e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2004  Sayı: 122

 

Hangi şirketin hekimisin?

Tıp Dünyası-ANKARA- 10 Temmuz 2003 tarihinde 4924 Sayılı Yasa TBMM’de kabul edildi. Kamuoyunda kısaca doğu-güneydoğuda sözleşmeli hekim çalıştırma yasası olarak bilinen yasanın tam adı “Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”.

Adından da anlaşılacağı gibi doğu-güneydoğu ile sınırlı olmayan, bütün Türkiye’yi kapsayan bir kanun. Uygulama koşulu da belli: eleman temininde güçlük!

Kanunun 11. maddesiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin “III- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bendine şu paragraf eklenmişti: “Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre  hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.”

İşte o zaman sorulduğunda “yok canım bu çok zorda kalınırsa diye konuldu” denilen “arızi” hükmün “Bakanlıkça tespit edilen esas ve usullerini içeren” yönetmelik yayınlandı. 5 Mayıs 2004 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin adı şöyle: “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller”.

Kapsamı “Bakanlığa bağlı olarak sağlık hizmeti sunan bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile tüm yataklı tedavi kurumları” (madde 2).

Madde 10’da “… hizmetin doğrudan, gerçek kişi istihdamının zorunlu olduğu durumlarda tüzel kişi yükleniciler eliyle gördürülmesi hallerinde tespit edilecek olan yaklaşık maliyet… ve … taban maliyet” bile hazırlanmış, yönetmelikle bağlanmış durumda. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık belgesi almış olan hekim ve diğer sağlık personeli için “…her bir gerçek kişi için, yaklaşık maliyetin hesap tarihinde geçerli olan asgari ücretin, her tür yasal işveren katkı payı tutarları da dahil brüt tutarının … yüzde 200 fazlası ile tespit edilecek…” Pratisyen ve diş hekimleri için yüzde 150, ön lisans dahil yüksek öğrenim görmüşler için yüzde 100 ve orta öğrenim düzeyinde öğrenim görenler için yüzde 75.

Ayrıca yine 10. maddenin son paragrafında “İdareler, idari şartnamede gösterilmiş olan asgari miktarın yüklenici tarafından personele ödenip ödenmediğini araştırmak ve sözleşmelere, bu asgari miktarların altında ödeme yapıldığının tespiti halinde, sözleşmenin feshedildiğine dair hüküm koymak zorundadır” denilmektedir.

İşin özü şudur: Artık uzman hekimler de dahil olmak üzere bütün sağlık çalışanları bir temizlik şirketi elemanı statüsünde istihdam edilebileceklerdir. Bugün hastanelerde çalışan herkes mevcut temizlik şirketi elemanlarının hangi koşullarda ve “güvencede” çalıştığını yakından bilmektedir. Şimdi bütün sağlık çalışanları için aynı ortamın zemini oluşturulmuştur. Performansa dayalı ek ücret ödeme ile çalışanlara görece yüksek para vererek ve eş zamanlı olarak sağlık çalışanları arasında gerilimler yaratarak “oluşturulan” ortamda, gelinen aşamada şirket elemanı hekimlere ihalelere girme dönemi kapıdadır.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön