e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2003  Sayı: 106

 

“Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu” yapıldı

“İşyeri hekimliğinde yetkili TTB’dir”

Hukuk akademisyenleri, TTB'nin işyeri hekimliğine ilişkin uygulamalarının gerek ulusal gerekse uluslararası normlara uygunluk açısından doğru olduğu görüşünde birleştiler.

5.gif (42940 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’nin düzenlediği (TTB) “Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu” 24 Mayıs 2003 günü yapıldı. TTB’nin işyeri hekimliğine ilişkin uygulamalarının değerlendirildiği sempozyumda, katılımcılar TTB’nin bu konudaki yaklaşımının gerek ulusal gerekse uluslararası hukuka uygun olduğu ve TTB uygulamalarının doğruluğu görüşünde birleştiler.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, TTB’nin 1988 yılında tarihi bir adım atarak, çalışanların sağlığına, dolayısıyla ülke sağlığına katkıda bulunabilmek amacıyla işyeri hekimliği alanında çalışma başlattığını söyledi. Bugün, Türkiye’de çalışan hekimlerin yaklaşık üçte birinin TTB’nin yürüttüğü işyeri hekimliği kurslarına katıldığını belirten Sayek, bunun bir örgüt için, meslek grubu için ve ülke için çok değerli bir birikim olduğuna işaret etti. Füsun Sayek, TTB’nin bugüne kadar işyeri hekimliği, işçi sağlığı konularında çok sayıda kongre, toplantı düzenlediğini; bu sempozyum ile de bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde varolan yasaların neler olduğunu incelemeyi  amaçladıklarını bildirdi.

Sayek’in ardından kürsüye gelen CHP Ankara Milletvekili Dr. Muzaffer Kurtulmuşoğlu’nun konuşmasının ardından, bildiri sunumlarına geçildi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sarper Süzek’in başkanlığını yaptığı ilk oturumda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Güzel “Dünyada ve Türkiye’de İşyeri Hekimliğine Yaklaşım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bildiriyi sundu. İşçi sağlığı ve güvenliği konusuna toplumların yaklaşımının, ister istemez işyeri hekiminin konumunu ve özellikle hukuki statüsünü de belirleyeceğine işaret ederek konuşmasına başlayan Güzel, Avrupa ülkelerine ve uluslararası normlara bakıldığında Türkiye’nin ne kadar geride ve ne kadar çağdışı yaklaşımlar içinde bulunduğunun açıkça görüldüğünü söyledi. Güzel, işyeri hekimliği eğitiminin dünyada iki biçimde yapıldığını, ilk modelde işyeri hekimliğinin bir uzmanlık dalı olarak kabul edildiğini, ikinci modelde ise tıp eğitimini bitiren hekimlerin 3-4 yıl süren işyeri hekimliği etimi aldıklarını anlattı. Türkiye’de işyeri hekimliği eğitiminin olmadığını ifade eden Güzel, bunun için kapsamlı yasal düzenlemelere gereksinim bulunduğunu vurguladı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Başbuğ da, “İşyeri Hekiminin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonundaki Yeri ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gerçekleştirilmesindeki Rolü” başlıklı bildirisini sundu. İşyeri hekiminin kamusal bir hizmet gördüğünün altını çizen Başbuğ, işyeri hekiminin sadece bilgisine başvurulan bir danışman olmaması gerektiğini, doğrudan doğruya işverene bilgi veren bir uzman olmanın dışında, işyerinde gerekli gördüğünde işçi sağlığı ve güvenliği bakımından işçinin yaşamının ve güvenliğinin tehlikeli olduğu bir ortamda işi durdurma, işçiyi işten alıkoyma ya da başka bir işe aktarılmasını isteme gibi yetkilerinin de bulunması gerektiğini söyledi. Başbuğ, bu yetkinin kullanılabileceği bir özerkliğe, bir güvenceye de işyeri hekiminin sahip olması gerektiğini kaydetti.

Güzel ve Başbuğ’un bildirilerinin ardından ikinci oturuma geçildi. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Celal Erkut “İdari Hukuku Açısından İşyeri Hekimliğine Yaklaşım ve TTB’nin Rolü” başlıklı bir sunum yaptı. TTB’nin kamu kurumu niteliğinde meslek teşekkülü olması nedeniyle kendi meslek örgütünün tek yetkili makamı olduğunu vurgulayan Erkut, “Yani kendi meslek grubunun ve örgütünün o mesleğin her alandaki meslekteki yani tabiplik mesleğinin her türlü icrasına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapma yetkisi TTB’dedir. Kanunda bu çok açıktır” diye konuştu. Erkut, bu kapsamda işyeri hekimliği ile ilgili çalışma esaslarını da TTB’nin belirlemesi gerektiğini, bunda en küçük bir kuşku bulunmadığını kaydetti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Haluk Başçıl da “İşyeri Hekimliği’nde Mesleki Bağımsızlık” başlıklı sunumu yaptı. Hekimlik mesleğinin tarihsel süreçteki temel ilkelerini aktaran Başçıl, şunları söyledi:

“İşyeri hekiminin işyerinde görevlerini yerine getirirken gerek işveren gerekse işçi tarafından yapılacak her türlü müdahale aslında doğrudan doğruya hekimin mesleğini icra etmesine yönelik müdahale anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla TTB’nin işyeri hekimliği uygulamalarına yönelik bazı işverenlerin ve kuruluşların yönelttikleri eleştiri ve tutum alışlar, hekimlerin bu alandaki özlük haklarına yönelik bir tavır alışın çok daha ötesinde olup, doğrudan doğruya hekimlik mesleği değerlerine yöneliktir.”  

Tüm sunumların ardından Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Yasası’na ilişkin bazı tespitlerde bulundu. Öğleden sonra ise, tüm konuşmacıların katılımı ve izleyicilerin katkısıyla tartışma bölümü gerçekleştirildi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön