e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Aralık 2003  Sayı: 115

 

İşyeri hekimlerinin görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmeliğe ilişkin TTB görüşleri

Tıp Dünyası - ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” taslağına ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği, 22 sayfadan oluşan görüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve ilgili çevrelere sundu.

TTB’nin yönetmeliğe ilişkin görüşleri özetle şöyle:

- Ülkemizde gerçek durumu yeterince yansıtmamakla birlikte elimizdeki tek veri kaynağı olan SSK istatistiklerine göre, 2002 yılında toplam 72 bin 344 iş kazası ve 601 meslek hastalığı sonucu 378 kişi yaşamını yitirmiş, 2 bin 87 kişi de sürekli sakat kalmıştır. Ülkemizde günde ortalama 3 işçi iş kazası nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Türkiye’deki iş kazalarının sayısı Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının 5 katı kadardır. İnsanlık dramı olarak nitelendirilen bu kara tablo, işçi sağlığı ve güvenliği konusunun insan yaşamı ile olan bağını, çok açık bir biçimde gözler önüne sermektedir.

- Ülkemizde işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasında işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri ile ilgili denetim, örgütlenme ve çalışmaların yetersizliğinin rol oynadığı açıktır.

- Bu duruma karşın, işyeri hekimliğiyle ilgili olarak hazırlanan yönetmelik taslağı, gelişim ve iyileştirme içermek yerine varolan durumu geriye götürecek, bugüne kadar işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılan ve sürdürülen çalışmaları ortadan kaldıracak niteliktedir.

- İşyeri hekimlerinin eğitimini yönetmelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na veren düzenlemeler, başta 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası olmak üzere pek çok hukuksal düzenlemeye tamamen aykırıdır. Hekimlerin sertifika eğitimine ilişkin yapılacak düzenlemede mevzuatımıza uygun biçimde Türk Tabipleri Birliği’nin yetkili olduğu belirtilmelidir.

- İşyeri hekimlerinin işyerinde görevlendirilmesinde tabip odasının mesleki ve deontolojik denetimine olanak veren ve 6023 Sayılı Yasa uyarınca Türk Tabipleri Birliği’ne verilen yetkiler çerçevesinde hekimlerin görevlendirilmesini sağlayan bir düzenleme yapılmalıdır.

- İşyeri hekimi ile işveren arasında imzalanacak sözleşmede, işyeri hekiminin mesleki bağımsızlığını güvenceye alan, işyeri hekiminin çalışma koşullarını tanımlayan (ücret, işçi sayısı, çalışma süresi, yıllık izin vb), işyeri hekiminin görevine hangi hallerde ve nasıl bir yöntemle son verileceğini düzenleyen hükümlerin yer alması düzenlenmelidir.

- İşyeri hekiminin görevine hangi hallerde son verileceğine ilişkin maddede İş Kanunu’ndaki haksız işten çıkarmalara ilişkin hükümlerin işyeri hekimliği alanındaki uygulaması belirtilmeli, yanı sıra ayrıca işyeri hekimlerinin görevlerinin özel niteliği gereği onların bu görevleri yerine getirmeleri nedeniyle işten çıkarılamayacaklarına ilişkin özel düzenlemelere de yer verilmeli ve böylece işyeri hekimlerinin görevlerini baskı altında olmadan gereği gibi yerine getirmelerinin koşulları sağlanmalıdır.

- İşyeri hekiminin hizmet süresine ilişkin olarak karmaşık bir risk gruplaması yerine, AB’nin bazı ülkelerinde de uygulanan işçi üzerinden giden bir sınıflamanın daha pratik olduğunu düşünüyoruz. Fransa’da olduğu gibi büro iş kolunda çalışan işçiler için işçi başına ayda 10 dakika, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçiler için ayda işçi başına 15 dakika, özel takip gerektiren işçiler için işçi başına ayda 20 dakika olarak belirlenmesi uygun olacaktır. İşyeri hekimi çalışma süresinin 1/3’ünü mutlaka çalışma ortamında geçirerek bu alandaki görevlerinin yerine getirilmesinin yönetmelikte yer alması gerektiği kanısındayız.

- İşyeri hekimleri tarafından SSK adına verilecek tedavi edici hekimlik hizmetleri için hekimle yapılacak sözleşmenin niteliği, tedavi edeci hizmetlerin hekim tarafından verilecek koruyucu hizmetlerin önüne geçmemesi ve bunları engellememesi için tedavi edici hekimlik hizmeti verilecek işçilerin sayısı dikkate alınarak ayrıca bir sürenin bu yönetmelikle düzenlenmesi yerinde olacaktır.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön