TTB - UDEK Üyelik Ölçütleri (30 Haziran 2012 tarihli TTB 62. Genel Kurulu`na kadar)

TTB-UDEK ÜYELİK ÖLÇÜTLERİ

I. DERNEK TÜZÜĞÜNDE AMAÇ VE ETKİNLİKLERE YER VERİLMESİ

a) Dernek tüzüğünde, uzmanlık derneğinin toplum yararını gözeten bir kuruluş olduğu; uzmanlık alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilmelidir.

b) Dernek tüzüğünde aşağıda tanımlanan etkinlik ve çalışma alanları yer almalıdır.

II. ETKİNLİK ALANLARI

Uzmanlık derneği aşağıda belirtilen alanlardaki etkinlikleri gerçekleştirmelidir.

a) Eğitim

Uzmanlık eğitimi ve Yeterlik Kurulları

i) Yeterlik Kurulunun oluşturulması

ii) Çekirdek müfredatın hazırlanması

iii) Asistan karnesinin hazırlanması

iv) Uzmanlık eğitimi programının yapılması

v) Yeterlik sınavlarının yapılması

iv) Kurumsal akreditasyon çalışmalarına başlanması

Sürekli Tıp Eğitimi (STE) ve  Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Programları

Uzmanlık derneği, TTB-UDEK STE ve SMG ilkeleri ile uyumlu bir biçimde yazılı standartlarını oluşturmalı ve bu standartlara uygun olarak STE ve SMG programlarını gerçekleştirmelidir.

b) Sağlık Hizmeti

Uzmanlık derneği, ilgili uzmanlık alanında koruyucu, tanı ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin standartlarının saptanması ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmalıdır.

 

c) Toplum Sağlığı

Uzmanlık derneği, ilgili uzmanlık alanında toplumun eğitimi ve sağlık sorunlarıyla ilgili ulusal politikaların belirlenmesi, insan gücü planlanması ve hastalıkların toplumsal maliyetleriyle ilgili çalışmalar yapmalıdır.

e) Araştırma

Uzmanlık derneği, ilgili uzmanlık alanında bilimsel araştırmaları destekleyici ve geliştirici  etkinlikler yapmalıdır.

 

III. ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

a) Uzmanlık derneği, dernek yönetim ve karar alma süreçlerinde, daha geniş bir katılım ve demokratik bir işleyiş oluşturmak amacıyla aşağıda belirtilen düzenlemeleri yapmış olmalıdır:

i) Karar alma süreçlerinde Genişletilmiş Yönetim Kurulu, Merkez Eşgüdüm Kurulu, Özel Çalışma Birimleri, Görev Grupları  vb. katılımcı mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

ii) Üye sayısı 500'ün üzerinde ise şube açılmalıdır.

iii) Seçimli genel kurullara en az %50 katılım sağlanmalıdır.

iv) Dernek yönetimleri belirli sürelerde değişmeli, Yönetim Kurulu başkanları 2 dönemden, Yönetim Kurulu üyeleri 3 dönemden daha fazla görev yapmamalıdır.

b) Uzmanlık derneği Etik Kurulunu oluşturmuş,  uzmanlık dalına özgü etik ilkeleri geliştirmiş ve ve bu ilkeleri yazılı hale getirmiş ve uyguluyor olmalıdır.

c) Uzmanlık derneği yıllık bütçesinin en az %25'ini eğitim ve araştırma etkinliklerine ayırmalıdır.

IV. UZMAN ÜYELERİN SAYISI

Uzmanlık derneği, ilgili uzmanlık dalındaki uzman hekimlerin en az %50'sini üye kaydetmiş olmalıdır.