25 Haziran 2008

TTB-UDEK ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Alanını

Temsil Eden Derneklerle Ortak Toplantı

25 Haziran 2008

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanı TTB-UDEK'e üye dernekler olan Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği ve Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği tarafından temsil edilmektedir.

 

TTB-UDEK Yürütme Kurulu, bu çalışma döneminde birden fazla dernekle temsil edilen 7 alandaki toplam 16 üye derneğimizle harmonizasyon çalışmalarına başlama kararı almıştır.

Harmonizasyon görüşmeleri, 2005 yılında TTB-UDEK Genel Kurulu'nda kabul edilen "Uzmanlık Derneklerinden Beklentiler" ve 2007 yılında TTB-UDEK Genel Kurulu'nda kabul edilen "TTB-UDEK'e Üyelik Ölçütleri" metinleri temel alınarak sürdürülecek, görüşmeler dernek çalışma raporu, uzmanlık alanının temsiliyeti, ATUB temsilciliği, yeterlik kurulu çalışmaları vb. konuları kapsayacaktır.

Bu kapsamdaki ilk toplantı Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanı temsil eden 4 derneğin yönetim kurulu başkanlığına yapılan çağrı ile, 25 Haziran 2008 tarihinde saat 17:30-20:30 arasında İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği'nden Başkan Dr. Dilşad Sindel, 2. Başkan Dr. Banu Kuran, Genel Sekreter Dr. Füsun Uysal ve üyeler Dr. Gülseren Akyüz, Dr.Berrin Gündüz, Dr. İlker Yağcı; Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği'nden Sayman Dr. Birkan Soner Tur, TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel ve TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Ali Özyurt katılmışlardır. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği ve Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği temsilcileri ise mazeretleri ve zaman sıkışıklığı nedeniyle toplantıya katılamamışlar, ancak sonbaharda yapılacak bir sonraki toplantıya katılabileceklerini bildirmişlerdir.

TTB-UDEK ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanı temsil eden dernekler toplantısı Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılmıştır.

TOPLANTI TUTANAĞI

            1.Tanışma

Tüm katılımcılar temsil ettikleri dernekteki görevlerini de belirterek kendilerini tanıtmışlardır.

            2. Harmonizasyon gereksiniminin nedenlerinin sunumu

            TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel, 2007 yılında TTB-UDEK Genel Kurulu'nda kabul edilen "TTB-UDEK'e Üyelik Ölçütleri"nden hareketle, birden fazla dernekle temsil edilen uzmanlık alanlarında derneklerin harmonizasyonunun önemine değinmiş; bu konuda başarılı bir harmonizasyon gerçekleştiren uzmanlık derneklerinden örnekler vermiştir.

            3. Dernek temsilcileri tarafından dernek faaliyetleri hakkında bilgi aktarımı             Sırasıyla önce Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği'nden Dr. Birkan Soner Tur derneğini tanıtmış ve 2008 çalışma raporunu özetlemiştir. Dr. Tur, derneğin Romatoloji yan dalına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ile uyum içinde çalıştıklarını belirtmiştir. Daha sonra Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği'den Başkan Dr. Dilşad Sindel 2007-2008 Dönemi çalışma raporunu ana başlıkları ile sunmuştur. Aynı derneğin 2. Başkanı Dr. Banu Kuran yeterlik kurulu çalışmaları hakkında bilgi vermiş, dernek bünyesinde kurulan çalışma gruplarını tanıtmıştır. Dr. Gülseren Akyüz  ise, söz konusu derneğin uluslararası ilişkileri konusunda bilgi vermiş; 2009 yılında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanındaki Dünya Kongresinin İstanbul'da yapılacağını belirtmiştir.

 

            4. Dernek çalışmaları ve harmonizasyon üzerine tartışma

            Bu bölümde diğer derneklerle ilişkiler ve yaşanan sorunlar dile getirilmiştir. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ile Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği arasında uyumlu bir çalışmanın olduğu her iki dernek temsilcileri tarafından belirtilmiştir. Uzmanlık alanının temsiliyeti konusu ele alınırken, tek dernekle temsiliyet, federasyon oluşturulması seçenekleri üzerinde durulmuştur.

Yine bu bölümde, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanını temsil eden uzmanlık dernekleri arasında geçmişte yapılan harmonizasyon çalışmaları görüşülmüş; derneklerin tek bir federasyon çatısı altında birleşmesi için 2002 yılında başlatılan çalışmanın sonuçlandırılamadığı ifade edilmiştir. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ve Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği temsilcileri federasyon fikrine derneklerinin sıcak bakmadığını belirtmişlerdir

            5. Genel bir değerlendirme ve harmonizasyon için eylem planının oluşturulması       Değerlendirme bölümünde, toplantıda yer almayan iki derneğin de katılımıyla yeni bir toplantının yapılmasının gerekliliği belirtilmiş; 10 Ekim 2008 tarihinde saat 17:00-20:00 arasında Ankara'da Türk Tabipleri Birliği Merkezi'nde 4 dernekten temsilcilerin davet edileceği yeni bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir

.

            6. ATUB temsilciliği, temsilcilik süresi ve temsilci sayısı üzerine görüşme

            Bu bölümde, ATUB temsilcisi Dr. Fitnat Dinçer'in temsilcilik süresinin 4 yıldan 2 yıla indirilmesi konusu görüşülmüştür. Dr. Fitnat Dinçer'in 2008-2010 dönemi için Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Boardu Üst İtiraz Komisyonu Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle ATUB temsilciliği süresinin 2010 tarihine kadar uzaltılması konusu ele alınmış; toplantıya katılamayan derneklerin de görüşlerine başvurmak üzere, konunun 10 Ekim 2008 tarihinde yapılacak olan toplantıda yeniden ele alınması kararlaştırılmıştır.