e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2003  Sayı: 106

 

Sağlık ocaklarına darbe

8.gif (28595 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Maliye ve Sağlık Bakanlıklarınca ortak olarak hazırlanan “Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”, 30 Mayıs 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yaşama geçirilebilmesi için Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Kamu sağlık hizmetine yeni bir darbe olarak görülen ve kamunun kaynaklarını özel sektöre açmanın yeni bir yolu olan düzenleme şöyle:

  Hastalar; birinci basamak tanı ve tedavi için resmi kurum tabiplikleri, sağlık ocağı, sağlık merkezi, verem savaş dispanseri, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, SSK sağlık istasyonu-dispanseri yanında özel polikliniklere kurumlarından alacakları hasta muayene istek belgesi (sevk evrakı) ile başvurabilirler.

  Özel polikliniklere, aynı hastanın aynı hastalığı için 15 gün içerisinde yeniden yapılacak takip ve kontrolünden dolayı ödeme yapılmaz ve ikinci kez fatura tanzim edilemez.

  Özel polikliniklerde yapılabilecek tetkik ve tahlillerden; sadece hemogram, tam idrar, açlık kan şekeri, üre, kreatinin, bilurubin, ALT, AST, EKG, akciğer grafisi, direkt karın grafisi, direkt eksremite grafisi ve gaitada amip-giardia aranması fatura edilerek bedeli kurumlardan tahsil edilebilir. Bunların dışında yapılan tetkik ve tahliler için ödeme yapılmaz.

  Özel poliklinik, faturaya hastanın tahlil sonuçlarını gösteren belge ile sağlık karnesinin kimlik sayfasının fotokopisini ve sevk evrakının aslını ekleyerek ödemeyi yapacak kuruma gönderecektir.

  Özel poliklinikte yapılan tanı ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında, Bütçe Uygulama Talimatında birinci basamak sağlık hizmetleri için tespit edilen birim fiyatlar esas alınır.

  Özel poliklinik, hastayı ikinci basamak resmi veya özel sağlık kurumuna sevk etmesi halinde, faturada %10 indirim yapacaktır.

  Özel polikliniklerden resmi veya özel sağlık kurumlarına yapılacak sevklerde, hastanın talep ve ihtiyacı ile hastane ve hekim seçme özgürlüğü dikkate alınarak hastane ve hekim adı belirtilmeksizin ilgili uzmanlık dalına sevk yapılır.

  Özel polikliniklerce yapılacak sevklerde; ikinci basamak özel sağlık kurumu, sadece hastane ruhsatında yer alan uzmanlık dallarında hasta kabul edebilir. İkinci basamak özel sağlık kurumlarından (A) grubu ameliyatların yapılabileceği hastanelerde cerrahi ve dahili branşların her birinde en az 5 tam zamanlı (tam gün) çalışan doktor bulunması ve bu hastanelerde cerrahi, koroner ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin bulunması gerekmektedir. Bu nedenle, hastaların mağdur olmaması için ikinci basamak özel sağlık kurumları veya bunların dernekleri, ruhsatlı uzmanlık dalları ile ilgili olarak sevk yapmaya yetkili birinci basamak sağlık kuruluşlarını bilgilendirmek zorundadır.

  Hastaların belgelenecek acil haller dışında, kurumlarından alacakları hasta muayene istek kağıdı ile doğrudan ikinci basamak kamu veya özel sağlık kurumlarına başvurması halinde, faturalama işlemlerinde Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen birinci basamak birim fiyatları (sağlık ocağı faturalandırması) esas alınarak faturalandırılır. İlgili sağlık kurumu, doğrudan ikinci basamağa müracaat eden hastadan aradaki fiyat farkını talep edebilir. Başka bir ikinci basamak sağlık kurumuna sevk halinde bu maddenin (k) bendi hükümleri uygulanır.

  İkinci basamak özel sağlık kurumlarında yapılan tanı ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında, Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen birim fiyatlar esas alınır.

- Hastalık gruplarında tanıya dayalı fiyat (paket tedavi) tespit edilmesi halinde, faturalar bu fiyatlar üzerinden düzenlenir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarından sevk edilmeksizin ikinci basamağa doğrudan başvuru halinde; tanıya dayalı fiyat (paket fiyat) üzerinden %30 indirim yapılır ve tanıya dayalı tedavi için belirlenen genel esaslar dikkate alınarak uygulama gerçekleştirilir.

- İkinci basamak özel sağlık kurumunca, hastanın başka bir sağlık kurumuna (eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite tıp fakülteleri dışında) sevk edilmesi halinde, sevki yapan sağlık kurumu düzenleyeceği toplam fatura bedeli üzerinden %30 indirim yapar.

n  Özel sağlık kurumu ve polikliniklerce tanzim edilen faturaların incelenmesi ve bedellerinin ödenmesi genel esaslara göre yapılır.

- Gerçeğe aykırı fatura düzenlendiğinin ve/veya yapılmayan tetkiklerin faturalarda gösterildiğinin tespit edilmesi halinde; bu fiilleri işleyen özel sağlık kurum veya kuruluşu, genel hükümlere göre yapılacak mali ve hukuki işlemler saklı kalmak üzere, belirtilen fiillerin tekrarı halinde hasta sevki de yapılmayacağı yönünde yetkili idarelerce uyarılır. Bu fiillerin tekrarı halinde; mali ve hukuki müeyyidelerin yanında ilgili özel sağlık kurum veya kuruluşuna 4 yıl süre ile hasta sevk edilemez.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön