e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

8 Aralık 2004  Sayı: 129

 

Danıştay, sağlık hizmetlerinin dışarıdan satın alınması işlemini durdurdu

“Taşeronlaştırma”ya yargı engeli

İptal davasında ilk karar çıktı

TTB’nin, Denizli Devlet Hastanesi’nin hekim ve sağlık çalışanı almak üzere Temmuz ayında açtığı ihalenin ve sağlık hizmetlerinin dışarıdan satın alınmasına ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle açtığı davada ilk karar çıktı.

Dosya Anayasa Mahkemesinde

Danıştay, sağlık hizmetlerinin dışarıdan satın alınması konusunda yürütmeyi durdurma kararı verirken, Anayasa’ya aykırılık itirazının görüşülmesi için dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Danıştay, sağlık hizmetlerinin dışarıdan satın alma yoluyla gördürülmesine ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Türk Tabipleri Birliği’nce açılan davanın Anayasa’ya aykırılık gerekçelerini de son derece “ciddi” bulan mahkeme, Anayasa’ya aykırılık itirazının görüşülmesi için de dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

TTB’nin, Denizli Devlet Hastanesi’nin 2004 Temmuz’unda 4 ay süreyle dışardan hekim ve sağlık çalışanı almak üzere gerçekleştirdiği ihalenin ardından açtığı yürütmeyi durdurma ve düzenlemenin iptali davasında ilk karar çıktı. TTB’nin Danıştay’da açtığı davada,  Denizli’deki ihale işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali; ihaleye dayanak olan ve Sağlık Bakanlığı’nca Mayıs ayında yürürlüğe konulan “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller” başlıklı düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali; ve bütün bu işlemlerin yasal dayanağı olan 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinin “Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” başlıklı bendine eklenen bölümün “Anayasa’ya aykırılığı” gerekçe gösterilerek Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istenmişti.

Davanın açılmasının ardından, hekimlerin tepkisi ve TTB’nin girişimleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı 25 Ağustos tarihinde bir genelge yayınlayarak, “yeni bir düzenlemeye kadar” hekim hizmetlerinin satın alma yoluyla sağlanmasına dönük işlemi durdurdu.

Bu sürecin ardından, TTB’nin açtığı dava Danıştay 5. ve 10. Daireleri’nde görüşüldü. Danıştay 5. ve 10. Daireleri’nin ortaklaşa ve oybirliği ile verdiği kararda şöyle denildi:

- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanıp 05.05.2004 gün ve 25453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller” isimli düzenleyici işlemin yürütülmesi durdurulmuştur.

- Bütün bu işlemlerin yasal dayanağı olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin “III- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bendine  4924 sayılı Yasanın 11. maddesi ile eklenen paragrafın Anayasaya aykırılığına ilişkin gerekçelerin “ciddiliği” gözönünde tutularak, dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine, Anayasaya aykırılık itirazı hakkında bir karar verilinceye kadar yasanın anılan hükmünün yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesinin istenmesine karar verilmiştir.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön