Tam Gün

890/2009
02.06.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

“Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’ye 26 Mayıs 2009 tarihinde iletilmiştir. 21 Mayıs 2009 tarihinde Türk Tabipleri Birliği resmi web sitesine konulan “TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı ile görüştü” haberinde 14 Mayıs 2009 tarihli Sağlık Bakanı görüşmemizin ana gündeminin bu tasarı olduğu aktarılmıştı.( www.ttb.org.tr/index.php/haberler/179-ttb/1575-sb)

            22.04.2009 tarihli genelgemizde Tabip Odası Başkanlar toplantısında (11 Nisan 2009) “Tam Gün” ile ilgili paylaşılan yaklaşımlar ve kısa vadede yapılacaklar tanımlanmıştı. Merkez Konseyi’nin son bir yıl bu konuyla ilgili yaptıkları da ekte hatırlatma amacıyla sunulmuştur. 

            Süreçte yapılacakları iki başlıkta toplamak mümkündür.

            1-Görüşmeler: Merkez Konseyi’nin ve tabip odalarının TBMM, milletvekilleri ve siyasi partilerle yapacakları görüşmelerdir. Merkez Konseyi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ile 5 Mayıs 2009 tarihinde görüşmüştür. Önümüzdeki günler içerisinde komisyon üyeleri ve başkanı ile bir araya gelinerek bir toplantı yapılacaktır.

            Tabip Odalarımızın kendi bölge/illerinin milletvekilleri ile görüşerek bu tasarıya karşı olduğumuzu ve özlük haklarımızda iyileştirme yapılmasını istediğimizi ısrarla anlatmaları gerekmektedir. Aynı zamanda TBMM gündeminde bulunan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’nın da özlük haklarında kayıp ve “Tam Gün” anlamına geldiğini belirterek bu tasarıya ilişkin düşüncelerimizi de paylaşmak yerinde olacaktır.

            2-Kamuoyuna Yönelik Faaliyetler:

            (Hekimler ve diğer sağlık çalışanları, Halk, Medya)

            Merkez Konseyi tasarının kamuoyunca daha çok üniversitede çalışan öğretim üyelerini ilgilendirdiği değerlendirmesi ve aynı zamanda son aylarda tıp fakültelerine yönelik rotasyon vb. girişimler gerekçesiyle tıp fakültelerini önceleyen bir program yürütmektedir. Bu amaçla Merkez Konseyi’nce 12 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da;

Hükümet, YÖK ve Tıp Fakülteleri: Güncel Gelişmeler ve Ne Yapmalıyız?

-Yeni Tıp Fakülteleri Sorunu ve Rotasyon Uygulaması

-Üniversite Hastanelerinde Finansman Krizi/Nedenleri

-“Tam Gün” Yasa Tasarısı ve Tıp Fakülteleri

-Performansa Dayalı Ödeme Uygulaması ve Sonuçları

-Tıp Fakültelerini Bekleyen Riskler

başlıklarını içeren bir Forum düzenlenmektedir. Odalarımızca toplantıya tıp fakültesi öğretim üyelerinin katılımı için çaba harcanmasının yanı sıra her tabip odamızdan en az bir temsilcinin katılması çok önemlidir.

            Aynı zamanda tabip odalarımızın basın toplantıları yaparak Sağlıkta Dönüşüm Programının bir parçası olarak “Tam Gün “ tasarını değerlendirmeleri, köşe yazarlarına görüşlerini iletmeleri kamoyunun oluşmasına katkı sunacaktır.

            Kuşkusuz meslektaşlarımızla bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi ve yapılacaklara ilişkin görüşlerin alınması sürece katılımı sağlamak açısından önemlidir. Tasarının sadece hekimleri ilgilendirdiği düşünülmektedir. Oysa ki hem ayrı ayrı hem de Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ile birlikte düşünüldüğünde bütün sağlık çalışanlarını ilgilendirmektedir. Bu nedenle sendikalarla da görüşmeler yapılması da gerekmektedir.

            TBMM’nin Temmuz başında kapanmasına kadar Tasarı’nın yasalaşması mümkün olamayabilir. Bu durum çalışmalarımızın kararlılıkla yürütülmesini engellememelidir. Çünkü çabalarımız bir tasarının yasalaşmaması değil, özlük haklarımızda ve Türkiye sağlık ortamında olumlu ilerlemeler ve kazanımlar elde etmek içindir. Bütün hekimlerin ortak bir enerjiyle ve bu amaçla harcayacakları çabaların sonuç almaması düşünülemez.

            12 Haziran 2009 tarihi itibariyle yapılacak toplantıdaki öneriler ışığında TTB 58. Büyük Kongre’sine kadar olan süreç (gerek duyulan etkinlikler) Merkez Konseyi’nce hızla somutlanacaktır. TTB 58.Büyük Kongresi’nin toplandığı tarih itibariyle durumu değerlendirerek önümüze bir program çıkartması beklenmektedir.

            Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Toplantı Tarih          : 12 Haziran 2009 (Cuma)

Saat                            :09.00-17.00

Yer                             :Milli Kütüphane Başkanlığı-Bahçelievler-Ankara

EK:

TTB tam gün tasarısı ile ilgili olarak bugüne kadar ne yaptı?

TTB tasarı ilk gündeme geldiği 2-3 yıl öncesinden bu yana süreçle yakından ilgilidir. Hemen bütün tasarıları inceleyerek görüşlerini basın toplantısı ve açıklamalarıyla kamuoyu ile paylaşmıştır. Son 1 yıllık süreçte yapılanlar, kısaca şöyledir:  

 • 2008 Mart’ında gündeme gelen taslak, bütün uzmanlık dernekleri ve üniversitelere gönderilmiş, gelen görüşler çerçevesinde “Sözde Tam Gün ve Kölelik Çalışma Düzeni” broşürü hazırlanmış, yetkililerin yanı sıra kamuoyu ile paylaşılmıştır. (http://www.ttb.org.tr/kutuphane/tamgunbrosur.pdf
 • Afişler hazırlanarak, tabip odaları aracılığıyla dağıtılmıştır. (http://www.ttb.org.tr/index.php/ttb/ttb-hakkinda/afiler/787-tam-sl-tiyoruz http://www.ttb.org.tr/index.php/ttb/ttb-hakkinda/afiler/1069-oyluyoruz)
 • Haziran 2008’de TTB’nin tasarıya kurumsal karşı çıkışının yanı sıra, hekimler nezdinde bir referandum düzenlenmiş ve sonuçları paylaşılmıştır. (http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/1087-tamgun)
 • Süreç boyunca onlarca panel ve toplantı düzenlenmiştir.
 • TTB hekim özlük haklarını öncelemesi nedeniyle Ekim 2008-Mart 2009 arasında çalışma koşulları ve ücretlerimiz, nöbetlerimiz başlığında bir faaliyet yürütmüş, somut taleplerini yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmıştır. (http://www.ttb.org.tr/kutuphane/nobetbrosuru.pdf)
 • Çok sayıda afiş, broşür, toplantı yanı sıra binlerce imza toplanmış ve temsilcilerin katıldığı bir yürüyüşle Başbakanlığa verilmiştir.
 • 2008 sonunda yeni bir taslağın tartışılması üzerine hem Merkez Konseyi hem TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) uzmanlık dernekleri ile değerlendirme yaparak görüşlerini kamuoyuna duyurmuştur. (http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/64-t-uzmanlurulu/1424-tam-guen-)
 • 27 Mart 2009 tarihinde “Tıp Eğitiminde Kriz” toplantısı yapılarak öğretim üyeleri ile birlikte “tam gün” tasarıları başta olmak üzere değerlendirme yapılmıştır.
 • 2009 Mart itibarıyla yerel seçim sonrası yeni bir tasarının başbakanlıkta görüşülmesi bilgileri üzerine 8 Nisan 2009’da Sağlık Bakanlığı’nca gönderilen tasarı, 11 Nisan 2009 TTB Başkanlar Toplantısı’nda tartışılmış ve yapılacaklar kararlaştırılmıştır.
 • 13 Nisan 2009 tarihinde YÖK Başkanı ile görüşülmüş, 27 Mart 2009 toplantısı ışığında “tam gün” tasarısı dahil olmak üzere görüşlerimiz aktarılmıştır.
 • 22 Nisan 2009 tarihinde tabip odalarına yapılan genelge ile (http://www.ttb.org.tr/index.php/ttb/to-yazismalar/1547-655-2009) yapılacaklar iletilmiştir.
 • 5 Mayıs 2009’da TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile görüşülmüş, her ne kadar yasa tasarısı meclis gündeminde olmasa da hekim sayısı, tıp eğitimi başta olmak üzere görüşlerimizi komisyon üyelerine aktarmak için randevu talebimiz iletilmiştir. 
 • 14 Mayıs 2009’da Sağlık Bakanı ile görüşülerek tasarıyı uygun bulmadığımız belirtilmiş, taleplerimiz aktarılmıştır.
 • Tasarının kamuoyuna yansıyan biçiminin tıp fakültesi öğretim üyeleri üzerinden olması da göz önüne alınarak, 12 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da ağırlıklı olarak tıp fakültesi öğretim üyelerinin katılmasının hedeflendiği bir toplantı programlanmıştır. (http://www.ttb.org.tr/index.php/component/content/article/212-duyuru-afisler/1577-123tip)
 • 12 Haziran toplantısı öncesi, halen, tıp fakültesi olan iller başta olmak üzere forum tarzında buluşmalar gerçekleştirilmektedir.
 • Önümüzdeki günlerde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirilecektir.
 • Tabip odalarınca yapılan toplantı, broşür vb. çalışmaların yanı sıra milletvekilleri ile tasarıya ilişkin değerlendirmeler paylaşılacaktır.
 • 12 Haziran 2009 toplantısında ortaya çıkan etkinlik takvimi hızla yürürlüğe konulacaktır.
 • 26-27 Haziran 2009 tarihinde gerçekleşecek olan 58. TTB Genel Kurulu’nda süreç değerlendirilerek, programlanacaktır.