TTB-UDEK Üyelik Ölçütleri (30 Haziran 2012 tarihli TTB 62. Genel Kurulu`na kadar)

YENİ BAŞVURAN DERNEKLER İÇİN

TTB-UDEK ÜYELİK ÖLÇÜTLERİ

I. DERNEK TÜZÜĞÜNDE AMAÇ VE ETKİNLİKLERE YER VERİLMESİ

a) Dernek tüzüğünde, uzmanlık derneğinin toplum yararını gözeten bir kuruluş olduğu; uzmanlık alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilmelidir.

b) Dernek tüzüğünde aşağıda tanımlanan etkinlik ve çalışma alanları yer almalıdır.

II. ETKİNLİK ALANLARI

Uzmanlık derneği aşağıda belirtilen alanlardaki etkinliklerden en az üçünü gerçekleştirmeli ve en azından iki yıldan beri bu etkinlikleri sürdüyor olmalıdır.

a) Eğitim

Uzmanlık eğitimi ve Yeterlik Kurulları*

i) Yeterlik Kurulunun oluşturulması

ii) Çekirdek müfredatın hazırlanması

iii) Asistan karnesinin hazırlanması

iv) Uzmanlık eğitimi programının yapılması

v) Yeterlik Sınavlarının yapılması

iv) Kurumsal akreditasyon çalışmalarına başlanması

* Her uzmanlık alanında tek bir Yeterlik Kurulu olmalıdır. Uzmanlık alanında daha önceden kurulmuş bir Yeterlik Kurulu varsa, başvuruda bulunan uzmanlık derneğinin mevcut Yeterlik Kurulunun çalışmalarını desteklemesi beklenir.

Sürekli Tıp Eğitimi (STE) ve  Sürekli Mesleki Gelişim(SMG) Programları

Uzmanlık derneği, TTB-UDEK STE ve SMG ilkeleri ile uyumlu bir biçimde yazılı standartlarını oluşturmalı ve bu standartlara uygun olarak STE ve SMG programlarını en azından iki yıldan beri gerçekleştiriyor olmalıdır.

b) Sağlık Hizmeti

Uzmanlık derneği, ilgili uzmanlık alanında en azından 2 yıldan beri koruyucu, tanı ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin standartlarının saptanması ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor olmalıdır.

 

c) Toplum Sağlığı

Uzmanlık derneği, ilgili uzmanlık alanında en azından 2 yıldan beri toplumun eğitimi ve sağlık sorunlarıyla ilgili ulusal politikaların belirlenmesi, insan gücü planlanması ve hastalıkların toplumsal maliyetleriyle ilgili çalışmalar yapıyor olmalıdır.

e) Araştırma

Uzmanlık derneği, ilgili uzmanlık alanında en azından 2 yıldan beri bilimsel araştırmaları destekleyici ve geliştirici  etkinlikler yapıyor olmalıdır.

 

III. ETKİNLİK BİÇİMLERİ VE NİTELİKLERİ 

Uzmanlık derneği, aşağıda belirtilen başlıklardaki etkinliklerini belirlenen ölçütler içinde sürdürüyor olmalıdır:

a) En azından 5 yıldan beri ulusal/uluslararası kongreler ve ulusal/uluslararası düzeyde diğer bilimsel etkinlikleri düzenleme

b) En azından 2 yıldan beri düzenli periyodik dergi / bülten çıkartma

e) Elektronik ortamını eğitim amaçlı olarak etkin biçimde kullanma (web, e-gruplar vb.)

d) Bilimsel etkinliklerini TTB-STE kredilendirme sistemi içerisinde gerçekleştirme

IV. ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

a) Uzmanlık derneği, dernek yönetim ve karar alma süreçlerinde, daha geniş bir katılım ve demokratik bir işleyiş oluşturmak amacıyla aşağıda belirtilen düzenlemeleri büyük oranda yapmış olmalıdır:

i) Karar alma süreçlerinde Genişletilmiş Yönetim Kurulu, Merkez Eşgüdüm Kurulu, Özel Çalışma Birimleri, Görev Grupları  vb. katılımcı mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

ii) Üye sayısı 500'ün üzerinde ise şube açılmalıdır.

iii) Seçimli genel kurullara en az %50 katılım sağlanmalıdır.

iv) Dernek yönetimleri belirli sürelerde değişmeli, Yönetim Kurulu başkanları 2 dönemden, Yönetim Kurulu üyeleri 3 dönemden daha fazla görev yapmamalıdır.

b) Uzmanlık derneği Etik Kurulunu oluşturmuş,  uzmanlık dalına özgü etik ilkeleri geliştirmiş ve ve bu ilkeleri yazılı hale getirmiş ve uyguluyor olmalıdır.

c) Uzmanlık derneği yıllık bütçesinin en az %25'ini eğitim ve araştırma etkinliklerine ayırıyor olmalıdır.

V. UZMAN ÜYELERİN SAYISI

Uzmanlık derneği, ilgili uzmanlık dalındaki uzman hekimlerin en az %50'sini üye kaydetmiş olmalıdır.