20 Mart 2005

20 Mart 2005

Sayın Başkan,

TTB-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu 25. Olağan Genel Kurulu 20 Mart 2005 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapıldı.

Genel Kurul'a TTB Merkez Konseyi Üyeleri, Yürütme Kurulu üyeleri, dernek temsilcileri, tabip odalarının temsilcileri olmak üzere toplam 64 kişi katıldı.

Divan başkanı Dr. Raşit Tükel, başkan yardımcısı olarak Dr. Nurdan Taçyıldız ve Dr. Candan Çiçek seçildi.

TTB Merkez Konseyinden Dr. Nural Kiper açılış konuşmasında 2 yıldır tamamlanamayan yönetmelik ve tüzük değişiklikleri ve uzman ve başasistan atamaları ile ilgili sorunları dile getirdi.

TTB-UDKK başkanı Dr. Cem Terzi TUEK nedeni ile ara Genel Kurul'un ertelendiğini vurguladı. Dr. Terzi,

§ Genel Kurulda, UDKK yönetmeliği, UYEK yönergesi ve Yeterlilik Kurulları yönergesinde değişiklik önerilerinde bulunulacağı ve oylanacağı bildirildi.

§ UYEK Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Programlama, Değerlendirme Çalıştayı'nın her yıl yapılması ile eğitici havuzunun oluşturulabileceğini ve bu konuda "uzmanlık eğitimi uygulama ve geliştirme klavuzu" hazırlanmakta olduğunu iletti.

§ Harmonizasyon Kurulunun kuruldu ve yönergesinin sunulacağını bildirdi.

§ Psikiyatri derneğinin önerisi üzerine ‘yeterlilik' yerine ‘yeterlik' terminolojisi oylamaya sunulacağını belirtti (Türk Dil Kurumu 1969 baskısı Türkçe sözlüğünde de yeterlik farklı tanımlanmış: Bir meslek dalında ki kişilerin, bu konuda ön bilgili olma ve geliştirme durumu). Genel Kurulda oylandı ve "yeterlik" kelimesi kabul edildi.

§ Genel Kurulda hazırlanan bir projeksiyon bütçesi ile mali durumun tartışılacağı iletildi.

§ Derneklerden beklentiler konusunda yapılan çalışmalar sonucu yakın bir gelecekte asgari standartların UDKK talebi olarak gündeme geleceğini iletti.

§ Sürekli tıp eğitimi etkinliklerinin gerçekten etkin ve ticari baskılardan ayrı olarak düzenlenmesinin sağlanmasını derneklerden talep etti.

§ Eğitim hastane kurultayının 26 mart 2005 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

§ "Uzmanlık Dernekleri Rehberi 2005" adlı bir kitap ile derneklerin güncel durumları, kurultay sonuçları ve UDKK toplantı sonuçlarını içeren bir kitap oluşturulduğu iletti.

§ Şu anda bir bülten hazırlığı içinde olunduğunu iletti.

§ Tıpta uzmanlık tüzüğü ile ilgili net bir bilginin olmadığını iletti.

TTB-UDKK 15 Mayıs 2004-20 Mart 2005 arası dönem etkinliklerini Dr. Ali Kutsal sundu. Dr. Kutsal, bu dönem içinde 7 Yürütme Kurulu toplantısı, tıpta uzmanlık eğitimi çalıştayı (5-10 Kasım 2004), yeterlilik faaliyetlerinin değerlendirilme toplantısı (UYEK üyeleri, yeterlik kurulu üyeleri ve dernek başkaları ile 16 ocak 2005), harmonizasyon kurulu oluşturulma toplantısı (15 Ocak 2005) dernek başkanları ve dekanlar ile 2 toplantı yapıldığını bildirdi. 27-28 Kasım 2004 TUEK'na UEMS genel sekreterinin katıldığını iletti. Tüzük konusundaki son durumu açıkladı. Sağlık Bakanlığı eğitim hastaneleri performans sisteminin eğitim hastanelerinde genel işleyişi bozması ve başasistanlıkta 9 yılı dolduranların tayini ile ilgili sorunları dile getirdi. Eğitim hastaneleri kurultayının 26 mart 2005'de TTB-UDKK-ATO eğitim hastaneleri katkıları ile gerşekleşeceği vurguladı.

Dr. Suat Aytaç 11 Mayıs 2004-18 Mart 2005 arası TTB-UDKK bilançosunu sundu. Dr. Aytaç, 11 Mayıs 2004 de 40 milyar gider, 50 milyar gelir ile net 10 milyar gelir öngörülürken gelirlerin 39 milyar, giderlerin 46 milyar (6 milyar negatif) olduğunu, ancak gittikçe pozitife geçildiğini iletti. Büro giderlerinde, kurultay giderlerinde artış olduğunu ve henüz UEMS aidatı ödenmediğini (2.250 EURO ödenecek) vurguladı. Geçen Genel Kurulda "Uzman üye başına 1 milyon TL" kararı çıktığını hatırlattı. 36.000 uzman üyemizin olduğunu bildirdi. Çoğu derneğin Mart 2005 tarihi itibarı ile borçlarını ödediklerini, ancak bazı temel tıp dernekleri henüz borçlarını ödemediklerini, bu durumun hem üye sayılarının az, hem de pre-klinik olmaları nedeni ile olabileceğini, şu anda 25 milyara düşmüş borç kalemi olduğu iletti. Olası bütçenin dönem sonuna kadar 15 milyar TL olduğunu, ancak önümüzdeki 1 yıl için 89 milyar TL tahmini bir bütçe olduğu iletti. Uzman üye sayısı üzerinden, 1,5 YTL/üye, aidat almasının, yaklaşık olarak giderleri karşılayacağını iletti. Uzman üye başına 1,5 YTL oy çokluğu ile kabul edildi. Ödeme güçlüğü olan dernekler için yürütme kuruluna başvurulmasını takiben 1 YTL/uzman üye olması oy birliği ile kabul edildi. 2005 yılı aidatları ağustos ayında ödenmesi (borçlar dahil) istendi. Ana giderin TUEK kurultayı olduğu ve düzenlenen her kongre için 500 YTL kurultay fonuna ayrılması ya da kurultay çalışmalarına, derneklerin 50 -100 YTL bir katkı payında bulunmaları ek önerisi geldi.

Dr. Ali Kocabaş TTB-UDKK yönetmeliğinde değişiklik önerilerini iletti.

TTB-UDKK yönetmeliğinde,

Madde 4-

Bu yönetmelikte geçen;

"TTB", Türk Tabipleri Birliği'ni,

"Uzmanlık dernekleri" Tababet ve Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan, eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki çalışmaları ile ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı, tedavi) sağlanmasını hedefleyen kuruluşlardır.

"YÖK" Yüksek öğretim Kurulu'nu

"ATUB" Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'ni "Ana dal", tıp mesleğinin Tababet Uzmanlık Tüzüğü tarafından tanımlanmış ana uzmanlık alanlarını, "Yan dal" bir ana dalda uzman olunduktan sonra daha ileri uzmanlaşma yapılan Tababet Uzmanlık Tüzüğü tarafından tanımlanmış ana dala ait bölümleri, ifade eder.

Kabul edildi

Madde 6-

genel kurullarda dernek temsilcilerinin özelliği konusunda, ‘dernek yönetim kurulu üyesi' olsun, değişiklik önerisi

20/23 RED

Madde 6-

(2. paragraf, 1. cümle, düzeltme)

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan ana ve yan dallar dışında kalan, belirli bir uzmanlık dalının özel bir alanında etkinlik gösteren dernekler, "Gözlemci üye" statüsüyle TTB-UDKK toplantılarına katılabilir ve iletişim ağı kapsamına alınırlar. .....

Kabul edildi

Madde 7

sonuna cümle eklenmesi

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere "Harmonizasyon Kurulu" kurulur.

Kabul edildi

Madde 8C

Yeni madde eklendi

Uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin eşgüdümünü yapmak

Kabul edildi

Madde 8C,D,E

Madde 8D, E, F oldu

 

Madde 8D

(Eski madde 8C)

düzeltme

............. Türkiye modelinin işlerliliğe kavuşturulması

Kabul edildi

Madde 11

İlk paragraf

....... yılda en az 1 kez toplanır .........

Kabul edildi

Madde 11

3. paragraf,

sonuna ek cümle

Yürütme Kurulu üyeliği üst üste üç dönemden, Yürütme Kurulu Başkanlığı üst üste iki dönemden fazla yapılamaz.

Kabul edildi

Madde 11

Son paragraf, ilk üç cümle kaldırıldı ve yeniden düzenlendi.

Uzmanlık Derneklerinin ödeyecekleri yıllık katkı payı dernekler tarafından TTB'ye bildirilen uzman üye sayısına göre her yılın ilk Genel Kurulu'nda belirlenir. Katkı ödeyemeyen dernekler iki kez uyarılmalarına ........

Oy çokluğu, kabul edildi

Madde 17

Başlık düzeltildi

Uzmanlık Dernek temsilcilerinin görevleri

Kabul edildi

 

Yönetmelikte ‘uzman üye teriminin' ‘üye' olarak değiştirilmesi önerisi oylandı ve onaylandı.

Dr. Cem Terzi "TTB-UDKK üyeliği için derneklerden beklentiler, seçilme ve çalışma şekilleri" doğrultusunda asil üye kavramlarının yerleşmesinin ve bu yönde dernekler standartlarını ciddi yükseltilmesinin isteği tartışılmaya açıldı. Uzmanlık dernekleri 2-4 yıl içerisinde yapılarını tekrar gözden geçirilmesi ve standartları sağlayanların UDKK asıl üyesi, sağlayamayanlar UDKK gözlemci üyesi olması önerildi. Yeni üye olmak isteyen derneklerde bu standartların aranması planlandı.

Dr. Münir Kınay Çalıştay ve UYEK hakkında bilgilendirme yaptı. Mayıs 2004'te UDKK kendi şemsiyesi altında bir ulusal yeterlik komitesi kurduğunu, yönergesini hazırlandığını ve 5-10 Kasım 2004'de eğiticileri eğitmek amacı ile çalıştay yapıldığını iletti. UYEK dernek yeterlik kurullarının bir üst kurulu olarak çalıştığını, akreditasyon konusunda derneklere yol gösterdiğini bildirdi. Yeterlik kurul yönerge taslağının hazırlandığını ve Ocak 2005'te taslak yönergenin dernek sorumlularına sunulduğunu ve geri bildirimler doğrultusunda değişiklikler yapıldığını anlattı. Yeterlik konusunda çalışmalara ışık tutulacak kitap hazırlıkları yapıldığını bildirdi.

TTB-UDKK Ulusal Yeterlilik Komitesi Yönergesi'nde,

  • 1. madde bu "yönetmelikte geçen" yerine "yönerge de" olarak düzeltilmesi,
  • 15. madde ‘muhasip üye' yerine ‘başkan yardımcısı' olarak değişmesi,
  • 15. madde "TTB-UDKK UYEK başkanı yeterlik kurulu başkanlarından seçilir" ifadesi eklenmesi,
  • 18. madde UYEK toplantısına yürütme kurul başkanı katılamıyor ise yürütme kurulu tarafından seçilen bir başka kişi tarafından temsil edilmesi,

madde değişiklikleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

  • 16. madde "TTB-UDKK-UYEK üyeleri UYEK yürütme kurulunun onayı ile görevden alınır" olarak düzenlenmesi önerisi oy çokluğu ile reddedildi.

Yeterlik Yönergesinde "Belirleyicilerin değiştirilmesi, eş yetkilendirme belgelerinin öncelikte yapılandırılması, daha sonra belgelendirmeye gidilmesi değişikliği önerisi" tartışıldı. Board yürütme kurulu üstünde o bilim dalını ile ilgili tüm öğretim elemanlarını içeren bir üst kurul oluşturma önerisi işleyiş ve uygulamayı hantallaştıracağı gerekçesi ile kabul edilmedi ve üst kurulun Yeterlilik yönergesi üzerinde tekrar çalışmasına ve daha sonra tartışılmasına karar verildi.

Dr. Oğuz Söylemezoğlu, "Harmonizasyon komitesi"nin TTB-UDKK yürütme kurulu ile eş güdüm içinde çalıştığını, görev süresi 4 yıl olduğunu (2 UDKK görev süresi), TTB-UDKK'nın oluşturduğu 5 kişilik bir grup olduğunu (ilk komite; Dr. İskender Sayek, Dr. Oğuz Söylemezoğlu, Dr. Ufuk Beyazova, Dr. Berna Arda, Dr. Yüksel Barut), kurul kendi arasında açık oylar ile başkanını seçtiğini, açık oylama ile karar alıdığını, temsilcilerini belirlediğini iletti ve yönergesi oy birliği ile kabul edildi. Harmonizasyon yerine öz Türkçe bir sözcük (Eş uyum, Uzlaşı, Uzlaştırma, Ahenk) bulunması önerildi.

Dr. Umut Akyol ATUB (UEMS) ile ilgili bilgilendirme yaptı. UEMS 29 üyeden oluştuğunu, UEMS Avrupa birliği içindeki bürokratik sorunları incelediğini, Avrupa topluluğunda 1,5 milyon uzman hekimin sorunları nedeni ile ulaştığı bir organizasyon olduğunu bildirdi. UEMS'in Türkiye'de muhatabının TTB, TTB-UDKK olduğunu iletti. Avrupa Birliğinde, en az iki ülkede bir bilim dalı var ise ihtisas dalı olarak kabul edildiğini, ülkelerin yarısından fazlasında bir bilim dalı varsa ancak anabilim dalı olarak kabul edildiğini söyledi. Bu toplantılara komisyonlar halinde katılmanın yararlı olacağını, bir tanesinin her yıl bahar aylarında Belçika da olduğunu, UDKK'nın Avrupa da temsilci olarak görülmesinin ülkemizin konumuna katkı sağlayacağını iletti. UEMS genel kurulu 2009 yılında Türkiye'de yapılacağı haberini verdi. FTR -UEMS temsilciliğimizin olduğunu, her branşın kendi toplantısına katıldığını bildirdi. Yılda 2 toplantı oluyor.

Dr. Ali Özyurt tıpta uzmanlık tüzüğü hakkındaki son durumu özetledi. 19 haziran 2002 tarihli tıpta uzmanlık tüzüğüne 200'den fazla dava açıldığı iletti. Son tüzük taslağında "başasistan" yerine "klinik başkanı" tanımlaması olduğunu, asistanlık sınavı yabancı dil barajı 60'dan 50'ye düştüğünü, yan dal sınavını ‘ÖSYM' ya da ‘kurumlar' yapar olarak düzenlendiğini, uzmanlık tezi sınavında 3 başarısız ile ilişiğin kesildiğini, uygulama sınavının kalktığını, yurt dışında eğitim alanların biçimsel açıdan ‘Bakanlık', bilimsel açıdan ‘eğitim kurumları' tarafından değerlendirildiğini, 44 anadal, 41 yandal oluşturulduğunu, yoğum bakım yan dalının 3 yıl olduğunu, kardiyolojinin 6 yıldan 5 yıla indiğini, enfeksiyon hastalıklarına Alerji, Klinik immunoloji yan dalı eklendiğini, çocuk endokrinoloji ve metabolizmanın birleştirildiğini, adli tıbbın 3 yıl olduğunu, anatomi uzmanlarına 1 yılda adli tıp uzmanlığı verildiğini, nöroloji'ye tekrar çocuk nörolojisi eklendiğini iletti. Tıpta uzmanlık tüzüğü çıkarken hiçbir kurumdan görüş alınmadığı vurguladı.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Doç. Dr. Cem Terzi
TTB-UDKK Başkanı