e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Haziran 2003  Sayı: 107

 

İyi hekimlik mücadelesi

TTB, 51. Büyük Kongre’nin yapıldığı 29-30 Haziran 2002 tarihinden bu yana tıp eğitiminden ücretlere, vardiyadan mecburi hizmete, insan haklarından savaşa varan çok geniş bir yelpazede çok sayıda çalışmayı ve etkinliği yaşama geçirdi. “Özlük hakları” ile ilgili olarak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, hükümet yetkilileri, bakanlar ve hekim milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Tıp Dünyası - ANKARA - 51. Büyük Kongresi’ni 29-30 Haziran 2002 tarihinde gerçekleştiren Türk Tabipleri Birliği (TTB), geçen bir yılda tıp eğitiminden özlük haklarına, vardiyadan mecburi hizmete, insan haklarından savaşa varan çok geniş bir yelpazede, çok sayıda çalışmayı ve etkinliği yaşama geçirdi.

TTB’nin son bir yıl içinde yürüttüğü çalışmalar, “Çalışma Raporu”nda aktarıldı. Çalışma Raporu’na göre, TTB’nin “özlük haklarıyla” ilgili olarak yürüttüğü çalışmalardan bazıları özetle şöyle:

n  29-30 Haziran 2002 tarihli büyük kongreden hemen sonra ülkenin “erken seçim” ortamına sokulması sonucu TTB iki yönlü bir çalışma programını uygulamaya soktu. Bir yandan özellikle son 20 yılı aşkın süredir izlenen ve büyük yıkıma yolaçan IMF ve Dünya Bankası bağımlı politikaların sonlandırılmasına, diğer yandan da bu politikaların gündelik yaşamdaki olumsuz uygulamalarının (malpraktis vb) durdurulmasına yönelik etkinlik programları yürütüldü.

n “Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Yasa Tasarısı”nın (Malpraktis) Bakanlar Kurulu’nda imzalanarak TBMM’ye iletilmesi üzerine, Merkez Konsey ve tabip odaları milletvekilleri ve siyasi partilerle doğrudan temas kurup tepkilerini dile getirdiler. Yasa ile ilgili bilgilenmeyi sağlamak amacıyla çok çeşitli materyal hazırlandı ve düzenlenen toplantılarda konu çeşitli boyutlarıyla tartışıldı.

n  Başta Sağlık Bakanı olmak üzere hekim milletvekillerine mecburi hizmetin kaldırılarak özendirici önlemlerle, basamaklandırılmış bir sağlık hizmetinin yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu iletildi.

n  58. Hükümetin kurulduğu günleri izleyen 23-24 Kasım 2002 tarihli TTB 52. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ da katıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, pekçok yönden büyük zorluklar yaşayan hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesini, zorunlu hizmet uygulamasının bir an önce kaldırılmasını istedi.

n  52. Olağanüstü Büyük Kongre, izleyen süreci müzakere ve mücadelenin güçlendirilmesi anlamından bir seferberlik dönemi olarak belirledi. Halkın sağlığının korunması ve sağlık çalışanlarının önceliklerinin gerçekleştirilmesi için etkin bir programın yürütülmesi kararlaştırıldı ve Ocak 2003 tarihinden itibaren 14 Mart Tıp Haftasına kadar olan dönemde uyarı eylemleri gerçekleştirilmesi benimsendi.

n  TTB birikimine dayalı somut, yapıcı öneriler paketi başta Sağlık Bakanı olmak üzere çeşitli bakanlar, bürokratlar, iktidar partisi yetkilileri, hekim milletvekilleri, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ile birlikte çok sayıda genel-özel konu başlıkları ile görüşme ve toplantılar gerçekleştirildi.

n  28 Kasım 2002 tarihinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile görüşüldü ve TTB’nin görüş ve önerileri bir dosya halinde sunuldu.

n  2003 Bütçesi’nin TBMM’de görüşülmesi ve Hükümetçe çıkarılan Ek Tasarruf Önlemleri dönemine denk gelen 14 Mart Tıp Haftası, özlük haklarının da gündeme getirildiği bir programa dönüştürüldü. Bütçenin TBMM’de oylandığı gün; 27 Mart 2003 tarihinde diğer örgütlerle birlikte uyarı eylemi gerçekleştirildi.

n  Emek Platformu’nun birikmiş nemaların ödeme takvimine yönelik öncelikli gündemi tabip odalarının çalışmalarına da yansıdı.

n  Daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Zorunlu Emeklilik yaşını 61’e düşüren yasa özel bir gündeme dönüştürüldü.

n  Mayıs 2003’te “Özel Hastaneler Yönetmeliği”, “Devlet Memurlarının Özel Hastanelerden Hizmet Almasına ilişkin protokol” gündeme girdi. Performansa dayalı ücretlendirme modeli Bolu ve İstanbul Şişli Etfal Hastanelerinde pilot uygulama olarak başladı.

n  Bakanlık iktidara geleli 6 ay olmasına karşın, henüz Acil Eylem Planı’nda sağlık alanı ile ilgili olarak yer alan işlere ilişkin somut bir adım atmadı. Döner sermaye uygulaması TTB’nin tüm uyarılarına karşın birinci basamak sağlık hizmetlerinde de uygulanmaya başladı.

n  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile 23 Aralık 2002 tarihinde yapılan görüşmede, SSK İlaç Uygulama Talimatnamesi, işçi sağlığı alanındaki düzenlemeler yanı sıra, SSK’de çalışan sözleşmeli personelin sorunları iletildi.

n  DİSK, SES ve Türk Tabipleri Birliği, SSK’da sözleşmeli personel çalıştıran 9 hastanenin temsilcileri ile birlikte 8 Nisan 2003 tarihinde Çalışma Bakanı ile görüştü.

n  Savaş ortamı gerekçesi ile yarısını hekimlerin oluşturduğu 100’ü aşkın sağlık çalışanı mevzuata tümüyle aykırı biçimde 24 Mart 2003’ten itibaren Silopi ve Çukurca’da görevlendirildiler. Bu süreç başından itibaren çok yakından izlendi. Görevlendirilen hekimler İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mardin Tabip Odası temsilcileriyle birlikte bulundukları yerde ziyaret edildi. Bu görevlendirme, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Kriz Yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu sonlandırıldı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön