.......

.........
 
 
 
Kendimizi Sınayalım'ın Yanıtları


 Olgu 1: Kızıl: Erken dönemde tedaviye başlandığı için günümüzde klasik tablo biçimiyle pek görülmemektedir. Hastaların çoğu bir anjine sahiptir ve egzantemleri ayrı bir zaman diliminde görülmektedir. Bazen döküntüye hiç rastlanılmaz ya da kısa bir zaman görülür. Genel durum bu arada çok az etkilenmiştir. Tonsillitle birlikte orofarinksin  mukozası kızarıktır ve maküler, koyu bir enantem; uvula, yumuşak damak ve farinkste gelişir. Dil mukozası hastalığın erken evrelerinden başlayarak kızarık ve ödemli hale gelir. Sonradan dilin üzerinde beyaz bir tabaka oluşur ve tabakanın içinden fungiform papiller yangılı, kızarık biçimde dışarıya çıkar. Birkaç gün içinde tabaka incelir ve kaybolur. Dil ise kırmızılığını sürdürür, fungiform papiller hala yangılı ve iridir. Buna "frambuaz dil” denir (Resim 1).
  Ateş, skarlatiniform egzantem, lenfadenopati, önceden geçirilmiş anjin ve "frambuaz dil" kızılın en önemli bulgularıdır.

 Olgu 2: Peutz-Jeghers Sendromu: Hastada mukokütanöz melanotik pigmentasyon ve gastrointestinal poliplerin bulunduğu kalıtsal bir sendromdur. Geçiş yüksek derecede penetrasyon gösteren otozomal dominanttır. 
 Pigmentasyonlar 1-2 mm büyüklüğünde kahverengi siyah renktedir ve ağız çevresi, iç yanak mukozası, dudak, damak, diş eti, dil altı, dilde, ön kol, avuç içi, ayak tabanı, parmak ve perianal bölgede bulunurlar. Çoklu pigmentasyon özellikle iç yanakta bulunur ve çocukluk çağından itibaren görülür. Zamanla tüm pigmentasyonlar kaybolmakla birlikte, iç yanak lekeleri kalır ve sadece kozmetik sorun yaratırlar. Polipler sıklıkla belirti vermez, ender orak ileusa neden olurlar. Sıklıkla bütün ince barsakta  görülür, ancak kolon, rektum ya da midede de rastlanabilir. Polipler ise gerçek polip değillerdir, hamartomlardır. Bu nedenle bu sendroma ilişkin “polipler” çok ender malign değişime uğrarlar. 
 Bu sendromda en sık yakınma aralıklı tekrarlayan  intussepsiyona bağlı kolik biçimindeki karın ağrılarıdır. Hastaların üçte birinde alt batın ağrısı ve palpe edilebilir kitleye rastlanılmıştır. Akut, yaşamı tehdit edici GIS kanamaları pek görülmez. Daha çok sinsi kan kaybına bağlı anemi oluşur. 
 (Resim 2).

.......
Resim1 .............................................Resim 2

 Olgu 3: El, ayak ve ağız hastalığı: Coxsackie A virüsünün yol açtığı bir enfeksiyondur. Hastalığın kuluçka süresi 3-4 gündür. Hastalık veziküler bir stomatit ile başlar. Veziküller sert damakta ağırlıklı olmak üzere, düzensiz biçimde dağınık bulunurlar. Daha ender olarak yanak mukozası, dil, dişeti ve farinkste görülürler. Vezüküller kısa sürede kaybolurlar ve sonra aftöz lezyonlara dönüşürler (Resim 3). Mukoza dışında deride de eş zamanlı olarak tipik uzunca büller oluşur. Özellikle parmak pulpaları, parmakların kıvrım yerleri, avuç içi ve ayak tabanları öncelikle görüldüğü yerlerdir. Ateş sıklıkla eşlik eder, ancak kısa sürelidir ve çok yükselmez. Tanıda özellikle klinik bulgular çok yardımcıdır. 

 Olgu 4: Kızamık: Koplik lekeleri hastalığın erken döneminde, beyazımsı uçlu ve etrafı kırmızı papulleriyle, kızamık için belirleyici bir özelliktir. Bu lezyon aslında yüzeyel, ufak bir mukoza nekrozudur. Sıklıkla molar dişler hizasında bulunurlar ve stenon kanalının etrafında yerleşmişlerdir. 5-100 arasında leke bulunur. Bu bölgede sayıları artıkça, yer yer plaklar oluştururlar. Kızamık egzanteminden 24-48 saat önce ortaya çıkarlar ve egzantemden bir gün önce ya da sıklıkla egzantemin çıktığı gün kaybolurlar. Ender olarak döküntünün ikinci gününe kadar kalırlar. Kızamık döküntüsünden kısa süre önce ya da birlikte yumuşak ve sert damakta maküller bir enantem oluşur. İki-dört gün içerisinde bu döküntü kaybolur. 
 Kızamık damlacık efeksiyonlarıyla bulaşır. Prodromal evre genellikle bulaşmadan 9-10 gün sonra başlar. Kızamık geçiren kişideki bulaşıcılık döküntüden beş gün sonrasına kadar sürer. 
 Kızamığın döküntüsü; egzentema subitum, rubella, eko, coxcackie ve adenovirus enfeksiyonlarının döküntüleri ile karışabilirken; koplik lekeleri ve prodromal dönemdeki kataral bulgular tanı koydurucudur. Modifiye olmamış kızamığa her zaman öksürük eşlik eder. 
.......
Resim 3...............................................................................Resim 4
 

................................................................