30. Genel Kurul Tutanağı (7 Kasım 2009)

TTB-UDEK 30. Genel Kurul Tutanağı

07 Kasım 2009, Ankara

TTB-UDEK 30. Genel Kurulu, UDEK Asıl üyesi 40 uzmanlık derneği delegesi ve bazı gözlemcilerle birlikte yaklaşık 80 kişinin  katılımı ile 07 Kasım 2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Nolu salonunda aşağıdaki gündemle toplanmıştır.

TTB-UDEK 30. Genel Kurul Gündemi

 

 1. Açılış ve Divan Başkanlığı'nın seçimi-
 2. TTB Merkez Konseyi Başkanı'nın konuşması.
 3. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı'nın konuşması
 4. TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 2007-2009 Dönemi Çalışma Raporunun sunumu
 5. Mali Raporun sunumu ve yeni üyelik aidatının belirlenmesi
 6. TTB-UDEK Çalışma ve Mali Raporlarının tartışılması ve oylanması
 7. ATUB  Sonbahar Genel Kurulu ve ATUB çalışmaları hakkında bilgilendirme
 8. TTB-UDEK-UYEK çalışmaları hakkında bilgilendirme
 9. TTB-UDEK Yönetmeliğinin ilgili maddesinde değişiklik yapılması
 10.  Çalışma Grupları Yönergesi'nde değişiklik yapılması önerisinin görüşülmesi

11. XV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı hakkında bilgilendirme

12. 2009-2011 Dönemi TTB-UDEK Yürütme Kurulu Genel Sekreteri, 8 asıl üye , 9 yedek üye ile ATUB TTB Temsilciliği 1 asıl, 1 yedek üye seçimi

13. Dilek ve Temenniler

I.       Genel Kurul açılışını TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel yaparak gündemin birinci maddesi gereği divan başkanlığı seçimine gidilmiştir. Genel Kurul üyeleri oybirliği ile Divan başkanlığına Dr. Haluk Eraksoy, divan kurulu üyeliklerine de Dr. Hamdi Çelik ve Dr. Ayşegül Bilen'i seçdiler.

II.     Divan kurulu yerini aldıktan sonra gündemin ikinci maddesine geçildi. Bu gündemde TTB Merkez Konseyi adına Dr. İskender Sayek bir açılış konuşması yaparak ülkemizdeki sağlık gündemini satır başları ile özetleyerek önümüzdeki dönemde TTB-UDEK'e çok daha fazla iş düşeceğini, uzmanlık derneklerinin eşgüdümünün önemini ve birlikte çalışmanın getirdiği güçbirliği ile uzmanlık eğitimine karşı siyasi otoritenin aldığı tek yanlı kararlara karşı daha güçlü bir duruş sergileyebileceğimizi söyleyerek genel kurulun başarılı geçmesini diledi.

III.  Gündemin üçüncü maddesinde TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Raşit Tükel konuşmasını yaptı. Dr. Tükel son iki yıl içinde çalışma grupları toplantılarına devam edildiğini, iki yeni çalışma grubu kurulduğunu, UYEK Çalıştaylarının sürdürüldüğünü, uzmanlık eğitiminde kriz adlı bir çalıştayın yapıldığını, kurum ziyaretlerine katılındığını, derneklerle gündemin önemli konularında toplantılar yapılarak ortak kararlar alındığını, son olarak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Tam gün yasa tasarısı hakkında geniş katılımlı bir toplantı ile eylem kararı alındığını, bu karar gereği de bir gazete ilanı verildiğini ayrıca TTB olarak ta yönetmelik hakkında iptal davası açıldığını bildirerek yeni seçilecek yürütme kuruluna başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

IV.  Gündemin dördüncü maddesinde TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Ali Özyurt 2007-2009 dönemi çalışma raporunu sundu. Bu dönemde;

 •  XIII. ve XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'nın (TUEK) düzenlendiğini ve XV. TUEK programının oluşturulduğunu,
 • Dr. Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı'nın yapıldığını,
 • 29. TTB-UDEK Genel Kurulunun gerçekleştirildiğini,
 • 4. ve 5. Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Genel Kurulunun yapılmasının sağlandığını,
 • III, IV. ve V. UYEK Çalıştayının düzenlenmesi çalışmalarına etkin katılındığını,
 • Tıp Eğitiminde Kriz Çalıştayı'nda alınan kararların derneklere duyurulduğunu,
 • Uzmanlık Eğitiminde Kriz Çalıştayı'nın düzenlenerek yeni eğitim hastaneleri açılmasının belli standartlar altında yapılmasının önemine değinildiğini,
 • TTB-UDEK Çalışma Grupları Temsilciler Kurulu toplantılarının planlandığını,
 • TTB-UDEK Çalışma Gruplarının eşgüdümü, eylem planlarının güncellenerek yürürlüğe konduğunu,
 • TTB-UDEK "İlaç ve Teknoloji" ve "E-Sağlık" Çalışma Gruplarının kurulduğunu,
 • Dernekler arasında uzmanlık alanlarıyla ilgili anlaşmazlıkları çözmek amacıyla "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu" toplantılarının yapıldığını,
 • TTB-UDEK'e Üyelik Ölçütleri'nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldığını,
 • Uzmanlık alanları Yeterlik Kurulları tarafından akreditasyon çalışmaları kapsamında yapılan birim ziyaret programlarına katılındığını,
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hakkında görüş oluşturulduğunu,
 • Uzmanlık eğitimi ile ilgili konularda basın açıklamaları yapıldığını,
 • Uzmanlık dernekleri ile birlikte gündemli toplantılar yapıldığını,
 • Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) Sonbahar Genel Kurulu'nun İstanbul'da yapılmasının sağlandığını ve buna ev sahipliği yapıldığını,
 • 74 Uzmanlık Derneğinin ve 64 tabip odasının  katılımıyla tam gün ve kamu hastaneleri birliği yasa tasarılarına ve SDP'nın olumsuz etkilerine karşı hekimler uyarıyor başlığıyla gazete ilanı verilmesinin sağlandığını,
 • 18 Ekim Sağlık Hakkı Mitingine uzmanlık dernekleri ile birlikte katılım sağlandığını,
 • UDEK Bülteni'nin 3. ve 4. sayılarının yayımlandığını ve UDEK E-Bülten'in aylık çıkarılmasına devam edildiğini,
 • Web sayfasının yeniden düzenlenmesi ve dernek bilgilerinin güncelleştirilmesine hız verildiğini bildirerek emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

V.    Gündemin beşinci maddesinde TTB-UDEK saymanı Dr. Önder Okay mali raporu sundu:

 11.10.2008-31.10.2009 Dönemi Mali Bilanço

            Gelirler          

 • Dernek Aidatları 35.133,75 TL
 • Çalıştay Geliri 7.400,00 TL
 • Tam Gün Yasa Tasarısı İlan Ücreti 33.600,00 TL
 • UEMS Toplantısı Geliri 21.877,00 TL
 • Gider Fazlası 30.876,09 TL

            Toplam                                                          128.886,84TL 

            Giderler          

 • UEMS Aidatı 12.856,24 TL
 • Büro Faaliyetleri Gideri 20.541,93 TL
 • Toplantı Giderleri 12.440,66 TL
 • Posta / Kargo Giderleri 3.526,63 TL
 • Yayın Gideri 1.888,00 TL
 • Kurultay Gideri 18.791,08 TL
 • Çalıştay Gideri 1.524,00 TL
 • UEMS Toplantısı Gideri 21.877,00 TL
 • Tam Gün Yasa Tasarısı İlan 35.441,30 TL

   Toplam                                                          128.886,84 TL

2010-2011 dönemi için üyelik aidatlarının dernek üye başına 3 TL olması genel kurulun oyuna sunuldu, oy çokluğu ile aidatların 3 TL olması kabul edildi.

VI.  Gündemin altıncı maddesi gereği çalışma ve mali raporun tartışması yapıldı ve oylandı. Çalışma raporu ve mali rapor oybirliği ile kabul edildi.

VII.            Gündemin yedinci maddesinde ATUB TTB Temsilcisi Dr. Umut Akyol ATUB çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dr. Akyol, uzun süredir hazırlanan UEMS (Union Europeenne des Medecins Specialistes) Türkçe ismi ile Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) yürütme ve genel kurul toplantıları TTB - UDEK'in ev sahipliğinde 15-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul Polat Ronesance Otel'inde gerçekleştirildiğini, TTB (UDEK) şemsiyesi altında tüm üye derneklerimizin ve meslektaşlarımızın üyesi olduğu, kuruluşunun 51. yılını kutlayan ATUB, Avrupa'daki tıpla ilgili en eski, geniş katılımlı ve aktif sivil toplum örgütlenmesi olduğunu, üye olarak ulusal tabipler birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları bu birliğe TTB 15 yıl önce UDEK'in (UDKK) kuruluşunun hemen ardından ortak (asosiye) üye olarak katıldığını, ATUB üyeliği UDEK'in kuruluşunu hızlandırdığı gibi, kuruluşundan itibaren UDEK'in temel varlık ve etkinlik alanlarından birisini oluşturduğunu bildirdi.

Akyol ayrıca Türkiye'nin AB üyesi olmaması nedeni ile asil üye olamadığımız ve uzun süredir ortak üye olarak yer aldığımız ATUB'da, son yıllarda gittikçe artan aktif katılımımızın bize ATUB yürütme ve genel kurul toplantısını yurdumuzda yapma olanağını getirdiğini ve başarı ile gerçekleştirilen ATUB toplantısı, İstanbul'da bazı ATUB üyelerinin Türkiye'nin ATUB'a gerekirse ATUB ana tüzüğü değiştirilerek asil üye olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getirmelerine neden olduğunu ifade etti.

Akyol'un verdiği bilgiye göre ATUB'un genel kurul toplantılarının bu yıl TTB-UDEK ev sahipliğinde İstanbul'da yapılmasının önemi ATUB başkanı Dr. Zlatko Fras'ın şu sözleri ile ifade edildi:. "Bu toplantının ATUB tarihinde ikinci kez bir asil üye ülke dışında yapılmasına şahit oluyoruz. Türkiye'nin bu toplantılara talip olmasını kabul etmemiz ve Türkiye'ye gelmemiz TTB'nin son yıllarda çalışmalarımıza aktif olarak katılarak gösterdiği çaba ve uyuma verilen bir destek olarak değerlendirilmelidir. Türkiye'nin aramızda yıllardır ortak sorunlarımıza çözüm ararken bizlerle birlikte çalışması, bizlerin bu toplantıyı İstanbul'da düzenleyerek bu çalışmaları ödüllendirilmemizin ve Türk meslektaşlarımız ile dayanışmamızın bir göstergesidir"

Akyol son olarak genel kurulda tartışılan en önemli konulardan bir tanesini yeni kurulan bir konsey olan ECAMSQ (European Council of Accreditation of Medical Specialist Qualifications) oluşturturduğunu, Avrupa içerisinde tıp ve uzmanlık alanında harmonizasyon ve hizmetler ile hekimlerin sınırlar ötesi dolaşımı açısından önemli sorunlara çözüm oluşturmak için kurulan bu oluşumun, tıp uzmanlılarının ortak tanınması ve belgelendirilmesine yönelik çalışmaların toplanacağı çalışma gurubu olarak düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca konseyde uzmanlık eğitimi ile ilgili tüm tarafların yer almasının planlandığını ve Konseyin çekirdeğini Yürütme Kurulunun temsilcileri, uzmanlık eğitimi çalışma gurubu ve board sınavı yapan disiplinlerin oluşturduğu ATUB şemsiyesi altında çalışan CESMA (The Council for European Specialist Medical Assessments) oluşturacağını bildirdi. 

Yine genel kurulda TTB UDEK görüşü olarak ATUB içerisindeki tüm kurullarda olduğu gibi ECAMSQ içerisinde de devlet kuruluşlarının sivil toplum örgütlerinin varlıklarına ve etkinliklerine tehdit oluşturacak şekilde yer almaması gerektiğini belirten bir görüş iletildiğini ve  bu görüşümüz ile birlikte yurdumuzda Sağlık Bakanlığının profesyonel kuruluşların (sivil toplum örgütleri olan TTB ve uzmanlık dernekleri) uzmanlık alanındaki çalışma ve görüşlerini göz önüne almadan bu alandaki olumsuz gelişmelere neden olan tekelini kınayan bir görüşümüzün ATUB genel kurulu tarafından oy birliği ile kabul edildiğini bildirdi.

İstanbul'daki ATUB toplantısının ikinci günü UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB MK üyesi ve ATUB temsilcisi Dr. İskender Sayek, TTB ATUB temsilcisi Dr. Umut Akyol, ATUB başkanı Dr. Zlatko Fras, ATUB genel sekreteri Dr. Bernard Maillet ve ATUB Latvia temsilcisi Dr. Arta Olga Balode'nin katıldığı bir basın toplantısı yapıldığını ve basın toplantısında katılımcılar bu toplantının Avrupa ve Türkiye'deki tıpta uzmanlık eğitimi ve uygulamaları alanındaki önemini belirttiler. ATUB başkanı Dr. Fras ve genel sekreter Dr. Maillet toplantıda TTB, ATUB dayanışması ve uyumlu çalışmasını da vurguladı.

VIII.         Gündemin sekizinci maddesi gereği TTB-UDEK-UYEK Başkanı Dr. Tolga Dağlı 2008-2009 dönemi çalışmalarını özetledi. UYEK Yeniden Belgelendirme Çalıştayı ve kurum ziyaretleri hakkında bilgi verdi.

IX.  Gündemin dokuzuncu maddesi gereği TTB-UDEK Yönetmeliğinin 7. maddesinde bir değişiklik önerisi TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından genel kurula sunuldu. Öneri hakkında çok sayıda delege söz alarak lehte ve aleyhte görüş bildirdi.  Yapılan oylamada, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu'nun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik'te aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi:

Madde 7'ye ek yapıldı: "TTB-UDEK Yürütme Kurulu, üyelik başvurusunda bulunan ve Madde 6'da belirtilen "gözlemci üyelik" koşullarını taşıyan derneklerin gözlemci üye olarak kabul edilmesi konusunu, ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alarak karara bağlanmasını sağlar. TTB-UDEK'e gözlemci üyelik için başvuran derneklerin, her uzmanlık alanının tek Yeterlik Kurulu'nun olması ilkesine bağlı kalmayı taaahhüt etmesi zorunludur. Gözlemci üye olan derneklerden tek Yeterlik Kuruluna bağlı olma koşuluna sahip olmayan ya da bu koşulu sonradan yitirenlerin üyeliklerine TTB- UDEK Yürütme Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul kararı ile son verilir."

X.    Gündemin onuncu maddesinde TTB-UDEK Çalışma Grupları Yönergesi değişiklik önerileri görüşüldü. UDEK Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan öneriler doğrultusunda TTB-UDEK Çalışma Grupları Yönergesi'nde aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi:

Madde 16'ya g ve h bentleri eklendi:

g) İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin, sağlık hizmetinin ayrılmaz bileşenleri olarak ilaç ve sağlık teknolojisinin kullanımında; güncel, geçerli ve bilimsel temelde bir hekimlik uygulaması için güvenilir bilgi kaynağı oluşturma, toplum sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik yaklaşım geliştirme, görüş oluşturma ve rehber niteliğinde döküman hazırlamasını destekler ve bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

h) E-sağlık Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin elektronik ortamda gelişen ve süren uygulamalarında yaşanılan sorunların saptanması, çözümler üretilmesi; bu uygulama alanlarında yaklaşım geliştirmesi, görüş oluşturması ve rehber niteliğinde döküman hazırlamasını destekler, bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

Madde 18-21'de aşağıdaki değişiklikler yapıldı:

Madde 18, Madde 19, Madde 20 ve Madde 21'de  "Çalışma Grupları Temsilciler Kurulu" ibaresi "Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu" olarak değiştirildi.

Madde 21'de  "Çalışma Grubu Temsilcileri" ibaresi "Çalışma Grubu Koordinatörleri" olarak değiştirildi.

Madde 19'un a bendinde "Her çalışma grubundan ikişer temsilciden" ifadesi "TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun çalışma gruplarına atadığı koordinatörlerden" olarak değiştirildi.

Madde 19'un d bendinde "Yılda en az 4 kez toplanır" ifadesinin  "Yılda en az 2 kez toplanır" olarak değiştirildi.

Madde 21'in a bendinde "Çalışma grubu üyeleri tarafından her bir çalışma grubu için iki kişi olarak seçilirler" ifadesi "TTB-UDEK Yürütme Kurulu çalışma gruplarına o alanla ilgili çalışmalarını dikkate alarak gerekli gördüğü sayıda koordinatör atar" olarak değiştirildi.

Madde 21'in d bendi e bendi olarak değiştirildi. Madde 21'in e bendinde "Çalışma Grupları Temsilciler Kurulu toplantılarına iki kez üst üste mazeret bildirmeden katılmayan çalışma grubu temsilcisinin yerine, TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından, Çalışma Grupları Genel Kurulu'na kadar olan süre için, çalışma grubu üyeleri arasından bir temsilci görevlendirilir. İlk Çalışma Grupları Genel Kurulu'nda, çalışma grubu yeni  temsilcisini seçer" ifadesi "Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu toplantılarına iki kez üst üste mazeret bildirmeden katılmayan çalışma grubu koordinatörünün yerine, TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından çalışma döneminin sonuna kadar yeni bir koordinatör görevlendirilir" olarak değiştirildi.

Madde 21'e d maddesi eklendi: "Çalışma Grubu Koordinatörlerinin görev süresi TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi ile eşzamanlı olarak iki yıldır. İki yılın sonunda TTB-UDEK Yürütme Kurulu, Çalışma Grubu Koordinatörlerinin yeni dönem için atamasını yapar. Çalışma Grubu Koordinatörleri aynı göreve tekrar getirilebilirler"

XI.  Gündemin on birinci maddesi gereği Dr. Ali Özyurt 4-6 Aralık 2009 tarihlerinde İzmir'de yapılacak olan XV. TUEK programını sundu.

XII.            Gündemin seçim maddesi olan on ikinci maddesinde 2009-2011 dönemi TTB-UDEK Yürütme Kurulu, TTB-UDEK Genel Sekreteri ve ATUB TTB Temsilciliği seçimlerine geçildi. Seçimler kapalı oy açık tasnif yöntemiyle divan kurulu tarafından yapıldı. Önce aday adayları sorularak saptandı. Yürütme Kurulu için 18 delege aday adayı, ATUB TTB Temsilciliği için 2 delege aday adayı oldu. Dr. Dilek Aslan yönetmelik gereği TTB Merkez Konseyi kararı gereği TTB-UDEK Genel sekreteri olarak aday gösterildi.

Yapılan seçim sonucu yapılan sayımlarda alınan en yüksek oy sıralamasına göre sonuçlar aşağıdaki şekilde Divan Başkanı Dr. Haluk Eraksoy tarafından açıklandı:

            TTB-UDEK 2009-2011 Dönemi Yürütme Kurulu Asıl Üyeleri

1.      İskender Sayek                                                     28       

2.      Umut Akyol                                                         28

3.      Mustafa Ünlü                                                       28

4.      Figen Özgür                                                        27

5.      Süleyman Özyalçın                                              26

6.      Mehmet Demirhan                                               23

7.      Ersin Yarış                                                         22

8.      Önder Okay                                                        21

9.      Dilek Aslan- Genel Sekreter                                 31

      TTB-UDEK 2009-2011 Dönemi Yürütme Kurulu Yedek Üyeleri

1.      Feyza Erkan                                                         15

2.      Perma Ünalan                                                      13

3.      Erdener Özer                                                        13

4.      Hamdi Çelik                                                         12

5.      Y.Yürümez                                                           11

6.      Ayşegül Bilen                                                      10

7.      G.Polat                                                               10

8.      U.Turay                                                               10

9.      Altan Şahin                                                          9

ATUB TTB Temsilcisi

Umut Akyol (asıl)                                                        39

İskender Sayek           (yedek)                                     39

XIII.         Gündemin son maddesi dilek ve temenniler idi. 13. madde de yeni yürütme kuruluna başarılar dilenerek genel kurul sona erdi.

Dr. Haluk Eraksoy                Dr. Ayşegül Bilen                                          Dr. Hamdi Çelik

Divan Başkanı                             Divan Üyesi                                                            Divan Üyesi

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA USÜLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Tabipleri Birliği ve tıpta uzmanlık derneklerinin Türk Tabipleri Birliği kurumsal çatısı altında oluşturdukları Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)'nun kuruluş, amaç, görev ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, TTB-UDEK'nun örgütlenmesinde yer alan kişi ve meslek kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 59. maddesinin (e) bendine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen;

"TTB": Türk Tabipleri Birliği'ni,

"Uzmanlık dernekleri": Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan, eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki çalışmaları ve uzmanlık alanı ile  ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı, tedavi) sağlanmasını hedefleyen, dernekler yasasına göre kurulmuş dernekleri,

"YÖK": Yükseköğretim Kurulu'nu,

"ATUB": Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'ni,

"Ana dal": Tıp mesleğinin Tıpta Uzmanlık Tüzüğü tarafından tanımlanmış ana uzmanlık alanlarını,

"Yan dal": Bir ana dalda uzman olunduktan sonra daha ileri uzmanlaşma yapılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü tarafından tanımlanmış ana dala ait bölümleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yapılanma

Madde 5- TTB-UDEK, TTB temsilcileri ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarındaki dernek temsilcilerinden oluşur. TTB-UDEK, TTB'nin bir çalışma organıdır. TTB Eğitim Kolu ve diğer ilgili birimlerle eşgüdüm içinde çalışır. TTB-UDEK Genel Kurulu, TTB-UDEK'in en yüksek karar organıdır.

Madde 6- TTB-UDEK Genel Kurulu'nda Türk Tabipleri Birliği TTB Eğitim Kolu Başkanı, TTB Merkez Konseyi'nin seçeceği 4 asıl, 2 yedek üye; Ankara, İstanbul ve İzmir Tabip Odaları'ndan seçilen 2'şer asıl, 2'şer yedek üye ile temsil edilir. Uzmanlık Eğitimi verilen diğer illerden, Uzmanlık Eğitimi Çalışma Gruplarını kurduğunu ve son iki yıl içinde aktif bir çalışma içinde olduğunu belgeleyen tabip odaları gözlemci statüsüyle Genel Kurul'a katılırlar. Uzmanlık dallarının temsiliyeti her dalda dernek yönetim kurulları tarafından seçilen ve resmen bildirilen 2 asıl, 2 yedek üye tarafından gerçekleştirilir.

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan ana ve yan dallarda uzmanlık alanını temsil eden asıl üye konumundaki dernekler dışında kalan ya da belirli bir uzmanlık dalının özel bir alanında  etkinlik gösteren dernekler, "Gözlemci üye" statüsüyle TTB-UDEK toplantılarına katılabilir ve iletişim ağı kapsamına alınırlar.. Bu durumdaki temsilciler, Genel Kurul'da aday olamazlar ve oy kullanamazlar. "Gözlemci üye" konumundaki dernekler bunun dışında kalan haklara sahiptir. Gözlemci üye dernekler % 50 oranında yıllık katkı payı öderler.

Madde 7- TTB-UDEK'de temsil edilmek isteyen derneklerin, o uzmanlık dalının tüm alanlarında eğitim ve uygulama konusunda etkinlik gösteriyor olması gereklidir. TTB-UDEK'e üyelik için başvuran derneklerin, her uzmanlık alanının tek Yeterlik Kurulu'nun olması ilkesine bağlı kalmayı taaahhüt etmesi zorunludur. Bu koşulları yerine getiren dernekler, derneğin tüzüğü, kuruluş tarihi, üye sayısı, üyelerinin uzmanlık durumu, başlıca etkinliklerini içeren bir dosya ile TTB Merkez Konseyi Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. TTB-UDEK Yürütme Kurulu, bu Yönetmelikte belirtilen ve yönetmelik doğrultusunda TTB-UDEK Genel Kurulu tarafından kabul edilen üyelik  ölçütlerini taşıyan Derneklerin, üyelik başvurusunu ilk Genel Kurul toplantısı gündemine koyarak karara bağlanmasını sağlar.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu, üyelik başvurusunda bulunan ve Madde 6'da belirtilen "gözlemci üyelik" koşullarını taşıyan derneklerin gözlemci üye olarak kabul edilmesi konusunu, ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alarak karara bağlanmasını sağlar. TTB-UDEK'e gözlemci üyelik için başvuran derneklerin, her uzmanlık alanının tek Yeterlik Kurulu'nun olması ilkesine bağlı kalmayı taaahhüt etmesi  zorunludur. Gözlemci üye olan derneklerden tek Yeterlik Kuruluna bağlı olma koşuluna sahip olmayan ya da bu koşulu sonradan yitirenlerin üyeliklerine TTB- UDEK Yürütme Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul kararı ile son verilir.

Aynı uzmanlık dalında TTB-UDEK'e üye olan  birden fazla dernek varsa; bu derneklerin uzlaşması ile 2 asil, 2 yedek temsilci belirlenir.

Dernekler kendi aralarında uzlaşamazlar ise, TTB-UDEK Yürütme Kurulu hakem olarak derneklerin aidat yatıran aktif üye sayısı, kuruluş tarihi, düzenlenen bilimsel ve eğitsel etkinlikleri, yayınları gibi verilere dayanarak o dalla ilgili temsilcileri seçer. İtiraza açık olan bu karar, takip eden ilk Genel Kurul'da gündeme alınarak onaya sunulur. 

Uzmanlık dalının daha önceden belirlenmiş temsilcisi varsa, yeni üye olan dernekler, mevcut üyelerin görev sürelerinin bitiminden sonra temsilci belirlenmesi sürecine bu maddede belirlenen yöntemle katılır.

TTB-UDEK'te birden fazla derneğin temsil edildiği bir uzmanlık alanında, o uzmanlık alanındaki üye  derneklerden birinin başvurusuyla, aynı alandaki dernekler arasında ortaya çıkan temsil sorunu ve diğer anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, TTB-UDEK Yürütme Kurulu'ndan 3 üyenin, ATUB TTB temsilcisi olan 1 üyenin ve ilgili uzmanlık alanından TTB-UDEK üyesi derneklerin temsilcilerin katılımıyla "Harmonizasyon Kurulu" kurulur.

TTB-UDEK'te farklı uzmanlık alanlarını temsil eden uzmanlık dernekleri arasında ortaya çıkan ve TTB-UDEK Yürütme Kuruluna resmi yazıyla iletilen anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, her anlaşmazlık konusu için, taraf olan uzmanlık derneklerinden temsilcilerin ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu" oluşturulur.

Madde 8- TTB-UDEK, aşağıdaki amaçlarla çalışır:

a. Topluma sunulan uzman hekimlik hizmetinin olanaklı olan en yüksek düzeye çıkarılması ve sürdürülmesi için çalışmak,

b. Ülkemizdeki uzman hekimlerin mesleki durumunu ve ünvanını ulusal ve uluslararası alanda savunmak,

c. Uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, hasta bakımı ve toplum sağlığı alanındaki etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin eşgüdümünü yapmak,

d. Uzmanlık dernekleri aracılığı ile tıpta uzmanlık eğitiminin çağdaş bir düzeye eriştirilmesi için standartların oluşturulması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve korunması ile ilgili ulusal hedef ve koşulların saptanarak özgün Türkiye modelini işlerliğe kavuşturmak,

e. Türk Tabipleri Birliği'nin Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB)'ne üyeliğinden doğan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,

f. Diğer ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman hekimlik alanında işbirliği yapmak ve ilişkiler kurmak,

g. Yeterlik Kurullarının çalışmalarının eşgüdümünü sağlamak.

h. TTB-UDEK, yukarıdaki  amaçlarını gerçekleştirmek için;

Toplum Sağlığını Geliştirme, Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi, Bilimsel Araştırma, Etik, Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim, İnsangücü Planlaması, İlaç ve Teknoloji, e-Sağlık ve gereksinim duyulan benzeri  alanlarda çalışma grupları kurar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve İşleyiş

Madde 9- TTB-UDEK Genel Kurul temsilcileri, sonu tek rakamla biten yılların Ağustos ayında TTB-UDEK Başkanlığına bildirilir. Temsilcilerin o dalda en az 5 yıllık uzman olması ve fiilen çalışıyor olması koşulu aranır. Temsilcilerin görev süresi iki yıldır. Aynı kişi yeniden seçilebilir.

Madde 10- TTB-UDEK temsilcileri; görevlerinin sona ermesi, istifa, ölüm vb. gibi nedenler dışında;

a. TTB temsilcileri için Merkez Konseyi'nin, Tabip Odaları temsilcileri için ilgili Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun kararıyla,

b. Dernek temsilcileri için dernek Yönetim Kurulu veya genel kurullarının alacağı kararla, görevlerinden alınabilir.

Bir yılda yapılan toplantıların tamamına katılmayanların üyelik durumları tartışılmak üzere derneklere bildirilir.

Madde 11- TTB-UDEK Genel Kurulu, TTB Merkez Konseyi(MK) ve TTB-UDEK Başkanlarının ortak çağrısı üzerine yılda en az 1 kez toplanır. Kurul, TTB MK ve TTB-UDEK Başkanlarının çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

Toplantı tarihi ve gündemi sekreter tarafından tüm üyelere en az iki hafta öncesinden bildirilir.

Asıl üyeler, toplantıya katılamayacakları durumlarda, TTB-UDEK sekreterine yazılı olarak başvurarak yerlerine yedek üyelerin katılmasını ve oy kullanmasını sağlayabilirler.

Asıl üyeler dışında tartışılan konular ile ilgili gözlemciler ve uzmanlar toplantıya çağrılabilir, ancak oy kullanamazlar.

TTB-UDEK Genel Kurulu toplantılarında açık oylama ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmandan oluşan 3 kişilik bir divan oluşturulur. Karar almak için katılanların oy çokluğu yeterlidir. Sonu tek rakamla biten yıllardaki sonbahar Genel Kurulu'nda, Genel Kurul asıl üyeleri arasından 9 kişilik Yürütme Kurulu, ATUB 1 asıl ve 1 yedek temsilcisi ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün gerektirdiği temsilciler gizli oylama ile seçilir. Yürütme Kurulu Genel Sekreteri TTB temsilcileri arasından seçilir. Diğer adayların oylamada aldıkları oy sırasına göre ilk 8 aday asıl, sonraki 9 aday yedek üye olarak TTB Merkez Konseyi Başkanlığına bildirilir. TTB-UDEK Yürütme Kurulu ilk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üye'yi kendi arasından gizli oyla seçer. Seçilenlerin görev süresi 2 yıldır. "Mazeret bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya göre yedek üye göreve çağrılır."  Yürütme Kurulu üyeliği üst üste üç dönemden, Yürütme Kurulu Başkanlığı üst üste iki dönemden fazla yapılamaz.

Uzmanlık Derneklerinin ödeyecekleri yıllık katkı payı dernekler tarafından TTB'ye bildirilen uzman üye sayısına göre her yılın ilk Genel Kurulu'nda belirlenir. Katkı ödeyemeyen dernekler iki kez uyarılmalarına rağmen borçlarını ödemedikleri takdirde üyelikleri iki yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içinde durum düzelmediği takdirde üyelikleri düşürülür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Tanımları

Madde 12- Yürütme Kurulu'nun görevleri:

a.       Uzmanlık eğitimi ve uzmanlık uygulaması konusunda TTB, ATUB, Sağlık Bakanlığı, YÖK ile ilişkileri yürütmek,

b.       TTB Merkez Konseyi'ne her yıl çalışma raporu vermek,

c.       Uzmanlık eğitimi ve diğer etkinlikleri değerlendirmek, Genel Kurul üyelerini ve dernekleri bilgilendirmek.

d.       TTB-UDEK Genel Kurul kararlarını uygulamak ve bu amaçla üyeler arasında eşgüdüm sağlamak.

Madde 13- Başkanının Görevleri;

a. TTB-UDEK toplantıları ile ilgili gündemi sekreterya ile birlikte oluşturmak.

b. TTB-UDEK toplantılarına başkanlık etmek,

c. TTB-UDEK'i ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,

d. TTB-UDEK'in işleyişi ve yazışmalar ile ilgili genel sekreterden bilgi almaktır.

Madde 14- Başkan Yardımcısının görevi; Başkanın bulunmadığı durumlarda başkanın görevlerini yüklenmektir.

Madde 15- Genel Sekreterin Görevleri:

a. Üyelerden ve başkandan gelen gündem önerilerini TTB MK ve TTB-UDEK başkanlarına iletmek ve toplantı gündemini hazırlamak,

b. Arşiv tutmak,

c. Dernekler, alan temsilcileri ve diğer kuruluşlar ile olan yazışmaları başkanın bilgisi içinde yürütmek,

d. TTB-UDEK'in günlük işlerini yürütecek sekreteryayı yönetmek,

e. Uzmanlık dallarındaki derneklerin temsilcileri aracılığı ile ATUB ile ilişkilerini sağlamak, geliştirmelerini teşvik etmek, denetlemek ve ilgili ATUB yazılı materyalinin dağıtımını sağlamak,

f. Bir sonraki toplantıda onaylanmak üzere toplantı tutanak özetlerinin, sonuç bildirgelerinin yazılmasını sağlamaktır.

Madde 16- Muhasip üyenin görevleri;

a. Yıllık bütçeyi hazırlayarak, alanlarındaki derneklerden toplanacak katkı payını saptamak ve toplanmasını sağlamak,

b. Toplanan para ile giderlerin karşılanmasını ve ATUB aidatlarının yatırılmasını sağlamak,

c. Yıllık gelir-gider tablosu ve bilançoyu hazırlayarak Genel Kurul'a rapor sunmaktır.

Madde 17- Uzmanlık Dernek temsilcilerinin görevleri ;

a. TTB-UDEK toplantılarına katılarak, dallarında TTB-UDEK ile ilişkide olan tüm dernekleri temsil etmek,

b. TTB-UDEK toplantıları ile ilgili bilgileri ve toplantı sonuçlarını dallarındaki TTB-UDEK ile ilişki kuran tüm uzmanlık dernekleri yöneticilerine bildirmek,

c. Alanları ile ilgili TTB-UDEK ve ATUB belgelerinin bir kopyalarını dallarında TTB-UDEK ile ilişkideki tüm derneklere göndermek,

d.Temsil ettikleri uzmanlık dalının yıllık aidat yükümlülüğünün yerine getirilmesini kendi derneği nezdinde sağlamak.

Madde 18- ATUB temsilcilerinin görevleri;

a. TTB-UDEK'i ATUB toplantılarında temsil etmek,

b. ATUB ile ilgili gelişmeler konusunda Yürütme Kurulu ve Genel Kurul'u sürekli bilgilendirmektir.

Madde 19- Harmonizasyon Kurulu Yönergesi ve Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi bu Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Merkez Konseyi tarafından çıkartılır.

Madde 20-Türk Tabipleri Birliği'nin 50. Büyük Kongresinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş bulunan Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'nun Kuruluşu Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1: Bu Yönetmeliğin 9. maddesinde sözü edilen 5 yıllık uzman olma koşulu, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alalı 5 yıl olmamış yeni dallarla ilgili dernek temsilcilerinde aranmaz.

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönetmelik, Türk Tabipleri Birliği resmi yayın organlarından birinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönetmeliği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yürütür.

Ek Madde 1: 

TTB-UDEK ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

TANIMLAMA

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kuruluna (TTB-UDEK) bağlı olarak oluşturulan çalışma gruplarının kuruluş, amaç, görev ve işleyişini düzenlemektedir. Bu yönerge TTB-UDEK Çalışma Gruplarının örgütlenmesinde yer alan yapıları kapsar.

Bu yönergede geçen:

TTB: Türk Tabipleri Birliği'ni temsil eder.

Uzmanlık Dernekleri: Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan, eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki çalışmaları ve uzmanlık dalları ile ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı, tedavi) sağlanmasını hedefleyen kuruluşlardır.

TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği bünyesinde yer alan Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin eşgüdümünden sorumludur. Ek olarak Avrupa Tıp Uzmanları Birliği ile uzmanlık derneklerinin ilişkilerini düzenler.

Çalışma Grupları: Çalışma grupları, TTB-UDEK Yürütme Kurulu kararıyla sağlıkta insangücü planlaması, toplum sağlığını geliştirme, etik, sürekli tıp eğitimi-sürekli mesleki gelişim, bilimsel araştırma, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, ilaç ve teknoloji, e-sağlık, vb. alanlarda oluşturulan, uzmanlık derneklerinin çalışma yapılan alanla ilgili temsilcilerinin katıldığı yapıları temsil eder.

AMAÇLAR

Madde 2- Çalışma grupları kendi çalışma alanlarında uzmanlık derneklerinin mevcut durumunu (etkinlikleri, tüzükleri, bu konudaki bilgi ve tutumları vb.) gözden geçirerek değerlendirir ve bu konudaki sorun ve engelleri tanımlar.

Madde 3- Çalışma grupları kendi çalışma alanları ile ilgili olarak TTB-UDEK'in ve uzmanlık derneklerinin sahip olmaları gereken politikaları belirler ve bu politikalar çerçevesinde gereksinimleri ve kaynakları tanımlar.

Madde 4- Çalışma grupları kendi çalışma alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlar, bu eylem planının yürütülmesi için gerekli insangücü, finans ve diğer gereksinimleri belirler, çalışma ilkelerini oluşturur.

Madde 5- TTB-UDEK Genel Kurulu'nda bu politika ve eylem planları onaylandıktan sonra, bu politikaların benimsenmesi ve yaşama geçirilmesi için rehberler hazırlar, tanıtım etkinliklerinde bulunur, dernek yürütme organları ile toplantılar düzenler, derneklerde bu konudan sorumlu birimlerin oluşturulmasını ve tüzüklerinde gerekli değişiklikler yapılmasını teşvik eder, derneklerin ulusal kongrelerde tanıtım etkinliklerinde bulunur.

Madde 6- Çalışma grupları kendi çalışma alanları ile ilgili politikaların hayata geçirilip geçirilmediğini nesnel ölçütlerle belirli aralarla izler, eksikleri ve sorunları belirler, eksikliklerin giderilmesi için teşvik eder, sorunların giderilmesinde ulusal ve uluslararası deneyimleri dikkate alır.

Madde 7- Çalışma grupları kendi çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri yakından izler, yorumlar ve paylaşıma açar.

Madde 8- Çalışma grupları kendi çalışma alanları ile ilgili güncel ve sağlık ortamı ile ilgili gelişmeleri yakından izler, yorumlar ve paylaşıma açar.

Madde 9-  Çalışma grupları kendi çalışma alanları ile ilgili bilimsel ve sağlık ortamı ile ilgili gelişmeler ışığında politikalarını gözden geçirir ve yeniler.

Madde 10- TTB-UDEK Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirir.

YAPILANMA, GÖREV VE İŞLEYİŞ

Madde 11- Çalışma grupları, TTB-UDEK'e üye uzmanlık dernekleri tarafından söz konusu çalışma grubuna ait alanla ilgili bir asıl, bir yedek olarak bildirilen uzmanlık derneği temsilcilerinden oluşur. Uzmanlık derneği temsilcileri; dernek yönetim kurulu ya da derneğin o alandaki çalışma grubu üyesi olan ya da söz konusu çalışma alanında deneyim ve birikime sahip, o alanda çalışmaları olan dernek üyeleri arasından seçilir.

Madde 12- Çalışma gruplarında görev yapacak olan uzmanlık dernekleri temsilcileri, uzmanlık derneklerinin yönetim kurulları tarafından TTB-UDEK Seçimli Genel Kurulu'nun sonrasında, 2 yıl için seçilirler. Uzmanlık derneği temsilcileri aynı göreve tekrar seçilebilirler.

Madde 13- Çalışma grupları, uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, toplum sağlığı ve etik alanlarında çalışmalar yapmasını ve o uzmanlık dalına ilişkin hastalıklarda koruma, tanı koyma ve tedavi etmeye yönelik sağlık hizmetlerinin mümkün olan en yüksek düzeye çıkartılmasını ve çalışma gruplarının faaliyet alanlarında yapılan çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümün oluşturulmasını sağlarlar.

Madde 14-  Çalışma grupları, aldıkları kararların uzmanlık derneği çalışma grubu temsilcileri aracılığıyla uzmanlık derneklerine iletilerek gündeme alınmasını sağlar; uzmanlık derneğinde benzer çalışma gruplarının kurulması ve TTB-UDEK Çalışma Gruplarının faaliyetlerine koşut çalışmaların yapılması için çaba gösterirler.

Madde 15- Çalışma grupları, uzmanlık derneklerinin çalışma gruplarının faaliyet alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini ve o alandaki uygulamalarıyla ilgili bilgileri gündemine alarak değerlendirirler.

Madde 16- TTB-UDEK bünyesinde insan gücü planlaması, toplum sağlığını geliştirme, etik, sürekli tıp eğitimi-sürekli mesleki gelişim, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi alanlarında çalışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarının sayısında TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun kararıyla değişiklik yapılabilir.

a)                  Etik Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin etik eğitimi, sürekli tıp eğitimi etkinliklerinde etik, hasta bakımının etik yönleri, bilimsel araştırmalar ve etik, hekim-endüstri ilişkilerinde etik konularının genel toplumda ve kendi uzmanlık alanı başta olmak üzere sağlık ortamında geçerliliği ve sürekliliği sağlamaya yönelik çalışmalar yapar ve bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

b)                  Sürekli Tıp Eğitimi (STE) / Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin tüm üyelerine ulaşan düzenli ve nitelikli STE/SMG etkinlikleri yürütmesine ve uzmanlık dernekleri için STE/SMG ile ilgili ulusal politikanın belirlenmesine yönelik çalışmalar yapar ve uzmanlık derneklerince yürütülen STE/SMG etkinliklerini izlemeyi, iyileştirmeyi, yönlendirmeyi ve bu etkinliklerin eşgüdümünü sağlar.

c)                   Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin sağlıkta insan gücünün en önemli bileşeni olan hekimlerin branşlara göre dağılımlarını saptama ve bu verilerden yararlanılarak gelecek ile ilgili öngörüler hazırlama çalışmaları yapar ve bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

d)                  Bilimsel Araştırmalar Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin alanları ile ilgili bilimsel araştırmaların yeterli nitelikte ve düzeyde yapılabilirliğine, bilimsel araştırmalar konusunda stratejik planlama geliştirmesine, bilimsel araştırma politikalarının oluşumu ve olumlu yönlendirilmesine katkıda bulunma ve uzmanlık dernekleri arasında işbirliğini sağlayarak bu alanda etkinliği artırmaya yönelik çalışmalar yapar.

e)                   Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin alanları ile ilgili hastalıklar için en yüksek düzeyde klinik bakım (tanı, tedavi, koruma) hizmetlerinin verilmesini sağlamak üzere; araştırma ve çalışmalar yapmasına, standartlar oluşturulmasına katkıda bulunur; her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği, maliyeti ve sağlık politikaları konusunda araştırma, izlem ve değerlendirme yapılmasını destekler ve bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

f)                   Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin toplum sağlığını koruma ve geliştirme konularında yaptıkları çalışmaları destekler ve yönlendirir, bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

g)                  İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin, sağlık hizmetinin ayrılmaz bileşenleri olarak ilaç ve sağlık teknolojisinin kullanımında; güncel, geçerli ve bilimsel temelde bir hekimlik uygulaması için güvenilir bilgi kaynağı oluşturma, toplum sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik yaklaşım geliştirme, görüş oluşturma ve rehber niteliğinde döküman hazırlamasını destekler ve bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

h)      E-sağlık Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin elektronik ortamda gelişen ve süren uygulamalarında yaşanılan sorunların saptanması, çözümler üretilmesi; bu uygulama alanlarında yaklaşım geliştirmesi, görüş oluşturması ve rehber niteliğinde döküman hazırlamasını destekler, bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

Madde 17 - TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu;

a)       TTB-UDEK bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışma gruplarının üyeleri ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşur.

b)       TTB-UDEK Başkanının çağrısı üzerine yılda en az 1 kez toplanır.

c)       Toplantı tarihi ve gündemi TTB-UDEK Genel Sekreteri tarafından tüm üyelere en az bir ay öncesinden bildirilir.

Madde 18- TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a)       Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulunun amaçlarını gerçekleştirmek için temel ilkeleri ve gerekli işleyiş kurallarını belirlemek,

b)       Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulunun çalışmalarını değerlendirmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almak.

Madde 19 - TTB-UDEK Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu;

a)       TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun çalışma gruplarına atadığı koordinatörlerden, TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun başkanı, TTB-UDEK Genel Sekreteri ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun çalışma gruplarının çalışmalarından sorumlu üyesinden oluşur.

b)       TTB-UDEK Başkanı, Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu'na başkanlık eder.

c)       TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun çalışma gruplarının çalışmalarından sorumlu üyesi, Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu'nda sekreterlik görevini üstlenir.

d)       Yılda en az 2 kez toplanır.

e)       Toplantı tarih ve gündemi, TTB-UDEK Yürütme Kurulunun çalışma gruplarından sorumlu üyesi tarafından tüm üyelere toplantıdan en az 15 gün öncesinden bildirilir.

f)        Görüşülen konularla ilgili kişiler veya kurum temsilcileri toplantılara davet edilebilirler.

g)       TTB-UDEK Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu'nun görev süresi, TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun görev süresi ile eşzamanlı olarak iki yıldır.

Madde 20- TTB-UDEK Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a)       Çalışma grupları arasındaki ilişkileri düzenlemek ve eşgüdümü sağlamak,

b)       Çalışma grupları ile uzmanlık dernekleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

c)       Uzmanlık derneklerin çatısı altında çalışma gruplarının kurulması için çalışmalar yapmak; bu konularda uzmanlık dernekleri arasında iletişimi sağlamak,

d)       Çalışma gruplarının faaliyetleri konusunda raporlar hazırlamak ve Çalışma Grupları Genel Kurulu'nda sunmak,

e)       TTB -UDEK Yürütme Kuruluna her yıl çalışma raporu vermek,

f)        TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu'nun kararlarının çalışma gruplarında uygulanmasını sağlamak.

Madde 21 - TTB-UDEK Çalışma Grubu Koordinatörleri;

a)       TTB-UDEK Yürütme Kurulu çalışma gruplarına o alanla ilgili çalışmalarını dikkate alarak gerekli gördüğü sayıda koordinatör atar.

b)       Çalışma grubunun amaçlarına ulaşmak için yaptıkları etkinliklerde, çalışma grubu üyeleri arasında iletişimi sağlarlar.

c)       TTB-UDEK Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu'nda çalışma gruplarını temsil ederler.

d)       Çalışma Grubu Koordinatörlerinin görev süresi TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi ile eşzamanlı olarak iki yıldır. İki yılın sonunda TTB-UDEK Yürütme Kurulu, Çalışma Grubu Koordinatörlerinin yeni dönem için atamasını yapar. Çalışma Grubu Koordinatörleri aynı göreve tekrar getirilebilirler.

e)       Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu toplantılarına iki kez üst üste mazeret bildirmeden katılmayan çalışma grubu koordinatörünün yerine, TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından çalışma döneminin sonuna kadar yeni bir koordinatör görevlendirilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 22 - Bu yönerge TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 23 - Bu yönergeyi TTB-UDEK Yürütme Kurulu yürütür.