Üye kayıtları hk.

2095/2008
31.12.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Üye kayıtları hk.

Tabip Odalarımız tarafından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne yapılan başvurularda üye kayıt işlemleri sırasında istenecek belgelerin neler olduğu ve kayıt işlemlerinin ne şekilde yapılması gerektiği sorulmaktadır. Bu konuda tabip odalarımız tarafından farklı uygulamalar yapıldığı öğrenilmiş ve ortak bir uygulamanın sağlanabilmesi için bazı bilgilerin paylaşılması gerektiği düşünülmüştür.

I. a) Bilindiği gibi, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca üye olabilmek için hekim olmak ve oda bölgesinde bulunmak koşullarının varlığı yeterlidir. Bu nedenle iki koşulun varlığını gösteren en az sayıdaki belge ile (örneğin kamu kurumunda çalışan hekimler için çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş olan hekim olarak çalıştığını gösterir belge) kayıt işlemi yapılabilir.

Ancak, gerek 6023 sayılı Yasanın tanımladığı tabip odası-hekim ilişkisinin sürdürülebilmesi ve gerekse sözü edilen Yasa’ya 20.03.2006 tarihinde eklenen Ek Madde 5 uyarınca Sağlık Bakanlığı’na gerekli bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla, kaydedilecek hekimlerden aşağıdaki belgelerin istenmesinde yarar bulunmaktadır.

  • Diploma fotokopisi veya çıkış belgesi örneği, (Noter onaylı değil ise belge aslı Oda tarafından görülmelidir) (Yabancı üniversitede tıp eğitimi alanların diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin 1219 Sayılı Yasa’nın 4. maddesi uyarınca kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olduğuna dair belge),
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı Oda tarafından görülmeli ve TC Kimlik No elektronik olarak kontrol edilmelidir)
  • Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için çalışmalarına ilişkin beyanları içerir belge,
  • İkametgâhı gösterir belge (ikametgâh ilmühaberi veya kişi adına kayıtlı son üç aya ilişkin elektrik, su aboneliği vb. fatura örneği) (kamu kurumunda görevli hekimler için istenmesi gerekli değildir)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Hekim tarafından doldurulmuş kayıt formu (Bkz. Ek.1)

b) Asker hekimler ile hekim olmadıkları halde Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre uzman olmuş veteriner, bakteriyolog, biyokimya, vb. laboratuar uzmanlarının kayıtlarında da yukarıda sayılan belgeler istenmelidir.(Bkz. Ek.2)

c) Türk soylu yabancıların ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kaydında (Bkz. Ek.3), tabip odası tarafından yukarıda sayılan belgelere ek olarak;

  • Talepte bulunan bir Yüksek Öğretim Kurumunda çalışacak ise, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümleri uyarınca göreve atandığına ilişkin belge,
  • Türkiye’de çalışma izninin birer örneği alınmalıdır.

d) Türk vatandaşı iken başka ülke vatandaşlığını seçerek Türk vatandaşlığından çıkan ve “5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olan hekimler yönünden ise (Bkz. Ek.4), bu ek belgelerin istenmesine gerek bulunmamaktadır.

II. Üyelik koşulunu taşımaya devam etmekle birlikte, yukarıda sayılan belgelerinin eksik olduğu görülenlerden, bunların tamamlanması istenmelidir.

III. Birinci bölümün b, c, d bentlerinde durumları açıklanan kişilerin tabip odası seçimlerinde seçme ve seçilme hakları bulunmadığından, bu kişilerin kayıtlarının ayrı bir kütükte tutulması gerekmektedir.

IV. İlk defa kaydı yapılacak olan hekimlerden kayıt sırasında tabip odası kayıt ücreti alınır. Kayıt ücretinin miktarı TTB Büyük Kongresi tarafından belirlenir. 6023 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca, bir üyenin bir odadan başka bir odaya naklinde odaya kayıt ücreti yeniden alınamayacaktır.

18-19 Kasım 2006 tarihinde yapılan Türk Tabipleri Birliği 55. Büyük Kongresinde alınan karar uyarınca; Haziran ayından sonra üye olanlardan, kayıt ücretinin yanı sıra o yılın üye aidatı peşin olarak alınır.

Birinci bölümün b, c, d bentlerinde durumları açıklanan kişilerden de kayıt ödentisi ve yıllık ödenti alınır. (Bkz. Ek.5)

V.Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca, tabip odaları yönetim kurulları, bölgelerinden ayrılan hekimleri, yeni gittikleri bölge odasına hemen bildirmek ve kendisi ile ilgili bilgileri içeren dosyayı hekimin gittiği bölge odasına iletmekle yükümlüdürler. Üyenin aidat borcunun bulunması, kayıtların nakledilmemesine engel değildir. Üye kaydının gönderilmesi ve tabip odası kayıtlarından silinmesi işlemlerinin yapılmasında, önceki kayıtların izlenebilmesi, bir başka anlatımla silinmeden önceki kayıtlara ulaşılabilirliğin sağlanması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

EKLER:
EK 1. ÜYE KAYIT FORMU

(*) ile gösterilen bölümlerin doldurulması zorunludur.

Tabip Odası sicil no

(Tabip Odası tarafından doldurulacaktır)
 

Adı  (*)

 

Soyadı (*)

 

T.C. Kimlik no (*)

 

Doğum yeri, tarihi

 
Cinsiyeti
 
 

Ev adresi (*)

 
 

Özel sağlık kurum/ kuruluşu adresi (1) (*)

 
 

Özel sağlık kurum/ kuruluşu adresi (2) (*)

 
 
Kamu görevi adresi (*)
 
 

e-posta adresi (*)

 

Telefon numaraları (*)

 

Ev:                                  Özel İş:                           

Cep:                                Kamu İş:

Diğer iletişim bilgileri

 

Yazışma adresi tercihi

 
 

Mezun olduğu üniversite/fakülte (lisans)

 

Diploma tescil numarası

 

Mezun olduğu üniversite/ fakülte / eğitim hastanesi  (uzmanlık)

 

Diploma tescil numarası

 

Mezun olduğu üniversite/ fakülte / eğitim hastanesi  (yan dal uzmanlığı)

 

Diploma tescil numarası

 
 

İşyeri hekimliği bilgileri

 
 
 

                                                                                                                      …../…./……….

                                                                                                                         Ad-Soyadı  

                                                                                                                            İmza

EK 2. 6023 sayılı yasanın 7. maddesinin son fıkrası uyarınca, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yasası gereğince askeri hekimler serbest olarak çalışsalar bile, tabip odalarına üye olamazlar. Ancak serbest meslek icra eden askeri hekimler ile hekim olmadıkları halde Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre uzman olmuş veteriner, bakteriyolog, biyokimya, vb. laboratuar uzmanları, mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından 6023 sayılı Yasa hükümlerine tabi olduklarından, tabip odalarınca denetlenirler ve haklarında disiplin kovuşturması yapılır. Bu nedenle, üye olarak kaydedilmeleri olanaklı olmayan bu kişilerin de kayıtlarının tutulması önem taşımaktadır.

EK 3. 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 1. maddesine göre hekimlik münhasıran Türk vatandaşlarının yapabileceği bir meslektir. Ancak 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun ile bu kurala istisna getirilmiştir. Sözü edilen Yasa’nın 3. maddesine göre, Türk soylu yabancıların özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen işlerde çalışabilmeleri, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izin verilmesi halinde olanaklıdır.Bu özel Yasanın 4. maddesinde, bu şekilde çalışanların Türk vatandaşları gibi ilgili meslek kuruluşlarına kayıt yaptıracakları düzenlenmiştir.

EK 4. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 20. maddesinde yetkili makam kararı ile vatandaşlığın kaybı düzenlenmiştir. Buna göre maddede belirtilen koşulların varlığı halinde İçişleri Bakanlığı tarafından Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmektedir. Buna ilişkin 22. madde uyarınca izin belgesi verilmesiyle kişi, Türk vatandaşlığını kaybetmektedir. Aynı Yasanın vatandaşlığın kaybının sonuçlarının düzenlendiği 5203 sayılı Yasa ile değişik 29. maddesine göre; “Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar … Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler…”

25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanunun 29. maddesinin Uygulanması İle İlgili 2005/6403 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde;“Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanına giren konularda, 403 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi kapsamındaki kişilerle ilgili iş ve işlemlerde kendi özel kanunlarında mevcut yabancılar için getirilmiş kısıtlayıcı hükümler değil, mezkur Kanunla getirilen özel düzenlemeler dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Yaşadıkları ülkelerde sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak için Türk Vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin, Ülkemiz sınırları içerisinde, kanunda belirtilen haklardan aynen Türk Vatandaşları gibi yararlanmalarını sağlamak amacıyla çıkarılmış bulunan 403 sayılı Kanunun 29'uncu maddesinin, amacı doğrultusunda uygulanması ve bu kanun kapsamındaki kişilerin mağdur edilmemeleri için gereken önlemler süratle alınacaktır.” denilerek hükme açıklık getirildiği ve uygulamaya da yön verildiği görülmektedir.

EK 5. Türk soylu yabancıların, Türk vatandaşlığından çıkan yabancıların, asker hekimlerin ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre uzman olmuş veteriner, bakteriyolog, biyokimya, vb. laboratuar uzmanları, seçme ve seçilme hakkından yoksun olmakla birlikte, tabip odasının disiplin denetimine tabidirler ve kayıtlarının tutulmasından denetimlerine kadar birçok işlemin konusu olmaktadırlar. Bu nedenle bu kişilerden de ödenti alınması, hizmetin gereği olduğu gibi eşitlik ilkesinin de bir sonucudur.