e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2004  Sayı: 118

 

hukuk
köşesi

Avukat Mustafa Güler

Ne olacak şimdi?

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun Büyük Kongre delege sayılarının tespitine ilişkin 60. maddesindeki hükmün Anayasaya aykırı olduğu, Anayasa Mahkemesinin kararı ile tespit edildi.

Anayasa Mahkemesinin kararında “...sayısı kaç olursa olsun üyesi (500)’den yukarı olan Tabip Odalarının Büyük Kongreye katılımının yedi üyeyle sınırlandırılarak odaların, Birlik Genel Kurulu’nda adil bir denge kurulmasına elverişli sayıyla temsil edilmelerinin engellenmesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının oluşumunda demokratik ilkeleri esas alan Anayasa’nın 135. maddesi ile bağdaşmamaktadır” denilerek Kanunun 60. maddesinin birinci maddesinin ikinci tümcesi iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, doğacak hukuksal boşluk, kamu düzeni ve kamu yararını bozucu nitelikte olduğundan gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesini uygun görmüştür. Anılan karar 4.6.2002 tarih ve 24775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, bu tarihten altı ay sonra 4.12.2002 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türk Tabipleri Birliği, bu konunun görüşüldüğü bir Büyük Kongre toplayarak alınan kararları öneri şeklinde Bakanlığa sunmuş ise de iptal kararının yayımı ile yürürlüğe girmesi arasında geçen dönemde yapılması gereken düzenleme bugüne kadar yapılmış değildir.

Bir hekimin hastayı gereksiz yere on dakika bekletmesi görevi ihmal sayılır ama doğacak boşluğun kamu düzeni ve kamu yararını bozucu nitelikte olduğuna Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmesine karşın düzenleme yapılmayarak boşluk yaratılmış  olması üzerinde nedense pek kimse durmaz.

Türk Tabipleri Birliği Kanununa göre Oda Genel Kurullarının iki yılda bir seçimli olmak üzere Nisan ayında yapılması gereklidir. Bu yıl da seçimli genel kurul yılıdır. Kanunun Büyük Kongre delegesine ilişkin hükmü ortadan kalktığına göre ne olacak şimdi?

Anayasa Mahkemesi Türk Tabipleri Birliği Kanununun sadece 60. maddesinin birinci fıkrasının ikinci tümcesini iptal etmiştir. Kanunun diğer hükümleri mevcut ve yürürlüktedir. Oda genel kurulları her zaman olduğu gibi yine yapılacak, Kanun ile verilmiş görevler yerine getirilecek, Büyük Kongre Delegesi seçimi dışındaki seçimler yapılacaktır.

Yasama organının, Büyük Kongre delegelerinin seçimi yöntemine ilişkin olarak yapacağı yasal düzenlemedeki esaslara göre seçilecek delegeler ile de Büyük Kongre toplanabilecektir.

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön