31. Genel Kurul Tutanağı (6 Kasım 2010)

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU (TTB-UDEK)

GENEL KURUL TUTANAĞI

TTB UDEK Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem başlıklarıyla 06.11.2010 tarihinde, saat 10:00’da TTB Merkez Konsey binasında toplandı.

GÜNDEM:

1-      Açılış

2-      Divan Başkanlığının seçimi

3-      TTB Merkez Konseyi Başkanının konuşması

4-      TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanının konuşması

5-      TTB-UDEK UYEK çalışmaları hakkında bilgilendirme

6-      ATUB çalışmaları hakkında bilgilendirme

7-      TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun 2009-2010 Dönemi Çalışma Raporu’nun sunumu

8-      Mali Raporun sunumu

9-      TTB-UDEK Çalışma ve Mali raporlarının tartışılması ve oylanması

10-   Üyelik başvurularının Genel Kurul tarafından değerlendirilmesi

11-   XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı hakkında bilgilendirme

12-   Dilek ve öneriler

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı İskender Sayek’in açılış konuşmalarından sonra Divan Başkanı ve Yazman seçimine geçildi. Divan Başkanı olarak Şerefnur Öztürk, Yazman olarak Mine Kaya oybirliği ile seçildi.

TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu konuşmalarında Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programının geldiği aşama ve gelecekte yapılması planlanan uygulamalara değindi.

UDEK Yürütme Kurulu Başkanı İskender Sayek konuşmalarında UDEK’in şimdiye dek yaptığı ve planlanan çalışmaları aktardı.

UYEK Sekreteri Figen Özgür çalışmalarını aktardı.XVI. TUEK’te yapılacak UYEK panelini bildirdi.

ATUB çalışmaları hakkında Umut Akyol bilgilendirme yaptı.

UDEK 2009-2010 Çalışma Dönemi Raporu Dilek Aslan tarafından sunuldu. Ardından Önder Okay, Mali raporun sunumunu yaptı. Derneklerin aidat borçları ve katkılarıyla ilgili önümüzdeki hafta tüm derneklere yazılı bildirim yapılmasına karar verildi.

Raporlarla ilgili görüşler alındıktan sonra, her iki rapor oybirliği ile kabul edildi.

Üyelik talebiyle başvuran Dernekler görüşüldü. Bir yıl içerisinde 9 Dernekten üyelik başvurusu geldiği Dilek Aslan tarafından bildirildi. Dilek Aslan, bu derneklerin kısa tanıtımları ve üyelik kriterleri ile ilgili durumlarına dair kısa bir sunum yaptı. Yapılan değerlendirme sonucu;

Endokrin Cerrahisi Derneği, Gelişimsel Pediatri Derneği, Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği’nin başvurusu yan dal olmamaları gerekçesiyle Gözlemci Üye olmaları yönünde oybirliği ile kabul edildi.

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği,  El Cerrahisi yan dal olmasına rağmen dernek isminin bunu karşılamaması nedeniyle şimdilik Gözlemci Üye olarak üyeliğinin kabul edilmesine, Derneğe isim değişikliği önerisi getirilmesine karar verildi.

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği’nin başvurusu, yan dal olmasına rağmen Yeterlilik Kurulu’nun olmaması nedeniyle şimdilik Gözlemci Üye olarak üyeliğinin kabul edilmesine ve alandaki diğer dernekle mutabakata varması konusunda öneri getirilerek daha sonra asıl üyelik için başvurmalarının bildirilmesine karar verildi.

Çocuk Romatoloji Derneği yeterlik kurulu olmadığı için, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) derneğinin uzmanlık alanında  tek yeterlik kurulları olmadığı, Akademik Geriatri Derneği’nin başvurusu yan dal olmaması ve Yeterlilik ve Etik Kurullarının olmaması nedeniyle Gözlemci Üye olarak kabul edilmesine karar verildi.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği  (EKMUD)’nin başvurusu, kuruluş yılı olarak beş yıllık süreyi doldurmaması nedeniyle şimdilik Gözlemci Üye olarak kabul edilmesine, bu alandaki her iki derneğe (KLİMİK ve EKMUD) tek Yeterlilik Kurulu oluşturmaları önerisinin getirilmesine ve bir yıl sonraki Genel Kurul’da durumun değerlendirilmesine karar verildi.

XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı hakkında Dilek Aslan tarafından bilgilendirme yapıldı. Kurultaya mali ve katılım açısından dernek katkılarının önemi vurgulandı.

Dilek ve öneriler bölümünde Sağlık Bakanlığı idari yapılandırması ve YÖK yapılandırması arasında Radyoloji-Nükleer Tıp, Patoloji, Farmakoloji, Nöroloji gibi uzmanlık alanlarında yaşanan sıkıntılara yönelik olarak UDEK’in tüm derneklerden görüş almasına ve bu çalışma çıktılarını YÖK ve Sağlık Bakanlığı’na bildirmesine karar verildi.

 

Prof.Dr. Şerefnur Öztürk

Divan Başkanı

 

Uz.Dr. Mine Kaya
Yazman