakıflara ait sağlık birimleri hariç olmak üzere, bakanlıkları, bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor.

Kanunla birlikte başta SSK’ya bağlı olanlar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri; bunlara ilişkin her türlü görev, hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar, taşıtlar ve personeliyle birlikte Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

“Devir” işlemi SSK’ya ait olanlar için rayiç bedel karşılığında, diğer sağlık birimleri için bedelsiz olarak gerçekleştirilecek. SSK sağlık kurumlarının bedeli Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve SSK temsilcileri tarafından tespit edilecek ve Hazine tarafından ödenecek. Bu bedelin ödenme koşulları, on yılı geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Ayrıca, Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde devredilen sağlık birimleri için biri Sağlık, biri Maliye Bakanlığı, ikisi de devredilen kamu kurum ve kuruluşlarından olmak üzere dört kişilik komisyonlar kurulacak.

“Devir” tarihinde devredilen sağlık birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan hekimler ve diğer sağlık çalışanları kadrolarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’na devredilecek. Devredilen memur kadroları adet, sınıf, unvan ve dereceleri itibariyle üç ay içinde Bakanlar Kurulu’nca tespit edilerek Resmi Gazete’de yayınlanacak. Devredilen kadro unvanlarından Sağlık Bakanlığı’nca ihtiyaç duyulmayan kadro unvanlarında çalışan personel, durumlarına uygun diğer kadrolara atanacaklar.

“Devredilen” personele benzer birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Sağlık Bakanlığı personeli esas alınarak döner sermaye ek ödemesi yapılacak ve bu ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödemenin üst sınırını geçemeyecek.

Sağlık Bakanlığı, ayrıca, bir ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde hizmet sunan kurum tabipliklerine ait standartları belirleyecek. Kurum tabipliklerinin bu standartları aşan taşınır, taşınmaz, taşıt ve personeli de Bakanlığa devredilecek.

Hükümet Kanun Tasarısı’nın amacını sağlık hizmetlerini tek elde toplamak olarak açıklamıştı.

Başta TTB ve SES olmak üzere Emek Platformu ise Hükümetin asıl amacının sağlığı tek elde toplamak değil SSK sağlık kurumlarını tasfiye etmek olduğunu açıklayarak tepki göstermişlerdi.

Bilindiği gibi geçen Temmuz ayında TBMM’de kabul edilip Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatının tamamen tasfiyesini öngörüyor. AKP Hükümeti’nin tekrar aynı şekilde TBMM’den geçireceğini açıkladığı KYTK yasalaşırsa Sağlık Bakanlığı’nın elinde sadece eğitim hastaneleri kalacak. SSK’ya ait olanlar da dahil diğer bütün kamu sağlık kurumları önce 81’e bölünüp İl Özel İdarelerine devredilecek. Bu sağlık kurumlarından hastaneler dışındakiler de 3.225 parçaya ayrılıp belediyelere devredilecek.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu üyeleri SSK’nın tasfiyesini öngören Tasarının TBMM’ce kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ederek Tasarıyı veto etmesini istemişlerdi.

CHP de TBMM’deki görüşmeler sırasında Kanun Tasarısı’na şiddetle muhalefet etmiş ve kanunlaştığı takdirde Anayasa Mahkemesi’nde dava açacağını açıklamıştı.

Bu durumda SSK sağlık kurumlarının tasfiyesiyle ilgili son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek.

 

 

SSK Sağlık Kurumları-2003

Hastane                  148

Dispanser                 212

Sağlık İstasyonu                 202

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi             3

Dispanser/Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi                  6

Dispanser ve Hemodiyaliz Merkezi            2

Toplam                    573

 

SSK Sağlık Çalışanları-2003

Uzman 6.313

Asistan ve pratisyen 3.675

Toplam hekim 9.988

Diş hekimi      620

Eczacı 1.235

Hemşire         12.420

Sağlık memuru         4.148

Ebe     1.974

Diğer sağlık personeli 21.101

İşçi     2.193

Sözleşmeli     255

Toplam53.985

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön