15 Kasım 2005

15 Kasım 2005

                Sayın Başkan,

                TTB-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu 26. Olağan Seçimli Genel Kurulu 30 Ekim 2005 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapıldı.               

                Genel Kurul'a TTB Merkez Konseyi Üyeleri, Yürütme Kurulu üyeleri, uzmanlık derneklerinin ve tabip odalarının UDKK genel kurul delegeleri ve temsilcileri olmak üzere toplam 95 kişi katıldı. Gündem gereği toplantı aşağıdaki şekilde devam etti:

I. DİVAN SEÇİMİ

                Yapılan oylama sonucu, divan başkanlığına Dr. Bahar Gökler,  başkan yardımcılıklarına da  Dr Ramazan İnci ve  Dr. Mustafa Morkoyun  oy birliğiyle  seçildi.

II. AÇILIŞ KONUŞMALARI

                Açılış konuşması, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı'nın  UDKK'nın tarihçesine değinmesiyle başladı. UDKK'nın  gönüllük esasına dayandığını, tıp uzmanlığı alanında niteliği geliştirmeye yönelik bir kurum olmasının tıp ortamının Türkiye'nin geleceği açısından bir umut olarak kabul edildiğini dile getirdi. UDKK'nın bu noktaya gelmesindeki cabalarından dolayı  tüm Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür etti. Dernek tanıtım kitapçığının ve Bültenin mevcut tüm eksikliklere rağmen eğitimle ilgili çok önemli mesafeler alındığını gösterdiğini iletti. Ayrıca konuşması sırasında;

§         Tıpta Uzmanlık Tüzüğü taslağının tartışılması  için TTB‘ninde katılımıyla danıştayda toplantı yapıldığını ve bu konunun hukuki bir tartışma haline getirilmiş olmasının çok kötü olduğunu,

§         Sağlık Bakanlığının tutumunu değişmeyerek, adil olmıyan şef ve şef yardımcılığı atamalarınında ısrar ettiğini,

§         Uzmanlık Dernekleri ile birlikte bebek ölümleri, Ankara'da kolera vakaları, zihinsel özürlüler, Parkistan depremi ile ilgili çalışmalar yapıldığını,

§         TCK'nın  tüm aşamalarında, malpraktis ve aydınlanmış onam konusunda ilgili uzmanlık dernekleri ile çalışmalar sürdürüldüğünü,

§         Resmi bilirkişilik ile ilgili çok sayıda başvuru olduğunu, bu konuda bir eğitim ihtiyacının doğduğunu ve böylece günümüzde mesleki sorumluluk çerçeve taslağı  geliştiğini, 

§         Tıp fakültelerinin arttırılma girişimleri konusunda kasım ayının sonunda bir toplantı yapılacağını, hekim  istihtamı konusunda da bir çalışma sürdürüldüğünü,

§         Sağlıkta dönüşüm programı ve genel sağlık sigortasının hekim-hasta, hekim-hekim, hekim-idareci ilişkisini etkilediğini, işletmecilik sistemi getirildiğini,

§         Birinci basamakta aile hekimliği, üçüncü basamakta hastane işletmeleri olayının eğitimi etkilediğini,

§         Denizli örneğinde devlet hastanesine sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için 4 aylığına asgari ücretin üç katı maaşla, bildirimsiz işine son verileceği protokolü ile ihaleye çıkıldığını ve bu durumun yargı yoluyla durdurulduğunu,

§         Kamu personel kanunu başta olmak üzere sözleşmeli insan gücü, performansa dayalı ücretlenme ile tıp eğitiminin, sağlık hizmetinin tahrip edildiğini,

§         AB uyum çalışmalarında serbest dolaşım, tüketici ve sağlığın korunması (işçi sağlığı, kamu sağlığı) konularının da önümüzdeki günlerde UDKK'nın önüne geleceğini,

§         Sağlık Bakanlığının çok sayıda yeni düzenlemeler yaptığını ve yeni düzenlemeler ile profesör ve doçentlerin hiç bir ön koşul olmaksızın Şef ve şef yardımcısı olarak atanabileceğini, yan dal uzmanlık sınavlarını bakanlığın kendi kotasına aldığını vurguladı.

                Uzmanlık alanını ilgilendiren konularla ilgili 7-12 Kasım GPE, 19 Kasım Düzce, 26-27 Kasım TUEK, hekim istihtamı çalışmaları, dekanlar toplantılarında bu konuların çeşitli yönleri ile tartışılacağını ileterek sözlerine son verdi.

                TTB Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Cem Terzi  bu Genel Kurulun kendisi için bir kişisel veda olduğunu, 6 yıllık çalışma döneminde çok çalışma yaptığını iletti. Dr. Füsun Sayek'e varlığı ile çok katkıda bulunduğu, İkbal Solmaz'a bir Yürütme Kurulu  üyesi gibi çalışması nedeni ile teşekkür etti. Gündemi gözden geçirdi.

III. ÇALIŞMA RAPORU

                TTB-UDKK Yürütme Kurulunun geçen 2 yıllık döneme ait faaliyetlerini Dr. Songül Yalçın sundu. Bu dönem içinde yapılanları satırbaşlarıyla şu şekilde açıkladı: 

§         15 yürütme kurulu toplantısı, iki genel kurul ve iki kurultay yapıldığını, 

§         ilk yürütme kurulu toplantısında çalışma gruplarının oluşturulduğunu ve bu kapsamda çalışmaların başlandığını,

§         TUT temel ilkelerin hazırlandığını, TUT taslakları ile ilgili derneklerden görüş alındığını, dernek temsilcileri ve dekanlarla birlikte toplantı yapılarak bir metin oluşturulduğunu ve Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderildiğini,  TUT taslakları ile ilgili YÖK'nun bilgilendirildiğini,

§         Ulusal Yeterlik Komitesinin kurulduğunu, yönergesinin gözden geçirildiğini, bir adet çalıştayın gerçekleştiğini,

§         STE Kredilendirme Konseyi ile STE uyulması gereken etik kurallar ile ilgili görüşmeler yapıldığını,

§         Derneklerin mevcut durumlarının tesbiti amaçlı uzmanlık dernekleri bilgi formu oluşturulduğunu,  69 dernekten yanıt geldiğini, analizinin X. TUEK'da sunulduğunu, bilgi formunun soru sayısı azaltılarak dernek tanıtım formunun oluşturulduğunu tüm derneklerden bilgi toplanarak Dernek Tanıtım Kitapcığı-2005'in basıldığını, bu sayede dernek bilgilerinin güncellendiğini, yönetmelik ve yönergelerin bir kitapta toplandığını,

§         Harmonizasyon Komitesinin oluşturulduğunu ve ilk toplantısını gerçekleştirdiğini, yönergesini hazırladığını ve bültende basıldığını,

§         Dönem içinde yapılan etkinliklerin anlatıldığı bir bülten basıldığını,

§         ATUB etkinliklerine katılındığını,

§         Ankara Tabip Odası'nın düzenlediği  "eğitim hastanelerinin yeri, şef nedir, şeflik sistemi nasıl yürüyor" konulu panelinde rol alındığını,

§         Sağlık Bakanlığının çıkardığı yönetmelikler hakkında derneklerin bilgilendirildiğini,

§         TTB-UDKK bütçesinde gelir-gideri dengelemek için Genel Kurullarda öneriler getirildiğini ve eskiye nazaran daha iyi durumda gelindiğini iletti.

IV. MALİ BİLANÇO

                TTB-UDKK Bilançosunu Dr. Ali Özyurt sundu. 20 Mart 2005 TTB-UDKK Ara Genel Kurul'unda "üye derneklerden uzman üye sayısı çarpı 1.5 YTL" yıllık aidat toplanmasını, ödeme güçlüğü içinde olan derneklerin ise yürütme kuruluna başvurması halinde 1 YTL/uzman üye olarak indirim yapma yetkisi verilmesini, tüm borçların Ağustos 2005'e kadar ödenmesinin oyçokluğu ile kararlaştırıldığını iletti. Bilançoda 13.605,45 YTL giderin sadece 4.094,00 YTL kısmının dernek aidatları ile karşılandığını geriye kalan kısmın ise TTB Merkez Konseyi tarafından karşılandığını vurguladı.  Derneklerin 2005 aidatlarının henüz ödenmemiş durumda olduğunu ve Türk Ekoloji ve Hidro-klimatoloji, Türk Radyasyon Onkolojisi, Türk Patoloji, Acil Tıp Uzmanları, Adli Tıp Uzmanları, Halk Sağlığı Uzmanları, Anatomi, Ulusal Allerji ve Kli. İmmunoloji, Türk Nefroloji,  İmmunoloji, Tıbbi Onkoloji, Türk Fizyolojik Bilimler, Türk Neonatoloji, Türk Göğüs Cerrahisi,  Romatoloji Araştırma Eğitim, Pediyatrik Hematoloji, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Nöroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik Biyokimya Uzmanları, Türkiye Klinik Nörofizyoloji, EEG-EMG, Türk Nöroradyoloji, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi, Sitopatoloji,  Türk Rinoloji, Hemaferezis, Türkiye Spor Hekimleri Derneklerinin 2005 yılı öncesi borçları bulunduğunu bildirdi. Bu dönem içinde, Genel Kurulda alınan kararlar ve Yürütme Kuruluna verilen yetkilerle eski dönemlere ait birikmiş borç sorunu önemli oranda çözüldüğünü iletti. Ödeme güçlüğü içinde olan ve birikmiş borcu bulunan derneklerin, muafiyet ya da indirim talebiyle Yürütme Kuruluna başvurması ve Genel Kurulda Yürütme Kurulunun yeniden yetkilendirilmesinde yarar bulunduğu vurguladı. Kongre dönemi bitiminde (2005 Kasım-Aralık) ödemelerin hızlanacağının öngörüldüğü iletti.

2003-2005 Dönemi Bilançosu oylanarak oybirliğiyle onaylandı.

V. ATUB İLE İLİŞKİLER

Dr. Umut Akyol ATUB (UEMS)  hakkında bilgilendirme yaptı.

§         UDKK'nın kurulmasında ATUB'un esas olduğunu,

§         Son dönem Yürütme Kurulu üyelerine etkin çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini,

§         ATUB'un her yıl bir ilkbahar bir de sonbaharda toplandığını,

§         21-22 Ekim 2005 Münih'te yapılan toplantıya, Dr. Sayek ile katıldığı,  Dr. Zlatko Fras (Başkan), Dr. Bernard Maillet, Dr. Edwin Borman, Dr. Zoltan Magyari, Dr. Gunilla Brenning'in Yürütme Kuruluna seçildiğini, Dr. Leonard Harvey'e onursal üyelik verildiğini 

§         Yeni yönetmelikler ve yönergeler geliştirildiğini,

§         Fransa'nın aidatlarını 8 yıl ödemediği için iki yıl önce üyelikten atıldığını, aidatının bir kısmını ödeyerek geri üyeliğe alındığını,

§         Ana dallar kendi aralarında anlaştığı zaman ilgili yan dal kurulduğunu,

§         Henüz ATUB aidatının ödenemediğini,

§         Var olan bölümlerin ve boardların adları dışında kolej, akademi vb. gibi karışıklığa neden olabilecek adlandırmalar kullanılmasının kabul görmediğini,

§         Tıpta uzmanlık alanlarının eğitim süre ve adlandırma ile ilgili çalışmaların başlatılması kararının alındığını,

§         Sağlık alanındaki bir çok tarafın hastalar, endüstri, profesyoneller Health Policy Forum  (7-8 Kasım 2005) şemsiyesi altında toplanacakları toplantıya ATUB da taraf olarak katıldığını,

§         Avrupa pratisyen hekimler kongresinin  istanbul'da yapıldığını ve olumlu yankılarının olduğunu,

§         Tıp dışında hekimlik yapan kişileri engellemek ve kanuni olarak ulusal otorite ile mücadelede kullanmak için  bir yıllık çalışma sonucu "Medical Act" gerçekleştirildiğini,

§         UEMS-UDKK görev-fırsatları içinde "UEMS çalışma gruplarına (uzmanlık eğitimi, sürekli tıp eğitimi-kredilendirme, seksiyonlar-boardlar ile ilişkiler vb) aktif katılım, UEMS karar ve çalışmalarının üyelerimize duyurulması, Güncel gelişmelerin doğru yorumu, yansıtılması, Harmonizasyon/serbest dolaşım çalışmalarına yönelik karşılıklı bilgi aktarımı, Sivil toplum örgütü olarak çabalarımızda bize yardımcı olacak teknik ve politik yeni açılımlar kazanmak, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, tanıtım gerekliliği," bulunduğunu,

§         Harmonizasyon ve serbest dolaşımın Avrupa da sorun olduğunu, Board sınavı olsun, ya da sınavı istemeyen grupların olduğunu, kendimize bu konuda bir yer edinmemiz gerekliliğini,

§         ATUB hakkında bilgilere bülten ve web sitesi sayesinde ulaşacağını,

§         Derneklerin kendi seksiyonu ile ilişki kurmasını, sınavlarına girmesi gerekliliğini, Genel kurullara ve çalışma gruplarına katılmasını ve son olarakta

§         2009'de ATUB'nin genel kurul  toplantısını İstanbul'da yapacağını bildirdi.

VI. DERNEKLERDEN BEKLENTİLER

                Yürütme Kurulu'nca hazırlanan "TTB-UDKK'ya üye olan ve üyelik için başvuran derneklerden beklentiler" metni için görüşler alındı. Özet olarak aşagıdaki noktalara dikkat çekildi:

§         Türk Gastroenteroloji Derneği delegesi kongrelerin seçimli genel kurul için uygun olmadığını, Uzmanlık Derneklerinin uzmanların standartlarının yükseltilmesi, akademik olmayan uzmanlar için pozitif ayrımcılık olmasını önerdiğini iletti.

§         Dr. Umut Akyol  metin ile ilgili olumlu görüş bildirdi. Beklentiler genel metninin tüm derneklerin daha çağdaş, daha verimli olması açısından gerekli olduğunu, daha demokratik bir işleyişe kavuşacağını, önce beklenti daha sonra yaptırıma gidilen bir yol olacağını bildirdi.

§         Dr. Cem Terzi derneklerin kamu niteliğinin öne çıkartıldığını, işleyişin daha demokratik bir yapıya kavuşması için bu çerçeve metninin oluşturulduğunu, bu şekilde derneklerin tüzüklerini yönlendirebileceğini iletti. 

§         Toraks derneği delegesi,  metni, ulusal olması, halk sağlığı çalışmaları, üyeleri ile işbirliği, demokratik olması, delegasyon sistemi ile katılımcılık sağlaması nedeniyle desteklediklerini iletti. İki yıl geçiş süresi olduğunu hatırlattı.

§         Türk Dermatoloji Derneği delegesi dernek olarak bu metinden faydalandıklarını ve Genel Kurul toplantılarını kongrelerine aldıklarını ve demokratik bir seçim gerçekleştirdiklerini iletti.

§         Türk  Cerahi Derneği delegesi, derneklerinin bu şekilde çalıştığını, bu sistemin derneğin gücü ile ilgili olduğunu,  insan gücü fazla ise, kolayca gerçekleştirilebileceğini iletti. Aynı zamanda,  "Dernek ulusal kongre gibi bilimsel toplantıları yapar", yerine "yapılmasını teşvik eder" şeklinde yumuşatılmasını önerdi. Seçilme ve çalışma sistemini onayladıklarını iletti.

§         İstanbul Tabip Odası  delegesi, derneklerle ilişkilerin son zamanda daha iyi olduğunu, derneklerin bir kısmının dergi çıkartan ve kongre düzenleyen halde olduğunu, kendi uzmanlarının sorununu bilmediklerini ve yönetimde perifer uzmanlar için pozitif ayrımcılık önerdiklerini iletti.

§         İç Hastalıkları Derneği delegesi, üye çoğunluğunu kendi alanlarında oluşturamayacaklarını iletti.

§         Dr. Kürşat Yıldız, metnin dernekleri sadece bilimsel etkinliklerden çıkarıp topluma dayalı işlere ağırlık vermesini sağlayacağını bununla birlikte genel kurullara katılımın % 50 olmasının çok zor olduğu ve bu gibi konularda esneklik gerekliliğini iletti. 

§         Türk Solunum Araştırmaları Derneği delegesi, UDKK'nın eski dernekler ve yeni derneklerin bir araya gelmesi açısından, yeni bir ivme ve güç verdiğini, bu metin sayesinde üye sayılarına yeni 600 kişinin katıldığını, zaman zaman rakamsal tartışmaların iyi olabileceğini, ama uzlaşma ve yumuşatma gerekliliğini iletti. Aynı alanda birden fazla dernek bulunduğunda bunların bir arada uyumlu çalışması önerilebileceğini, temsiliyet konusunda farklı açılımlar yapmak isteyenlere fırsat verilmesi gerekliliğini iletildi.

§         Tıbbı Onkoloji Derneği delegesi olumlu görüş bildirdi. 2-4 yıl sonra yapılacak değerlendirme konusunda açıklık getirilmesini istedi.

§         Tıbbı Onkoloji Derneği delegesi, temsiliyet konusunda farklı uygulama yaptıklarını, bölge temsilcileri seçtiklerini ve temsilcilerin yönetim kurulu toplantılarına geldiklerini iletti.

§         Dr. Cem Terzi, metin ile ilgili her türlü yetkilendirmenin bu genel kurullarda yapılacağını, uyum süreci bitince bu konunun yeniden tartışılacağını, yeni dernek üyeliklerinde bu metnin göz önüne alınacağını, uyum süresinde de Harmonizasyon Komitesinin yer alacağını iletti.

                TTB-UDKK'ya üye olan ve üyelik için başvuran derneklerden beklentiler metni" oy çokluğu ile kabul edildi.

VII. UDKK- DERNEK İLİŞKİLERİ

                Dernek-UDKK ilişkileri konusunda her alanda kaçınılmaz olarak tek derneğin olması gerekliliğine vurgu yapıldı.

                Türk Gastroenteroloji Derneği delegesi söz alarak, uzmanlık alanlarında alt derneklerin olması ve etkinliklerinin farklı olması nedeni ile  uzmanlık derneği ve tanımının kesinleşmesi gerekliliğini dile getirdi. 

                Dr. Ramazan İnci, konu ile ilgili olarak iki öneride bulundu. Birinci öneri de, "koordinasyon"'un fransızca bir sözcük olduğunu, kısaltmasının da zor olduğunu, türkçe olması gerekliliğini ve eşanlamlısı "eşgüdüm" olarak değiştirilmesini,  "UDEK" olarak söyleşinin de kolay olduğunu Genel Kurula iletti.  İkinci olarak UDKK'nın daha dinamik yapılaşması için yan çalışma gruplarının kurulmasını ve yeni yapılanmaya gidilmesini önerdi. UDKK'da bir çok dernek olduğunu "temel bilim, dahili bilimler, cerahi bilimler, tıbbı laboratuvar dernekleri" olarak yapılanmanın ivmeli çalışmalarla bir yönlendirme yapabileceğini, aynı alan içindeki sorunların daha hızlı çözüleceğini düşündüğünü iletti.

§         Dr. Bahar Gökler, Dr. Cem Terzi,  Dr. Kürşat Yıldız, yerleşmiş bir kelimeyi değiştirmenin zor olacağını ama değişiklik konusunda önerilerinin olumlu olduğunu iletti. Dr. Umut Akyol  değişikliği onaylanmasını ve yeni isim ile yeni Yürütme Kurulunun yeni logo oluşturması, web sayfasında yenilikler yapmasını önerdi. 

"Eşgüdüm", "UDKK (UDEK)" parantez içinde kullanılarak işleme girmesi zaman için yerleştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

İkinci öneri ile ilgili olarak

§         Dr. Ali Kocabaş, "sürekli mesleki gelişim, kendi alanında bilimsel araştırmalar, etkin tanı tedavi rehberleri, kredilendirme, kendi uzmanlık alanımızda kamuoyunun bilgilendirmesi" çalışmalarının yapmasını, uluslararası deneyimlerden faydalanılarak alt komitelerin oluşturulması önerdi. 

§         Dr. İskender Sayek, UEMS içinde de üç grup kurulduğunu ve kendi gruplarının raporunu verdiğini, Türkiye içinde de böyle bir çalışma yapılabileceğini iletti. Kredilendirme konusununda ise, UEMS ile TTB STE-Kredilendirme komisyonunun tanınması konusunda bir çalışma yaptığını, anlaşma metnini doldurmaya başladıklarını iletti. Kredilendirme konusunda taraf olan yerlerin UDKK, sanayi, Sağlık Bakanlığı, eğitim hastaneleri, uzmanlık dernekleri, üniversiteler ve yeterlik kurulları olduğunu bu yüzden bir kurul tarafından yapılmasının  daha iyi olacağını iletti. Sağlık Bakanlığının bu konuyu kendi yönetmeliklerinin içine alarak sahiplenmeye çalıştığını vurguladı.

§         Dr. Cem Terzi ikinci önermenin Genel Kurulda oylanmasını ve karar alınmasından sonra bunları kurmak ve çalıştırmak zorunluluğu doğacağını ve bu durumun bizim için çok fazla ekonomik yük yaratacağını ve bu konuıda  Yürütme Kuruluna insiyatif bırakmayı önerdi. 

§         Dr. Ramazan İnci maddi kaygıları anladığını, ama yahoo grubu, web sayfaları, yerel ağ kullanılması, derneklerin temsilcilerini karşılamaları ile bu konunun çözümlenebileceğini iletti. 

§         Dr. Nural Kiper konunun mali yönü dışında  konunun biraz daha olgunlaştırılarak tartışılmasını, laboratuvar alanlarının ayrılmasının ileride sorun yaratabileceğini, derneklerin kendi içinde tartışmalarından sonra konunun tekrar Genel Kurula getirilmesini önerdi.

§         Dr. Oya Bayındır konunun daha önceden derneklere bildirilmesini, derneklerin yönetim kurulunda tartışılmasını, yazılı olarak görüş alınmasını önerdi. Bununla birlikte ayrımcılığı doğru bulmadığını ve dahili, cerahi kavramların üniversitelerde geçtiğini iletti.

                Genel Kurul katılımcılarının alt çalışma grupları kurmak için dernek görüşü alınmadan oylanmasının hatalı olacağı görüşü ve Dr. İnci'ninde önerisini geri çekmesi üzerine önerinin oylanması iptal edildi.  

VIII. YÜRÜTME KURULU SEÇİMLERİ

Yeni yönetim kurulunun seçimi  için Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kocabaş, Dr. Mustafa Morkoyun, Dr. Ali Özyurt (UDKK Genel SekreterAdayı) , Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Ali Kutsal, Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Yıldıray Çete, Dr. Önder Okay, Dr. Özkan Alataş, Dr. Sedef Şahin, Dr. Figen Özgür, Dr. Mehmet Ungan, Dr. Yasemin Oğuz, Dr. Nihal Dizdar, Dr. Umut Akyol aday gösterildi. Yapılan oylama sonucu olarak 2005-2007 dönemi UDKK Yürütme Kurulu üyeliklerine;

 Dr. Raşit Tükel (61), Dr. Ali Özyurt (59), Dr. Ali Kutsal (57), Dr. Umut Akyol (57, UEMS üyesi), Dr. Sinan Adıyaman (56), Dr. Ali Kocabaş (51), Dr. Mustafa Ünlü (50), Dr. Yıldıray Çete (49), Dr. Mustafa Morkoyun (38) ve Dr. Önder Okay (36) seçildi.

IX. ALINAN KARARLAR

§         TTB-UDKK'ya Üye Olan ve Üyelik İçin Başvuran Derneklerden Beklentiler" metni oy çokluğu ile kabul edildi.

§         "Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu" "Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK)"  önce parantez içinde kullanılarak işleme girmesi ve zaman içinde yerleştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Saygılarımızla,
Dr. Ali Özyurt
TTB-UDKK Sekreteri