22 Nisan 2003

22 NİSAN 2003

                Sayın Başkan,

                5 Nisan 2003'de saat 10.30'da TTB-UDKK Genel Kurulu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans 1 salonunda toplam 44 dernek ve 75  katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

                Divan Başkanlığı'na Prof. Dr. Dinçer Fırat, yardımcılığına Doç. Dr. Umut Akyol ve Yrd.Doç. Dr. Altan Şahin oybirliği ile seçilmiştir.

                Gündem olarak sunulan maddelerin  aşağıda belirtilen sıra ile görüşülmesine geçilmiştir;

1-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanının Konuşması - Dr. Füsun Sayek

2-TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkanının Konuşması- Dr. Semih Baskan

3-TTB-UDKK Yürütme Kurulu'nun Geçen Döneme Ait Faaliyetlerin Sunumu- Dr. Nural Kiper

4-UEMS Çalışmaları- Dr.İskender Sayek

5-TTB-UDKK Bilançosunun Sunumu- Dr.Murat Akova

6-TTB-UDKK Yeterlilik Üst Kurulu Yönergesi Taslağının Sunumu-Dr. Ali Kocabaş

7-TTB-UDKK'ya Üyelik İçin Başvuran Derneklerin Temsiliyeti Bakımından Beklenen Özelliklerin Tartışılması

8-TTB-UDKK'ya Üye Olan Derneklerden Beklentiler

9-TB-UDKK'dan Beklentiler ve TTB-UDKK Yönetmeliğindeki Değişiklik Önerileri

10-Dilek ve Temenniler

Toplantıda ilk konuşmayı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Füsun Sayek yapmış ve konuşmalarında Dünya ve ülke gündemimizde en önemli yeri tutan  Irak'a yapılan saldırı kınanmış, ülkemiz sağlık alanı ile ilgili ve bütçe görüşmeleri ile ilgili yaşanan sorunlar dile getirilmiş, Sağlık Bakanlığı ile hekimlerin özlük hakları, mecburi hizmet ve Silopi , Hakkari, Çukurca'da olağanüstü durum öne sürülerek geçici olarak görevlendirilen hekimlerin maduriyetlerine değinilmiş, 2002 Haziran ayında yürürlüğü giren Tıpta Uzmanlık Tüzüğü konusu ve henüz çıkarılamamış olan Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği konusunda TTB'nin görüşleri Dr. Füsun Sayek tarafından dile getirilmiştir. www.ttb.org.tr/udkk

Daha sonra UDKK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Semih Baskan derneklere Tüzük'de belirtilen Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu ve Uzmanlık Dalları  Eğitim Müfredatı Komisyonunun bugüne kadar yapmış olduğu toplantılar ile ilgili ve alınan kararlarla ilgili olarak bilgi aktarmıştır. Tüm dünya gündemini oluşturan savaşla ilgili olarak derneklerin kamuoyuna  açıklama yapmaları önerisi ile konuşmasını tamamlamıştır.  www.ttb.org.tr/udkk

TTB-UDKK Yürütme Kurulu sekreteri Dr. Nural Kiper Ağustos 2002 tarihinden 4 Nisan 2003'e kadar olan Yürütme Kurulu kararları, 8. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Asistan İnsiyatifi konusunda bilgi vermiştir. www.ttb.org.tr/udkk

UEMS çalışmaları ile ilgili olarak TTB-UDKK UEMS temsilcisi Dr. İskender Sayek dernek temsilcilerine bilgi aktarmış. Konuşmalarında bu yıl ki UEMS dökümanlarında Türkiye ile ilgili raporun yer aldığı belirtilmiştir. www.ttb.org.tr/udkk

TTB-UDKK Bilançosu Dr. Murat Akova tarafından sunulmuş ve 2003 UDKK aidatının 500.000.000 (Beşyüz milyon) TL. olarak kabul edilmiştir.

Toplantının 7. gündem maddesi olan TTB-UDKK Ulusal Yeterlilik Üst Kurulu Yönergesi TTB-UDKK Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ali Kocabaş tarafından sunulmuş UYEK Yönergesinin 16.maddesi iptal edilmiş Yandallarla ilgili olan derneklerinde UYEK'de temsil edilmesi için 13.maddesinin değiştirilmesi önerisi kabul edilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Perinatoloji Derneği'nden Dr. Cihat Şen, Dr. Oğuz Söylemezoğlu'nun önerileri de bu şekilde gerçekleştirilmiştir. www.ttb.org.tr/udkk

Gündemin 8.maddesi olan TTB-UDKK'ya üyelik için başvuran derneklerin temsiliyeti bakımından beklenen özellikler TTB-UDKK Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Cem Terzi tarafından genel kurula sunulmuştur. Bu önerilerle ilgili Acil Tıp Derneğinden Dr. Cem Oktay, Perinatoloji Derneği'nden Dr. Cihat Şen kriterlerin acilen benimsenmesi konusunda görüş bildirmişlerdir. Psikiyatri Derneği'nden Dr. Raşit Tükel önerilen genişletilmiş yönetim kurulunun  dernekler masası tarafından engellenebileceği dikkate getirilmişse de toraks derneğinden Dr. Ali Kocabaş genişletilmiş yönetim kurulunun dernek yararına olabilecek bir kurul olduğu belirtilmesi halinde bu sakıncanın ortadan kalkabileceği belirtilmiştir.  Öneriler arasında yer alan üye sayısının yaklaşık %50'sinin temsil edilme özelliği tartışılmış, ancak bu konuyla ilgili görüşler %50'nin üzerinde temsiliyetin şart olduğu üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Dr. İskender Sayek katılımcı ve şeffaf bir yönetimle üye sayısının artacağı orta ve geç dönemde de bu hedefe ulaşılabileceği ifade edilmiştir. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)'dan Dr. Ercan Öngör genişletilmiş yönetim kurullarıyla dernek üyeleri olan tüm üyelerin (asistanlarda dahil olmak üzere) karar aşamalarında söz sahibi olma imkanı verilebileceğini belirtmiştir.  Divan başkanı Dr. Dinçer Fırat İç Hastalığı uzmanlığı için %50'nin temsil edilmesinin güç olacağını belirtmiş ancak ilerleyen zaman içinde olabileceğini dikkate getirmiştir. Üroloji Derneği'nden Dr. Vural Solok üye sayısını arttırılması ile dernek faaliyetlerinin artırılmasının birbirine paralel gideceğini vurgulamıştır. Uzmanlık derneği tüzüğü ile ilgili olumlu özellikler taşıyan örneklerin TTB-UDKK Web Sitesinde yayınlanarak mevcut ve kurulacak uzmanlık derneklerinin dikkatine sunulması Psikiyatri Derneği temsilcisi Dr. Raşit Tükel tarafından önerilmiştir. Nisan 2003 tarihinden itibaren TTB-UDKK web sitesinden bu tüzüklere ulaşılabilir.

Türk Oftalmoloji Derneği'nden Dr. Sunay Duman özellikle yeni kurulacak derneklerde alt dalların ve çalışma gruplarının aynı çatı altında toplanmasının yararlı olacağı üzerinde durmuş, kendi derneklerinde derneğin çıkarmış olduğu dergide üyelerinin yazılarının yayınlanmasına öncelik tanındığını ve üyelerinin kongre katılım paralarının az olduğuna dikkati çekmiş böylelikle üyelik için cazip ortamlar sağlanmaya çalışılmıştır. TOD çatısı altında asistan kulübünün kurulma aşamasında olduğunu da belirtmiştir.

Öneriler arasında yer alan yönetim kurullarının belirlenmesinde peş peşe 2 defadan daha fazla seçilememe önerisi gündeme getirilmiştir. Periyodik dergilerin dernekler aktiviteleri arasında olması konusunda tartışmalar yapılmış ancak gerek üye iletişimi gerekse Türkçe yayınlanan tıbbi çalışmaların yer alacağı süreli yayınların kriterlerinin ileride belirlenebileceği uzun dönemde dernek üyelerinin yararına olacağı üzerinde durulmuştur.

Türk Kalp Damar Cerrahi Derneğinin temsilcileri yönetim kurulu seçiminde 3 dönemden sonrası için değişiklik önerisini getirmişler ancak sunum yapan Dr. Cem Terzi tarafından tartışılan tüm önerilerin yalnızca bir görüş olduğu bu konunun daha detaylı tartışılıp dernek yönetim kurullardan da görüşler alınarak son şeklinin verileceği belirtilmiştir.

Bu Genel Kuruldan sonra tüm öneriler dernek yönetim kurullarında tartışıldıktan sonra TTB-UDKK yürütme kuruluna iletilip bir sonraki Genel Kurul'da oylanmasına karar verildi.

Çocuk Cerrahi Derneğinden Dr. Tanju Aktuğ bu tür yazışmaların ve toplantıların sanal ortamda (e-mail elektronik posta aracılığıyla) yapılmasının daha pratik olacağı konusunu gündeme getirdi.

UYEK Yönergesi  ve 8.ve 9.gündem maddeleri tüm derneklere hem posta aracılığı ile hem de elektronik ortamda derneklere Nisan sonuna kadar gönderilecektir. Haziran ayı içinde yapılacak UDKK Yürütme Kurulu toplantısının gündemini oluşturacaktır. TTB-UDKK Yönetmeliği ile ilgili olan değişikliklerde derneklere gönderilecek görüşleri alınacaktır.  www.ttb.org.tr/udkk

Son olarak dilek ve temennilerle birlikte Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile getirilen geçici 6.madde de belirtilen yeni oluşturulan yandallara başvuruların değerlendirilmesi konusunda Dr. Sabiha Aysun sorunlarını dile getirmiş bu konuyla ilgili Tıpta Uzmanlık Kurulu temsilcisi Dr. İskender Sayek görüşlerini aktarmıştır.

Türk Nöroloji Derneği Dr. Şerefnur Öztürk'ün gündeme getirdiği çeşitli çalışma alanlarını içeren uzmanların oluşturacağı dernekleşmeye ait görüş UDKK Genel Sekreteri Dr. Nural Kiper tarafından yanıtlanmış özellikle aşırı uzmanlaşma ile ilgili kurulabilecek yeni  derneklerin TTB-UDKK'da ayrı ayrı temsiliyeti yerine anadal çatısı altında çalışma grubu oluşturulmasının özendirilmesi TTB görüşü olarak aktarılmıştır.

Genel Kurul dilek ve temennilerle sonlandırılmıştır.

Sayın Başkan

Genel Kurulda ‘da bahsedildiği gibi UYEK Yönergesi ve TTB-UDKK Yönetmeliği ile ilgili görüşlerinizi ve  ayrıca UDKK'ya üyelik kriterleri ile ilgili önerilerinizi 30 Mayıs 2003 tarihine kadar TTB-UDKK'ya iletmeniz  dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Nural Kiper                       Prof. Dr. Semih Baskan

TTB-UDKK adına Sekreter              TTB-UDKK adına Başkan