e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Aralık 2003  Sayı: 115

 

Çalışma Bakanlığı, TTB ve işyeri hekimlerinin büyük tepkisine karşın “işyeri hekimliği yönetmeliğini” aynen çıkardı

İşçi sağlığına darbe

4.jpg (22048 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Türk Tabipleri Birliği’nin ve işyeri hekimlerinin büyük tepkisine karşın, 16 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşçi sağlığına darbe vuracak düzenlemeler içeren yönetmelik, işveren örgütlerinin görüşlerine göre biçimlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyeri hekimlerinin görev ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının açıklanmasının ardından, taslakta yer alan düzenlemelere TTB ve işyeri hekimleri karşı çıkmışlardı. TTB temsilcilerinden ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda işyeri hekimlerinden oluşan kalabalık bir grup 20 Kasım 2003 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na giderek taslakla ilgili tepkilerini dile getirmişlerdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Enis Yeter ile görüşen grup taslağının sakıncalarına dikkat çekerek, TTB’nin bu konudaki önerilerini sunmuştu. 4 Aralık 2003 günü de TTB Merkez Konseyi üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile görüşerek işyeri hekimlerinin taleplerini aktarmışlar, Başesgioğlu da TTB’nin görüşlerine hazırlanacak yeni düzenlemede yer verileceğini bildirmişti. Tabip odalarının işyeri hekimliği onay izni ve TTB’nin verdiği sertifikaların geçerliliğine yer verilerek yapılan yeni düzenlemeye rağmen yönetmelik, temel olumsuzluklar korunarak çıkarıldı.

Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları özetle şöyle:

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış olan işyeri hekimliği sertifikaları geçerlidir.

- İşyeri hekiminin nitelikleri

Madde 18 - İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimlerin Bakanlıkça verilmiş işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmaları gerekir.

- Sertifika

Madde 19 - İşyeri hekimliği sertifikası:

a. İş müfettişliği yapmış veya üniversitelerden iş sağlığı bilim doktorası veya bilim uzmanlığı almış, iş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığı veya işyeri hekimliği yan dal uzmanlığı almış olan hekimlere istekleri halinde.

b. Bakanlıkça düzenlenen işyeri hekimliği sertifika eğitim programlarına katılan ve eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan hekimlere.

- Eğitim ve sınav

Madde 20 - (…) Sertifika eğitim programı ve sınavı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) tarafından yürütülür.

- İşyeri hekimlerinin hizmet süresi

Madde 21 - İşyeri hekimleri, bu yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek için;

I. risk grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 1 iş günü,

II. risk grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 2 iş günü,

III. risk grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 3 iş günü,

IV. risk grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 4 iş günü,

V. risk grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 5 iş günü,

gitmek zorundadır.

İşe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri için çalışan başına yılda en az 30 dakika süre, yukarıda hesaplanan koruyucu hizmet süresine eklenir.

Madde 25- Özel kurum ve işyeri hekimleri, çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğuna dair tabip odalarınca izin verilmesi halinde işyeri hekimliği yapabilirler.

TTB’den büyük tepki

TTB’nin yönetmelikle ilgili açıklamasında, yönetmeliğin işçi sağlığını ve iş güvenliğini bozacak, işyeri hekimlerini işsiz ve işlevsiz bırakacak düzenlemeler içerdiği vurgulandı.

TTB, yönetmeliğin sorunları daha da içinden çıkılmaz bir hale getireceğine dikkat çekti. TTB’nin hukuksal mücadele de dahil, her türlü mücadele araçlarını kullanarak, işçi sağlığını olumsuz olarak etkileyecek ve işyeri hekimlerinde hak kaybına yol açacak bu yönetmeliğin iptali için çabalarını sürdüreceği bildirildi.

Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından TTB Hukuk Bürosu acil toplantıya çağrıldı ve Merkez Konseyi ile görüşülerek, hukuki adımların biran önce atılması kararlaştırıldı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön